'Crɩɩnɩɛ ꞊nʋ, Pɔlʋ gba la
RƆMƲKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'Mɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋannunyɔ. Nyɩsʋa, nɔ‑ da 'mʋ, 'ke ꞊bo 'ya 'a lɛleenyɔ 'mʋ, nɔ‑ ‑ha 'le 'mʋ du 'mʋ, 'ke ꞊bo ꞊tu 'a ꞊hapʋ‑tɩ nahuin ye. ꞊Hapʋ‑tɩ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ pui la 'le 'a winwlɔn‑hɛnyʋ wlɔn, ti ‑hi la a ti 'yri, 'ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ. 'A 'Yu ‑Yusu 'Klɩsʋ, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ, nɔ‑ kɔ ‑tɩ ɩɩ ‑wɔn lɛ na. ‑Tɛ ɔ ‑hɛ ‑tʋnahuon, ‑ye bodɩɔ Dafidɩ a ꞊tugba 'mʋ, 'ke ʋ kʋɔ 'le. ‑Tɛ ɔ 'kʋ, 'plɩɩ ɔ 'hrɩ 'klɔ, ‑ye ɔ tʋɛ ꞊nʋ nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, ɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yuu nɩ, ‑ɛ nue, 'klɩ 'bii, Nyɩsʋa ‑hɩ 'le ꞊le, 'ɔ ‑nyi ꞊nɔ. ‑Yusu, nɔ‑ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'ɔ nu 'mʋ 'a lɛleenyɔ 'mʋ. Nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'ɔ nu ‑wɛ 'mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, 'ke ꞊bo ꞊tu 'a ‑tɩ dakʋ a gblegblei ye, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo ꞊wlʋ ye kuo, 'plɩɩ, ʋ 'muo 'o ꞊tuu, ‑Yusu a 'dʋ, ʋ 'mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ kɔ. 'Ke 'a mʋ Rɔmʋkʋɛ, a nɩ ‑wɛ 'le dakʋ a ‑gbɛ ‑hɛyri. 'A mʋ ꞊nʋ Nyɩsʋa da, 'ke ba kʋɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ ‑wɔn.
'A ‑tɩ, a 'bii, 'a mʋ 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ, 'a mʋ ꞊nʋ, Nyɩsʋa nʋɛ 'mʋ. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ da 'a mʋ nɩ, 'ke ba 'ya 'a nahuin 'mʋ. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, bʋ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, 'plɩɩ bʋ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Pɔlʋ, ɔɔ ‑hʋa bɔ mu 'le Nyɩsʋa a nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋ nɩ 'le Rɔmʋdɩɔ 'mʋ
Ye‑hɛdɛ, 'nɩɩ 'na Bu Nyɩsʋa ‑nyi 'wio 'a nɩ ‑ta 'mʋ, 'ke 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'dʋ 'kwli 'mʋ. Dakʋ 'bii, ʋ nyi 'nɩ 'wɔn, ‑ɛ mɔ, a kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ye ꞊wlʋ. 'Ɛ nɩ ti, 'bɩa 'nɩɩ Nyɩsʋa da, 'nɩ ‑hri ꞊le 'a nɩ ‑tɩ ‑wɔn. Ɔ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'nɩɩ ꞊tu ‑tɩ a ‑tɛɛ. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ kɔ ‑kʋan 'nɩɩ nu, 'ke 'le 'na ꞊wlʋ 'bii ke, nɔ‑ kɔ 'Yu a ꞊hapʋ‑tɩ 'nɩɩ nahuin ye ꞊tu. 10 'Ɛ nɩ ti, 'nɩɩ Nyɩsʋa lɛ 'nɩ 'batɩ, 'ke bɔ ‑nyi 'mʋ 'hru, 'bɛ 'ya 'a kewɛɛnlɛ 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'mʋ wɛn 'le 'a mʋ ‑wɔn di, 11 ‑ɛ nue, 'n nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke 'le 'na ꞊wlʋ 'bii ke, ꞊bo 'ye 'a mʋ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'mʋ 'le 'mʋ naa, ʋ 'mʋ 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ nu, ʋ 'mʋ ‑wɛ 'a mʋ 'klɩ ‑nyi. 12 Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, 'n nye 'nɩ ‑hʋa, ‑a 'bii, ‑ba ‑nyinyi 'klɩ, 'a nɩ ꞊wlʋ a yekuolɛ 'mʋ 'mʋ 'klɩ ‑nyi, 'na ‑gbɛ, 'na ꞊wlʋ a yekuolɛ 'mʋ ‑wɛ 'a mʋ 'klɩ ‑nyi.
