2
Wígínkhâyˀä̖hpí gitꞌowayoegitꞌôeníˀin
Tíˀûuwin páaḏéˀin, Naˀinbí Sedó Jesus Christ i shánkí hayˀivíˀpiyeˀ úvíwhä̖yundeˀ. Heḏiho wáy wên tꞌowa shánkí híwó̖ˀ wívînmáˀve-ípí in wé̖ˀgeˀinbíˀweḏi. Maˀḏi kinbáho namúní: Wíye senäˀ unbí méesate ee datsꞌûndi, i wîˀ namantomuu óeḏoḏi napaˀannin, saˀwó̖ˀdá naˀaamuu, heḏi i wîˀ-á sehkanäwó̖ˀdá naˀaamuu, heḏi maˀḏi i shánkí saˀwó̖ˀdi naˀaamuuˀi bînˀaˀgindi bîntu̖máa, “Hä̖ˀi shánkí híwó̖ˀdi púwéḏé eeḏi ósoge,” hewänbo i sen híwó̖ˀ naˀaamuupîˀ-á bîntu̖máa, “Owáy hângeḏibo ówí̖nú, háa naví ân núˀbo ósoge,” heḏáho kin úvíˀoḏá nakeepoˀ íchanpoˀin wí sen shánkí híwó̖ˀdi namuuˀin i wîˀvíˀweḏi, heḏânho unbí ánshaa híwó̖ˀpí únmuuḏibo tꞌowaví̖ˀgeḏi úvíˀánshaamäˀ háawin dimuuˀin.
Bítꞌóyanbe naví tíˀûuwin páaḏéˀin wâyséegíˀin, Yôesi Táḏáḏí in tꞌowa ovâyde̖ˀman in wé̖ˀgeˀin tꞌowaḏi ovâytu̖máaˀin sehkanäwó̖ˀ diwówáyiˀin dimuuˀin, hewänbo shánkí koḏitꞌowa waagiˀinbá dimuu píˀnä́ khóˀyé inbí whä̖yu̖ Jesus-víˀpiye dínmuuḏi. Yôesi Táḏá iví tu̖u̖ imä́gi in toˀwêndi óeséegíˀin i-áḏíbá oe makówá dikwo̖ˀní. I sehkanäwó̖ˀ nawówáyiˀi namuuˀi-á bînháawaagimáa. Hewänbo ti wíˀúnhanginnáhpíˀan in koḏitꞌowa dimuuˀindiḏânho wovâytꞌä̖́ä̖máa, heḏá wovâytu̖yóˀdiwekáyä̖ˀ. Christ-ví khá̖wä̖́ ûnˀaˀginmuu, heḏi tꞌowaḏi in Christ-víˀin ímuu gin wovâykhá̖yä̖́ˀdeˀ, hewänbo in koḏitꞌowa dimuuˀindiḏá iví khá̖wä̖́-á ônˀaˀginhá̖núndeˀ.
Nä́ˀin tsontu̖u̖ Yôesiví ta̖ˀnin diwe nakꞌóeˀin in shánkíˀin namuu:
Un úvípiséegí waabá, toˀwên tꞌä̖hkí bînséegíhûuwí.
Heḏi nä́ˀin tsontu̖u̖ bînˀaˀgindoḏáhoˀ, híwó̖ˀ úvíkanhon. Hewänbo wáy wên tꞌowaḏa̖ˀ in wé̖ˀgeˀinbí shánkí híwó̖ˀ bînmáaḏá, handiḏi úvítꞌaywó̖ˀdoˀ, heḏi Yôesi Táaḏí tꞌaywó̖ˀkannin wovâyshaa, gá iví tsontu̖u̖ ûnmuuˀin bînˀaˀginhá̖núndeḏân. 10 Wí toˀwí wên wéhpíˀinda̖ˀ Yôesiví tsontu̖u̖ ûnmuuˀin iˀaˀginnanpíḏá, tobá i wé̖ˀgeˀi tsontu̖u̖ iˀaˀgindo wänboˀ, hanbá namuu tꞌä̖hkí tsontu̖u̖ iˀaˀginhá̖nú waabá. 11 Kinho namuu: Yôesi Táḏá natú̖,
Wíyá toˀwíví kwiyó-áḏí háa sedó-áḏí wíˀúvíwho̖hkwomáˀve-ípí.
