5
Jesus-di wí sen i pꞌobúˀay iwe óehehkháamä́gi
Wíyá hä̖̂ä̖ḏi nanáˀ diwe in Huḏíyo dínshánkîˀḏiná, heḏi Jesus oe Jerusalem-piyeˀ nawáymää. Oe Jerusalem wí pꞌobúˀay nakꞌóe, i-á Hebrew tu̖u̖ḏi “Bethesda” gin dâytu̖ˀoˀ. Pꞌo kíngé pꞌá̖a̖nú pohtâaˀây nawhaaḏikwꞌó̖, heḏi iwe núˀ wên phóḏi nachá̖ i búuˀúˀin tehpaa iwe, “Kꞌúwágíˀin Phóḏi” gin dâytu̖ˀoˀ. 3-5 Nä́ˀi pohtâa phoeˀo eeye báyékí tꞌowa dihaywhaakwꞌó̖. Wáy wên ditsíˀtꞌaamuu, wáy wêndá pówhá̖ˀnin dimuu, heḏá wây-á wíḏínˀa̖ˀyä̖kankoeḏipí. Iwe wí sen powintä̖ˀḏi khâave pa̖a̖yo nahayˀiˀ nakꞌóe. Jesus-di nä́ˀi sen iwe nakꞌóeḏí óemûˀ, heḏi ûnhanginná báyékí pa̖a̖yo nahayˀin, heḏihoˀ óetsikáyin, “Ti ú̖hehkháapúwíˀin undaˀ?” I nahayˀiḏi Jesus óetu̖ˀan, “Mä́ˀmä̂ä, naa toˀwí wänbo wíḏînˀä́npí dípꞌosóge-íḏí napꞌoˀa̖ˀyä̖poˀ ihayḏi. Waˀḏi otsꞌú̖níḏí dáysóˀḏíndeˀ ihayḏiboˀ, wíyá toˀwí-á naví páaḏébo-á natsꞌúya̖ˀ.” Jesus-di óetu̖ˀan, “Ówí̖nú, uví who̖hpa̖ˀay mänkeˀḏi óyíyé.” Wesebo i sen nawówaḏi iwí̖nú, heḏi iví who̖hpa̖ˀay ikêˀḏi natsiyeḏee.
I thaa nä́ˀin napóe ihayḏi Huḏíyoví kaykhanwówá thaa-á naná. 10 In pꞌóˀḏéḏíˀin Huḏíyoḏi i sen óetu̖ˀan, “Nää thaa kaykhanwówá thaa naná. Nakhâ̖a̖kꞌóe uví who̖hpa̖ˀay wóegé unyê̖e̖níḏí.” 11 Iḏi ovâytu̖ˀan, “I sen dînhehkháaˀandiḏân dítu̖ˀan, ‘Uví who̖hpa̖ˀay mänkeˀḏi óyíyé.’ ” 12-13 Indi óetsikáyin, “To-an i sen namuu haˀwâa wóetu̖ˀandiˀ?” Hewänbo i sen nawówaˀiˀ wíˀûnhanginnáhpí toˀwí namuuˀin, gá báyékí tꞌowa iwe diyiḏân, heḏi Jesus-á óemûˀpíḏíbo iweḏi iyâaˀan.
14 Hây napóe ihayḏi Jesus-di i sen i méesate hayˀi iwe óeyay, heḏi óetu̖ˀan, “Ótꞌóyan, ú̖hehkháapóe, heḏiho nää-á wíyá wívitꞌaywó̖ˀnâamípí, hä̖ä̖wí shánkí pꞌä́ndíkîˀ wíˀú̖púwípíḏí.” 15 I sen iwáygéḏí namääḏi in Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin ovâytu̖ˀan Jesus-dânho hehkháa óemä́giˀin.
16 Heḏiho nä́ˀindi Jesus óeyanäkímáa, gá ki̖ˀbi hä̖ä̖wí ikanhondân kaykhanwówá thaa eeye wänboˀ. 17 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Naví Táḏá hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí itꞌôemáa, heḏi naa-á hanbá, heḏânho nä́ˀi hä̖ä̖wí dókanhon.” 18 Nä́ˀin natú̖ ihayḏi in Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin shánkí wänbo didaˀ óeḏahéyíˀin, i kaykhanwówá thaa iˀaˀginhá̖núndeḏiḏa̖ˀbá yoe, hewänbo wáˀ natú̖ḏân Yôesi Táḏá-á iví táḏá ûnmuu, heḏi kindiḏihoˀ hä̖ä̖wí i-áḏí Yôesi Táḏá-áḏí handa̖ˀ damuu waagibá iˀoˀ.
