2
Tsuculh ju Jesús
Pus ju acsnich ju k'ai ucxtin Augusto lhinaulh is'ats'ok'ulaca chux ju lapanacni ixlhilacaputs'un ju lacamunutpa'. Chai ju ani yuchi ju xap'ulhnan ats'ok'ulanti ixjunita ju ixtalhavat lapanacni. Chai ju acsnich Cirenio xagobernador ixjunita ju xa'estado Siria. Chai chux ju lapanacni anch ju ixta'anchokoi ists'ok'ulaca'an junta akts'iya ixt'unch'an ixjunita ju pumatamin. Pus ju José vachu' taxtulh ju lak'achak'an Nazaret laxa'estado Galilea. Alh ju lak'achak'an Belén laxa'estado Judea. Pus ju Belén ixt'un ixjunita ju mak'aniya lapanac ju David ixjuncan. Chai ju José mak'aniya ixpapanti ixjunita ju David chai yuchi lhi'alh ju anch. Chai acsni alh tats'oknu' ju José pus t'a'alh ju Malia ju ix'amachaka' ixjunita. Para tachi ju va is'asq'uinintica' ju ixlakts'in. Pus t'a'alh ju Malia chai ju yuchi ix'ak'ainanta. Chai acsni ixtavilanancha anch pus cha'alh ju avilhchan acsni ixlok'omputunch. Chai maklak'aulich lakatami ists'alh. Chai pach'ilh lacapumpu' chai mujulh junta ixtavajin ju caballo. Anchach ju satsucui ju Jesús ni va jantuch lai ixtalhijun ju lacachaka' junta laich catatavi.
Ju ixlhistacnin borregojni talakts'ilh ju anquilhnin
Chai ixta'alin ju ixlhistacnin borregojni vanin ju lak'achak'an Belén. Chai ju yu'unch ixtat'ajun lhistacnin ju ixborrego'an ju anu' atats'isni acsni tsuculh ju Jesús. Chai acsni talhic'atsanalh chincha ju ix'anquilh Dios junta ixtavilanalh. Chai na xlap'ap'a ixmaktajita junta ixtavilanalh ju ixlhistacnin borregojni. Pus lana na tatalhanalh. 10 Para ju anquilh chani ajuni:
―Jantu at'alhanant'it ni va iclajumputunau lakatam chivinti ju k'ox alhiulaya'it'it. Chai ixlacata yuchi slivasalh ak'ach'ana'it'it ju uxijnan chai tachi chun ju lapanacni. 11 Pus chavai tsuculh ju mi'amak'alhtaxtunu'an ju ani la'ixlak'achak'an David. Yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Yuchi ju mi'ucxtin'an. 12 Chai chani ju ap'umisp'aya'it'it. Pus alhit'a'uya'it'it ju ask'at'a ni pach'icanta lacapumpu' chai mucanta junta vajin ju caballo. ―Chunch ju ajunilh ju anquilh.
13 Chai lana va tam pants'iquis na lhu xatat'atalacasui ju ixt'a'anquilhnin. Chai ixtalak'ayai ju Dios chai chani ixtanajun:
14 ―Chach lak'ayacalh ju Dios ju vilhcha talaclhman.
Chai ju ani lacat'un ca'alina' ju ak'oxamixnit ixlacata'an ju xa'anavini lamapainin ju Dios ―chunch ju tanaulh ju ixtalhavat anquilhnin.
15 Chai astan ju anquilhnin ta'anchokolh ju lact'iyan. Pus ju acsnich ju ixlhistacnin borregojni talaclajunich ju sia yu'unch:
―Ca'auch ju chavai ju lak'achak'an Belén. Ca'au lakts'inin ju tuchi alinch. Ju tuchi xaquintamac'atsaniyan ju Dios.
16 Pus lana vats'alhti ta'alh. Chai talhitajulh ju Malia chai ju José chai ju ask'at'a ni ixt'ajunch junta vajin ju caballo. 17 Chai acsni talakts'ilh pus tamac'atsanilh ju lapanacni ju tuchi ix'ajuncanta ixlacata ju anu' ask'at'a. 18 Chai tachi chun ju ixtak'asmat'a va talhamak'aninilh tuchi ixtanajunch ju ixlhistacnin borregojni. 19 Para ju Malia va ixmak'ak'ojuich tachi chun ju ani taxtokni la'ix'alhunut. Va la'is'akstu ispastact'ajun. 20 Chai ju ixlhistacnin borregojni ta'anchokolh la'ixlhich'alhcat'an. Chai ixtalak'ayai ju Dios chai ixtajuni lak'ailakts'iuch ixlacata tachi chun ju ani taxtokni ju ixtak'asmat'a chai ju ixtalakts'inta. Pus chunch lana uctaxtuk'o tachi ju ix'ajuncanta.
