13
Jesus-di iví khä̖ge̖ˀninbí ân ovâyˀowíḏi
Wîˀ thaa waˀ natáy i Passover shánkîˀḏi thaagîˀ. Jesus ûnhanginná i thaa napowaˀä̖ˀin nä́ä oepáa kꞌayḏi iweḏi iví Táḏávíˀpiyeˀ namú-íḏí. Hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí in ivíˀin ûnmuuˀin ovâyséegí waˀ nä́äḏí nayiˀ ihayḏi, heḏi nää ovâykeekankhâymáa hânho ovâyséegíˀin.
Wé̖ˀge dívíkindihúuyoˀ ihayḏi, Penísendiḏi Simon-bí ay Judas Iscariot i ánshaa ho óemä́gi Jesus óeku̖ˀpꞌâyníḏí. Jesus ûnhanginná iví Táḏáḏí tꞌä̖hkí kay óemä́giˀin, heḏá ûnhanginná Yôesi Táḏávíˀweḏi naˀä̖ä̖ˀin heḏi ivíˀpiyeˀbá nawáymännin, heḏihoˀ ee nahúuˀä́n diweḏi iwí̖núḏí iví kꞌéwéˀin to ipꞌä̖́ḏi, heḏi wên pꞌoepiḏiˀin aaḏi iseebaˀáaˀan. Heḏáháˀ wên oewä̖́ä̖bay iwe ipꞌoesaaḏi iví khä̖ge̖ˀnin iˀânˀowíḏíhon heḏá in pꞌoepiḏiˀin aa naseebaˀáamuuˀindiḏá ovâyˀânpíḏi. Peter-víˀwe napówá ihayḏi Peter-di óetsikáyin, “Naˀinbí Sedó, ti u̖ḏi naa díˀânˀowíḏíkhâymáa?” Jesus-di óetu̖ˀan, “Nää wíˀunhanginnáhpí háaḏí kin dáyˀoˀin, hewänbo wáy wí thaa ú̖hanginpúwí.” Peter-di óetu̖ˀan, “Háˀto díˀânˀowíḏi-íˀin wímä̂äní.” Jesus-di óetu̖ˀan, “Naaḏi wíˀowíḏipíḏá navîˀ wú̖ˀmuupíhoˀ.” Simon Peter-di óetu̖ˀan, “Heḏáhoˀ, Naˀinbí Sedó, naví man dînˀowiḏi heḏá naví pꞌôndá, naví ânda̖ˀbá yoe.” 10 Jesus-di óetu̖ˀan, “Toˀwí iˀoeˀiví túuˀú tꞌä̖hkí khá̖a̖pîˀ ûnmuu, iví ânda̖ˀ ûnˀowíḏítáy. Heḏi undá khá̖a̖píˀin ímuu, hewänbo un tꞌä̖hkíḏíbo-á yoe.” 11 Jesus ûnhanginná toˀwíḏí óeku̖hpegítꞌóeˀi namuuˀin, heḏânho natú̖, “Tꞌä̖hkíḏíbo khá̖a̖píˀin wíˀímuupí” gin. * Páaḏé ihayḏi Jesus in híˀ “khá̖a̖” kin natú̖ḏí inbí túuˀú i̖ˀgeḏi ihíˀmáa, hewänbo tíˀúugé ihayḏá Judas-ví tꞌaywó̖ˀdi i̖ˀgeḏân ihéeˀan.