Heḏá Yôesi Táḏábá natú̖,
Wívîntꞌowatꞌa̖há̖nuˀbé-ípí.
Heḏânho tobá wíyá toˀwíví kwiyó-áḏí háa sedó-áḏí wíˀúvíwho̖hkwomáapí wänboˀ, wí toˀwí bînhayḏi Yôesiví tsontu̖u̖ tꞌä̖hkí bînˀaˀginhá̖nú waagibá úvíˀan. 12 Yôesi Táḏáḏí dítu̖kankhâymáa háa híwó̖ˀ âyˀaˀginnin háa âyˀaˀginpíˀin iví tsontu̖u̖, nä́ˀi tsontu̖u̖-á ûnkoeḏi naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi iweḏi dímaˀpꞌä̖́ḏi-íḏí. Heḏânho úvíˀá̖yîngiˀa̖mí háa ítû̖ˀinḏá úvíˀoˀindá. 13 Nää-á tꞌowavíˀpiyeˀ naˀin gisehkanäpóepíḏí, owáy i thaa Yôesi Táḏáḏí tꞌowa háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin ovâykeekwꞌóḏi ihayḏi, i-á wáˀ naˀinbíˀpiyeˀ wínasehkanäpuwagítꞌóepí; hewänbo gisehkanäpóeḏáhoˀ, háˀto dítuchä̖nú-í.
Naˀinbí whä̖yu̖-áḏí heḏá naˀinbí tsiyekandáḏí
14 Naví tíˀûuwin páaḏéˀin, tobá wí toˀwí natû̖ˀ wänbo in whä̖yu̖ Jesus-víˀpiyeˀ imáaˀin, wây-á tꞌowa iḏi híwó̖ˀ wíˀovâyˀohpíḏáhoˀ, ti nä́ˀi toˀwíví híˀ ûnchä̖ˀmuu? Ti Yôesi Táḏáḏí ônˀaywoení wí toˀwí ki̖ˀmin whä̖yu̖ ûnmuuḏiboˀ? Yoe, háˀtoˀ. 15-16 Gá kinnân: Maˀḏi wí sen háa wí kwee Jesus-víˀpiyeˀ iwhäyundeˀi koegî-á awegîˀ-á ûntáy, heḏi bînwänpitu̖máa, “Sengiḏi ópûn, Naˀinbí Sedó Yôesiḏânho wóekhä̖ge̖ˀnamí uví awegîˀ-áḏí koegîˀ-áḏí mänhóníḏí.” Kin úvíˀoḏi hebo undi wíˀbo i hä̖ä̖wí ûntáyˀi wívînmähpíḏá, unbí tu̖u̖ háagîˀ wänbo wíˀúnchä̖ˀmuupí. 17 Heḏiho whä̖yu̖ḏa̖ˀ bînmáaḏí hewänbo wây-á tꞌowagîˀ híwó̖ˀ wívînˀohpíḏí, unbí whä̖yu̖-á wíˀúnchä̖ˀmuupí.
