^
హోషేయ
హోషేయ ద్వారా యెహోవా దేవుని సందేశం
యెజ్రెయేలు పుట్టుక
లో-రూహామా పుట్టుక
లో-అమ్మీ పుట్టుక
ఇశ్రాయేలీయులు విస్తారంగా ఉంటారని యెహోవా దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు
గోమెరును బానిసత్వంనుండి హోషేయ తిరిగి కొనటం
ఇశ్రాయేలీయుల మీద యెహోవా కోపంగా ఉండుట
ఇశ్రాయేలీయుల సిగ్గుకరమైన పాపాలు
ఇశ్రాయేలును, యూదాను వారి నాయకులే పాపం చేయించారు
ఇశ్రాయేలీయుల నాశనం గూర్చి ఒక ప్రవచనం
యెహోవా దగ్గరకు తిరిగి వచ్చినందుకు బహుమతులు
ప్రజలు నమ్మకస్తులు కారు
అది నాశనం చేయబడుతుందిని ఇశ్రాయేలుకు తెలియదు
విగ్రహారాధన నాశనానికి నడుపుతుంది
ఇశ్రాయేలు తన దేవున్ని మరచిపోయి విగ్రహాలను పూజించుట
పరదేశపు చెరసాలలో దుఃఖం
నిజమైన ప్రవక్తలను ఇశ్రాయేలు తిరస్కరించుట
ఇశ్రాయేలు విగ్రహాలను పూజించి పాడవుట
ఇశ్రాయేలీయులకు పిల్లలు లేకుండుట
ఇశ్రాయేలును వారి ఐశ్వర్యాలే వారిని విగ్రహారాధనకు నడిపించుట
ఇశ్రాయేలీయుల దుర్మార్గపు తీర్మానాలు
ఇశ్రాయేలు తన పాపానికి పరిహారం చెల్లించుట
ఇశ్రాయేలు యెహోవాను మరచి పోవుట
ఇశ్రాయేలుని నాశనం చేయడం యెహోవాకు ఇష్టం లేదు
యెహోవా ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకి అవుట
ఇశ్రాయేలు తనని తాను నాశనం చేసుకొనుట
దేవుని కోపంనుంచి ఇశ్రాయేలును ఎవరూ కాపాడలేక పోవుట
యెహోవా వద్దకు పునరాగమనమగుట
యెహోవా ఇశ్రాయేలును క్షమించుట
విగ్రహాల విషయంలో ఇశ్రాయేలుకు యెహోవా హెచ్చరిక
చివరి సలహా