12 Tꞌä̖hkí inbí ân ovâyˀowíḏíbowa ihayḏi iví kꞌéwéˀin to iwáytógi, heḏi indáḏí iwáysóge. Ihayḏi ovâytsikáyin, “Ti únhanginná háaḏí kin wâyˀannin? 13 Undi naa dítu̖ˀo há̖hkandi-áḏí pꞌóˀḏéḏîˀ-áḏí, heḏi híwó̖ˀ kin ítû̖ˀ, ha̖ˀbi-ânkun omuuḏi. 14 Heḏihoˀ undá únkhâyˀä̖ˀ wíˀnä́ táye bînˀânˀowíḏi-íˀin, gá naa unbí há̖hkandiˀ heḏá pꞌóˀḏéḏîˀ omuuˀiḏi wâyˀânˀowíḏiḏân. 15 Nä́ˀi háa dáyˀannin naaḏi wâykeeyan heḏânho háa naaḏi wâyˀan waagibá un wáˀ wíˀnä́ táye úvíkanhûuwí. 16 Taˀgendi wâytu̖máa, wí tꞌôeˀi-á iví tsondiví shánkí hayˀi wínamuupí, heḏá wí tꞌôekhuwaˀi-á i óeyôndiví shánkí hayˀi wínamuupí. 17 Háa wâytu̖ˀan waa íkaˀpóya̖ˀdáhoˀ, naví híˀ bînˀaˀginnamí heḏiho íhíhcha̖a̖-í.
18 “Hewänbo naa wóˀtû̖ˀpí un tꞌä̖hkíḏíbo háa wâytu̖ˀan waa úvíkhâymáaˀin. Naa dînhanginná toˀwên in dovâyde̖ˀmannin dimuuˀin. Hewänbo nä́ˀin háa Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe natû̖ˀ waa ûnkhâyˀä̖ˀ napúwíˀin:
I toˀwí naa-áḏí ihú̖u̖yandi wänbo híwó̖ˀpîˀ naa díkhâymáa.
19 Nää wâytu̖máa háa napuwagítꞌóeˀin waˀ napóepíḏíboˀ, heḏânho napóe ihayḏá úvíwhä̖yú̖-í naa i omuu hä́nˀoeḏiboˀ oyiˀiˀ. 20 Taˀgendi wâytu̖máa, toˀwêndi wí naaḏi dósandiˀ óeséegíˀoḏi, indi naa wáˀ díséegíˀo waagibá dívíˀoˀ, heḏi toˀwêndi naa díséegíˀoḏá, i naa dísandiˀ wáˀ óeséegíˀo waagibá dívíˀoˀ.”
Jesus natú̖ wí toˀwíḏí óeku̖hpekhâymáaˀin
21 Jesus-di nä́ˀin ovâytu̖ˀan dihayḏihoˀ iví píˀnä́ ûnkháapóe, heḏi thayˀeeḏi ovâytu̖ˀan, “Taˀgendi wâytu̖máa, un diweḏi wîˀḏi naa díku̖hpekhâymáa.” 22 Iví khä̖ge̖ˀnin dívíwänpipu̖wä̖ˀoˀ, toˀwíví̖ˀgeḏi ihíˀmáaˀin wíḏínhanginnáhpíḏí. 23 I khä̖ge̖ˀdi Jesus-di óeséegíˀiˀ iví núˀbá naˀä́n. 24 Heḏiho Simon Peter imannan nä́ˀi khä̖ge̖ˀdiḏi óemúníḏí, heḏi óetu̖ˀan, “Jesus nátsikáyin toví̖ˀgeḏan ihíˀmáaˀin.” 25 Heḏihoˀ i khä̖ge̖ˀdi Jesus-ví shánkí núˀ ihá̖ḏiḏi óetsikáyin, “Naˀinbí Sedó, to-an i namuu wóeku̖hpekhâymáaˀiˀ?” 26 Jesus-di óetu̖ˀan, “Naa wí pává i sä̖ä̖ iwe dópꞌohtôení, heḏi wí toˀwí dópä̖gítꞌóe. Iví̖ˀgeḏân dáyhíˀmáa.” Heḏi wí pává ikêˀḏi ipꞌohtógiḏi Judas óemä́gi, i-á Simon Iscariot-ví ay namuu. 27 Judas i pává ikêˀ ihayḏi weseboˀ i Penísendi iví píˀnä́ ûntsꞌú̖, heḏi Jesus-di óetu̖ˀan, “Hä̖ä̖wí háa bikhâymáaˀi wesebo náˀan.” 28 Hewänbo toˀwí wänboˀ in dihúukwꞌó̖ˀnin diweḏi wíˀûnhanginnáhpí háaḏí Jesus-di kin óetu̖ˀannin. 29 Judas-á i chä̖ˀ múu imáa, heḏiho wên diˀân Jesus-di óetu̖ˀan hä̖ä̖wí i shánkîˀḏigîˀ díntáyˀiˀ iku̖mä́-íˀin, heḏá wây-á wêndá diˀân in sehkanäwó̖ˀ diwówáyiˀin wí hä̖ä̖wí ovâymä̂äní gân óetu̖ˀan. 30 Heḏiho Judas i pává ikêˀḏi wesebo napee. Ihayḏiho nakhu̖u̖ná.
