In Páaḏéˀin Ta̖ˀnin Paul-di Timothy Ônta̖ˀnannin
1
Naa Paul omuuˀi nä́ˀin ta̖ˀnin dóta̖ˀdoˀ. Naa Christ Jesus-ví tꞌôekhuwaˀi omuu, Yôesi Táḏá naˀinbí aywondi gínmuuˀiḏi heḏá Christ Jesus i pín taˀge hayḏi âytsíkhaˀmáaˀiḏá dítu̖ˀandi ki̖ˀbi tꞌôeˀi omúníˀin. Naaḏi u̖ Timothy nä́ˀin wînta̖ˀdoˀ. U̖-á naví koḏi̖ˀdi ay waagiˀbá unmuu, naa waagibá Christ-víˀpiyeˀ biwhä̖yundeḏi. Yôesi Táḏá-áḏí heḏá Naˀinbí Sedó Christ Jesus-áḏí séegísehkanä wóemä̂äní heḏá uvíˀpiyeˀ daˀiyapúwí heḏá wóekhä̖ge̖ˀnamí ánshaaginpíḏíboˀ uncha̖ˀníḏí.
Paul-di ovâytumakheˀan dívíˀá̖yîngiˀámíḏí in hôeyóˀin há̖hkanninbíˀweḏi.
Naa oe Macedonia nangepiyeˀ omääpíḏíbo wítumakheˀan, heḏi nää-á inbá wítumakhekhâymáa: Oe Ephesus búuˀúbo biwóyí̖ˀní, gá iwe wên tꞌowa piháa dâyhá̖ˀoḏân, heḏi u̖ḏi ovâyyôení haˀwâa wíḏívíˀâ̖a̖mípíˀin. Ovâytu̖ˀâ̖a̖mí wíḏívíhíˀmáˀve-ípí nä́ˀi hä̖ä̖wí pehtsiyeḏa̖ˀ waagiˀbá namuu i̖ˀgeḏi heḏá inbí hehä̖̂ä̖win thehtáy pahpáˀinbí khá̖wä̖́ hä̖̂ä̖ḏibo hânho báyékí dínta̖ˀmuu i̖ˀgeḏá. * In Huḏíyo inbí hä́nˀoeˀin thehtáy pahpáˀinbí khá̖wä̖́ dâyta̖ˀkwꞌóḏi inbí̖ˀgeḏi wíḏínˀóḏe-ípíḏí, hewänbo wáˀ inbí̖ˀgeḏi dâyˀógéḏípaaḏi dívítu̖hkando nä́ˀi ógéḏí i̖ˀgeḏi háa taˀgen namuuˀin háa yoe. Tꞌowa nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏiḏa̖ˀ dívíhíˀmáaḏáho dívíwänpitꞌaymáa, heḏiho kin dívíˀoḏá inbí híˀḏí háˀto ovâykhä̖ge̖ˀnamí dívíˀa̖míḏí háa Yôesi Táḏá natsonpóe waa, hewänbo ivíˀpiyeˀ ívíwhä̖yundeḏá gínhanginná háa natsonpóeˀin ívíˀa̖míḏí. Heḏiho odaˀ u̖ḏi kin ovâyyôeníˀin heḏânho in séegí dâymáˀve-íˀin. Heḏi híwó̖ˀdiḏa̖ˀ inbí ánshaa dínmuuḏáhoˀ, heḏá hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi namuuˀin dínhanginnáˀdiḏa̖ˀ dívíˀoḏá, heḏá Yôesi Táḏávíˀpiyá pín taˀge hayḏi dívíwhä̖yundeḏá, handiḏânho nä́ˀin séegí dâymáˀve-í. Hewänbo wên tꞌowa-áho han wíḏívíˀopí, hewänbo hä̖ä̖wí nachä̖ˀmuupí i̖ˀgeḏiḏa̖ˀ dívíhéeˀoḏi Yôesiví taˀgeˀin pꞌóegéḏí dívíhângeˀan. Didaˀ há̖hkannin dipimúníˀin heḏânho tꞌowa Yôesi Táḏáví tsontu̖u̖ in tꞌowa ovâyhá̖ˀa̖míḏí, hebo inbo wíḏikaˀpóya̖ˀpí háa ditû̖ˀnin, heḏi tobá diˀándeˀ wänbo dínhanginnáˀnin háa dívíhíˀmáa i̖ˀgeḏi, taˀgendi wíḏínhanginnáhpí.
Gínhanginná Yôesi Táḏáví tsontu̖u̖-á híwó̖ˀdiḏa̖ˀ ûnmuuˀin, hewänbo taˀge ovâyhá̖ˀa̖míˀin nakhâyˀä̖ˀ. Nä́ˀi-áho gínkhâyˀä̖ˀ gínhanginnáníˀin: Yôesi Táḏá-á iví tsontu̖u̖ wíˀimä́gipí in tꞌowa inbí wówátsi taˀge dâyhonningîˀ, hewänbo tꞌowa kinnân dívíˀoˀingîˀ-ân: Tsontu̖u̖ dâyˀaˀginhá̖núndeˀ, tꞌóyanpíˀindá dimuu, Yôesi Táḏá-á wíˀóeˀaˀginmähpí, dívítꞌaywó̖ˀdoˀ, Yôesi Táḏá-áḏá wíḏikwꞌó̖hpí, Yôesi Táḏáví hä̖ä̖wí-á ûnchä̖ˀmuupí waagá dâyˀoˀ, inbí yíyá-á táḏá-á báyékí ovâywha̖ˀoˀ, dâytꞌowahá̖núndeˀ, 10 tsé waagiˀinbá diyiˀ, senäˀdá wây-á senäˀdáḏíbo dívíwho̖hkwomáa, tꞌowa-á ovâyhóndeˀ ovâyku̖ˀchꞌâaníḏí, hôeyóˀindá dimuu, ovâytu̖yóˀdoḏá dívíwänpihôeyóˀoˀ, heḏá wíyá hä̖ä̖wí haˀwâagi namuuˀiḏa̖ˀbá dívíkanhondibo in taˀgen há̖hkan namuuˀin dâyyoegimáa. 11 Yôesi Táḏá i âytegendeˀiḏá naa dísóge tꞌowa dovâytꞌôeˀa̖míḏí háa iví hânho híwó̖ˀdi tu̖u̖ ûntû̖ˀ waa nä́ˀin há̖hkan niˀgeḏi.
