3
1-3 Naˀin hânho gihanginˀândaˀ háa un únpoˀin, heḏi báyékí gitaachanpóeḏí wígitsíkhakandaˀpí gínhanginpúwíˀin, heḏânho giˀân shánkí híwó̖ˀ namúní kinnân ívíˀa̖míˀin: Naa oe Athens oˀä́n dihayḏi iwebo dáywóyí̖ˀ, heḏi iweḏi naˀinbí tíˀûu páaḏéˀi Timothy unbíˀpiyeˀ âysan, i-á naˀindáḏí itꞌôeˀoˀ tꞌowa ovâytꞌôeˀa̖míḏí Yôesi Táḏáví híwó̖ˀdi tu̖u̖ Christ-ví̖ˀgeḏi. Heḏiho unbíˀpiyeˀ i wâysan wovâykweewaasenwaatu̖ˀâ̖a̖míḏí heḏá wovâykhä̖ge̖ˀnamíḏí shánkí kayˀindi Christ-víˀpiyeˀ úvíwhä̖yú̖-íḏí, heḏânho i tꞌôephaḏe únpóeˀiˀ namuuḏi wíˀúvíyâaˀa̖mípíḏí unbí whä̖yu̖ iweḏi. Unbo únpihanginná Yôesi Táḏáḏí nä́ˀi tꞌôephaḏe dînpúuwíˀin imäˀ. Waˀḏi undáḏí giyiˀ ihayḏibo waˀ napóepíḏíboˀ ihayḏa̖ˀ wâytu̖ˀoˀ âytꞌôephaḏegítꞌóeˀin, heḏi únhanginná hanho napóeˀin.
Timothy-ḏi Paul óetu̖ˀan in Thessalonica-win méesateˀin tꞌowa híwó̖ˀ dimännin
Heḏânkun báyékí otaachanpóeḏí wíḏîntsíkhakoeḏipí Timothy unbíˀpiyeˀ dósaaníḏí. Naa hânho ohanginˀândaˀ unbí whä̖yu̖ i̖ˀgeḏi háa kayˀin únmuuˀin háa yoe. Á̖yîngi iwe oˀä́nwän gá oˀândân háḏíwáy i Penísendiḏi wovâytꞌannin, heḏi wovâytꞌandá hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí ungîˀ ívíˀandi peḏeeˀin gínpúwí. Hewänbo nää-á Timothy naˀinbíˀwe nawáypówá, heḏi wí híwó̖ˀdi tu̖u̖ úvíkanhon niˀgeḏi dînkán. Iḏi dítu̖ˀan unbí whä̖yu̖ waˀḏi únkayˀin heḏá séegí-á bînmáaˀin, heḏá hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí naˀinbí̖ˀgeḏi híwó̖ˀda̖ˀ úvíˀánshaamáaˀin, heḏá taˀgendá ídaˀin wíyá díwáymúníˀin, naˀindi wâymúníˀin gidaˀ waagibá. Heḏânho tíˀûuwin páaḏéˀin, waˀḏi híwó̖ˀbo úvíwhä̖yundeˀin gínhanginpóe ihayḏi báyékí gihíhchanpóe, tobáháa báyékí kâyˀi tꞌôephaḏe iwe gikwꞌôn wänboˀ. Nää gínhanginná unbí whä̖yu̖ Naˀinbí Sedó Jesus-víˀpiyeˀ kayˀin únmuuˀin, heḏiho hânho saˀwó̖ˀ naˀinbí wówátsi âyhon. Naˀindi Yôesivíˀpiyeˀ wâyyûusuˀoḏi hânho gihíhchanpoˀ, heḏiho un ímuuḏi tobáháa hä̖́yú̖ Yôesi Táḏá âykú̖ˀdaaˀo wänboˀ, ihay kú̖ˀdaa wänbo waˀ wíˀâyˀohpí. 10 Khu̖u̖-á thaa-á pín taˀge hayḏi Yôesi Táḏávíˀpiyeˀ ívíyûusuˀoˀ iḏi dípunmä̂äníḏí unbíˀpiyeˀ, heḏânho wíyá wâyhá̖ˀamíḏí, heḏi handiḏi wíyá hä̖ä̖wí úntáyˀiˀ íhá̖hpúwí shánkí híwó̖ˀ úvíwhä̖yú̖-íḏí.
11 Yôesi naˀinbí Táḏá heḏá Jesus naˀinbí tsondi hayˀi-á âydaˀmáa unbíˀpiyeˀ díhûuwíḏí. 12 Gidaˀpoˀ Naˀinbí Sedó Jesus-di wovâykhä̖ge̖ˀnamíḏí heḏânho shánkí wänbo wíˀnä́ táye úvíséegíhûuwí, heḏá wé̖ˀgeˀin tꞌowa-á wáˀ hanbá bînséegíhûuwí. 13 Handiḏânho Naˀinbí Sedó Jesus-di unbí píˀnä́ khóˀyé shánkí wovâykaymä̂äní, heḏiho owáy i nawáypówá ihayḏi tꞌä̖hkí in wé̖ˀgeˀin tꞌowa ivíˀin ûnmuuˀin wóegé, undá yä̖ˀḏâaˀinbo Yôesi Táḏáví páaḏépiyeˀ úvíwí̖nú-í, heḏá wên háawin wên wänbo wovâytꞌeˀpꞌíḏe-íˀin wívînmáˀve-ípí unbí píˀnä́ khóˀyé.