5
Háa Timothy-ḏi in méesateˀin tꞌowa ovâymáˀve-í waa
In senäˀ uví shánkí saydôe dimuuˀin u̖ḏi ovâytumakhemáaḏá tꞌaygiḏi wíˀovâyhéeˀa̖mípí, hewänbo shánkíḏí ovâyhéeˀa̖mí uví táḏá mänhéeˀo waagibá. Heḏá in shánkí tsꞌa̖a̖min senäˀdá uví tíˀûuwin mänhéeˀo waabá ovâyhéeˀa̖mí. Heḏi kweeyôe ovâyhíˀmáaḏá uví yíyá mänhéeˀo waabá ovâyhéeˀa̖mí, heḏi shánkí tsꞌa̖a̖min kwiyä̖ˀ unbí tíˀûuwin mänhéeˀo waabá ovâyhéeˀa̖mí, heḏi ovâyhíˀmáaḏá yä̖ˀḏâaˀiˀ ánshaaḏa̖ˀ mänmáˀve-í.
In kwiyä̖ˀ inbí senäˀ dínhánnin wíyá tóebo wíḏínˀä́npíḏí ovâyˀá̖yîngiˀa̖mí. Hebo wí kwee iví sen ûnhándiˀ ûnˀâykwꞌôndi háa ûnsaˀyâaˀâykwꞌôndi, nä́ˀin ây-á dínkhâyˀä̖ˀ páaḏé inbí kꞌaygi dithaaˀin ovâyˀá̖yîngiˀa̖míˀin heḏi handiḏiho dihá̖hpúwí Yôesi Táḏá óeˀaˀginhûuwíḏí. Kindiḏihoˀ inbí yíyáˀindá saˀyâaˀindá ovâywáywáˀánde waabá dívíˀâ̖a̖mí, heḏá wáˀ Yôesi Táḏá-á óehíhchannamí. Wí kwee iví sen ûnhándiˀ, tóebo wíˀûnˀä́npíḏí óeˀá̖yîngiˀa̖míḏí, heḏiho wíˀbo namuu, i-áho pín taˀge hayḏi natsíkha Yôesi Táḏáḏí óekhä̖ge̖ˀnamíḏí heḏi khu̖u̖-á thaa-á iyûusuˀo Yôesi Táḏá óekhä̖ge̖ˀdaˀmáaḏí. Hewänbo i kwee iví sen ûnhándi-á igîˀḏa̖ˀ ipihíhchanmä̂äníḏí iví wówátsi ihondáhoˀ, i-á ho nachuu waagiˀbá namuu tobá waˀḏi nawówáyi wänboˀ. Nä́ˀi hä̖ä̖wí dívíˀa̖míḏí ovâyyôení heḏânho toˀwí wänbo háˀto ûnkoeḏí-íḏí natú̖níḏí híwó̖ˀ wíḏívíˀopíˀin. Tꞌä̖hkíḏíbo dínkhâyˀä̖ˀ inbí tꞌowa ovâyˀá̖yîngiˀa̖míˀin, shánkí wänbo inbí kꞌaygiwin. Wí toˀwí kin iˀopíḏá iví whä̖yu̖ Christ-víˀpiyeˀ iyoegiˀan waagibá iˀoˀ, heḏá wí toˀwí hä̂nhay wänbo iwhä̖yundepîˀví shankí pꞌä́ndíkîˀ-á namuu.
In kwiyä̖ˀ inbí senäˀ dínhánnin diweḏi wáy wênda̖ˀ inbí khá̖wä̖́ ovâyta̖ˀkwꞌôení heḏânho khä̖ge̖ˀ dâyhóníḏí, indá ki̖ˀminnânho dimúní: Sígíntä̖ (60) pa̖a̖yo iweḏi diphaḏemuuˀin, heḏá waˀḏi inbí senäˀ dínwówáyiˀ ihayḏiboˀ indáḏí híwó̖ˀ ditháˀḏeˀin, 10 heḏá inbí̖ˀgeḏá tꞌowa-á dínhanginná hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi dívíˀannin, kin waabá: Inbí áyyä̖̂ä̖ híwó̖ˀgí dâysówé; inbí kꞌaygi ee-á tꞌowa-á híwó̖ˀdá dâyséegíˀan; tobá hä̖ä̖wí namúní wänbo-á Yôesi Táḏáví tꞌowagîˀ-á ovâyˀan; in tꞌôephaḏe iwe dikwꞌó̖ˀnindá ovâykhä̖ge̖ˀnan; heḏá hä̖̂ä̖ḏi wänbo dívísóˀḏêe tꞌä̖mägîˀ híwó̖ˀdi wé̖ˀgeˀi hä̖ä̖wí dívíˀa̖míḏí.