Paul-di Yôesi Táḏá óekú̖ˀdaaˀan
12 Naˀinbí Sedó Christ Jesus dókú̖ˀdaaˀoˀ gá nachanpóeḏân naa híwó̖ˀ dóˀa̖míˀin háa dítu̖ˀan waa, heḏiho naa dísóge iví tꞌôe dônˀa̖míḏí, heḏá dókú̖ˀdaaˀo wáˀ in kay dímä́giḏi kin dáykanhûuwíḏí. 13 Heḏi iḏá kin naagîˀ dînˀan tobá aˀginhá̖hpí waagi iví̖ˀgeḏi dáyhíˀmáawän wänboˀ, heḏá yanäká dóˀan, heḏá iví tꞌowa-á dovâywha̖ˀan. Hewänbo Yôesi Táḏá navíˀpiyeˀ nasehkanäpóe wíḏînhanginnáhpíḏí taˀgendi háa dáyˀoˀin. Nä́ˀi hä̖ä̖wí dáykanmáa waˀḏi Christ-víˀpiyeˀ dáywhä̖yundepíḏíboˀ. 14 Hewänbo Naˀinbí Sedóḏá hânho báyékí séegísehkanä dímä́gi. Nää-áho Christ Jesus-víˀpiyeˀ dáywhä̖yunde heḏá dóséegí wáˀ.
15 Nä́ˀi tu̖u̖ naaḏi wâytu̖kankhâymáaˀi-áho whä̖yu̖wó̖ˀdi namuu, heḏiho tꞌowa dínkhâyˀä̖ˀ tꞌä̖hkí dâyséegíˀa̖míˀin: Christ Jesus-á nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ naˀä̖ä̖ naˀin tꞌaywó̖ˀtoˀin gimuuˀin dînˀowóyé-íḏí. Heḏi náaho i shánkí pꞌä́ndíkîˀ omuu. 16 Hewänbo Yôesi Táḏá navíˀpiyeˀ naˀiyapóe, heḏânho in toˀwên dívíwhä̖yu̖khâymáaḏí in wówátsi nahándepíˀin dâykéyíˀindáho naa i shánkí pꞌä́ndíkîˀ omuuˀi dímúní háa dînpóe waa, heḏiho indá dínhanginpúwí Christ Jesus hânho naboˀatä̖́ˀin. 17 Hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí Yôesi Táḏá âyˀaˀginhûuwí, heḏá kwꞌáayéboˀ âymáˀve-í. I-ân i tsondi shánkí hayˀi namuu, i-ân wínachuˀpí, i-ân wínakeeˀä́npí, i-ân i wîˀḏa̖ˀ Yôesi namuu. Hamân.
Háa Timothy ûnkhâyˀä̖ˀ iˀa̖míˀin
18 Timothy, u̖ naví ay waagiˀbá unmuuˀiˀ, nä́ˀi wítu̖máaˀi-á odaˀ á̖yîngiḏi nâaˀa̖míˀin, i-á háa in Yôesi Táḏáví tukhe̖ˀmindi ho wóetu̖ˀan waa biˀa̖míˀinbá namuu, heḏi inbí híˀḏiho wóekhä̖ge̖ˀnamí Yôesi Táḏáví tꞌôe híwó̖ˀ mânˀa̖míḏí, wí híwó̖ˀdi sundaḏo híwó̖ˀ ihä́nbo waagiˀbá unmúníḏí. 19 Biwhä̖́yu̖ˀbé-í nä́ˀin taˀgen há̖hkan, heḏá hä̖ä̖wí ú̖hanginnáˀdi híwó̖ˀdi namuuˀindá bikanhûuwí. Wáy wên tꞌowa-áho nä́ˀi híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí dâyyoegiˀan, heḏiho nää-á piháawi há̖hkan dívíwhä̖yundeˀ. 20 Hymenaeus-áḏí Alexander-áḏí ho ha̖ˀmin damuu. Indáho Satan i Penísendiví mange naaḏi dovä̂nyoeˀan heḏânho dahá̖hpúwíḏí Yôesi Táḏáví̖ˀgeḏi wíḏänyanäkíhíˀmáˀve-ípíḏí.

*1:4 In Huḏíyo inbí hä́nˀoeˀin thehtáy pahpáˀinbí khá̖wä̖́ dâyta̖ˀkwꞌóḏi inbí̖ˀgeḏi wíḏínˀóḏe-ípíḏí, hewänbo wáˀ inbí̖ˀgeḏi dâyˀógéḏípaaḏi dívítu̖hkando nä́ˀi ógéḏí i̖ˀgeḏi háa taˀgen namuuˀin háa yoe.