'Crɩɩnɩɛ ꞊nʋ, Pɔlʋ gba la
FILIPƲKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋ kɔ Timote 'hɛɛn, ‑ʋ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋannunyʋ, ‑a mʋʋ nɩ, ‑ʋʋ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a dakʋ, 'ke 'le Filipʋdɩɔ 'mʋ, 'a mʋ'ʋ nɩ, ‑aa ‑wɔn 'crɩɩ, a 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn ‑mʋɛ. A bi 'le ye, a kɔ 'cʋɛ a 'yie꞊tunyʋ, kɔ 'cʋɛ a 'mʋ‑hɛnyʋ 'hɛɛn, a 'bii, 'a mʋ kɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa, kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ, bʋ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ bʋ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Filipʋkʋɛ a 'cʋɛ a ‑tɩ, Pɔlʋ 'ɔɔ Nyɩsʋa 'wio ‑nyi
'Ɛ nɩ ti, 'bɩa 'nɩɩ 'a nɩ ‑tɩ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, ‑ye 'nɩɩ 'na Nyɩsʋa ‑nyi 'wio, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ. 'Ɛ nɩ ti, 'bɩa 'nɩɩ Nyɩsʋa da, 'ke 'o a 'bii ‑ta 'mʋ, ‑ye 'na plɔ ble nɩ. 'Nɩɩ Nyɩsʋa ‑nyi 'wio, ‑ɛ nue, kʋɛ la 'le ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ 'yie 'mʋ gbo, ‑ɔ kɔ 'mʋ a ‑hɛ la ‑Yusu a nahuin, ‑bo di 'le ‑didi, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke, a bi 'mʋ ke, ꞊aa Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie nahuin pue. 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa, ‑ɔ ꞊tu 'yilɛnɔ‑kʋan ꞊nʋ ‑wlu, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ɔ dio ‑wɔn gba 'lu, ɔ 'muo ‑wɔn ‑wɔ ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'le lele di. Ɛ nɔɔ 'o lɛ, 'ke ꞊bo kɔ 'lu a lɛ‑hielɛdʋ a ‑gbɛ, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'n nʋɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ 'dɔ, 'ke 'le 'na ꞊wlʋ 'bii ke, ‑ɛ nue, a 'bii, a kɔ 'mʋ 'hɛɛn, Nyɩsʋa nu ‑a mʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ, ‑ɛ die nu, a 'mʋ 'mʋ 'mʋ ‑hɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ‑tɛ 'n nɩ nɔ ꞊jɩ 'mʋ, kɔ, 'nɩɩ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na, 'ke 'o ‑batiponyɔ ye, 'mue ꞊nɔ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ, ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ. 'Bɩa 'nɩ plɛ, 'n nʋɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ, ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'nɩɩ ꞊tu ‑tɩ a ‑tɛɛ. 'Mʋnʋɛlɛ ꞊nʋ, 'n kɔ, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, 'ke ɛɛ 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ ‑hɔn.
Dɛ ‑kɔ ‑tɩ 'nɩɩ Nyɩsʋa da, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, nɛ‑ mɔ ba nʋnʋɛ 'mʋ, 'plɩɩ 'mʋnʋnʋɛlɛ a ‑gbɛ bɛ bii klɛ. 'Bɩa 'mʋnʋnʋɛlɛ a ‑gbɛ, 'bɛɛ klɛ bii, ‑ye a di ‑tɩ a ‑tɛɛ ꞊nʋ 'nɩ yi, kɔ, a 'mʋ ‑wɛ 'yilɛnɔ‑tɔplɩ kɔ 'yilɛnyre‑tɔplɩ a 'yi'mʋlɛ‑hɩhɩalɛ yi, 10 ‑ɛ die nu, a 'mʋ 'le 'yilɛnɔ‑tɔplɩ ‑ha, a 'mui nu. 'Bɛ ‑ti lɛ 'mʋ, ‑ye ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'le lele di, a di 'o ye 'nɩ 'sii, 'yilɛnyredɛ ꞊de 'nɩ ꞊han 'le 'a mʋ 'mʋ nɩ. 11 ‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ die nu, 'a nɩ nunuklɔ 'mʋ 'o ye 'sii. Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ di dɛ a ‑gbɛ 'ye, ʋ di Nyɩsʋa 'nɩ baa, kɔ, ʋ 'muo ‑wɛ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nyi.