13 Ba kɔ 'a yiyie, 'na 'dɩayuo ‑a, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ ti, 'n nye o 'nɩ ‑hʋa, ꞊bo di o 'le 'a mʋ ‑wɔn. Kɛɛ, 'nɩ kɔ ꞊le o 'hru. 'Nɩ di wɛn 'le, 'mʋ 'a mʋ Nyɩsʋa a win tɔɔ, Nyɩsʋa a win a ‑gbɛ, ɩ 'mʋ ‑kʋan nu, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑tɛ ɩ nu, 'ɩ nu ‑kʋan, 'ke 'le dakʋ ‑ye a nahuin a ꞊wlɩ ke. 14 Nyɩsʋa, nɔ‑ ‑nyi 'mʋ ‑kʋan ꞊nʋ. Nɛ‑ nue, 'nɩ kɔ ꞊bo ꞊tu ‑Yusu a ‑tɩ nahuin 'bii ye. 'N kɔ ꞊bo ꞊tui nahuin ꞊nʋ ye, ‑ʋ nɩ 'le 'dɩɛ gblakɩ 'mʋ, kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le 'dɩɛ 'cicrɛi 'mʋ. 'N kɔ ꞊bo ꞊tui ‑wɛ 'crɩɩnɩɛyinyʋ ye, kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑wɛ 'crɩɩnɩɛ yi. 15 Nɛ‑ nue, 'nɩ ‑hʋa ꞊bo di ‑wɛ 'le 'a mʋ ‑wɔn, 'mʋ 'a mʋ ‑Yusu a ꞊hapʋ‑tɩ a ‑gbɛ ye ꞊tu, 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Rɔmʋdɩɔ 'mʋ.
Pɔlʋ 'nɩ pɩ ꞊le ‑tʋɩ, 'ke bɔ ꞊tu ‑Yusu a ꞊hapʋ‑tɩ
16 ‑Yusu a ꞊hapʋ‑tɩ ꞊nʋ, 'nɩ pɩ ꞊le ‑tʋɩ, 'ke ꞊bo ꞊tui nahuin ye, ‑ɛ nue, ꞊hapʋ‑tɩ a ‑gbɛ, ɩ mɔ Nyɩsʋa a 'klɩɩ nɩ, 'ke bɩ waa nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye. Ye‑hɛnahuin, ‑ʋ 'wɔn ꞊hapʋ‑tɩ a ‑gbɛ, nʋ‑ mɔ ‑Juukʋɛ, kɛɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, dakʋ 'bii blɛ ye bʋ 'wɩn. 17 ꞊Hapʋ‑tɩ a ‑gbɛ, ɩ nye nahuin 'nɩ tɔɔ, ‑tɛ Nyɩsʋaa nu, 'ɔɔ 'o nahuin ye 'sii, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye. ‑Tɛ ɔɔ 'a nunue nu, ɛ nɛ‑ ‑gbo: ‑Tʋnahuon, ɔ blɛ ye bɔ kuo ‑Yusu 'Klɩsʋʋ ‑do ꞊wlʋ ye, 'plɩɩ bɔ 'cipi 'o 'a ꞊wlʋ a yekuolɛ, nɛ‑ die nu, ɔ 'mʋ 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Nɩ‑ ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ʋ 'crɩɩ la, nɩ‑ ‑gbo: «‑Tʋnahuon ‑gbo, ‑ɔ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, 'plɩɩ Nyɩsʋaa 'o ye 'sii, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye, nɔ‑ di 'klɔ nɩ.»