Yôesi Táḏáḏí Jesus tsonkhuu óemä́gi
19 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Háa i Táḏá iˀoˀin naa dómúndeˀ, heḏi inbá naa dáyˀoˀ. Naa i ay omuuˀi wíḏînkoeḏipí hä̖ä̖wí wíˀbo dáyˀa̖míḏí. Hä̖ä̖wí i Táḏá iˀoˀi naa hanbá dáyˀoˀ. 20 I Táḏáḏí naa díséegí, heḏiho hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí iˀoˀi dînkeeyoˀ, heḏi iḏá hä̖ä̖wí shánkí heˀendi-á dóˀa̖míˀiˀin naa dînkeekankhâymáa, heḏânho un wovâyháaˀa̖míḏí. 21 I Táḏáḏí tꞌowa dichuuˀin ovâywáywówápaˀ, heḏi handiḏibá naa i ay omuuˀiḏi in toˀwên naa odaˀin wówátsi dovâymä̂äní. 22-23 I Táḏá wänbo wínatú̖nípí tꞌowaví̖ˀgeḏi háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin. Iḏi naa i ay omuuˀi dînkꞌûˀ han dóˀa̖míḏí, heḏânho tꞌä̖hkí tꞌowaḏi naa díˀaˀgeeníḏí, i Táḏá óeˀaˀgin waabá. Toˀwêndi naa i ay omuuˀiˀ wíḏíˀaˀginpíḏí i Táḏá naa dísandiˀ wänbo-á wíḏâyˀaˀginpí.
24 “Taˀgendi wâytu̖máa, toˀwên naví híˀ dîntꞌóyandeḏi heḏá i naa dísandivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeḏá wówátsi nahándepíˀin dâymáa, heḏi wíˀovâytuchä̖nú-ípí. Chuˀin waagiˀinbá nää wíḏimuupí, gá wówátsi dâykêˀḏân. 25 Taˀgendi wâytu̖máa, nää iweḏi páaḏépiyeˀ in chuˀin waagiˀinbá dimuuˀin naví tu̖u̖ ditꞌóe-í, naa Yôesi Táḏáví ay omuuˀiˀ, heḏi in dívítꞌóyandeˀindá wówátsi dâykéyí. 26 I Táḏá in wówátsi napä̖yiˀ, heḏi handiḏibá naa i ay omuuˀi dînkꞌûˀ tꞌowa dovâywówátsimä̂äníḏí. 27 Heḏá iḏá naa dînkꞌûˀ tꞌowa dovâykeekwꞌôeníḏí háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin, gá naa wáˀ tꞌowabá opóeḏân. 28 Nä́ˀin naví híˀ wâytu̖máaˀindi wíwovâyháaˀa̖mípí. Owáy wí thaa nanáˀ diwe in penípho eeye dikwꞌó̖ˀnin naví tu̖u̖ ditꞌóe-í, 29 heḏi ee dikhä̖ˀkwꞌó̖ˀ deeyeḏi dipeegítꞌóe. In toˀwên híwó̖ˀ dívítsiyeˀannin chuwa iweḏi ovâypiyegítꞌóe wówátsi dâykéyíḏí, heḏi in toˀwên yä̖ˀḏâapí dívítsiyeˀannindá chuwa iweḏi wáˀ ovâypiyekhâymáa inbí tuchä̖nu dâykéyíḏí.
30 “Naa wíˀbo háabo wíḏînkoeḏipí dáyˀa̖míḏí, hewänbo naa tꞌowaví̖ˀgeḏi otû̖ˀ háawin dimuuˀin Yôesi Táḏáḏí dítu̖ˀan waabá, heḏânho háa otû̖ˀ waa inbí̖ˀgeḏi taˀgen namuu, gá dáyˀoḏân háa i Táḏá naa dísandiˀ nadaˀ waagi, háa naa owänpidaˀ waagá yoe.”
Háḏíḏan gínhanginná toˀwí Jesus namuuˀin?