18 Hewänbo maˀḏi wí toˀwí natú̖ní, “Wáy wên tꞌowa in whä̖yu̖ḏa̖ˀ dâymáa, híwó̖ˀdi tsiyekandá yoe, heḏá wây-á wêndá híwó̖ˀdi tsiyekanda̖ˀ dâymáa, whä̖yu̖-á yoe.” Hewänbo toˀwí kin natú̖ḏáho naaḏi dótu̖ˀâ̖a̖mí, “Wíˀú̖koeḏipí dînkeeya̖míˀin Jesus-víˀpiyeˀ biwhä̖yundeˀin híwó̖ˀgí hä̖ä̖wí bikanhonpíḏí, hewänbo naaḏá wînkeeya̖mí naa dáywhä̖yundeˀin i híwó̖ˀgí hä̖ä̖wí dáyˀoˀiḏiboˀ.” 19 Untû̖ˀ wîˀḏa̖ˀ Yôesi naˀä́n gin biwhä̖yundeˀ. Híwó̖ˀ namuu haˀwâa biwhä̖yundeḏi, hewänbo in yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wänbo wáˀ hanbá dívíwhä̖yundeˀ, hebo híwó̖ˀ dívíˀâ̖a̖mívíˀweḏi diwänpitha̖tha̖poˀ dikhuwôedaˀḏi.
20 U̖ ánshaapîˀ unmuuˀiˀ, naaḏi wítu̖ˀanpíˀan, tobáháa Christ-víˀpiyeˀ biwhä̖yunde wänboˀ, híwó̖ˀgí hä̖ä̖wí bikanhonpíḏá uví whä̖yu̖-á wíˀú̖chä̖ˀmuupí. Ti wíyá wînthaykwꞌôeníˀin undaˀ? 21 Ti wíˀú̖ˀánshaapíˀan, naˀinbí hehä̖̂ä̖wi thehtáy pahpâa Abraham nakhâymuuwän iví ay Isaac ipihéyíḏí i antâa kꞌéwé, háa Yôesi Táḏáḏí óeyôn waagi. Gá kin nakhâymuuḏânhoˀ, Yôesi Táḏáḏí óecha̖a̖ tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi. 22 Ú̖hanginná háa ûnpóeˀin. Yôesivíˀpiyeˀ iwhä̖yu̖, heḏá wáˀ háa Yôesi natsonpóe waa iˀan. Heḏiho háa Yôesi natsonpóe waagi iˀandiboˀ ikeeyan taˀgendi Yôesivíˀpiyeˀ iwhä̖yundeˀin, 23 heḏiho iweḏi nathaypóe háa Yôesiví ta̖ˀnin diwe Abraham-bí̖ˀgeḏi nata̖ˀmuu waa, kinnân:
Abraham-di Yôesi Táḏáví híˀ ônwhä̖yu̖,
heḏi iví whä̖yu̖ ûnmuuḏi Yôesi Táḏáḏí óecha̖a̖ tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi,
heḏá Yôesiví kꞌema ûnmuu kin óetu̖ˀan. 24 Heḏiho únhanginná Yôesi Táḏáḏí wí toˀwí óecha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi iví híwó̖ˀdi tsiyekandi iwhä̖yu̖keeyoḏi, in whä̖yu̖ imáaˀin nawänpitú̖ḏíḏa̖ˀbá yoe.
25 Heḏi hanbá ûnpóe nä́ˀi kwee Rahab wänboˀ, i-á senäˀbíˀpiyeˀ iku̖ˀpꞌáyˀéˀi namuu. Hebo tobá ha̖ˀbi namuu wänboˀ, in wíye Huḏíyo senäˀ kaaḏi dapówáˀin i búuˀú dä̂nmúníḏí ovä̂nkhä̖ge̖ˀnan, heḏi wây-á piˀwên pꞌóegé i̖ˀgeḏi dawáymu-í kin ovä̂ntu̖ˀan heḏânho in búuˀúwin tꞌowaḏi wíˀovä̂nhéyípíḏí. Heḏáho kin ovä̂nkhä̖ge̖ˀnandibo Yôesi Táḏáḏí Rahab óecha̖a̖ tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi.
26 Wí toˀwí iví túuˀúḏí i pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ ûnpeeḏá chuˀi namuu. Heḏi hanbá namuu wí toˀwí iwhä̖yundeˀi hewänbo híwó̖ˀgí hä̖ä̖wí wíˀiˀopíḏí. Iví whä̖yu̖-á chuˀin waagiˀinbá ûnmuu.