11-12 Hewänbo in shánkí tsꞌa̖a̖min kwiyä̖ˀ inbí senäˀ dínchuuˀindá wíˀovâykhá̖wä̖́ta̖ˀkwꞌôenípí, indá wáy kayˀi taachan inbí túuˀú dínmuu iwe dâymáˀve-í heḏi wíyá dikhóhtsa̖a̖daˀpúuwí, heḏiho háa Christ-gîˀ páaḏé dívítu̖u̖ˀan waa wíḏívíˀopíḏí tꞌowa inbí̖ˀgeḏi ditú̖ní híwó̖ˀ wíḏívíˀopí gin. 13 Háa maˀḏi wáˀ bâaˀin dipúwí, heḏá oepiyá nä́äpiyá diwänpiyê̖e̖ní. Heḏá iweḏá maˀḏi shánkí pꞌä́ndíkíˀindá dipúwí, tꞌowaví̖ˀgeḏi tꞌä̖mägi dihíˀyê̖e̖ní, heḏá wíḏínˀá̖yîngiwó̖ˀnáhpí i̖ˀgá dívítomáˀve-í heḏá hä̖ä̖wí dínkhâyˀä̖hpîˀ ditú̖ˀbe-í. 14 Heḏânho otû̖ˀ shánkí híwó̖ˀ namúníˀin in shánkí tsꞌa̖a̖min kwiyä̖ˀ inbí senäˀ dínchuuˀindá dívíkhóˀyâ̖a̖-íḏí heḏá dâyˀâykwꞌôení, heḏá inbí kꞌaygi dâyˀá̖yîngiˀa̖mí, heḏânho in toˀwên naˀinbíˀpiyeˀ háa dicha̖a̖ˀin háabo yanäkí tu̖u̖ namuuˀi wíḏâymáˀve-ípí naˀinbí̖ˀgeḏi ditú̖níḏí. 15 Wáy wên nä́ˀin shánkí tsꞌa̖a̖min kwiyä̖ˀ inbí senäˀ dínchuuˀindá Yôesi Táḏáví pꞌóegéḏí dívíyâaˀan, heḏiho i Penísendi Satan-bí pꞌóegé i̖ˀgá dimän.
16 Hewänbo wí kwee Christ-víˀpiyeˀ iwhä̖yundeḏi heḏá ûnmaatutꞌowakwꞌôndá wíˀbo diyoekandeeˀin, i-á ûnkhâyˀä̖ˀ ovâyˀá̖yîngiˀa̖míˀin. Kindiḏi in wé̖ˀgeˀin méesateˀin tꞌowa báyékí tꞌôe wíḏínpúwípí ovâykhä̖ge̖ˀnamíḏí, heḏá shánkí dínkoeḏí-í ovâykhä̖ge̖ˀnamíḏí in wé̖ˀgeˀin kwiyä̖ˀ inbí senäˀ dínchuuˀin wíyá tóebo wíḏínˀä́npíˀin ovâyˀá̖yîngiˀa̖míḏí.
Háa in méesateˀin tꞌowaḏi inbí tsonnin ovâymáˀve-í waa
17 In méesateˀin tsonnin dimuuˀindá híwó̖ˀ inbí tꞌôe dívíkanmáaḏí híwó̖ˀ ovâywáˀâa-íˀin nakhâyˀä̖ˀ, heḏi in hânho dívítꞌôeˀoˀin Yôesiví híˀ ôntꞌôeˀa̖míḏá ônhá̖ˀa̖míḏá shánká ovâywáˀâa-í. 18 Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe hanbá natû̖ˀ. Kinnân nata̖ˀmuu:
Wí wéyu itá̖ˀa̖ˀtsꞌáḏíndeˀi-á wívînsówhiˀa̖mípí hebo bînhúumä̂äní.