Dɛ ‑mɔ dɛ gblaka, nɛ‑ mɔ ꞊bo ‑nyi ‑Yusu 'Klɩsʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ
12 'Dɩayuo ‑a, ba kɔ 'a yiyie, bʋ po 'mʋ ꞊jɩ 'mʋ, ɛ 'die nu, Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie 'ɛ 'de gbo nyra, kɛɛ, ɛ 'sɛɛ gbo. 13 Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, 'sɔyuo 'bii ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑gʋlʋnʋma a kayu 'yie ꞊tu, kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ nɔ ‑tuo ke, ʋ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɛ 'n 'ya ‑Yusu 'Klɩsʋ a nahuon 'mʋ, nɛ‑ nue, 'nɩ nɩ nɔ ꞊jɩ 'mʋ. 14 Dɛ ‑ye nɩ 'o, nɛ‑ mɔ ꞊bo nɩ nɔ ꞊jɩ 'mʋ, dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑nyi ‑Yusu a nahuin 'plɔplɔ 'klɩ, 'ke bʋ kuo ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ꞊wlʋ ye ‑tɛɛ. Ʋ 'nɩ pɩ ꞊le 'klɛɛ lele hʋannʋ, 'ke bʋ ꞊tu Nyɩsʋa a ‑tɩ nahuin ye.
15 Nahuin ‑ye, ʋʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ nue, ʋʋ 'mʋ ‑wɔn ꞊tu ca. Ʋʋ ‑hʋa bʋ ‑nyi 'mʋ 'kla‑wliye'yɩya. Kɛɛ, ꞊ʋ ‑ye, ʋʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ 'nɩ ꞊tu, 'ke 'le 'waa ꞊wlɩ 'bii ke. 16 Ʋ nye 'nɩ nu, ‑ɛ nue, ʋ nʋɛ 'mʋ 'mʋ nɩ, 'plɩɩ 'ʋ yie, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa lee nɔ 'mʋ nɩ, 'ke ꞊bo tʋɛ nahuin, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ. 17 Nahuin ‑ye ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'mʋ ca ‑wɔn ꞊tu, ʋʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ nue, ʋ nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke bʋ nɩ 'o 'mʋ 'lu ye. Ʋʋ naa 'lii 'hɔn. Ʋ nɔ 'nɩ, ʋ nye 'nɩ nu, ‑ɛ die nu, 'mʋ lele ꞊sʋɛ 'ye, kɛ nɔ ꞊jɩ 'mʋ.
18 Kɛɛ, ɛ 'nɩ 'yaa ꞊le 'mʋ 'kla ‑wliye. Mɔ ꞊betɩ bʋʋ ꞊wlʋ 'klan nu, bʋ nyi ꞊tu, mɔ ꞊betɩ bʋʋ ꞊wlʋ 'yɔpɔ nu, bʋ nyi ꞊tu, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ꞊hapʋtitie, nɛ‑ ʋʋ po. 'Nɩɩ nu 'manʋ, dɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ, kɔ, 'n 'kɩɛ die 'manʋ nu, 'a ‑tɩ. 19 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑bati ꞊nʋ, ʋʋ 'mʋ lɛ poo, ɩ die 'nɩ nu, Nyɩsʋa 'mʋ 'mʋ waa, ‑ɛ nue, aa da Nyɩsʋa, 'ke 'o 'na ‑ta 'mʋ, kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑Hihiu, ʋʋ ‑wɛ 'mʋ 'mʋ 'nɩ ‑hɛ. 20 Dɛ 'nɩɩ ‑hʋa 'dɔ, kɔ, 'nɩɩ ‑pre, nɛ‑ mɔ, 'nɩ nu 'le dɛ ꞊de, ‑ɛ di 'mʋ ‑tʋɩ nue, kɔ, 'nɩ sɩa 'le, 'plɩɩ 'nɩ nye ‑wɛ ‑hʋa, 'na nunuklɔ a ‑tɩ, 'ke nahuin bʋ baa ‑Yusu 'Klɩsʋ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, kɔ 'ɛ nɩ ti ꞊de, mɔ ꞊betɩ ꞊bo nɩ 'klɔ, mɔ ꞊betɩ ꞊bo 'kʋ. 21 