5
In dikoḏitꞌowamuuˀinbí tꞌaywó̖ˀdi
Nää bítꞌóyan un koḏitꞌowa ímuuˀin, unbí tsíˀpꞌoe únmúníˀi binchꞌaˀ heḏá bísítu̖wí̖nú, gá báyékí tꞌôephaḏe únˀä̖ḏân. I báyékí hä̖ä̖wí únkwꞌó̖ˀdi únpeḏeepuwamän, heḏá unbí aa hä̖ä̖wí únmúníˀi-á kha̖ˀnindiḏá wovâykha̖ˀhon. Unbí óeḏo-á kwä̖́ˀ tsꞌä̖ˀi-á tꞌä̖hkí únphénpeemän bînwänpiteˀkwꞌóḏiḏi, heḏi iweḏiho nakeepuwagítꞌóe íkhâ̖a̖ˀin, heḏi han úvíˀandibo bîntꞌôephaḏekhâymáa, unbí túuˀú únmuuˀi phaaḏi wovâyphakha̖nukhâymáa waagibá. Unbí hä̖ä̖wí báyékí únmuuˀi bînteˀkwꞌóḏi hewänbo i tꞌä̖ˀgi thaa-áho napowaˀä̖ˀ. Bítꞌóyan, in táhtsaaˀin unbí nava i̖ˀge dívítꞌôeˀanninbí kä̖ˀä̖ä̖ wívînwáˀâapí, heḏi i chä̖ˀ wíˀovâymä́gipîˀ-á Yôesi imúnde heḏi ûnhanginná in tꞌôeˀin bînˀáywannin. Hewänbo Yôesi oe makówá tꞌä̖hkí itsonmáaˀi natꞌoe in dívítꞌôeˀannin diphahsanyiḏi dívítu̖wí̖núndeˀ. Nä́ä oepáa kꞌayḏi unbí wówátsi thaa saˀwó̖ˀgí bînphaḏendeˀ, heḏi tꞌä̖hkí úntáyˀi heḏá ídaˀi-á bînku̖mändeˀ únwänpihéegínáníḏí. Wên wáasí tûuˀin waagiˀinbá ímuu, hewänbo ki̖ˀmin wáasí ovâyhá̖núnde waagibá i thaa napówá Yôesi Táḏáḏí wovâytuchä̖nú-íḏí. Undi hä̖ˀin híwó̖ˀnin tꞌowa bînpankwꞌóeˀó heḏá bîntꞌa̖há̖núndeˀ, heḏi indá wíḏínkoeḏipí wovâyˀahkhâa-íḏí.
Boˀatä̖́ i̖ˀgeḏi James ita̖ˀnan
Heḏáho tíˀûuwin páaḏéˀin, boˀatä̖́ḏí bítsíkhakwꞌoˀ i shánkí natsonyiˀi namuuˀi nawáyˀä̖ä̖ píˀwehayḏi. Un únhanginná háa wí toˀwí ikoˀyikoˀi namuuˀi boˀatä̖́ḏí itsíkhaˀoˀin iví híwó̖ˀdi hä̖ä̖paye iví nava iwe ûnkhâymuu píˀwehay. I-á ûnkhâyˀä̖ˀ itsíkhaˀa̖míˀin i páaḏéˀi kwandá i tíˀúugéˀi kwandáḏí napówá píˀwehay. Un wáˀ hanbá boˀatä̖́ḏí úvítsíkhaˀâ̖a̖mí. Unbí píˀnä́ khóˀyé bíkayˀan, gá i shánkí natsonyiˀi namuuˀi hanwaapíḏa̖ˀdibo naˀä̖ḏân.
Tíˀûuwin páaḏéˀin, bîntꞌôephaḏendeḏá wíˀnä́ táye wíˀúvíchä̖nuˀâ̖a̖mípí. Wíˀnä́ táye úvíchä̖nuˀandá Yôesi natú̖ní híwó̖ˀpí úvíˀannin. Christ-ân namuu i toˀwí tꞌowa ovâykeekwꞌôeníˀi háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin, heḏi i-á hanwaapíḏíbo naˀä̖́ä̖-í.
10 Tíˀûuwin páaḏéˀin, háḏíḏí úvíyä̖́ä̖ˀa̖míˀin únhanginnáníḏí, bíˀánshaaˀan in hä́nˀoeˀin Yôesiví tukhe̖ˀminbí̖ˀgeḏi, indá Naˀinbí Sedó Yôesigîˀ dívíhéeˀan, heḏi tꞌôephaḏe iwe ovâykwꞌóḏi wänbo dívíyä̖́ä̖ˀan. 11 In diyä̖́ä̖ˀindá híhchannin dimuu gin âytu̖ˀoˀ. Ítꞌoe háa hä́nˀoe Job iyä̖́ä̖ˀannin itꞌôephaḏende wänboˀ, heḏá háa Naˀinbí Sedó Yôesiḏi ä̖́ä̖géwän híwó̖ˀdi igîˀ ônˀannindá. Kindiḏiho gínhanginná Naˀinbí Sedó Yôesi hânho naséegísehkanätꞌóeˀin.
