13
Jesus-di in tꞌowa ovâytu̖ˀan inbí tꞌaywóˀdi dâyjoeˀanpíḏá dichuu-í
Ihayhä̖̂ä̖bá wên tꞌowa iwe dijiˀindá Jesus-á óetu̖ˀan háa wên Galilee nangewin dínpóeˀin. Ditú̖ iˀ méesate hayˀi ee Pilate-di nä́ˀin Galilee-ˀin ovâyhá̖nú waˀ dâyˀanimâahá̖núndeḏibo Jôesi Táḏá óemä̂äníḏí. Jesus-di ovâytsikaˀyan, “Heḏi hân íˀándeˀ? Ti hä̖ˀin Galilee-ˀin haˀwâa dínpóeḏíbo shánkí tꞌaywóhkannin dimuu in wéˀgen Galilee-winbíˀweḏi? Joe, háˀtoˀ. Wâytu̖máa, undá wáˀ unbí tꞌaywóˀdi bînjoeˀanpíḏá íchuu-í. Heḏi in tä̖ˀḏi kháve (18) tꞌowa oe Siloam tsowa ovâyhá̖núˀin iˀ tewhá tu̖ˀwändi dínkanuḏi, hândá inbí̖ˀgeḏi íˀándeˀ? Ti indá shánkí híwóhpí dívíˀoˀindá dimuuwän in wéˀgen tꞌowa oe Jerusalem búˀ dithaaˀinbíˀweḏi? Joe, háˀtoˀ. Wâytu̖máa, undá wáˀ unbí tꞌaywóˀdi bînjoeˀanpíḏá íchuu-í.”
Jesus-di wên fig tay i̖ˀgeḏi ovâyhéeˀan hä̖ä̖wí ovâyhá̖ˀa̖míḏí
Heḏáháˀ nä́ˀin há̖hkangíˀin óˀgéḏí ovâytu̖ˀan: “Wên fig tay wí senbí nava iwe ûnchá, heḏi iˀ sen namää ihä̖ä̖pꞌaynuuwä̖́-íḏí, hebo hä̖́ä̖bo wíˀishaapí. Heḏiho iví nava tꞌôeˀi itu̖ˀan, ‘Ótꞌôeyan, nää-áḏího poje pa̖a̖yoho oˀä̖ä̖ donhä̖ä̖pꞌaynuuwä̖́-íḏí nä́ˀin tay iwe, hewänbo waˀḏi hä̖́ä̖bo wíḏonshaapí. Nátsꞌaˀ, nawänpiḏachá.’ Hebo iˀ nava tꞌôeˀiˀḏi óetu̖ˀan, ‘Naví tsondiˀ, wíyá wêe pa̖a̖yowän nâasôemä̂äní, heḏi ee napúujiˀ i̖ˀge dónahpaa-í heḏá dósáˀkwꞌôení. Heḏiho nää wíyá pa̖a̖yo nahä̖ä̖pꞌaypóeḏáhoˀ, híwó, hebo napaapíḏáho natsaaḏee-í.’ ”
Kaykhanwówá thaa Jesus-di wí kwee napháygípóeḏí ônhehkháaˀan
10 Wí kaykhanwówá thaa Jesus-di in tꞌowa in Huḏíyoví méesateˀay ee ovâyhá̖ˀoˀ. 11 Wí kwee wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi óemáaˀiˀ iwe najiˀ, heḏi tä̖ˀḏi kháve (18) pa̖a̖yo óehayˀan, heḏi naḏapháygípóeḏí wínataˀgepoeˀopí. 12 Jesus-di iˀ kwee óemûˀḏi óetu̖ˀan, “Kóˀôe, nä́ˀi hay wóemáaˀi wînjâaˀa̖mí.” 13 Heḏi iˀ kwee óetä̖geḏi wesebo nataˀgepóe, heḏi iˀḏi Jôesi Táḏá-á kwꞌáayéboˀ óemáa.
