2
Alakmilh ju lapanacni ju Spiritu Santu
Alin ixc'atan'an ju israelitanin ju Pentecostés juncan. Pus acsni chilh ju anuch c'atan va ch'anxtam ixtavilanalh ixchux'an ju ixtalhilaca'anta ju Jesús. Chai acsni talhic'atsanalh tak'asmatlh tachi ju va p'as ixminta ju un. Mincha lact'iyan chai k'asmatcalh chux ju lacachaka' junta ixtavilanalh ju yu'unch. Ju acsnich talakts'ilh lhu tu'u' tachi ju jipi chai lhvakpitsilh chai tavilh la'ix'ucxni ixlacatuna'an ju pumatamin ixtavilanalh anch. Chunch ju putanulh ju Spiritu Santu la'ix'alhunut'an ni calhinonk'oya' la'is'atsucunti'an. Chai lana laich ixtachivinin ju chivinti tachi ju tachivinin ali'in lapanacni. Chunch ju tachivinilh tachi ju ajuni ju Spiritu Santu.
Pus ju acsnich ju lak'achak'an Jerusalén ixtavilanalh ju israelitanin. Ju yu'unch na ixtalhilaca'anta ju Dios. Ixtataxtutacha tachi chun ju lacat'un ju alin ju ani lacamunutpa'. Chai acsni tak'asmatlich ni na ixlacchivincanch pus tatak'aixtoklh lhu ju lapanacni chai na ixtalhamak'anininch ni ixtak'asmat'a ixchivinti pumatamin ju anch ixtavilanalh. Chai va sekch tatavi. Na ixtalhamak'aninin. Ixtalaclajuni:
―Ja jantu si amachak'an Galilea ju yu'unch ju tat'ajun chivinin. Pus tas laich tanompalai tachi iclanitauch ju quilhitalact'icst'in quinc'an. Ju ali'in quijnan ni amachak'an Partia juntau chaich ju ali'in amachak'an Media, amachak'an Elam, amachak'an Mesopotamia, amachak'an Judea, amachak'an Capadocia, amachak'an Ponto, chai amachak'an Asia, 10 amachak'an Frigia chai amachak'an Panfilia chai amachak'an Egipto chai amachak'an ju xalacat'un Africa ju lhi'avinti vilhcha ju lak'achak'an Cirene. Ju ali'in quijnan amachak'an Roma juntau chai sia quijnan'an alin ju quint'a'israelitanin'an chaich vachu' alin ju talhilaca'anta ju Dios tachi ju layau ju quijnan'an ju israelitanin juntau mas jantu israelitanin tajunita ju yu'unch. 11 Ju ali'in amachak'an Creta juntau chai amachak'an Arabia. Ick'asmat'auch laquinchivinti quinc'an ni navita ju Dios ju k'ai lhamak'an. ―Chunch ju talaclajunich.
12 Chai ixchux'an va sekch tatavi. Jantu lai ixtamachakxai tis ixtalakxtuch ixt'ajun tapasana'. Ixtalaclajuni sia yu'unch:
―Tijuch nu' ju nomputun ju ani.
13 Para ju ali'in lapanacni va ixtalhits'i'inch. Ixtanajun:
―Ju ani tayanalh lapanacni va talact'ak'ap'an.
Ju Pitalu' axak'ala ju ixtalhavat lapanacni
14 Pus ju acsnich ju Pitalu' alact'ataya ju ixpumacautam'an ixtamalakachan ju Jesús. Chivinilh ju Pitalu' chai chani alacjunich:
―Quint'a'israelitanin chai tachi chun ju t'onat'it ju ani lak'achak'an Jerusalén aquilak'asmatniuch tuchi aclajunau chai amach'akxat'it. 15 Ju quijnan jantu ni va ict'ak'ap'atauch tachi ju nonat'it ju uxijnan ni va lakanajatsica' hora ju vats'isin. 16 Para tachi ju t'ajun tapasana' ju chavai va uctaxtui tachi ju naulh ju Joel ju mak'aniya ixlapanac Dios ju ixnajun ju ixchivinti. Ju yuchi ma chani naulh:
17 Ju Dios ma najun ni ma chanich cajuna' ju avilhchan acsni ca'aclayach ju lacamunutpa'.
Ma ca'axtakniya' ju iSpiritu Santu tachi chun ju lapanacni chai ju mints'alan chai ju mi'atsi'in ma catanonach ixchivinti.
Chaich ju paitat lapanacnich ma tachi ju va la'ix'aklak'avanti'an catalakts'ina' ju tuchi catapasaya'.
Chai ju lack'ajin jok'atni ma ca'axak'alacana' la'ix'aklak'avanti'an.
18 Chai ju ixlapanacni ju Dios chai ju atsi'in ju tach'alhcatnan la'ixmacni pus ju anu' avilhchan ma ca'axtakniya' ju iSpiritu Santu chai ma catanonach ju ixchivinti.
