15
Jesus wên úuva áaphä̖ä̖ waagiˀbá namuu
“Naa wên híwó̖ˀnin úuva áaphä̖ä̖ waagiˀbá omuu, heḏi naví Táḏá-á i áaphä̖ä̖ á̖yí̖ˀdi waagiˀbá-á namuu. In tꞌowa navíˀin dînmuuˀin áaphä̖ä̖ waˀyáy khóe waagiˀinbá dimuu. Tꞌä̖hkí waˀyáy khóe naˀúuvapaapîˀ naví Táḏá itsꞌándeḏi iyâaˀoˀ, heḏá i waˀyáy khóe naˀúuvapaa iweḏá i hí̖ˀíndi híwó̖ˀpîˀ namuuˀi-á iyâaˀo shánkí báyékí híwó̖ˀ napáa-íḏí. Undá i híwó̖ˀpîˀ ho únyâamuu i híˀ naaḏi wâytu̖ˀandi bîntꞌóyandi. Hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí naa-áḏí ímúníˀin únkhâyˀä̖ˀ, heḏi naa-á hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hká undáḏí omúní. Wên waˀyáy khóe wänbo wíˀbo wínahä̖ä̖paˀpí, nä́ˀin waˀyáy khóe in áaphä̖ä̖ eeḏi nachândiḏa̖ˀmân nahä̖ä̖paˀ, heḏi hanbá un naa-áḏí hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí ímuupíḏáhoˀ, háˀto únkoeḏí-í híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí úvíˀa̖míḏí.
“Toˀwên hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí naa-áḏí dimuuˀin heḏá naa-á indáḏí omuuḏá, indá báyékí híwó̖ˀ dívíˀa̖mí. Naa-áḏí ímuupíḏí hä̖ä̖wí wänbo háˀto bînˀa̖mí. In toˀwên naa-áḏí hä̖̂ä̖ḏi wänbo dimuupíˀindá waˀyáy khóe tꞌowa dâytsꞌâˀiˀ waagibá dínpúwí. Ki̖ˀbi waˀyáy khóe-á dâychꞌáaḏí natꞌaˀ, heḏi dâywé̖ˀgeˀandi dâyphamääḏeˀ. Naa-áḏí hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí íkwꞌôndá naví híˀ-á unbí píˀnä́ khóˀyé bînmáaḏá, únkoeḏi hä̖ä̖wí wänbo ídaˀi Yôesi Táḏá bîndaaˀa̖míḏí, heḏi iḏá wovâymä̂äní, heḏânho tꞌowa dínhanginnání naví Táḏá hayˀi namuuˀin, heḏihoˀ undá báyékí híwó̖ˀ úvíˀâ̖a̖mí, heḏi kindiḏiho taˀgendi naví khä̖ge̖ˀnin ímúní.
“Naví Táḏáḏí naa díséegí waagibá naaḏi wâyséegí. Naví séegí wóegé hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí ímúní. 10 Naa naví Táḏáví tsontu̖u̖ dônˀaˀgindoḏi iví séegí wóegé hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí omuu. Heḏá undá hanbá naví tsontu̖u̖ dînˀaˀginhondáhoˀ, naví séegí wóegé hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí ímúní. 11 Nä́ˀi tꞌä̖hkí wâytu̖ˀan heḏânhoˀ i híhchan dómáa waagibá un wáˀ unbí píˀnä́ khóˀyé bînmáˀve-íḏí, heḏá tꞌä̖hkí híhchanda̖ˀ bînmáˀve-í. 12 Nä́ˀin tsontu̖u̖ naaḏi wâytu̖máa: Wíˀnä́ táye úvíséegíhûuwí naaḏi wâyséegí waagibá. 13 In toˀwên inbí wówátsi inbí kꞌemaˀingîˀ dívímä́giˀindá shánkí hayˀin séegí namúníˀin dâymáa. 14 Heḏi undá hä̖ä̖wí naaḏi wâyyôn waagi bînkanhondáho naví kꞌemaˀin ímuu. 15 Nää iweḏi páaḏépiyeˀ naví tꞌôeˀin ginda̖ˀ naaḏi wíwâytu̖kankhâymáapí, gá wí tsondi-á iví tꞌôeˀin háa ikhâymáaˀin wíˀitu̖ˀopíḏân, hewänbo naví kꞌemaˀinnân gin wâytu̖ˀâ̖a̖mí, gá hä̖ä̖wí naví Táḏáḏí dítu̖ˀandiˀ naaḏi wâyhanginˀânnandân.