14 Hewänbo iˀ Huḏíyoví méesateˀay pꞌóˀḏéḏîˀ natꞌayjiˀ, kaykhanwówá thaa Jesus-di iˀ kwee óehehkháamä́giḏi, heḏiho in tꞌowa ovâytu̖ˀan, “Sí tꞌôe thaa naná jâaḏi waa, heḏi iweḏi wéˀi wí thaa wänbo íˀä̖ä̖-í wovâyhehkháamä̂äníḏí, iˀ kaykhanwówá thaa-á joe.” 15 Nanbí Sedó Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Un paa waaginbá úvíjánúmáaˀin ímuuˀin, ti kaykhanwówá thaa nanân wänbo toˀwíḏí wänbo un diweḏi unbí wáasí háa búdu wívînwhisuuḏepíˀan heḏânho phéhkhaa iweḏi napee-í bînpꞌoemä̂äníḏí? 16 Heḏi nä́we nä́ˀi kwee Abraham-bí ây iweḏiˀiˀbá namuuˀi najiˀ, i-á iˀ Penísendi Satan-di tä̖ˀḏi kháve (18) pa̖a̖yo óewhiˀan waagibá. Ti híwó wínamuupíˀan óemaˀpꞌä̖̂ä̖ḏi-íḏí kaykhanwówá thaa nanân wänboˀ?” 17 Heḏiho tꞌä̖hkí in óetunsúumáaˀin diwôedaˀpóe, heḏá tꞌä̖hkí in wéˀgen tꞌowa-á dihíhchanpóe, tꞌä̖hkí hä̖ä̖wí heˀendi híwó iˀandi.
Jesus-di ovâyhéeˀan mustard koˀji i̖ˀgeḏi, heḏá oewáasee i̖ˀgeḏá Jôesi Táḏáví há̖hkan niˀgeḏi ovâyhá̖ˀa̖míḏí
18 Jesus-di wíyá ovâyhéeˀandi ovâytu̖ˀan, “Hân wâytu̖ˀa̖mí únhanginnáaníḏí háawin Jôesi Táḏáví há̖hkan ûnmuu waa. Háḏíḏan wâythayya̖mí hä̖ä̖ waagi namuuˀin? Gá ginnân: 19 Wí hínchä̖̂ä̖ˀi mustard koˀji wí sen ikêˀḏi iví nava iwe ikoeˀi waagiˀbá namuu. Natsijópúpóeḏí nasôeḏá wên tay napaa, heḏi in tsíḏé dívíshunwá̖ve iˀ waˀjáy khóe eeje dâyyä̖́hpaˀíḏí.”
20 Heḏá wíyá ovâytu̖ˀan, “Hân wâytu̖ˀâ̖a̖mí wâythayya̖míḏí hä̖ä̖ waagi Jôesi Táḏáví há̖hkan ûnmuuˀin? 21 Gá ginnân: Wí oewáasee wí kwee báyékí khändáḏí iwóndiˀ waagiˀbá namuu, heḏi nasôeḏi hanwaapíḏíboˀ iˀ oewáa tꞌä̖hkí napee.”