19 Chai ju yuchi ju Dios ma camalacasuyach k'ai lhamak'an ju lact'iyan. Chai ju ani lacat'un ma ca'alina' ju tu'u' ju lai catapu'alacpastacnalh ju lapanacni.
Ma ca'alina' ju lasat chai na lhu cataxtuya' ju ac'alhni.
Chai ma ca'alina' ju k'ai jipi. Chai ma ca'alina' ju jin ju na k'alhtank'ai cajuna' tachi ju va ataputs'i.
20 Chai ju avilhchan ma va smalaka cajuna'. Chai ju malhquiyu' ma catasuyach tachi ju va ac'alhni ni na lapulh cajuna'.
Ma chunch cajuna' acsni cacha'amputunach ju anu' avilhchan ju lhca'ulata ni caminchokoya' ju k'ai ucxtin Dios.
Chai ju acsnich ma na k'ai avilhchan cajuna'. Chai ma catasuya' ni yuchach ju avilhchan ju lhcata ju Dios.
21 Chai ma tachi chun ju catapaininiya' ju k'ai ucxtin Dios ma catatak'alhtaxtuyach chai ma jantu catita'alh ju lacajipi.
Ju Joel ma na mak'anch ixnajun ni ma chunch ixnajun ju Dios.
22 Chai acsni nonk'o ju chunch ju Pitalu' pus tailhi'alh ju ixchivinti. Naulh:
―Pus aquilak'asmatniuch ji quint'a'israelitanin. Ju Dios tamalacasunitan ni la'ixmacni yuchi xaminacha ju Jesús amachaka' Nazaret. Talhitalacasuninch ni anch ju xaminacha ni is'akstu Dios ju xtaknilh ixtachaput ju Jesús ni laich xanavi lami'ucxlacapu'an ju k'ai lhamak'an chai ju taxtokni ju jantu xamati' apumatam lai navi chai ixnavi tu'u' ju ca'ixtapuc'atsa ju lapanacni ni vasalh Dios ju xamalakachayachilh. Chai ju uxijnan k'oxich c'ats'ayat'it tuchi ixnavich. 23 Para ju Dios akts'iya ixlacasq'uin chai isc'atsai ta yu ca'ulhtucana' ju Jesús. Pus ju yuchi lak'a'ilh ni mak'axtakcalh ju Jesús lamimaca'an ju uxijnan. Chai acsni tach'in tanavilh ju alactu'unin lapanacni pus uxijnan ju xanonat'it ni catamakni acsni tamaquilhta ju lacacurus. 24 Para ju Dios macxtuchokolh ju Jesús junta ixmacnucanta. Mak'ostolachokolh acsni xani ni jantu lai catinik'alhi ju yuchi. 25 Pus jantu lai xanik'alhi ju Jesús ni ts'ok'ulacanta tuchi ixnajun ju yuchi. Yuchi ju mak'aniya ixlapanac Dios ju David ixjuncan ju xats'ok'ulai ixchivinti ju Jesús. Pus ju Jesús ma naulh:
Icc'atsai ni akts'iya quint'avi ju qui'ucxtin Dios.
Chai ni va tachi qui'aktaijui pus jantu tavanan actitalhanalh.
26 Pus ixlhiyuchi na ick'achan. Chai laquinquilhni iclak'ayai ju Dios.
Chai ju quilacatuna acsni camacnucana' lhik'ach ca'astacnana' ni iclhilaksich ju ixchivinti Dios.
27 Iclhilaksi ju Dios ni jantu tavanan camacona' ju quintacuvin junta ta'an ju alasanin nin calac'asq'uina' ni capuch'ilh ju quilacatuna ju quit'in ju quimalakachatachilh ju Dios.
28 Yuchi ju Dios ju aquixtaknichokoya' ju qui'atsucunti.
Chai slivasalh ack'achana' acsni la'ix'ucxlacapu' act'atola'.
Chunch ju ts'ok'ula ju David ni ma chunch ju xanajun ju Jesús.
29 Pus ji quint'alapanacni akts'iya c'atsacan ni nilh ju mak'aniya quimpai'an David chai macnucalh. Chai tus chavai lai lakts'inau junta ta'acnu. 30 Pus ju David ixnajun ixchivinti Dios chai isc'atsaich ni Dios ixmavasalanita ixchivinti ni la'ix'amask'at'anti caputasuyanta ju anu' ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Chai ju yuchi catola' la'ixpu'ucxtin ixjunita ju David. 31 Pus ju David acsni ixt'ajunca' ixmac'atsanican ni cata'acxtuchokotachilh ju anu' ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Yuchi lhinaulh ni jantu tavanan camacona' ju ixtacuvin junta ta'an ju alasanin nin capuch'iya' ju ix'acanit. 32 Pus ju lhichivinilh ju David yuchi ju Jesús ju malok'onichokolh ju Dios. Chai chux ju quijnan iclakts'iuch acsni ixmalok'onichokocantach. 33 Pus ju Dios lak'aya acsni ulalh vanin junta vi yuchi. Chai ju Jesús amaklhtayanalh ju Spiritu Santu tachi ixjunitach ju Dios. Chai quintamalakachanichin ju quijnan. Chai tachi chun ju ani ju lakts'inat'it ju uxijnan chai tuch'i k'asmat'at'it si la'ixtachaput ju anu' Spiritu Santu ju navicanta. 34 Pus jantiyu' ju David ju alh ju lact'iyan la'ixlacatuna. Para is'akstu ju David ma chani naulh:
Ju ucxtin Dios junilh ju qui'ucxtin ni catavi vanin junta vi ju yuchi.
