28
Oe Malta dijiˀ
Tꞌä̖hkíḏíbo nan deeḏi wówáˀin gipówá ihayḏi, nä́ˀi pꞌojâaḏi Malta gin dâytu̖ˀoˀin gínhanginpóe. In tꞌowa iweˀindi híwó dísígíˀan. Ikwa̖ˀdoḏi natꞌêe, heḏiho dâyphaˀtꞌégi, heḏi dítu̖ˀan iˀ phaa núˀpiye ívíhâ̖a̖ḏi-íḏí ívísúwáˀa̖míḏí. Paul iphéˀâywéˀgeˀan iphaˀkwꞌôeníḏí, heḏi iphaˀkwꞌóeˀó ihayḏi wí pä̖́ä̖yu̖ phaaḏi óesúwánándi phé jâaḏi napee, heḏi Paul-ví man deeḏi ikhuugeewhiˀkꞌûˀ. In tꞌowa iˀ nangeˀindi iˀ pä̖́ä̖yu̖ Paul-ví man deeḏi nawhiˀkꞌóeˀin óemûˀ, heḏi dívítu̖ˀan, “Nä́ˀi sendá maḏi taˀgendi tꞌowa tꞌakha̖nuˀiˀ namuu, heḏi tobá óepꞌohaypí wänboˀ, nanbí jôesi ‘Ovâytꞌowatuhchä̖nundeˀiˀ’ gin gínkhá̖wä̖́ˀiˀḏi háˀto óewówápeemä̂äní.” Hewänbo Paul iví man iwáḏâaˀandi iˀ pä̖́ä̖yu̖ iˀ phaa iwe nakeˀtꞌá̖, heḏi háabo Paul wíˀûnpóepí. In tꞌowa diˀándeˀ iˀ pä̖́ä̖yu̖ḏi óekhuugee ee ûntee-íˀin, háa maḏi wesebo nachuhkaanú-í. Hewänbo thaa tꞌä̖hkí dívítsíkhaˀandi Paul háabo wíˀûnpóepí, heḏiho inbí ánshaa dâyˀegóˀandi dívítu̖ˀan, “Taˀgendi nä́ˀi sendá Jôesi waagiˀbá namuu.”
Iˀ sen nä́ˀi pꞌojâaḏi ee natsonnä́ndiˀ Publius gin nakhá̖wä̖́. Ívísúwáˀoˀ iwe tsowa ûnnavakwꞌó, heḏi sígíḏí naˀin díhógiḏi iví tewhá ûnnáˀ diwe poje thaa díwóyí̖ˀmä́gi heḏá híwóˀdá díˀá̖yîngiˀan. Publius-ví táḏá whohte eeḏi ûnhaykꞌóe. Natsá̖wä̖pꞌíḏeˀ heḏá nasihayḏi óeˀä̖ä̖ḏeˀ. Ee nahaykꞌóe eepiye Paul natsꞌú̖, heḏi iví mandi óetä̖geḏi ônjûusuˀandi hehkháa óemä́gi. Nä́ˀin napóe ihayḏi báyékí in wéˀgen nangewin dihayˀin Paul-víˀpiye diˀä̖ä̖, heḏi in wáˀ hehkháa ovâymä́gi. 10 Indi báyékí díhä̖ä̖wímä́gi naˀin, heḏi poje pꞌóe naphaḏe ihayḏi iweḏi gimän dihayḏi iˀ gíntáyˀiˀ tꞌä̖hkí dímä́gi.
