19
Ju Pablo ixvi ju lak'achak'an Efeso
Pus acsni ixvi ju Apolos ju lak'achak'an Corinto pus ju Pablo pu'alh lacatalhpan tus cha'alh ju lak'achak'an Efeso. Pus ju anch alhitaju ju ali'in ju vachu' ixtalhilaca'anta Jesús. Pus ju yuchi alacjuni:
―Ja tanulh ju Spiritu Santu lami'alhunut'an acsni xalhilac'ap'inat'it ju Jesús.
Pus ju yu'unch ta'ak'alhtayanalh. Tajuni:
―Jantu ick'asmat'au ni ca'alilh ju Spiritu Santu.
Pus ju acsnich ju Pablo ajunich:
―Pus ja jantu la'ixlhitapaka'ut ju Jesús ju akp'axt'at'it.
Chai ju yu'unch tajuni:
―Pus tachi ju xa'amakpaxanan ju Xivan chunch ju ic'amakpaxanantauch.
Chai ju Pablo ajunich:
―Pus ju Xivan ixmakpaxai tam xamati' acsni ixmacajun ju macxcai is'atsucunti. Para vachu' ix'ajuni ni catalhilaca'alh ju yuchi ju camina' astan. Ju chunch va nomputun ni catalhilaca'alh ju Jesucristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios.
Pus acsni tak'asmatlh ju chunch ta'akpaxchokolh la'ixtapaka'ut ju k'ai ix'ucxtin'an Jesús. Chai acsni alacmuc'anilh ixmaca' ju Pablo pus tanulh ju Spiritu Santu la'ix'alhunut'an chai tachivinilh ju chivinti ju jantu aktam ixtachivininta chai vachu' tanaulh ixchivinti Dios. Pus ixchux'an ixtacha'antach pumacaut'ui lapanacni.
Pus ju Pablo tachi lakat'utu malhquiyu' ju antsuculh la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Ix'amasuni ju lapanacni ixchivinti Dios chai lana jantu ixtalhanan. Ix'alacjuni ju lapanacni ni lhinomputun ju Dios la'is'atsucunti'an. Chai ix'amalaca'iniputun ju ixchivinti Dios. Para ju ali'in na p'as ixjunita ju ix'alhunut'an chai jantu ixtalaca'iputun chai na macxcai ixtalhichivinin ju ixti Dios la'ix'ucxlacapu' ixtalhavat lapanacni. Pus ju Pablo alacmacoyaulh ju yu'unch chai lacatam alack'ailhi'alh ju yu'unch ju ixtalhilaca'anta Jesús. Alhi'alh la'ixpamamaka'un pumatam ju Tiranno ixjuncan. Chai anch ix'alacmalani ju lapanacni tuncujun tuncujun. 10 Pus tachi lakat'ui c'ata ju ix'amalaninin ju chunch. Chai ju chunch tachi chun ju amachak'an Asia tak'asmatlh ju chivinti ixlacata ju k'ai ucxtin Jesús. Chux ju israelitanin chai ju jantu israelitanin. 11 Chai ju Dios ixtakni ixtachaput ju Pablo ni lai xanavi ju vasalh k'ai lhamak'an. 12 Mas va ixpayu ju Pablo u tu'u' pumpu' ju ismusatoc'ai acsni ixch'alhcatnan ni ix'alhi'anicanch ju tak'ank'anin pus lana palai xa'alacnavi. Chai ju lhacaticurulhni ixtataxtui la'ixlacatuna'an ju lapanacni.
13 Pus ju acsnich ixta'alin ju israelitanin alhicujnin. Ju yu'unch va lacatam lacatam ixta'ucxunt'ajun. Chai ju yu'unch ixtanajun ni laich vachu' ixmaxtui ju lhacaticurulhni la'ixlacatuna'an ju lapanacni la'ix'alhicujnut'an. Para astan ixtanajun ni laich vachu' catamaxtulh ju lhacaticurulhni la'ixlacatuna'an ju lapanacni la'ixtapaka'ut ju k'ai ucxtin Jesús. Chai chani ix'ajuni ju lhacaticurulhni:
―Iclajunau la'ixtapaka'ut ju anu' Jesús ju najun ju Pablo ni catalhilaca'alh ju lapanacni. Iclajunau ni at'axt'uch la'ixlacatuna ju lapanac. ―Chunch ixtanajun.