35 Anch ju catavi tus acsni cat'alalhajaya' ju ixt'alaxcai.
Ma chunch ju naulh ju David.
36 Pus ac'ats'at'it ju ani tachi chun ju uxijnan ju quint'a'israelitanin unt'at'it. Ju anu' Jesús ju maknit'at'it lacacurus ju Dios k'ai ucxtin xanavi. Chai yuchach ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. ―Pus chunch ju ajuni ju lapanacni ju Pitalu'.
37 Pus ju lapanacni acsni tak'asmatlh ju ixchivinti ju Pitalu' na xcanilh ix'alhunut'an. Chani tajuni ju Pitalu' chaich ju ali'in ixtamalakachan ju Jesús:
―Quint'alapanacni tas calayauch ju chavai.
38 Pus ju Pitalu' chani alacjuni:
―Amac'a'unt'it ju mi'alactu'unti'an pumatamin ju uxijnan chai a'akp'axt'it la'ixtapaka'ut ju Jesús ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Ju chunch ju Dios ma catamac'acxaniyan ju mintalak'alhin'an chai ma amaklht'ayanana'it'it ju Spiritu Santu ju cataxtakniyan ju Dios. 39 Pus ni chunch alat'it pus akts'iya axt'aknic'ana'it'it ju Spiritu Santu. Ju Dios xtakta ju ixchivinti ni ma cataxtakniyan ju uxijnan ju Spiritu Santu. Ma vachu' ca'axtakniya' ju mi'ask'at'an chai tachi chun ju lapanacni mas vanta anchach catatsuculh. Ma ca'axtakniya' tachi chun ju ca'alact'asaniya' ju k'ai ucxtin Dios. ―Pus ju Pitalu' ajunich ju lapanacni ni ma chunch ju naulh ju Dios.
40 Chai na lhu chivinti ix'ajuni chai ix'alhimap'aksich. Chai ix'alacjuni:
―Chach tamak'alhtaxtuyan ju Dios lacamak'alhk'ajnat ju ca'axtaknicana' ju lapanacni ju tat'ajun ju chavai ju lana jantu sok ju is'atsucunti'an. ―Chunch ju ajuni ju lapanacni ju Pitalu'.
41 Pus tachi chun ju talaca'inilh ju ixchivinti ju Pitalu' ta'akpaxk'o. Pus na tatalhavachokolh ju ixtalhilaca'anta ju Jesús. Ju acsnich avilhchan tachi lakat'utu milh lapanacni talhilaca'alh ju Jesús. 42 Pus ju yu'unch talaca'ik'o tuchi ix'ajuni ju ixtamalakachan ju Jesús. Chai sich lhilak'au ixtajunita. Chai k'aixtam ixta'ui ju xkapavati ixpupastaccan ix'aninti ju Jesús. Chai ixtat'achivinin ju Dios.
Chani ixjunita ju is'atsucunti'an ju lapanacni ju p'ulhnan talhilaca'alh ju Jesús
43 Chai ni na lhu lhamak'an ju ixtanavi la'ixtachaput ju Dios ju ixtamalakachan ju Jesús chai ni ixtanavi ju tu'u' ju catapu'alacpastacnalh ju lapanacni pus na tatalhanalh tachi chun ju lapanacni. 44 Chai tachi chun ju ixtalhilaca'anta ju Jesús slivasalh lhi'alak'avin ixtajunita. Chai ju ix'alinta'an ixtamakpitsi sia yu'unchach tachi ixmaktasq'uini ju k'antam k'antam. 45 Istast'aich ju ixlacat'un'an chai ix'alinta'an. Chai ju tumin ju ixta'amaklhtayanan ixtalalhvak'ach tachi ju ixmaktasq'uinich pumatam pumatam. 46 Chai tuncujun tuncujun va ch'anxtam ixta'an lacak'ai ixpujitat'an ju israelitanin. Chai la'ixchaka'an lhik'ach ixta'ui ju xkapavati ju pupastaccan ju ix'aninti ju Jesús. Chai va lakatam ixjunita ix'alhunut'an. 47 Ixtalak'ayai ju Dios chai chux ju lapanacni ixtanajunch ni na lack'oxin lapanacni ixtajunita ju yu'unch. Chai tuncujun tuncujun ju k'ai ucxtin Dios na lhu ix'alalhavai ju ixlapanacni ju vachu' ixtalhilaca'anta Jesús.