11 Wí kophé Alexandria-wi namuuˀiˀ iˀ pꞌojâaḏi iwebá iteˀnúphaḏeˀiˀ iwe ívítógi. Iˀ kophé-á Castor-áḏí Pollux-áḏí gin dâytu̖ˀoˀ. * Nä́ˀi kophé páaḏépiye wíje pꞌônbay waagi dakeetꞌóeˀin dachá, indá in Alexandria tꞌowaví jôesi dínmuu, Castor-áḏí Pollux-áḏí gin dakhá̖wä̖́. 12-13 Oe Syracuse búˀ gipówá, heḏi poje thaa iwe ívíwóyí̖ˀ. Iweḏi pꞌo kíngé i̖ˀgeḏa̖ˀ gimää, heḏi Rhegium búˀ iwe gipówá. Wíyá tháwä́n aakonpha̖ˀgeḏi iwa̖a̖ˀan, heḏiho wíyá tháwä́ndá Puteoli búˀ gipówá. 14-15 Iwe wên Jesus-víˀpiye dívíwä̖yundeˀin âyshaa, heḏi indi kayˀindi dítu̖ˀan indáḏí wêe jâaḏi ívíwóyí̖ˀníˀin. Iweḏi wíyá gimändi oe Rome-piye wây-á tíˀûuwin páaḏéˀin Rome-win dimuuˀin nanbí̖ˀgeḏi dínhanginpóe, heḏiho gínˀayjayˀä̖ä̖. Dâyhä̖ä̖wíku̖ˀkwꞌóeˀó iwe Appius gin dâytu̖ˀoˀ iwehay wáy wên diˀä̖ä̖, wây-á wêndá wä̖hphaḏe kayi̖ˀ wíḏiˀä̖hpíḏí oe “Poje Kaykhanwówá Tewhá” gin dâytu̖ˀoˀ iwe díjay. Paul-di ovâymûˀ ihayḏi Jôesi Táḏá óekú̖ˀdaaˀan, heḏá iví píˀnä́ khóˀjé-á shánkí nakaypóe. Han âyphaḏe, ihayḏáháˀ wí hä̖́yú̖ thaa iwe oe Rome gipówá.
Oe Rome Paul napannä́n diwe in Huḏíyo ovâyhíˀmáa
16 Oe Rome gipówá ihayḏi Paul wíˀbo óethayemä́gi, hewänbo wí sundaḏoḏi óeˀá̖yîngimáa.
17 Poje thaa naphaḏe ihayḏi Paul-di in Huḏíyo pꞌóˀḏéḏíˀin oe Rome dithaaˀin ivíˀwe ovâywéˀgetu̖ˀan. Dipówá ihayḏi ovâytu̖ˀan, “Tíˀûuwin páaḏéˀin, tobá nanbí thehtáy pahpáˀinbí khuu aˀginkha̖nu naa wíḏáyˀanpí wänboˀ, heḏá nanbí tꞌowavíˀpiye wên yä̖ˀḏâapíˀin wänbo wíḏáyˀanpí, in Jerusalem-win pꞌóˀḏéḏíˀindi dípankêˀ, heḏi nä́ˀin Rome-winbí mange díkán. 18 In Rome-windi háawin tꞌaywóˀnin naa dáyˀannin dînnuwä̖, hewänbo indá dínhanginpóe háawin díháyjíˀin wänbo wíḏáyˀanpíḏí, heḏiho dímaˀpꞌä̖̂ä̖ḏi-íˀin didaˀwän. 19 Hewänbo in Huḏíyo wíḏidaˀpí in Rome-windi dímaˀpꞌä̖̂ä̖ḏi-íˀin, heḏiho shánkí híwó dînpóe otú̖u̖níḏí Caesar-ví tunjówháagé iwe dîntunjóˀnamíˀin. Naa gin dáyˀan tobá wên tꞌehpiḏe tun wíḏómáapí wänbo naví tꞌowa in Hudíyo dimuuˀin dovâytꞌeˀpꞌêeḏe-íḏí. 20 Heḏânkun naaḏi wâytu̖hkánnan nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi wâyhéeˀa̖míḏí. Iˀ toˀwí in Israel-win tꞌowaḏi óetsíkhaˀmáaˀivíˀpiyebá naa dáywä̖yundeḏânho nä́ˀi kaḏénaḏi owhimuu.”