14 Pus ix'alin pumatam israelita ju Esceva ixjuncan. Ju yuchi xak'ai pali ixjunita chai ix'alin pumatujun ists'alan. Pus ju yu'unch vachu' chunch ixtanaviputun. 15 Para acsni chunch tajuni ju lhacaticuru pus ju anu' lhacaticuru chani ak'alhtayanalh. Ajunich:
―Icmispaich ju Jesús chai icc'atsai tichi chavaich ju Pablo juncan. Para ju uxijnan jantu alak'amisp'ac'anat'it.
16 Pus ju acsnich ju anu' lapanac ju ixpacxanta ju lhacaticuru lana alact'alasa ju anu' ts'alan chai alaclhajak'o. Alaclhimakch'apulh tus alacma'ats'ala ju anuch lacachaka'. Va lack'aitsasa'unch ixtajunita acsni ta'ats'alalh chai slivasalh na alacmac'atsanita. 17 Pus ju ani tac'atsak'o ju israelitanin chai ju jantu israelitanin ju ixtavilanancha ju lak'achak'an Efeso. Pus lana na tatalhanalh ixchux'an chai na ixtalak'ayai ju k'ai ucxtin Jesús.
18 Pus ju acsnich na lhu ju ixtalhilaca'anta Jesús tamilh nonin ju talak'alhin ju ixtanavita ni na ixtalhilaca'antaca' ju alacnavinti. 19 Vachu' na lhu ju ixta'alhicujnun tamak'axtakk'o ju ixlac'alhiqui'an chai alacxavak'o la'ix'alac'avanti'an ixchux'an. Chai acsni aputek'ecalh ixtapalh ju anu' alhiqui ju alacxavacalh pus cha'alh cincuenta milh tumin ju plata ixjunita. 20 Pus ju chunch palai lhu xatalhilaca'an ju Jesús. Lana ixlhichux ix'alhunut'an ju talhilaca'alh ju yuchi.
21 Pus acsni tapasak'o ju ani taxtokni pus ju Pablo ixnajun ni ca'ana' alakts'ini' ju ixtalhilaca'anta Jesús amachak'an Macedonia chai amachak'an Acaya chai cacha'ana' tus Jerusalén. Vachu' ixnajun ni akts'iya ca'ana' ju lak'achak'an Roma acsni cataxtuyanta ju Jerusalén. 22 Pus amalakacha ju Macedonia pumat'ui ju ix'alact'ach'alhcatnan. Yuchi ju Timoteo chaich ju Erasto. Para ju yuchi tolhchaca' lakat'ui lakat'utu malhquiyu' ju xalacat'un Asia.
Tatalhk'amalh ju amachak'an Efeso
23 Pus ju acsnich alilh lakatam k'ai laklak'aiti va ixlaca'atalh ni ix'ajuncan ju lapanacni ixlacata ju Jesús. 24 Yuchi ju Demetrio ju tai'ulalh ju lak'aiti. Ju yuchi ixmaxtajana' plata ixjunita chai lacaplata ixlacxapalaxtui lact'icst'i pujitat tachi ixpujitat isdios'an ju Diana ixjuncan. Pus na lhu lapanacni ju ixtat'ach'alhcatnan chai na lhu ixtapulhajai. 25 Pus ju Demetrio alacmak'aixtoklh ju ixlapanacni chai ju ali'in lapanacni ju vachu' ixtalacxapalaxtui isdiosnin chai chani alacjuni:
―Quint'alapanacni ju uxijnan c'ats'ayat'it ni na laklhu pulhajayau ju ani lhich'alhcat. 26 Para ju uxijnan lakts'int'it ju anu' Pablo chai k'asmat'at'it tachi ju chivinin ju yuchi. Ju yuchi va najun ni jantu vasalh dios ju tuchi navicanta lacamaca'. Chai na pumalhu ju xamalaca'ini. Chai jantu va yuchi ju amachak'an ani laquilak'achak'an'an Efeso para vachu' ju amachak'an na lakalhu lak'achak'an laxat'un Asia ju xaquimalaca'ini ju chivinti. 27 Pus ca na lhixcai ni ca'alina' ju quivaiti'an ni lhu catalaca'iya' tachi ju najun ju Pablo. Chai vachu' jantu xtu'u' calhiulacana' ju k'ai ixpujitat quidios'an Diana. Ju chavai ni si talhilaca'an ju yuchi. Chux ju amachak'an Asia chai chux ju lacamunutpa'. Para astan ca jantu catilak'ayacalh ju yuchi. ―Chunch ajuni ju lapanacni.