'Mɛ ‑ye, ꞊betɩ ꞊bo nɩ 'klɔ, dɛ ‑mɔ dɛ gblaka, nɛ‑ mɔ ꞊bo ‑nyi ‑Yusu 'Klɩsʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ, mɔ ꞊betɩ ꞊bo 'kʋ, ‑ye 'na 'kʋkʋɛ, ɛ ‑hi 'o 'na 'klɔnɩnɩɛ 'mʋ nɩ, ‑ɛ nue, 'ke 'n di 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ mu. 22 'Bɩa 'nɩ 'kɩɛ nɩɛ 'klɔ, ‑ye 'n ‑wɛ 'le ꞊bo nu ‑kʋan nɩ, ‑ɔ di nahuin 'mʋ ‑hɛ. ‑Tɛ ɛ nɩ lɛ 'mʋ, ‑ye 'hru ꞊nʋ, 'n di 'le ‑ha, 'n 'diu yi. 23 ꞊Bo 'kʋ, ꞊bo nɩ 'klɔ, ‑tɔplɩɩ 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, nɩ‑ kɔ ‑gbahlɔn 'n nɩ 'o. 'Ke 'le 'pɩa ‑ye ke, 'n nye 'nɩ ‑hʋa, ꞊bo 'kʋ wɛn, ‑ɛ die nu, 'n kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑a 'mʋ 'hʋɩn 'mʋ nɩnɩ. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ di wɛn nu ‑tɛɛ, 'ɛ ‑hi 'o ꞊bo nɩ 'klɔ. 24 Kɛɛ, 'ke 'le 'pɩa ‑ye ke, ɛ nu ‑wɛ ‑tɛɛ, 'ke ꞊bo nɩ 'klɔ, 'a nɩ ‑tɩ, ‑ɛ die nu, 'mʋ 'a mʋ 'mʋ ‑hɛ. 25 'A ‑tɩ, 'n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'n 'kɩɛ die 'klɔ nɩ, 'mʋ 'le 'a mʋ ‑hɛyri nɩ, ‑ɛ die nu, a 'mʋ ye 'mʋ mu, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'hru wlɔn, kɔ, a 'mʋ 'manʋ nu 'dɔ. 26 'A ‑tɩ, 'bɩa 'nɩ ‑hɔn nɔ ꞊jɩ 'mʋ, 'nɩ di 'le 'a mʋ ‑wɔn, a di baa ‑Yusu 'Klɩsʋ 'dɔ, 'na 'ledidie a ‑tɩ.
27 Dɛ, ‑ɛ mɔ dɛ gblaka, nɛ‑ mɔ 'a mʋ ‑Yusu a nahuin, 'a nɩ nunuklɔ bɔ nue, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ꞊hapʋtitie, ɛ 'mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ kɔ. Mɔ ꞊betɩ ꞊bo di 'le 'a mʋ ‑wɔn, mɔ ꞊betɩ ꞊bo 'de 'le di, 'n ‑hʋa ꞊bo 'wɩn, ‑ɛ mɔ, a kɔ 'lu a lɛ‑hielɛɛ ‑do, 'a ‑mʋɛ, kɔ, 'a kɔ ꞊wlʋʋ ‑do, 'aa ‑kʋan nu, ‑ɛ die nu, nahuin 'mʋ ‑Yusu a ꞊hapʋtitie ꞊wlʋ ye kuo. 28 A nɩ pɩ 'le 'klɛɛ lele 'a nɩ yraanyʋ a hʋannʋ. 'Bɩa 'ba 'nɩnɩ pɩ 'waa hʋannʋ, ʋ die 'nɩ yrii, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ‑bati diu 'nɩ klɩ, kɛɛ, a ‑mɛ ‑ye, Nyɩsʋa, ɔ waa 'a mʋ nɩ. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ di ꞊nʋ dɛ a ‑gbɛ tɔɔ. 29 'Ke Nyɩsʋa naa 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ, 'ɔ ‑nyi 'a mʋ 'hru, 'ke ba kuo ꞊wlʋ ye. Ɛ 'de ba kuo ꞊wlʋ yee ‑do a 'hru, ɔ 'diu 'a mʋ ‑nyi, kɛɛ, ɔ ‑nyi ‑wɛ 'a mʋ 'hru, 'ke ba 'ye ꞊sʋɛ, 'a ‑tɩ. 30 A 'ye la nɩ, ‑ɛ mɔ, 'nɩɩ la nu ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋan ‑tɛɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ nahuon ꞊nʋ ye, ‑ɔ yi ‑wɔnlɛ ‑tɛɛ. ‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, a nye 'nɩ 'wɔn, ‑ɛ mɔ, 'n 'kɩɛ ‑wɛɛn. 'Plɩɩ ‑ye, 'a nɩ ‑gbɛ, ye‑wʋnwɔndʋ a ‑gbɛ, nɛ‑ aa ‑wɛ ye ‑wʋnwɔn.