23
Pus ju Pablo alakts'ilh ju ucxtinin chai alacjuni:
―Qui'alak'avin ju quit'in jantu icnavita tu'u' talak'alhin ju laich aclhitalhanalh la'ixmacni Dios tus chavai.
Pus ju acsnich ju xak'ai pali ju Ananías ixjuncan alacjunich ju lapanacni ju vanin ix'alact'aya ni catapuquicsalhch. Pus ju acsnich ju Pablo juni:
―Dios ju ca'ulaniyan ju uxint'i ni va acxp'ut'iyunun. Ju uxint'i yuchi lhivilht'i ni aq'uimp'uxc'onin ju quintalak'alhin tachi ju lhijun lacalhamap'aksin. Pus tajuch ni va navip'alai tachi ju jantu lhijun lacalhamap'aksin ni q'uilhinauch ju quimpuquicsaca.
Pus ju ix'alact'ayalh tajunich:
―Tajuch ni laich uni macxcai chivinti ju xak'ai ixpali Dios.
Pus ju Pablo naulhch:
―Jantu xacc'atsai ji qui'alak'avin ni yuchi cava ju xak'ai pali. Ni xacc'atsa cava pus jantu chun xacjunilh ni la'ixchivinti Dios ju ts'okcanta najun ni jantu macxcai aclhichivinilh tam xak'ai laquilak'achak'an.
Pus ju Pablo acsni c'atsa ni quilhmactam ju ucxtinin ixtalhilaca'an ju ixlhamap'aksin'an ju fariseonin chai ju quilhmactam ixtalhilaca'an ju ixlhamap'aksin'an ju saduceonin pus p'as chivinilh lacapu'ucxtin. Alacjuni:
―Quint'alapanacni ju quit'in icfariseo. Ju quimpai vachu' fariseo ixjunita. Chai iclhichivimak'ancanta ni iclaca'i ni catata'acxtuchokoya' ju tanitach.
Chai acsni naulh ju chunch ju Pablo pus lana tatsuculh laklak'ainin ju fariseonin chai ju saduceonin. Chai jantu va lakatam tava ju ix'atalacpast'ac'at'an. Ju saduceonin ixtanajun ni jantu lai ta'acxtuchokoi ju tanitach chai mati' ju anquilh nin yuchi ju macxcai un. Para ju fariseonin tanajun ni lai ta'acxtuchokoi ju tanitach chai alin ju anquilhnin chai ju macxcai un. Pus na p'as talaxak'ala. Pus tataya ju ali'in ju na ixtalha'atalanininta ju ixlhamap'aksin'an ju ist'a'israelitanin ju vachu' fariseonin ixtajunita. Ju yu'unch tanaulh:
―Jantu tu'u' talak'alhin iclhitajuniyau ju ani ya lapanac. Ni tu'u' xalakts'in tachi ju va la'ix'aklak'avanti u ni caxak'ala ju tu'u' anquilh pus k'oxich. Ju quijnan jantu ict'alasaputunau ju Dios.
10 Chai ni slivasalh ixtalaclak'aji ju sia yu'unch pus ju comandante na ixlhimaktalhananch ju Pablo. Ixnajunch ni jantu xcai ni catamac'atsani ju Pablo. Pus alacjunich ju ixtaropajni ni cata'alh chai catatai'i ju Pablo la'ixtalhavat'an chai catalhi'alh lacacuartel.
11 Pus acsni tats'isi pus ju k'ai ucxtin Jesús talacasunilh ju Pablo chai junich:
―Jantu at'alhan ji Pablo. Tachi ju xa'a'uni ju amachak'an ani Jerusalén ju quilacata pus tasq'uini ni a'una'ich ju amachak'an Roma vachu'.
Makniputuncan ju Pablo
12 Pus acsni tuncunchokolh ju ali'in israelitanin talat'atak'oxilh ju chivinti ju sia yu'unch ta yu laich catamakniya' ju Pablo. Talaclajuni:
―Jantu cativajiu nin yuchi ni cak'ot'au tu'u' tus ni jantu calakts'imakniyau ju Pablo. Chai ni jantu camuctaxtuyau pus chach quintamamak'alhk'ajniyan ju Dios.
13 Istapasata t'up'uxam lapanacni ju ixtanavita junima lhi'okxchivinti. 14 Pus ju yu'unch ta'alh lakts'inin ju xalack'ajin palijni chai ju xalacpa'itnich ju sia ist'a'israelitanin chai tajunich:
―Ju quijnan icnavitauch lakatam lacchivinti. Chai ni jantu acmuctaxtuyau pus chach quintamamak'alhk'ajniyan ju Dios. Pus ju quijnan jantu tavanan tu'u' acti'u tus ni jantu iclakts'imakniyau ju Pablo. 15 Pus ju uxijnan chai ju xalacpa'itnich ju ani lak'achak'an a'una'it'it ju comandante ni vats'isin camaxtuya' ju Pablo. Calhimilh lacapu'ucxtin. Ju uxijnan chunch alat'it tachi ju va k'asmatnip'ut'unat'it ju tu'u' chivinti ju palai stavasalanti cava ixlacata ixlhamak'an. Pus ju quijnan iclakasivilauch ni laich acmakniyauch acsni tuca' cha'an lacapu'ucxtin.