Taˀgeḏa̖ˀ ívíhéeˀa̖mí
12 Tíˀûuwin páaḏéˀin, háa nää wâytu̖kankhâymáaˀindá báyékí nachä̖ˀmuu. Unbí tu̖u̖ úvímäḏi wíˀítú̖nípí, “Taˀgendi nä́ˀi oepáa kꞌayḏi háa makówá nanân waagibá, taˀgenbá naví híˀ dînmuu.” Nä́ˀi tu̖u̖ háa wíyá tu̖u̖ ki̖ˀbi wíˀítú̖nípí. * In Huḏíyo wíḏidaˀpí Yôesiví khá̖wä̖́ ditú̖níˀin, hewänbo Yôesi-á hä̖ä̖ tꞌä̖hkí ikhíyéˀi namuu, heḏiho makówá-á nä́ˀi oepáa kꞌayḏá i̖ˀgeḏi dívíhíˀmáaḏí taˀgendi Yôesiví̖ˀgeḏi dívíhíˀmáaˀin nathaykꞌóe. Hewänbo “ha̖a̖” gin ítú̖ḏáhoˀ, ha̖a̖ in namúní, heḏá “yoe” gin ítú̖ḏá, yoe indáho namúní, heḏânho Yôesiḏi wíwovâytu̖ˀâ̖a̖mípíḏí híwó̖ˀpí úvíhéeˀannin.
Yûusu i̖ˀgeḏi James ita̖ˀnan
13 Wénä wên un bîntꞌôephaḏendeḏi únkhâyˀä̖ˀ úvíyûusuˀa̖míˀin; heḏi íhíhchandiḏá bînkhaˀwa̖mí Yôesi bîntegé-íḏí. 14 Wí toˀwí nahayḏá in méesatewin tsonnin ovâytu̖kánnamí, heḏi indá Naˀinbí Sedó Jesus-ví khá̖wä̖́ ônkhá̖yä̖́ˀdeḏi nä́ˀi nahayˀiví núˀ diwindi ônyûusuˀa̖mí, heḏá wí olive ka̖ˀpꞌoeḏá óeˀä̖yú̖-í. 15 Úvíyûusuˀoḏi Yôesivíˀpiye úvíwhä̖yundeḏá, i nahayˀi nawówa-í unbí yûusu únmuuḏi. Kindiḏi Yôesiḏi i nahayˀi hehkháa óemä̂äní, heḏi itꞌaywó̖ˀnandáhoˀ, iví tꞌaywó̖ˀdi-á ônˀowóyé-í. 16 Heḏânho wíˀnä́ táye úvítꞌaywó̖ˀdihä̖ä̖tsiˀa̖mí, heḏá wíˀnä́ táyegîˀ-á úvíyûusuˀâ̖a̖mí, heḏiho handiḏi wovâyhehkháaˀa̖mí. Wí toˀwí iví wówátsi taˀge ihondiví yûusu-á ûnkayḏi báyékí ûnkankoeḏi. 17 Yôesiví tukhe̖ˀbi ûnmuuˀiˀ, Elijah gin nakhá̖wä̖́ˀiˀ tꞌowaḏa̖ˀbá namuu, i-á naˀin waagiˀbá namuu. Hewänbo kaygi̖ˀdi iyûusuˀandi nadaˀpóe wíˀikwa̖ˀnamípíḏí, heḏi poeyeḏá pí̖ˀge pa̖a̖yo ee nange kwan wänbo wíḏiyemupí. 18 Heḏi wíyá iyûusuˀan dihayḏá, Yôesiḏi báyékí kwan ovâyyemu, heḏi wíyá dínhä̖ä̖wípayeḏee inbí nan diwe.
19-20 Naví tíˀûuwin páaḏéˀin, nä́ˀin niˀgeḏi úvíˀánshaaˀa̖mí: Wí toˀwí in taˀgeˀin pꞌóegé namuuˀin diweḏi ihângeˀandi, heḏi wíyá toˀwíḏí óebundá, i toˀwíḏí nä́ˀi itꞌaywó̖ˀnandiˀ óebundi óekhä̖ge̖ˀnan iví hâ̖a̖ ûnmuuˀi péyégépiye wíˀûnmú-ípíḏí, heḏá Yôesiḏá iví báyékí tꞌaywó̖ˀdi ûnmuuˀiˀ ônyâaˀa̖mí.

*5:12 In Huḏíyo wíḏidaˀpí Yôesiví khá̖wä̖́ ditú̖níˀin, hewänbo Yôesi-á hä̖ä̖ tꞌä̖hkí ikhíyéˀi namuu, heḏiho makówá-á nä́ˀi oepáa kꞌayḏá i̖ˀgeḏi dívíhíˀmáaḏí taˀgendi Yôesiví̖ˀgeḏi dívíhíˀmáaˀin nathaykꞌóe.