Heḏá wáˀ natû̖ˀ, nakhâyˀä̖ˀ wí toˀwíḏí itꞌôeˀoˀi-áho óewáˀâa-íˀin.
19 Wîˀḏa̖ˀ wí toˀwíḏí wên háawên híwó̖ˀpíˀin wí méesateˀi tsondi ônchä̖nundeḏi wínâatꞌóyaanípí. Hebo wên wíye háa poeye tꞌowa híwó̖ˀpí iˀannin ditú̖ḏíḏa̖ˀmânho ovâytꞌóyaaní. 20 Hewänbo taˀgendi wí méesateˀi tsondiˀ itꞌaywó̖ˀkanhondáhoˀ, in méesateˀin tꞌowa tꞌä̖hkíví páaḏépiyebo iví tꞌaywó̖ˀdi nâatu̖ˀâ̖a̖mí, heḏânho in wé̖ˀgeˀin méesateˀin tsonnin dikhuwôedaˀíḏí dívítꞌaywó̖ˀnamíḏí.
21 Yôesi Táḏáví páaḏépiyeboˀ, heḏá Christ Jesus-ví páaḏépiyá, heḏá in makówáwin tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀin Yôesi Táḏáḏí ovâyde̖ˀmanninbí páaḏépiyá, kayˀindi wítu̖máa, nä́ˀi ho wítu̖ˀandiˀ nâaˀaˀginnamí, heḏi wíˀbo wíˀuntú̖nípí wí toˀwíví̖ˀgeḏi háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí iˀannin ú̖taˀgendihanginnáhpíḏíboˀ, heḏi wíˀuntú̖nípí wí toˀwí híwó̖ˀdi namuuˀin nâawänpihíḏíboˀ. 22 Wíviwóˀonnamípí wí toˀwívîˀḏi bimankꞌúwíḏi méesateˀi tsondigîˀ nâasóge-íḏí. Kin biˀandi heyâa i-á tꞌaywó̖ˀtoˀi-ân namuuḏá, u̖-áhoˀ iví tꞌaywó̖ˀ iwebá bitóeˀó waagibá biˀoˀ. Bipiˀá̖yîngiˀa̖mí heḏânho yä̖ˀḏâaˀibo unmúníḏí.
23 Hä̖́yä́nnanho unhaypóe, heḏiho nää pꞌoeḏa̖ˀ wínâasú̖wä̖ˀbé-ípí, hewänbo wí hí̖yä̖̂ä̖ méenaˀây wáˀ nâawóení heḏânho wíˀunsihaypúya̖ˀbé-ípíḏí. * Inbí pꞌoe-á wáyyéḏí su̖wä̖gîˀ híwó̖ˀdi wíḏínmuupí, heḏihoˀ iwe dâyméenawónde woegîˀ namúníḏí.
24 Wáy wên tꞌowa-áho keeˀeeḏiho dívítꞌaywó̖ˀdoˀ, heḏiho nä́ˀi hä̖ä̖wí dívíˀoˀi-á nahanginpoˀ waˀḏi ovâytu̖yóˀdiwekánpíḏíboˀ. Hewänbo wây-á wên tꞌowaví tꞌaywó̖ˀdi-á tíˀúugéḏânho natsꞌanhanginpoˀ. 25 Heḏi híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí tꞌowa dívíˀoḏá hanbá napoˀ, wesebo nahanginpoˀ, hewänbo tobá nää wesebo híwó̖ˀ wínahanginnáhpí wänboˀ, wáy wí thaa-ânho nahanginpúwí.

*5:23 Inbí pꞌoe-á wáyyéḏí su̖wä̖gîˀ híwó̖ˀdi wíḏínmuupí, heḏihoˀ iwe dâyméenawónde woegîˀ namúníḏí.