16 Undi naa wíḏíde̖ˀmanpí, naaḏá un wâyde̖ˀman, heḏá wovâykwꞌóḏi báyékí híwó̖ˀ úvíˀa̖míḏí, heḏi i híwó̖ˀ úvíˀoˀi-á nakâypúwí. Naví Táḏáḏí naa dînkꞌûˀ hä̖ä̖wí ídaˀpóeˀiˀ wâyˀa̖míḏí, heḏiho úvíwhä̖yundeḏáhoˀ iḏi wovâymä̂äní. 17 Kinnân naaḏi wâytsonmáa: Wíˀnä́ táye úvíséegíhûuwí.”
In Yôesi Táḏá dâytaapíˀindi Jesus-ví khä̖ge̖ˀnin ovâytꞌáy-í
18 “In tꞌowa Yôesi Táḏá dâytaapíˀindi wovâytꞌayḏáho wíˀúnˀóḏe-ípí unbí páaḏébo naa dítꞌayˀin. 19 In Yôesi Táḏá dâytaapíˀin tꞌowa waagiˀinbá ímuuḏáhoˀ, indi wovâyséegí-í, inbíˀin dínmuuˀin dâyséegí waagibá. Hewänbo in waagiˀinbá wíˀímuupí. Naaḏi wâyde̖ˀman Yôesi Táḏá bîntáa-íḏí, heḏânkun indiho wovâytꞌay. 20 Wíˀúnˀóḏe-ípí háa wâytu̖ˀannin: Wí tꞌôeˀi-á iví tsondiví shánkí hayˀi wínamuupí. Heḏiho toˀwên naa dítꞌôephaḏekannannindi un wáˀ wovâytꞌôephaḏekannamí, heḏi toˀwên naví híˀ dînˀaˀginnannindi unbîˀ wáˀ wovâyˀaˀginnamí. 21 Navíˀin ímuuḏibo tꞌä̖hkí nä́ˀi híwó̖ˀpîˀ hä̖ä̖wí tꞌowaḏi wovâyˀa̖mí. Háaḏí? Gá i naa dísandiˀ wíḏâytaapíḏân. 22 Naaḏi naví híˀ dovâytu̖ˀâ̖a̖míḏí oˀä̖ä̖píḏáho nä́ˀi tꞌaywó̖ˀdi wíḏínmuupíwän. Hewänbo oˀä̖ä̖-ákun, heḏânho nää wîˀ wänbo wíˀûnkoeḏipí natú̖níḏí, ‘Naa wíḏînhanginnáhpí dáytꞌaywó̖ˀnannin.’ 23 Toˀwên naa dítꞌayˀindá naví Táḏá wáˀho dîntꞌay. 24 Waˀḏi indáḏí oyiˀ ihayḏi báyékí hä̖ä̖wí dáyˀan wíyá toˀwí wänbo hä̂nhay wänbo iˀanpîˀ. Ki̖ˀbi tꞌôe dáyˀanpíḏáho nä́ˀi tꞌaywó̖ˀdi wíḏínmuupíwän. Hewänbo háa naa dáyˀannin dâymûˀ-ákun, heḏi naa-áḏí naví Táḏá-áḏí wí̖ˀgíndíbo dítꞌay. 25 Heḏi kin dívíˀandi naa háa inbí ta̖ˀkan naví̖ˀgeḏi nata̖ˀmuu waa dînpóe, kinnân:
Wên híwó̖ˀpíˀin wíḏáyˀanpí wänbo naa dítꞌay.
26 “Owáy naví Táḏávíˀwe opówá ihayḏi i toˀwí wovâykhä̖ge̖ˀkhâymáaˀi-á naaḏi wâysangítꞌóe. Nä́ˀi naví Táḏávíˀweḏi unbíˀpiyeˀ nakä̖ˀä̖ä̖gítꞌóeˀi-á i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ namuu. Heḏi napówá ihayḏi naví̖ˀgeḏi ihéeˀa̖mí. 27 Heḏá undá wáˀ tꞌowa naví̖ˀgeḏi bîntu̖ˀâ̖a̖mí, gá páaḏé naví tꞌôe dontsꞌanˀan diweḏiboˀ un naa-áḏí íyiḏân.