21 Indi Paul óetu̖ˀan, “Naˀin wên taˀnin wänbo uví̖ˀgeḏi natû̖ˀnin oe Judea-ḏi wíˀâykêˀpí, háa wí Huḏíyo tíˀûu páaḏéˀi oweḏi naˀä̖ä̖ˀi wänbo wên híwóhpíˀin natꞌoeˀin uví̖ˀgeḏi wínatú̖hpí. 22 Hebo naˀin gínhanginná toˀwên tꞌä̖hkí híwóhpí dívíhíˀmáaˀin nä́ˀin tsꞌa̖a̖min há̖hkan niˀgeḏi. Heḏânho gidaˀ u̖ˀḏi dítu̖ˀâ̖a̖míˀin háawi uví wä̖yu̖ úmuuˀin.”
23 Heḏiho in Huḏíyo wí thaa dâydeˀman wíyá diˀä̖ä̖-ígîˀ, heḏi iˀ thaa napówá ihayḏi báyékí diˀä̖ä̖. Héḏéndí héˀḏibo iweḏi nakin diwehay báyékí hä̖ä̖wí Paul-di ovâyhéeˀan. Háa Jôesi Táḏáḏí tꞌä̖hkí tꞌowa ovâysígíhóeníˀin nadaˀ waa ovâythayyan, heḏi Moses-ví tun niˀgeḏi heḏá Jôesi Táḏáví tukheˀminbí tun niˀgeḏá ovâytꞌôeˀandi ikhä̖ä̖ḏe Jesus-víˀpiye ovâywä̖yu̖kannamíḏí. 24 Paul-ví híˀ dâysígíˀandi dívíwä̖yu̖ wáy wên, wáy wêndá joe. 25 Heḏi in Huḏíyo handa̖ˀ wíḏínˀánshaamuupíḏí iweḏi dívíjâaˀan, hewänbo waˀ dipeepíḏíbo Paul-di nä́ˀi tꞌä̖ˀge híˀ ovâytu̖ˀan: “Iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi hä́nˀoe Isaiah óetu̖ˀan unbí thehtáy pahpáˀinbíˀpiye namú-íḏí nä́ˀi Jôesi Táḏáví híˀ ovâytu̖ˀâ̖a̖míḏí:
26 Ihayḏa̖ˀ ítꞌóˀve-í, hewänbo háˀto íkaˀpóewí,
ihayḏa̖ˀ bînmúˀbe-í, hewänbo háˀto únkeepúuwí.
27 Ípꞌóhkâymuuḏi wíˀíkaˀpóyaˀpí.
Úvíˀojemankwꞌóḏiḏáháˀ úvítsíkhä̖mu.
Gin úvíˀanpíḏá unbí tséeḏí bînmúuní
heḏá unbí ojeḏá ítꞌoe-í
heḏá taˀgendi íkaˀpóewí,
heḏá navíˀpiye íˀä̖ä̖-í yä̖ˀḏâaˀin wâypaˀíḏí, gin Jôesi Táḏá natú̖.
Nä́ˀi híˀ natú̖ˀi-á taˀgen namuu. 28 Heḏânho nää nä́ˀin únkhâyˀä̖ˀ únhanginnáaníˀin: Jôesi Táḏáví híˀ in Huḏíyo dimuupíˀin ovâysan ovâyˀaywoeníḏí. Innânkun dívítꞌôeyaaní.” 29 Paul ihíˀbowa ihayḏi in Huḏíyo dívítu̖hä́nboḏi dipee.
30 Paul wíje pa̖a̖yo iwe naˀä́n, heḏi iwáˀâa iˀ tewhá ee nachaníḏí. Toˀwên ûnpu̖wä̖pówáˀin tꞌä̖hkí ovâysígíhógi. 31 Iˀḏi Jôesi Táḏáví khuu i̖ˀgeḏi ovâytꞌôeˀan, heḏá Jesus Christ iˀ shánkí natsonjiˀiví̖ˀgeḏá ovâyhá̖ˀan. Khunwôedaˀginpíḏíbo ihéeˀan, heḏi toˀwíḏí wänbo wíˀóekhâ̖a̖ˀanpí.

*28:11 Nä́ˀi kophé páaḏépiye wíje pꞌônbay waagi dakeetꞌóeˀin dachá, indá in Alexandria tꞌowaví jôesi dínmuu, Castor-áḏí Pollux-áḏí gin dakhá̖wä̖́.