Mak'axtaknicalh ju ask'at'a ju Dios
21 Chai acsni cha'alh ju ixlhilakatsajin avilhchan pus tach'uc'unilh ju ix'axt'ak'a ju ask'at'a chai lhimapaka'ucalh Jesús ni chunchach ju ixnajunta ju anquilh mas tuca' ixpacxan ju ixnati.
22 Ju la'ixlhamap'aksin ju Moisés ilhca'ulani tam chako'ulh ju avilhchan acsni calakts'incalh ni tachi ju va lhquiliqui acsni istsucui tam is'ask'at'a. Pus acsni tavanan ta'aktsa ju anu' avilhchan ixlacata ju Malia pus talhi'alh ju ask'at'a Jesús lacak'ai ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin ju lak'achak'an Jerusalén. Anch ju tamak'axtaknilh ju Dios ju ask'at'a Jesús. 23 Pus chunchach ju tanavi ni chunchach ju najun la'ixlhamap'aksin ju Moisés. Pus chani najun: “Tachi chun ju xap'ulhnan ask'at'a ju catsucuya' ni ts'alh pus camispacanach ni ix'anu' ju Dios”. Chunch ju najun la'ixlhamap'aksin Moisés. 24 Chai vachu' najun la'ixlhamap'aksin Moisés ni caxtakniya' tu'u' atapacxat ju Dios ni salaka calakts'inchokocalh tam chako'ulh. Pus ju va quilhpatinin laich cataxt'ak'a' lakat'ui lak'axk'avan. U ni jantu pus lakat'ui palumax. Chai yuchach ju taxtaklh ju Malia chai ju José.
25 Chai ju lak'achak'an Jerusalén ix'alin pumatam lapanac ju Simeón ixjuncan. Chai ju yuchi na soknic'a ixjunita la'ixmacni Dios chai na ixtalhoni ju Dios. Chai ju yuchi ixpacxantajich ju anu' ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios ni ca'amak'alhtaxtuya' ju israelitanin. Chai ju Spiritu Santu ixlhinajun la'is'atsucunti. 26 Chai ju Spiritu Santu ixmac'atsanita ju Simeón ni jantu catini tus acsni jantuca' lakts'in ju yuchi ju camalakachatachilh ju Dios. 27 Chai ju Spiritu Santu mac'atsani ni ca'alh ju acsnich ju lacpujitat. Chai lana acsnich ju tat'aquilalh lacpujitat ju ask'at'a Jesús ju José chai ju Malia. Va ixtamak'axtakniputun ju ask'at'a ju Dios tachi ju talhilanita lacalhamap'aksin. 28 Pus ju Simeón c'atsalh ni yuchi junita ju Jesús ju anu' ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Chai ju Simeón lana ch'ixlh ju ask'at'a. Chai lak'aya ju Dios. Chai chani naulh:
29 ―Ju chavai ji Dios laich alak'a'it'i ni acniya' ju quit'in ju milapanac icjunita ni mati' tu'u' ju chavai ju aclhamak'aninina'.
Laich acniya' ju chavai ni iclakts'inta ju yuchi ju q'uink'alht'asunit'a ni aclakts'ina' acsni tuca' icni.
30 Pus lai lhik'ach acnilh ju chavai ni iclakts'inta ju yuchi ju xamalak'ach'ayach'it'a ni amak'alhtaxtunu' junita.
31 Chai mac'at'ant'a ju yuchi ni laich catamispaya' tachi chun ju lapanacni.
32 Ju yuchi chunch cajuna' tachi ju tu'u' maclhcu ni camapulhcuniya' ju ixtac'atsan'an ju jantu israelitanin tajunita.
Chai ixlacata yuchi aclak'ayacanau ju quijnan ju israelitanin icjuntau ju milapanacni icjuntau ―chunch ju naulh ju Simeón.
33 Chai ju José chai ju ixnati ju Jesús na talhamak'aninilh ju taxtokni ju ixnoncan ixlacata ju ask'at'a Jesús. 34 Chai ju Simeón sq'uinilh ju Dios ni k'ox catatsucuya' chai chani ju junilh ju Malia ixnati ju ask'at'a:
―Ju ani ask'at'a lhca'ulacanta ni catapuk'alhk'osa' na lhu ju quint'a'israelitanin'an chai vachu' na lhu catapuk'ostayaya'. Chai ixlacata yuchi ju lapanacni catapuc'atsaya' ni laich catak'alhtaxtucana'. Para na lhu ju jantu k'ox catalhiulaya'. 35 Chai ni chunch ju catalaya' ju lapanacni pus camalacasucanach ju ix'atalacpast'ac'at'an ju alin la'ix'alhunut'an na lhu lapanacni. Chai ju uxint'i ji ixnati slivasalh na amak'alhk'ajnana' ixlacata tachi chun ju ani taxtokni ju catapasaya'. ―Chunch ju naulh ju Simeón.