Jesus-di ovâytu̖ˀan in makówáwin phóḏi hí̖yä̖̂ä̖ saygiˀin namuu
22 Jesus oe Jerusalem búˀpiye namän, heḏi iˀ búˀây eeje ówînge eejá namändi tꞌowa ovâyhá̖hkanhon. 23 Heḏi wí toˀwíḏí óetsikaˀyan, “Nanbí Sedó, ti wí hí̖yä̖̂ä̖ḏi tꞌowaḏa̖ˀ ovâyˀaywoení?” 24 Jesus-di in iwe dijiˀin ovâytu̖ˀan, “In makówáwin phóḏi hí̖yä̖̂ä̖ saygiˀinda̖ˀ namuu, heḏiho hânho úvíkhä̖ä̖-í iwe ítsꞌú̖u̖níḏí. Wâytu̖ˀâ̖a̖mí, báyékí un ítsuḏedaˀí, hebo háˀto únkoeḏí-í. 25 Jôesi Táḏá iˀ iweˀiˀ pꞌóˀḏéḏîˀ namuuˀi-áho in phóḏi itꞌêeḏi-í, heḏi un ho ítsꞌú̖hpíˀindá jáˀwébo-áho wovâyjoeˀa̖mí, heḏi bînpópóˀoḏi ítú̖u̖ní, ‘Nanbí Sedó, nä́ˀin phóḏi dînhuu heḏânho gitsꞌú̖u̖níḏí.’ Hewänbo i-á natú̖u̖ní, ‘Toˀwên ímuuˀin naa wíḏînhanginnáhpí.’ 26 Heḏi undi bîntu̖ˀâ̖a̖mí, ‘U̖-áḏí ívíhú̖u̖yan, heḏi nanbí búˀ iwe u̖ˀḏi díhá̖ˀan.’ 27 Hewänbo i-á natú̖u̖ní, ‘Wâytu̖ˀanpíˀan, toˀwên ímuuˀin naa wíḏînhanginnáhpí. Un yä̖ˀḏâapí tsiyekannin ímuuˀin, navíˀweḏi bíjâatä̖ä̖.’ 28 Heḏi Abraham-dá Isaac-á Jacob-á heḏá tꞌä̖hkí in Jôesi Táḏáví tukheˀmindá oe makówá bînpu̖wä̖khâymáa, hebo undá jáˀwébo-á wovâyjoeˀa̖mí. Ihayḏiho ítꞌayḏi úvísíhtä̖ä̖khâymáaḏáháˀ úvíwä̖ˀtsꞌeekhâymáa. 29 Iwe tꞌowa-áho pꞌinpha̖ˀgeḏá tsânpha̖ˀgeḏá aakonpha̖ˀgeḏá thanpha̖ˀgeḏá diwéˀgepóewí, heḏi dínshánkíˀeeḏinân waabá dínpúuwí. 30 Heḏi ihayḏi wên toˀwên nää tíˀúugéˀin waa díncha̖a̖ˀindá pꞌóˀḏéḏíˀin dipúuwí, heḏi wên toˀwên pꞌóˀḏéḏíˀin dimuu gin diˀándeˀindáho tíˀúugéˀindáho dipúuwí.”
Jesus hânho Jerusalem isígí, hebo in Jerusalem-ˀindá óejoegiˀan
31 Ihayhä̖̂ä̖bá wên Pharisees-á oe Jesus naˀä́n diwá dipówáḏí óetu̖ˀan, “Shánkí híwó nä́weḏi unmú-í, gá Herod iˀ pꞌóˀḏéḏîˀ namuuˀi wóeháyjíˀin nadaˀḏân.” 32 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Jaˀ bintu̖ˀan hä̖ˀi pꞌóséwhâa, wí hä̖́yú̖ thaawän tꞌowa dovâyhehkháamáˀve-í, in yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖-á dovâykhehpíyeˀbe-í, heḏi ihayḏânho naa naví tꞌôe donboewá-í. 33 Hewänbo nää nä́ˀi thaa eeje waˀḏi oe Jerusalem búˀpiye omän. Wí Jôesi Táḏáví tukheˀbi óehayḏá, nakhâyˀä̖ˀ oe Jerusalem diweḏa̖ˀmânho ûnpúuwíˀin.
34 “Un tꞌowa oe Jerusalem-win, in Jôesi Táḏáví tukheˀmin bîndahá̖núndeˀ, heḏá in tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀin Jôesi Táḏáḏí unbíˀpiye wovâysannindá bînkꞌusä̖yundeˀ. Hä̖́yä́nnanho odaˀ wâybaˀaaˀa̖míˀin, wí dee iví deeˀây ikꞌu̖ˀaanúˀhónde waabá, hewänbo undi wíḏímähpí. 35 Heḏânho wáy íthaa iwáho wí tayjee waabá únjoekandee-í. Wâytu̖ˀâ̖a̖mí, háˀto wíyá undi dímúuní owáy iˀ thaa napówá píhay naví̖ˀgeḏi ítú̖ ihayḏi, ‘Jôesi Táḏáḏí híwó óeˀâ̖a̖mí iˀ toˀwí ônkꞌûˀiˀ naˀä̖ä̖-íḏí.’ ”