19
Heḏiho Pilate natsonpóe waa in sundaḏoḏi Jesus óepiye heḏi púwhí̖ˀdí óewhä̖́hwhä̖́ˀnan. In sundaḏo wên wä̖́ä̖khän dâyˀophíḏéˀandi óepꞌó̖htógi. Heḏáháˀ wên pꞌí tsá̖a̖wä̖́ˀin kꞌéwéˀin to-á óetógi, tsondi hayˀiví aa waagiˀinbá namuuˀin, heḏi wí̖ˀín wí̖ˀíngin in sundaḏo iví páaḏépiyeˀ diphaḏemändi óeyanäkítu̖máa, “Hânnan unˀä́n, u̖ Huḏíyoví tsondi hayˀiˀ unmuuˀiˀ,” heḏá óetsꞌemapháve. Pilate wíyá oe yáˀwépiyeˀ napeeḏi in tꞌowa ovâytu̖ˀan, “Bítꞌóyan, naaḏi i dópiyegítꞌóe undi bînmúníḏí, heḏânho únhanginnáníḏí naaḏi wên tꞌaywó̖ˀnin iˀannin wänbo wíḏônshaapíˀin.” Heḏiho Jesus oe yáˀwépiyeˀ óepiye. In wä̖́ä̖khän ônˀophíḏéˀannin napꞌó̖htoˀon, heḏá in pꞌí tsá̖a̖wä̖́ˀin kꞌéwéˀin to-á natoˀon. Heḏi Pilate-di in tꞌowa ovâytu̖ˀan, “Binmúˀḏí, nä́we i sen nawin.” In owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindáḏí heḏá in hayˀi méesateˀin sundaḏo-áḏí óemûˀ ihayḏi hä̖́yä́n wänbo dívítu̖wí̖nú, “Wên phéˀwan deeḏi nátꞌóhtä̖gekꞌuˀ.” Pilate-di ovâytu̖ˀan, “Unnân binhûu bîntꞌóhtä̖gekꞌúwíḏí. Naaḏá wên háawên tꞌaywó̖ˀnin iˀannin wänbo wíḏônshaapí.” In Huḏíyoḏi Pilate óetu̖ˀan, “I-á natú̖ Yôesi Táḏáví ay namuuˀin, heḏi wên tsontu̖u̖ gínkꞌóeˀin natû̖ˀ, wí toˀwí kin ihéeˀoˀi-á nachúu-íˀin ûnkhâyˀä̖ˀ.”
Pilate nä́ˀi híˀ natꞌoe ihayḏi shánkí wänbo nakhuwôedaˀpóe, heḏihoˀ iví tu̖u̖yôn tewhá ívepiyeˀ nawáytsꞌú̖, heḏi Jesus óetsikáyin, “Taˀgendi wä̖́hä̖̂ä̖wi-an unmuu?” Hewänbo Jesus-di háabo wíˀóetu̖ˀanpí. 10 Pilate-di oetsikáyin, “Ti wíḏíhéeˀa̖mípíˀan? Ti wíˀú̖hanginnáhpíˀan naaḏa̖ˀmân dînkꞌóe háa wímaˀpꞌä̖́ḏi-íˀin heḏiháa u̖ dovâymä̂äníˀin phéˀwan deeḏi wóetꞌóhtä̖gekꞌúwíḏí?” 11 Jesus-di óetu̖ˀan, “Yôesi Táḏáḏí wíwônkꞌûˀpíḏáho háˀto ú̖kuˀníwän háa wänbo naa díˀa̖míḏí. Heḏiho i sen uví mange naa díkándi-áho uví shánkí itꞌaywó̖ˀnan.”
12 Pilate nä́ˀin natꞌoe ihayḏi shánkí wänbo nadaˀ Jesus óemaˀpꞌä̖́ḏi-íˀin, hewänbo in Huḏíyo dívítu̖wí̖nú, “Nä́ˀi sen nâamaˀpꞌä̖́ḏiḏá, u̖ i tsondi Caesar-víˀnäpiyeˀ wíˀunmuupí. Wí toˀwí wí tsondi hayˀi namuu gin natû̖ˀdi-á Caesar-ví hä́nbiˀ namuu.” 13 Háa ditú̖ waa Pilate natꞌoe ihayḏi Jesus oe yáˀwépiyeˀ óepiye, heḏi in tꞌowa ovâytu̖yóˀdoˀ iwe Pilate isóge. Iwáho dâytu̖ˀo nakꞌuupháagíkwꞌó̖ˀ diwe gin, heḏi Hebrew tu̖u̖ḏáho “Gabbatha” gin dâytu̖ˀoˀ.
