^
తీతుకు
క్రేతులో తీతు చేయవలసిన పని
మంచి బోధన
విశ్వాసులు చేయవలసిన విధులు
చివరి మాట