28 Chai acsni tak'asmatlh junima chivinti pus lana tatalhk'amalh. Na talact'asak'o. Ixtanajunch:
―Na k'ai ju Diana quidios'an ju quijnan'an ju amachak'an Efeso juntau.
29 Pus ju amachak'an anch lana va t'ilhi t'ilhi ixtalaich. Pus ixtavilanancha ju Gayo chai ju Aristarco amachak'an Macedonia. Ju yu'unch ixtat'a'alhtanan ju Pablo. Pus ju lapanacni tach'apalh ju yu'unch chai taxak'amalhi'alh lacak'ai chaka' junta ixtatak'aixt'ok'a ju lapanacni acsni ix'alin ju ixjunta'an. 30 Pus ju Pablo ix'amputun tanunu' lacatalhavat ni laich ix'axak'ala ni jantuch va lhu ixtatalhk'amalh para ju ixtalhilaca'anta Jesús jantu talacasq'uinilh. 31 Vachu' ju ali'in xalack'ajin amachak'an Asia ni ix'amigojni ixtajunita ju Pablo tamalakachanilh chivinti ni jantu ca'alh talacasunu' la'ixtalhavat lapanacni. 32 Pus ju ixtalhavat lapanacni va t'ilhi t'ilhi ixtalaich. Ju ali'in tam ixtanajun. Ju ali'in tumpa ixtanajun. Pus na lhu ju lapanacni jantu istac'atsai tuchi ixtalhitak'aixt'ok'ach. 33 Pus ju ali'in la'ixtalhavat lapanacni tamavasalanilh ju lhamak'an ju pumatam lapanac ju Alejandro ixjuncan. Chai ju ist'a'israelitanin tatisalhi'alh junta lai ca'axak'ala ju lapanacni. Pus ju yuchi tamacyaulh ni va sekch catava. Va ix'ajumputun ju lapanacni ni jantu cataxcailich ju israelitanin. 34 Para acsni tamispa ni israelita ixjunita ju Alejandro pus talact'asachokopa. Tachi lakat'ui hora ixtalact'asai. Ixtanajun:
―Na k'ai ju Diana quidios'an ju quijnan'an ju amachak'an Efeso juntau.
35 Pus ju acsnich ju ats'oknu' ju anch lak'achak'an alacjuni ni va sekch catatava chai chani alacjuni:
―Quint'alapanacni amachak'an Efeso tis chavaich ju jantu cac'atsa ni lhist'ac'au ju ixpujitat ju k'ai quidios'an Diana. Vachu' lhist'ac'au ju Diana ju patajuta ju lact'iyan. 36 Chai ni c'ats'ayat'it ni slivasalh ju tuchi xaclajunau pus tasq'uini ni va sekch at'ayat'it. Jantu xtu'u' anavit'it ni jantu p'ulhnan k'ox c'ats'ayat'it tuchi ju alin. 37 Va k'ai tach'in naviyat'it ju ani tayanalh lapanacni. Ju yu'unch jantu tu'u' tak'alha'uta ju laquimpujitat'an nin macxcai catalhichivinilh ju quidios'an ju quijnan'an. 38 Pus ju Demetrio chaich ju ixlapanacni ju tat'ach'alhcatnan ni catat'alaxcailh xamati' yuchi lhitavilanalh ju ucxtinin lacak'ai chaka'. Laich cata'achivimak'analh. 39 Para ni tu'u' atumpa ju alhich'ivimak'anat'it pus laich anona'it'it acsni va catamak'aixt'ok'a' ju lapanacni ju ucxtinin. 40 Jantu xcai ni calhichivimak'ancau ixlacata ju ani lak'aiti. Catanaulh ni va t'alasayau ju ucxtinin. Ni chunch ca'ulhtucau matich tu'u' talak'alhin ju laich calhiquilh'au ixlacata ju ani lak'aiti.
41 Chai acsni naulh ju ani chivinti ajuni ju ixtalhavat lapanacni ni cata'alh la'ixchaka'an. Chai ta'alh.