Nahuin 'bii mɔ ‑tɩ'wlanyʋ'ʋ nɩ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye
18 ‑Ye 'klɛɛ, Nyɩsʋa nye ‑a mʋ 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ɔɔ nahuin 'bii lɛ poo yrʋ, ‑ɛ nue, ʋ 'nɩ 'bʋaa ꞊le 'a ‑tɩ 'yi, 'plɩɩ 'ʋʋ 'yilɛnyre‑tɔplɩ nu. 'Ke 'le 'a yrʋ 'kwli 'mʋ, ɔ diu lɛ poo ‑bati, ‑ɛ nue, 'waa 'yilɛnyre‑tɔplɩ, ʋʋ nu, ɩ ka nahuin ke 'yi, 'ke bʋ yi ‑tɩ a ‑tɛɛ. 19 'A ‑tɩ, Nyɩsʋa a ‑bati diu 'nɩ klɩ, ‑ɛ nue, 'hru, ʋ kɔ bʋ gba, ʋ 'mʋ Nyɩsʋa yi, ʋ ꞊ga wlɔn. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ tʋʋ ꞊nʋ, kɛɛ, ʋ 'nɩ gbʋ ꞊le. 20 ‑Be' Nyɩsʋa nɩ 'mʋ 'le? Nahuin, ʋ 'dio ‑hlɩn a 'yee. Kɛɛ, ‑tɛ Nyɩsʋa nu 'klɔ, kʋɛ la 'le ti a ‑gbɛ 'yri gbo, ‑bo yɛ ti ‑gbo ke, ‑tɔplɩ ‑gbo, ɔ nu, ɩ nye ꞊nʋ 'nɩ tɔɔ ‑tɛɛ, ‑tɛ ɔ nɩ 'mʋ. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ɔ kɔ 'klɩ, ‑ɩ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. Ɔ ‑do, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa. 'A ‑tɩ, ʋ 'die 'le ‑wɛ bʋ plɛ, ʋ 'de ‑tɩ'wlanyʋ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. 21 ꞊Hapʋkɔ, 'ʋ yie, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa nɩ 'klɔ, kɛɛ, ʋ 'nɩ 'bʋaa ꞊le 'a ‑tɩ 'yi, ‑tɛ ʋ kɔ bʋ nu wɛn 'a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ, kɔ, ʋ 'nɩ ‑nyo ꞊le 'wio, 'ke 'o 'a ꞊hapʋdɛ, ɔɔ nu a ‑ta 'mʋ, ‑tɛ ʋ kɔ bʋ nu wɛn 'a 'wio a ‑nyinyie, ɛ 'de ꞊nɛ. ‑Tɔplɩ, ʋʋ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, ɩ 'nɩ da ꞊le dɛ ꞊de. 'Ke ʋ nɩ 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri, 'ʋ 'de ꞊hapʋdɛ yi. 22 Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, ʋ kɔ ꞊tɔ, kɛɛ, 'waa 'lu a lɛ‑hielɛ muu ke. 23 Ʋ ‑mɛ ‑ye, Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, kɔ, ‑ɔ 'nɩnɩ 'kʋ gbe, ʋ 'nɩ ꞊tuo ꞊le 'o, kɛɛ, 'kuo ꞊nʋ, ʋʋ da, nɔ‑ ʋʋ 'o ꞊tuu, 'plɩɩ tuyuo ꞊nʋ, 'waa ‑gbɛ, ʋʋ nu, ‑ɔ 'we ꞊nɔ ‑tʋnahuin ye, ‑ʋʋ 'kʋ, nɔ‑ ʋʋ ‑wɛ 'o ꞊tuu, ɛ kɔ tuyuo ꞊nʋ, ‑ɔ 'we ꞊nɔ nʋblɩ ye, kɔ dɛhʋɛi, kɔ hrei 'hɛɛn.
24 Nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ ‑hɩʋ mɛ lɛ, ʋ 'mʋ 'yilɛnyre‑tɔplɩ nu, 'waa ꞊wlʋʋ ‑hʋa, 'ʋʋ ‑tʋɩ‑tɔplɩ 'mʋ nunu. 25 Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ 'nɩ pue ꞊le Nyɩsʋa a ‑tɩ ‑tɛɛ, kɛɛ hɩ'ɩ nɩ, ʋʋ ‑wɔn kʋɛ. Ʋ 'nɩ ꞊tuu ꞊le 'o Nyɩsʋa 'o, ‑ɔ nu 'ɛ nɩ dɛ, kɛɛ, ‑tɔplɩ ‑gbo, ɔ nu, nɩ‑ ʋʋ 'o ꞊tuu. Kɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ ʋ blɛ ye bʋ ꞊tuu wɛn 'o 'ɛ nɩ ti. Kɛ'ɛ nɩ, bɛ nɩ 'mʋ!