31 “Naa wíˀbo naví̖ˀgeḏi dáyhíˀmáaḏí maˀḏân un ítú̖ní naví híˀ taˀgen wíḏînmuupíˀin. 32 Hewänbo wíyá toˀwí naví̖ˀgeḏi ihéeˀoˀi nayiˀ, heḏi naa dînhanginná háa naví̖ˀgeḏi ihéeˀoˀin taˀgen namuuˀin. 33 Undá John i pꞌóˀpꞌoekandivíˀpiyeˀ tꞌowa bînsan óehéeˀa̖míḏí, heḏi i-á in taˀgen naví̖ˀgeḏi natú̖. 34 Háa tꞌowa naví̖ˀgeḏi ditû̖ˀ waa naa-á wíḏîntáypí, hewänbo John-bí híˀ i̖ˀgeḏi wâytu̖máa heḏânho háa natú̖ˀin úvíwhä̖yú̖-íḏí heḏá wovâyˀaywoeníḏí. 35 John-dá wên phakó nakomuuḏi nakohkeepä̖yiˀin waagibá namúˀde, heḏi wí hây tä̖hkí ho iví kohthayḏi wovâyhíhchannan. 36 Hewänbo wí hä̖ä̖wí shánkí hayˀi namuu John-bí híˀvíweḏi, heḏi nä́ˀi hä̖ä̖wíḏá wovâykeeyoˀ toˀwí omuuˀin. Kinnân namuu: Háa i Táḏáḏí díyôn waa dáykanhon, heḏi nä́ˀi hä̖ä̖wí dáykanhondiˀ bînmûˀḏi wovâykeeyoˀ i Táḏáḏí naa dísannin. 37 Heḏá i Táḏá dísandiˀ wáˀ naví̖ˀgeḏi ihéeˀan. Hewänbo undá hä̂nhay wänbo iví tu̖u̖ wíˀítꞌoepí, heḏi háawi i namuuˀin wívînmûˀpí, 38 heḏi iví híˀ unbí píˀnä́ khóˀyé wívînmáapí, gá navíˀpiyeˀ wíˀúvíwhä̖yundepíḏan, tobá iḏi dísan wänboˀ. 39 Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin á̖yîngiḏi bîntu̖u̖ˀoˀ, gá íˀándeḏân iwe únhanginpúwíˀin háḏíḏí wówátsi nahándepíˀin bînkéyíˀin, heḏi nä́ˀin ta̖ˀnin diwebá naví̖ˀgeḏi natû̖ˀ. 40 Hewänbo navíˀpiyá wíˀíkä̖ˀä̖ä̖daˀpí nä́ˀin wówátsi bînkéyíḏí.
41 “Tꞌowa naví̖ˀgeḏi híwó̖ˀ dívíhéeˀa̖míˀin naa wóˀwänpitꞌoedaˀpí. 42 Háawin un ímuuˀin naa dînhanginná. Unbi píˀnä́ khóˀyé Yôesi Táḏá wívînséegípí. 43 Naví Táḏáḏí dísandibo oˀä̖ä̖ heḏi undi wíḏíséegíkêˀpí. Hewänbo wíyá toˀwí wíˀbo nawänpiˀä̖ä̖ḏá, i-á maˀ bînséegíkéyí. 44 Háa i wîˀḏa̖ˀ Yôesi naˀä́ndiˀ unbí̖ˀgeḏi natû̖ˀnin á̖yîngi wíwovâymähpí, háa híwó̖ˀgí natû̖ˀ háa yoe, hewänbo in tꞌowa híwó̖ˀ unbí̖ˀgeḏi dívíhéeˀoḏá inbí tu̖u̖ híhchandi bînhóndeˀ. Heḏânho wíˀúnkoeḏipí navíˀpiyeˀ úvíwhä̖yú̖-íḏí. 45 Hewänbo wíˀíˀâ̖a̖nípí naaḏân unbí tꞌaywó̖ˀdi i̖ˀgeḏi i Táḏá dótꞌehpiḏekhâymáaˀin. Íˀándeˀ nä́ˀi híˀ Moses ita̖ˀnandiḏi wovâyˀaywonkhâymáaˀin, hewänbo iví híˀḏíbá unbí tꞌaywó̖ˀdi únkeepúwí, heḏiho iḏân wovâytꞌehpiḏekhâymáa. 46 Moses naví̖ˀgeḏi ita̖ˀnan, heḏiho iví híˀ taˀgendi bînwhä̖yu̖ḏáho navíˀpiyeˀ wáˀ úvíwhä̖yú̖-íwän. 47 Hewänbo háa ita̖ˀnannin wívînwhä̖yundepí, heḏânho háḏíḏan naví híˀ dînwhä̖yú̖-í?” kin Jesus-di ovâytu̖ˀan.