36 Chai vachu' ixt'ajun ju acsnich pumatam chako'ulh ju ixnajun ixchivinti Dios. Ju yuchi Ana ixjuncan. Istsi' ixjunita ju Fanuel chai ixpapanti ju Aser. Chai ju yuchi na t'acuch ixjunita. Pus acsni tavanan ix'icanta pus va lakatujun c'ata ju t'atsuculh ju ixpapa. 37 Chai acsni tavanan nimacontilacalh pus va is'akstu ju tsuculh ochenta y cuatro c'ata. Pus ju yuchi jantu tavanan ixtaxtui ju lacpujitat. Para chux tok'oxai chai chux tuncujun ixlak'ayai ju Dios. Istascajai chai ixt'achivinin ju Dios. 38 Pus ju yuchi vachu' acsnich ju alakmilh ju José chai ju Malia. Chai vachu' junilh lak'ailakts'iuch ju Dios ixlacata ju ask'at'a. Chai astan ix'alacjuni ixlacata ju Jesús tachi chun ju amachak'an Jerusalén ju ixtapacxantaji ju ixputak'alhtaxtun'an.
Ta'anchokolh ju lak'achak'an Nazaret
39 Chai acsni tamuctaxtuk'o tachi chun ju taxtokni tachi ju ixnajun la'ixlhamap'aksin ju Dios pus ta'anchokolh laxa'estado Galilea. La'ixlak'achak'an'an junta Nazaret ixjuncan. 40 Pus ju ask'at'a Jesús tak'aya chai palai tachapun va. Chai palai ac'atsanalh. Chai va tachi ixnavini lamapainin ju Dios.
Ju Jesús lacpujitat
41 Ju José chai ju Malia ixta'anch chux c'ata ju lak'achak'an Jerusalén acsni ix'alinacha ju anu' c'atan ixpupastaccan ju anu' atats'isni acsni tatak'alhtaxtulh la'ix'aninti'an ju xalack'ajin ists'alan ju mak'aniya israelitanin. 42 Chai ju Jesús acsni pacxalh lakacaut'ui c'ata pus vachu' alact'a'alh ju yu'unch ju lak'achak'an Jerusalén tachi ju akts'iya ixtalai acsni ix'alinacha ju c'atan. 43 Chai acsni lak'olh ju c'atan pus ju José chai ju Malia tataxtuchokolh ju lak'achak'an. Ixta'anchokoputun la'ixchaka'an. Para ju ask'at'a Jesús ixtamacontacha ju lak'achak'an Jerusalén para jantu istac'atsai ju José nin ixnati. 44 Va ixtanajun ni ca anch ixmak'anta lacatalhavat. Pus ta'alhtanalh tam vilhchan. Chai astan tasacmi ju ixlhi'alak'avin chai ju ixt'alamispanch'an ni ixtalakts'inta ju Jesús. 45 Chai acsni jantu talhitaju pus ta'anchokopa ju lak'achak'an Jerusalén. Va tapuxcolhi'alh.
46 Pus lhitajucalh ixlhilakat'utuch avilhchan ju la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Anch ixmakvi junta ixtavilanalh ju yu'unch ju ixtamasui tuchi ixnomputun ju lhamap'aksin. Pus ju Jesús ixt'ajun ak'asmatnini' tuchi ixtanajun chai is'asacmininch vachu'. 47 Chai tachi chun ju ixtak'asmatnich va ixtalhamak'aninin ju ix'ac'atsanti ju anu' ask'at'a ni na sok ix'ak'alhtayanan. 48 Para ju José chai ixnati ni talakts'ilh na talhamak'aninilh. Chai ju ixnati chani juni:
―Tajuch ji quints'alh ni va chunch xaquila'ulhtuyau. Ju ani mimpai chai ju quit'in na iclalhamak'anininau ni iclapuxcolhit'onauch.
49 Para ju Jesús chani ajuni:
―Tajuch ni jantu isc'ats'ayat'it ta'anchach ju icvi. Ja va jantu c'ats'ayat'it ni tasq'uini ni acnavinilh ju ixlhich'alhcat ju quimpai.
50 Para ju yu'unch jantu lai tamachakxanilh ixchivinti tuchi ju lhak'alhtayanalh.
51 Pus ju Jesús lana alact'amincha. Taminchokolh la'ixchaka'an ju lak'achak'an Nazaret. Chai ju yuchi aquiclaca'inilh ju José chai ju Malia. Pus ju ixnati va ixmak'ai tachi chun ju ani taxtokni la'ix'alhunut. 52 Chai ju Jesús palai ixt'ajun lhita'okslana' ju ixtac'atsanti chai ju ixtak'ayanti. Chai ju Dios ismasuni ix'amapaininti ju ask'at'a Jesús. Chai ju lapanacni vachu' na k'ox talhiula ju ask'at'a.