26 Nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ ‑ha 'le ꞊nʋ 'a dabʋ ‑hɛyri, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ ‑tʋɩ‑tɔplɩ nu, ‑ɩ kɔ 'tʋʋ ꞊nʋ nu. Nyrʋgbapʋ, ʋ hie 'o nyɩbɛpʋ gbo, 'ʋʋ 'waa 'bienʋ nyrʋ ‑wɔn pɛ. 'Klɔdʋ a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ blee ꞊le Nyɩsʋa a plɔ. 27 Nyɩbɛpʋ ‑mɛ ‑ye, dɛɛ ‑do a ‑gbɛ, nɛ‑ ʋʋ nu. Ʋ hie 'o nyrʋ gbo, 'ʋʋ ‑tʋɩ‑tɔplɩ 'mʋ nunu, 'ʋʋ 'waa 'bienʋ nyɩbɛpʋ nyrʋ 'mʋ nuu, nɛ‑ kɔ 'tʋʋ ꞊nʋ nu 'dɔ. 'Yilɛnyre‑tɔplɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ kɔ ꞊sʋɛ ʋʋ 'ye.
28 ‑Ye 'klɛɛ, ‑tɛ nahuin ꞊nʋ, ʋ 'nɩnɩ ‑hʋa bʋ yrii Nyɩsʋa, nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ ‑ha 'le ꞊nʋ 'a dabʋ ‑hɛyri, 'waa 'lu a lɛ‑hielɛ 'mʋ 'yi lɛ nyre, ʋ 'mʋ 'klɔ ꞊nʋ nu, ʋ 'de ye blɛ bʋ nu wɛn. 29 'Yilɛnyre‑tɔplɩ 'plɔplɔ 'yii 'le 'waa ꞊wlɩ ke. ‑Tɔplɩ, 'waa 'bienʋ kɔ, ʋ nyi ‑wɛ 'nɩ ‑hʋa, 'ʋʋ 'crɛ 'mʋ nunu, 'ʋ kɔ ca, 'ʋʋ nahuin 'la, 'ʋʋ ꞊yʋɛi po, 'ʋʋ nahuin kaa, 'ʋʋ 'waa 'bienʋ crɛkɛ, 30 'ʋʋ 'waa 'bienʋ a 'dʋɩ 'yi lɛ nyre, 'ʋ yraa Nyɩsʋa, 'ʋʋ nahuin tanɩ ꞊tu, 'ʋʋ 'le 'waa dɩɔnʋ 'yaa, 'ʋʋ 'waa dɩɔnʋ a ‑pli po, 'ʋʋ 'yilɛnyre‑tɔplɩ yrayrɩ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, 'ʋ 'de 'waa bunʋ kɔ 'waa 'diinʋ 'hɛɛn a 'o꞊tuulɛ kɔ. 31 Ʋ 'de 'klɛɛ lele dɛ, ‑ɛ mɔ ꞊hapʋdɛ yi. 'Bʋ ꞊tu ‑tɩ, ʋ 'nɩ nui ꞊le. Ʋ 'de nahuin a 'mʋnʋɛlɛ kɔ, ʋ 'de ‑wɛ nahuin a wɔlɩ kɔ. 32 Nahuin a ‑gbɛ, ʋ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a tete nɔ 'nɩ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ nu, ʋ blɛ ye 'kʋkʋɛ. ꞊Hapʋkɔ, 'ʋ yie, kɛɛ, ʋ 'cipi 'o 'a nunue nɩ. Ɛ 'de ɩ ‑do a ‑gbɛ. 'Bʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, 'waa 'bienʋ ‑ye, ʋʋ nu 'yilɛnyre‑tɔplɩ, ‑ye 'waa plɔ ble nɩ.