'Crɩɩnɩɛ ꞊nʋ, Pɔlʋ gba la
TITƖ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa a ‑kʋannunyɔ, kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ. Nyɩsʋa, nɔ‑ le 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'mʋ nahuin ꞊nʋ 'mʋ ‑hɛ, ɔ ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke bʋ kuo ꞊wlʋ ye, kɔ, 'ke bʋ yi ‑tɛɛ a tɔɔwin 'bii ꞊nʋ, ‑ɩɩ ‑a mʋ nunuklɔ ꞊nʋ tɔɔ, ‑ɔɔ Nyɩsʋa a plɔ blee. Kɛ 'nɩɩ 'a nunue nu, ‑ɛ die nu, nahuin 'mue yi ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ʋ kɔ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ nɩ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa 'de la 'klɔ a nue, 'ke ɔ pue la 'le, 'ke bɔ ‑nyi la nahuin 'klɔdʋ a ‑gbɛ. 'Plɩɩ gbegbe, Nyɩsʋa 'nɩ 'du ꞊le hɩ. Ti ꞊nʋ, ɔ po la 'le, ‑tɛ ɩ nyre 'o, 'ke ɔ naa 'le 'a win ꞊nʋ 'mʋ, nahuin, ʋʋ tɔɔ, 'ɔ tɔɔ ‑a mʋ 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ɔ le 'mʋ, ꞊bo ꞊tu. Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔɔ ‑a mʋ waa, nɔ‑ le 'mʋ, ꞊bo mu ‑tɩ a ‑gbɛ nahuin ‑ye ye ꞊tu.
Titɩ o, ‑mɔ 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ. ‑N 'we ꞊nɔ 'na kʋkɔyu ye, ‑ɛ nue, ‑Yusu 'Klɩsʋʋ ‑do, nɔ‑ ‑a kuo ꞊wlʋ ye. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa, ɔ kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑ɔ waa ‑a mʋ, bʋ nu ‑mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bʋ ‑nyi ‑mʋ kegbowɛɛnlɛ.
‑Tɛ 'cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ a nunuklɔ, ɔ kɔ bɔ nɩ 'mʋ
'Ke 'n hie 'le ‑mʋ Klɛtɩblʋgba 'mʋ gbo, ‑ɛ die nu, ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ 'de wɛn a ‑hlɛntiee, ꞊mui ‑hlɛntie. 'N nye ‑wɛ 'nɩ ‑hʋa, 'ke ‑bo na 'dɩɛ 'bii klɛ, ‑ɛ nɩ 'le Klɛtɩblʋgba 'mʋ, ‑ɛ die nu, ꞊mʋ 'o nahuin gblɛ ꞊tu, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'n nu o 'a ꞊tutue, ʋ 'mʋ 'cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ 'mʋ 'ya.
Nahuon ‑gbo, ‑ɔ di 'cʋɛ a ye'mʋnaanyɔ 'mʋ 'ya, ɔ blɛ ye bɛ 'ya ꞊hapʋnahuon 'mʋ. Ɔ blɛ ye bɔ 'ya nyrɔɔ ‑do a tɔ.* 1.6 ‑hee': Ɔ 'de ye blɛ bɔ nu ‑wlawli. 'A 'yuo꞊pli kɔ bʋ kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, kɔ, 'waa nunuklɔ kɔ bɔ 'sii 'o ye, ‑ɛ die nu, nahuin 'bii 'mue 'ye, ‑ɛ mɔ, ʋ 'nɩ nu ꞊le 'yilɛnyreklɔ, kɔ, ʋ kɔ 'o nahuin a 'o꞊tuulɛ. 'Cʋɛ a 'yie꞊tunyɔ, ɔ mɔ Nyɩsʋa a ‑kʋannunyɔɔ nɩ. Nɛ‑ nue, 'yilɛnyredɛ ꞊de 'de kɔ bɛ nɩ 'le 'a nunuklɔ ‑hɛyri. Ɔ 'de ye blɛ bɔ 'yaa 'le 'a dɩɔnʋ. Ɔ 'de ye blɛ bɔ bi yrʋ 'mʋ lɛ 'ɛ nɩ ti. Ɔ 'de ye blɛ bɔ ‑hie 'a dɩɔnʋ nɔ wlɔn. Ɔ 'de ‑wɛ ye blɛ bɔ kɔ 'kla. Ɔ 'de ‑wɛ ye blɛ bɔ nʋɛ 'wliyɛ 'mʋ 'dɔ. Kɛɛ, dɛ ɔ kɔ bɔ nu, nɛ‑ mɔ: nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'le ꞊nɔ ‑wɔn pa, ɔ kɔ bɔ kuklu lɛ ‑tɛɛ. Ɔ kɔ bɔ nʋɛ ꞊hapʋdɛ a nunue 'mʋ. Ɔ kɔ bɔ ‑hie 'lu lɛ ‑tɛɛ. Bɔ 'sii 'o ye, bɔ 'ya ‑tɛɛ a Nyɩsʋa a nahuon 'mʋ, bɔ yi 'a dɩɔnʋ a naalɛ. ‑Tɛɛ a Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, ‑aa nahuin tɔɔ, nɛ‑ kɔ ‑bɛ nɩ 'le 'a ꞊wlʋ ke ti a pɛpɛ. ‑Ye ɔ kɔ 'hru, 'ke bɔ nu wintɛ a ‑gbɛ, bɔ ‑nyi ꞊ʋ ‑ye 'klɩ, kɔ, ɔ 'mue ‑wɛ nahuin 'bii tɔɔ, 'ke nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ wintɛ a ‑gbɛ ye ‑wɔn, ‑ɛ mɔ, ʋʋ 'nɩ ka.