14 Waˀḏi Passover shánkîˀḏi yâaḏi naná. Ihay thaa-á dâyhä̖ä̖wíkhâyˀo wíyá tháwä́ngîˀ, kaykhanwówá thaa nanáníˀiˀ. Nää taage iwáypiyeˀ naná. Pilate-di in Huḏíyo ovâytu̖ˀan, “Binmúˀḏí, nä́we unbí tsondi hayˀi únwin.” 15 Dívítu̖wí̖nú, “Nä́weḏi náyâaˀan, phéˀwan deeḏi nátꞌóhtä̖gekꞌuˀ.” Pilate-di ovâytsikáyin, “Ti unbí tsondi hayˀi wâytꞌóhtä̖gekꞌúwí?” In owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindi óetu̖ˀan, “I-á naˀinbí tsondi hayˀi wígínmuupí. Naˀindá wîˀḏa̖ˀ tsondi hayˀi gínˀä́n, i-á Caesar-ân namuu.” 16 Heḏiho Pilate-di Jesus inbí mange óeyoeˀan phéˀwan deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌúwíḏí.
Jesus phéˀwan deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ
17 Heḏáháˀ Jesus óehoˀḏi iweḏi napee wên phéˀwan igíˀin ipiˀíhhondi, heḏi in okú “Pꞌó̖hkhú̖bay” gin dâytu̖ˀoˀ iwe dipówá, Hebrew tu̖u̖ḏá ditû̖ˀ “Golgotha” gin. 18 Iweho in sundaḏoḏi Jesus in phéˀwan deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ, heḏá wáˀ wây-á wíye senäˀdá Jesus-ví wíˀnä́ kíngéḏí hanbá ovä̂nˀan, heḏi Jesus-ví phéˀwan pinuḏi ônkíḏi. 19 Pilate natsonpóe wên phépháˀ eeḏi nä́ˀi tu̖u̖ dâyta̖ˀnamí gin: “Nä́ˀi-á Jesus oe Nazareth-wi namuu, Huḏíyoví tsondi hayˀiˀ,” heḏi kin dâyta̖ˀnandi in phépháˀ-á ee phéˀwa̖ˀ kwꞌáye dâytꞌóhtä̖gekꞌûˀ. 20 Jesus phéˀwan deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ iwe oe Jerusalem búuˀú tsoˀwa naná, heḏiho báyékí Huḏíyo iwe diyiˀ, heḏi in phépháˀ ee háa nata̖ˀmuuˀin dâytu̖u̖ˀan. Hebrew tu̖u̖ḏá, Latin tu̖u̖ḏá, heḏá Greek tu̖u̖ḏá nata̖ˀmuu. 21 In Huḏíyo owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindi Pilate óetu̖ˀan, “Wíˀú̖khâyˀä̖hpí nâata̖ˀnamíˀin nä́ˀi híˀ ‘Huḏíyoví tsondi hayˀi’ gin, hewänbo kinnân nâata̖ˀnamí: ‘Nä́ˀi sennân natú̖, Naa in Huḏíyoví tsondi hayˀi omuu.’ ” 22 Pilate-di ovâytu̖ˀan, “Háa otsonpóe waa dâyta̖ˀnamíˀin wíḏóˀegókhâymáapí.”
23 In yôenu sundaḏoḏi Jesus phéˀwan deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ ihayḏi iví aa dívíwiye, heḏi piˀḏinbo wí̖ˀíngí dâyhógi. Hewänbo iví kꞌéwéˀin to heˀyinbo namuuḏi wáygé wänbo wíˀûnpänyeˀenpí. 24 Heḏiho ditú̖, “Hä̖ˀin kꞌéwéˀin to-á wíˀâysíve-ípí, hewänbo ívíˀáywa̖mí âymúníḏí to-angú in natꞌanpúwíˀin.” Heḏi han dívíˀandi nä́ˀin Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe ho nata̖ˀmuuˀin napóe:
Naví aa dívíwiyeḏi piˀḏinbo wí̖ˀíngí dâyhógi,
heḏá naví kꞌéwéˀin togíˀin dívíˀáywan.
25 Jesus-ví phéˀwan núˀ nä́ˀin yôenu kwiyä̖ˀ diwin: Jesus-ví yíyá-á, heḏá Jesus-ví yíyáví tíˀûu-á, heḏá Clopas-ví kwiyó Mary-á, heḏá Mary Magdalene-dá. 26 Jesus iví yíyá iwe nawindi imûˀ, heḏá iví khä̖ge̖ˀdiˀ iséegíˀi wáˀ imûˀ, heḏiho iví yíyá itu̖ˀan, “Yíyá, nää iweḏi hä̖ˀi sen uví ay waagiˀbá ú̖múní.” 27 Heḏáháˀ iví khä̖ge̖ˀdiˀ itu̖ˀan, “Nä́ˀi-á uví yíyá waagiˀbá ú̖muu nää.” Heḏiho i khä̖ge̖ˀdiḏi iví wháagépiyeˀ Mary óehoˀ óeˀá̖yîngiˀa̖míḏí.