Jesus iví khä̖ge̖ˀnin wên tsꞌa̖a̖min tsontu̖u̖ imä́gi
31 Judas napee ihayḏi Jesus natú̖, “Ihayḏi nanânho tꞌowa dínhanginpúwíḏí naa tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ hayˀiˀ omuuˀin, heḏá háa naa dînpuwagítꞌóeˀin namuuḏi dínhanginpúwí Yôesi Táḏá wáˀ hayˀi namuuˀin. 32 Heḏiho Yôesi Táḏáḏí hayˀi naa dípaa-í iví haybá omúníḏí, heḏá nä́ˀin ikhâymáa weseboˀ. 33 Naví áyyä̖̂ä̖, wí hä̖́yú̖ thaaḏa̖ˀ undáḏí ochangítꞌóe, heḏi nää in Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin dovâytu̖ˀan waagibá un wáˀ wâytu̖máa, undi dítu̖wä̖khâymáa, hewänbo wáy omän diwepiyeˀ wíˀúnkoeḏí-ípí nää ímu-íˀin. 34 Naaḏi wên tsꞌa̖a̖min tsontu̖u̖ nää wâypä̖khâymáa, heḏi kinnân namuu: Wíˀnä́ táye úvíséegíhûuwí. Naaḏi wâyséegí waagibá, hanbá wíˀnä́ táye úvíséegíhûuwí. 35 Úvíséegíhondáho toˀwên tꞌä̖hkí dínhanginnání naví khä̖ge̖ˀnin ímuuˀin.”
Jesus-di Peter oétu̖ˀan, “U̖-á poewin untú̖ní naa wíḏítaapíˀin”
36 Simon Peter-di óetsikáyin, “Naˀinbí Sedó, wépiyan unmän?” Jesus-di óetu̖ˀan, “Nää-á wíˀú̖koeḏipí wáy omän deepiyeˀ díyu̖u̖hûuwíḏí, hewänbo wáy wí thaa wáy omän diwepiyeˀbá unmú-í.” 37 Simon Peter-di óetsikáyin, “Naˀinbí Sedó, háaḏan wíḏînkoeḏipí wíyu̖u̖hûuwíḏí nää? Naa okhâymuu naví wówátsi u̖gîˀ dáymä̂äníḏí.” 38 Jesus-di óetu̖ˀan, “Ti naa omuuḏi unkhâymuu uví wówátsi bimä̂äníḏí? Nä́ˀin taˀgendi wítu̖ˀâ̖a̖mí: Wí dee sen waˀ ikinpíḏíboˀ u̖-á poewin untú̖ní wíḏítaapíˀin.”

*13:11 Páaḏé ihayḏi Jesus in híˀ “khá̖a̖” kin natú̖ḏí inbí túuˀú i̖ˀgeḏi ihíˀmáa, hewänbo tíˀúugé ihayḏá Judas-ví tꞌaywó̖ˀdi i̖ˀgeḏân ihéeˀan.