10 Kɛ'ɛ nɩ, ‑bo nu 'o 'cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ a gblɛ꞊tutue, ‑ɛ nue, nahuin 'plɔplɔ, ʋ 'de Nyɩsʋa a wintɛ a 'o꞊tuulɛ kɔ, 'plɩɩ 'waa ꞊tutu‑tɩ, ɩ 'nɩ da ꞊le dɛ ꞊de, kɔ, 'ʋʋ ‑wɛ nahuin kaa. Sɛyɩ‑sɛyɩ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ nu, 'waa 'plɔplɔ, nʋ‑ mɔ ‑Juukʋɛ, ‑ʋ ‑hɛ ‑Yusu a nahuin, 'plɩɩ ‑ʋ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu a nahuin 'bii, ʋ kɔ bʋ ꞊tuu 'o ‑Juukʋɛ a tetei 'o. 11 'Cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ, ʋ kɔ bʋ le ꞊nʋ, 'ke bʋ 'kee ‑tɔplɩdʋ a ‑gbɛ a tɔɔlɛ, ‑ɛ nue, ʋ nue nɩ, kayuo ‑ye gbo, nahuin 'bii 'ʋ ‑ha ꞊hapʋ'hru bʋ wlɔn. ‑Tɔplɩdʋ, ʋʋ nahuin a ‑gbɛ tɔɔ, ʋ 'de ye blɛ bʋ tʋɩ ꞊nʋ. Kɛɛ, ʋ nye 'nɩ nu, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'wli 'ye. 12 'Ke 'le Klɛtɩkʋɛ a ‑gbɛ ‑hɛyri, nahuon ꞊de nɩ la 'le, 'ɔ mɔ la 'waa winwlɔn‑hɛnyɔ ‑ye. Nɔ‑ nyi la ꞊tu, ‑ɛ mɔ: «Klɛtɩkʋɛ mɔ hɩnyʋ'ʋ nɩ, ʋ 'we ꞊nɔ ‑balʋdɛhʋɛi ye, kɔ, ʋ 'nɩ ‑hʋa ꞊le bʋ nu ‑kʋan. Dididɛɛ ‑do a ‑tɩ, nɩ‑ ʋʋ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie.» 13 Winwlɔn‑hɛnyɔ a ‑gbɛ, ɔ ꞊tu la ‑tɩ a ‑tɛɛ. Nɛ‑ nue, ꞊nɩ nyu 'le ‑wɔn 'prɛɛ, ‑ye ‑bo klʋ 'yi 'mʋ, ‑ɛ die nu, dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ, ʋ 'mue ꞊wlʋ ye kuo. 14 Le ꞊nʋ, 'ke ʋ nɩ kʋɛ 'le 'klɛɛ lele ‑Juukʋɛ a hɩdatɩgbɩ ‑wɔn, ‑ɩ 'nɩnɩ da dɛ ꞊de, kɔ, ʋ nɩ kʋɛ 'le 'klɛɛ lele nahuin ꞊nʋ a tetei ‑wɔn, ‑ʋ 'nɩnɩ ‑hʋa ‑tɩ a ‑tɛɛ.
15 Nahuon a ꞊wlʋ 'bʋ 'sii 'o ye, ‑ye ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ɔɔ nu, ɩ 'sii ‑wɛ 'o ye. Kɛɛ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ ꞊wlʋ 'de 'o ye 'sii, 'plɩɩ ‑ʋ 'de Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo, ʋ ‑mɛ ‑ye, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ʋʋ nu, ɩ nyre lɛ 'yi. 'Ɛ nɩ ti, 'yilɛnyre‑tɔplɩ, nɩ‑ ʋʋ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie. Mɔ ꞊betɩ bʋʋ 'yilɛnyre‑tɔplɩ nu, ‑tʋɩ 'nɩ nu ꞊le. 16 Ʋ nyi 'nɩ ꞊tu ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ʋ yi Nyɩsʋa nɩ, kɛɛ, 'yilɛnyre‑tɔplɩ ꞊nʋ, ʋʋ nu, ɩ nye nahuin 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ʋ 'dio yi. Ʋ 'nɩ ꞊tuu ꞊le 'o Nyɩsʋa 'o. Dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa yraa, nɛ‑ ʋʋ nu. Ʋ 'de 'klɩ kɔ, 'ke bʋ nu ꞊hapʋdɛ.

*1:6 1.6 ‑hee': Ɔ 'de ye blɛ bɔ nu ‑wlawli.