Jesus nachuu
28 Jesus-áho ûnhanginná nä́ˀi tꞌä̖hkí iphaḏeˀin heḏânho háa Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe iví̖ˀgeḏi nata̖ˀmuu waagibá napúwíḏí. Ihayḏáháˀ natú̖, “Naa opꞌoesáˀaa.” 29 Iwe núˀ wên sä̖ˀä̖́wé whoegiˀin naméenaˀoyohayˀisaaˀin nachá̖, heḏiho wên hä̖ä̖wên napꞌohsaaḏeeˀin i méena iwe dâypꞌohtógi, heḏi wên poesú hyssop kin dâytu̖ˀoˀ eeḏi dâytꞌiˀkꞌûˀḏi Jesus-ví sóe iwepiyeˀ ôntegeḏi, 30 i méena ipꞌohún. Ihayḏáháˀ natú̖, “Naví tꞌôe dînboˀwanhoˀ,” heḏi ipꞌó̖hwhayeḏiboˀ ipichuwamä́gi.
Jesus oe waˀmä́ägé óeyún
31 I thaa in Huḏíyo dâyhä̖ä̖wíkhâyˀoˀi kaykhanwówá thaagîˀ naná, heḏi nä́ˀi kaykhanwówá thaa naˀä̖ˀi shánkí hayˀi thaa dínmuuḏi wíḏidaˀpí in chuˀin ee phéˀwan deeḏi ovâyyoeˀa̖míˀin. Heḏiho Pilate óedaaˀan natsonpúwíḏí in ditꞌóhtä̖gekwꞌó̖ˀnin ovâypóthâaníˀin shánkí a̖ˀyu̖u̖gi dichúu-íḏí, heḏá phéˀwan deeyeḏá ovâywhá̖ve-í. 32 Heḏihoˀ in sundaḏo dimääḏi in senäˀ Jesus-áḏíbá phéˀwan deeyebá ovä̂ntꞌóhtä̖gekꞌûˀin wí̖ˀgíndíboˀ ovä̂npótháa. 33 Hewänbo Jesus-víˀwe dipówáḏí óemûˀ ho nachuuˀin, heḏihoˀ iví pó wíˀôntháapí. 34 Wí sundaḏo iví yún phéḏí Jesus waˀmä́ägé óeyún, heḏi pꞌoe-áḏí ûndáḏí wónkí ûnpee.
35 (Kin napóeˀin naa nä́ˀin dóta̖ˀdoˀi dómûˀ, heḏiho i̖ˀgeḏiho dóta̖ˀdoˀ, heḏânho un wáˀ nä́ˀi hä̖ä̖wí úvíwhä̖yú̖-íḏí. Háa otû̖ˀ waa taˀgen namuu, naa dînhanginná in taˀgen otú̖ˀin.)
36 Haˀwâa Jesus óeˀan dihayḏi nä́ˀi Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe nata̖ˀmuu waa napóe:
Wéhpêe wänbo iví phéhkhú̖u̖ wíˀônthâanípí.
37 Heḏá wáˀ wíyá wáygé Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe kinnân nata̖ˀmuu:
In tꞌowaḏi i toˀwí óeyúndiˀ óemúní.
Jesus óekhä̖ˀkꞌûˀ
38 Wí sen Joseph gin nakhá̖wä̖́ oe Arimathea búuˀúˀaywi namuu, heḏi Jesus-víˀpiyeˀ iwhä̖yundeˀ, hewänbo in Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin ovâykhuwôedaˀḏi näähayḏi wínadaˀpí tꞌowa dínhanginnáníˀin iwhä̖yundeˀin. Jesus nachuu ihayḏi Joseph-di Pilate óedaaˀan i pení óekhuˀwamä̂äníḏí, heḏiho Pilate-di óemä́giḏi óehoˀ. 39 Heḏá Nicodemus wáˀ napówá wí woe saˀwó̖ˀ nasu̖u̖ˀi tä̖gintä̖ (100) taa nakháaˀiˀ ikándí, nä́ˀi woe-á myrrh-áḏí aloe-áḏí nawóemuu. (Nicodemus-á hä̂nhay Jesus-víˀpiyeˀ khu̖ˀḏéeḏí namääˀi-ân namuu.) 40 Joseph-áḏí Nicodemus-áḏí i pení óehoˀḏi híwó̖ˀdi aa tsꞌä̖ˀi iwe óeˀánnan i saˀwó̖ˀ nasu̖u̖ˀi woe wóegé. Kindiḏân in Huḏíyoḏi wí pení óekhä̖hkukhâymáaˀi óekhâyˀoˀ. 41 Jesus phéˀwan deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ iwáy tsoˀwa wáy wí navaˀay nataysaaˀi nakꞌóe, heḏi iwe wí khä̖hkugîˀ tꞌovápho tsꞌa̖a̖bi nachá̖, iwe toˀwí wänbo waˀḏi wíˀóekhä̖ˀkꞌûˀpí. 42 Heḏiho tsoˀwabo nanândi, heḏá ihay tháwä́ndá in Huḏíyoví kaykhanwówá thaa dínnândi dívíkhâyˀa̖míˀin dínkhâyˀä̖ḏi, Jesus iwe óekhä̖ˀkꞌûˀ.