16 Pus ju Pablo ix'alin pumatam isp'isek'e atsi'. Chai ju yuchi ix'alin ju ists'alh. Pus ju anu' ts'alh k'asmatlh ni apacxantaicanta ju Pablo. Pus alh junini'. Tanu lacacuartel chai quimac'atsanicalh ju Pablo. 17 Chai ju Pablo t'asanilh pumatam xacapitán chai juni:
―Lamapainin alhi'inchich juniya ts'alh junta vilhcha ju mi'ucxtin'an ju uxijnan. Ma va alin tuchi ju jumputun.
18 Pus ju capitán k'ailhi'alh ju ts'alh junta ixvilhcha ju ix'ucxtin chai junich:
―Ju anu' tach'in ju Pablo juncan quint'asanilh chai quintapaininilh ni ma aclhiminin juniya ts'alh ni ma va t'achivimputunan.
19 Pus ju comandante makch'apalh ju anu' ts'alh chai t'a'alh alacatam chai sacmilh. Junich:
―Tijuch ju q'ui'ump'ut'un.
20 Pus ju yuchi junich:
―Ju quint'a'israelitanin talak'oxita ju chivinti junta tanajun ni ma catatapaininiyan ju uxint'i ni amaxt'uya'ich ju lhi ju Pablo chai ma alhip'ina' lacapu'ucxtin. Ju yu'unch ma va catalayach tachi ju ma va tak'asmatniputunch tu'u' chivinti ju palai stavasalanti cava ixlacata ju ixlhamak'an. 21 Para tun aq'uiclac'a'it'i. Pus tapasatach t'up'uxam lapanacni ju tapacxantaji ju Pablo. Ju yu'unch tanavita lakatam lacchivinti junta tanajun ni ma jantu catavaina' nin ma catak'ot'a' tu'u' tus ni jantu catalakts'imakniya' ju Pablo. Chai ni jantu catamuctaxtuya' pus ma chach amamak'alhk'ajni ju Dios. Pus ju chavai ma talakasivilanalh. Ma va tapacxanvilanalh ju minchivinti tuch'i anaviya'.
22 Pus ju acsnich ju comandante junich ju ts'alh:
―Tun xamati' t'i'un ni uxint'i ju xaq'uinq'uimac'ats'aniyachi' ju ani chivinti.
Pus acsni juni ju chunch pus malakachachokolh la'ixchaka'.
Malakachanilh ju gobernador Félix ju Pablo
23 Chai astan ju yuchi at'asanilh pumat'ui capitán chai ajunich:
―Amak'aixt'okt'it ju taropajni ju laich alact'ap'it'it ju lak'achak'an Cesarea tachi lakanajatsi hora chavai tok'oxai. Lakat'ui cientos catach'ajax'ana' chai setenta lacacaballo cata'ana' chai lakat'ui cientos ju catalhi'ana' ju ispada'an. 24 Chai alak'asilhip'init'it ju caballo ju capu'anach ju Pablo chai k'ox alhip'iniya'it'it ju gobernador Félix. ―Chunch ju ajuni ju ixlaccapitán.
25 Chai ju comandante ats'oknunilh ju Félix lakatam alhiqui ju catalhi'aniya' ju ixcapitán. Chani juni:
26 “Quit'in ju icClaudio Lisias chai va icmac'amiyan ji señor gobernador Félix. 27 Ju israelitanin ixtach'apata ju ani lapanac chai ixtamakniputun. Para ju quit'in acsni icmachakxalh ni vachu' quilat'aputek'ecantauch ju quijnan'an ju romanonin juntau pus ic'alact'a'alh ju quintaropajni chai icmak'alhtaxtulh la'ixmaca'an. 28 Chai ju quit'in ni va xacc'atsaputun tuchi talak'alhin ju talhichivimak'anch pus iclhimilh junta ixtatak'aixtokta ju xalacpa'itni ju ist'a'israelitanin. 29 Pus icmachakxalh ni va jantu k'ox talhiulai ju yu'unch tachi ju lhichivinin ju ixlhamap'aksin'an ju ani lapanac. Para jantu tu'u' talak'alhin navita ni laich calhimapalalh ju la'ix'aninti nin yuchi ni lai calhit'alhnucalh. 30 Pus icmac'atsanicanta ni ixta'apacxantayananch ju ist'a'israelitanin. Pus yuchi vats'alhti iclhimalakachanichin ju Pablo. Vachu' ic'ajunilh ju yu'unch ju ta'achivimak'anan ni catanonantach ju lami'ucxlacapu' ju uxint'i tuchi talak'alhin ju tamuc'ani ju Pablo. Ca va yuchach”.
31 Pus ju taropajni talhi'alh ju Pablo tachi ju ix'ajuncantach. Ts'is ju lhi'ancalh ju lak'achak'an Antípatris. 32 Chai acsni tuncunchokopa pus va yu'unch ju ixtapu'anta ju caballo ju tat'a'alh ju Pablo. Ju ali'in taminchokolh la'ixchaka'an. 33 Pus ju yu'unch ju ixtat'a'anta ju Pablo acsni tacha'alh ju lak'achak'an Cesarea taxtaknilh ju alhiqui ju gobernador chai vachu' tamak'axtaknilh ju Pablo. 34 Chai ju gobernador acsni lakts'ink'o ju alhiqui sacmilh ju Pablo tas amachakach. Tis estado. Pus ju Pablo juni ni amachaka' Cilicia ixjunita. 35 Ju acsnich ju yuchi juni:
―Ack'asmatniyanch acsni va cataminach ju tachivimak'ananch.
Pus acsni juni ju chunch lhinaulh ixlhi'anca la'ixchaka' ju k'ai ucxtin Herodes chai ajuni ju taropajni ni catalhistaclh.