21
Wí kwee iví sen ûnchuuˀi-á iví chä̖ˀ tꞌä̖hkí imä́gi
Jesus ipu̖wä̖béeḏeˀ iˀ hayˀi méesate iwe in tꞌowa dijiˀ i̖ˀge, heḏi in koḏitꞌowa dimuuˀin inbí chä̖ˀ dâykuuḏeḏi iˀ chä̖ˀ phébay iwe ovâymúndeˀ. Heḏá wí kwee iví sen ûnchuuˀiˀ sehkanäwó nawówájiˀi wáˀ wíje chä̖ˀ pꞌíˀin itógiḏi óemûˀ. Heḏi natú̖, “Taˀgendi wâytu̖ˀâ̖a̖mí, nä́ˀi kwee iví sen ûnchuuˀi sehkanäwó nawówájiˀi-á shánkí itógi tꞌä̖hkí in wéˀgen dâykuuˀinbíˀweḏi. In wéˀgendáho inbí chä̖ˀ dínphaḏe iweḏi dívímä́gi, hewänbo nä́ˀi kwee-á báyékí ûnkwꞌóhpí wänbo tꞌä̖hkí iví wówátsi iˀa̖mígîˀ imáaˀiˀ itógi.”
Jesus iví khä̖geˀnin itu̖ˀan iˀ méesate hayˀi-á tꞌowa dâynayu̖khâymáa
Wáy wên iví khä̖geˀnin iˀ méesate hayˀi i̖ˀgeḏi dívíhíˀmáa, heḏi ditû̖ˀ, “Saˀwó naná saˀwóˀdi kꞌuuḏi napaˀandiˀ namuuḏi heḏá iˀ hä̖ä̖wí ee nakwꞌóˀdiˀ in tꞌowaḏi Jôesi Táḏá óemä́giˀi namuuḏá.” Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Nää-áho nä́ˀi saˀwóˀdi hä̖ä̖wí bînmúndeˀ, hewänbo wáy wí thaa nanáˀ dihayḏi nä́ˀi méesate-á tꞌowa dâynayu̖khâymáa, heḏi wêe wänbo wí kꞌuu hä̖ˀi tehpaa iweḏi wínateˀḏeegíˀopí.”
Jesus-di ovâytu̖ˀan báyékí tꞌôephade naˀä̖ˀin
Indi óetsikaˀyan, “Há̖hkandiˀ, hä̂nhay-an nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi dítu̖ˀandiˀ napuwagíˀo? Háawin taa-an nakeepúuwí heḏânho gínhanginnáaníḏí hä̖̂ä̖ḏi natsꞌanpúuwíˀin?” Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Bíˀá̖yîngiˀan toˀwíḏí wänbo piháa wíwovâywä̖yu̖kannamípíḏí. Báyékí tꞌowa naví khá̖wä̖́ i̖ˀgeḏi dikä̖ˀä̖ä̖gíˀo, heḏi wíˀínbo ditú̖u̖ní innânho dimuu iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí. Heḏá wáˀ ditú̖u̖ní iˀ tꞌä̖ˀge thaa tsowa nanânhoˀ. Hewänbo inbíˀnäpiyá wíˀímú-ípí. Heḏi tꞌowa-á inbí tsonnindáḏí háa wíyá nangewin tꞌowa-áḏí dívíhä́nboˀ i̖ˀgeḏi ítꞌoeḏá, báyékí wíˀúvíˀá̖yîngiˀa̖mípí. Nakhâyˀä̖ˀ nä́ˀi hä̖ä̖wí napúuwíˀin, hewänbo owáy napóe ihayḏá iˀ tꞌä̖ˀge thaa wesebo wínaˀä̖hpí.”
10 Heḏáháˀ ovâytu̖ˀan, “Tꞌowa wêe nangewin dívíhä́nkhâymáa wây-á tꞌowa wíyá wêe nangewindáḏí, heḏá nangewin tsonnindá wáˀ dívíhä́nkhâymáa. 11 Wáyjé tꞌä̖hkí nananˀa̖ˀyä̖puwagíˀo heḏá báyékí diha̖a̖puwagíˀo, heḏá báyékí tꞌowa-á ihayḏiḏa̖ˀbá dihaypóeḏá dichuwagíˀo, heḏá tꞌowa-á dâypu̖wä̖khâymáa wí taa heˀendi oe makówá nakeepoeˀoḏi báyékí ovâykhunwôedaˀa̖míˀiˀ. 12 Hewänbo gin napóepíḏíbo wovâypanhóení, heḏá unbí wä̖yu̖ únmuuḏibo jänäká wovâyˀa̖mí, heḏá in Huḏíyoví méesatewin pꞌóˀḏéḏíˀinbí mangá wovâyjoeˀa̖mí wovâytsondiwekáaníḏí, heḏá wovâypankwꞌôení, heḏá in nangewin pꞌóˀḏéḏíˀinbíˀpiye heḏá wéˀgen tsonninbíˀpiyá wovâyhûuwí. Nä́ˀi tꞌä̖hkí wovâyˀa̖mí navíˀin ímuuḏiboˀ. 13 Hewänbo nä́ˀi hä̖ä̖wí únpúuwíˀi namuuḏi únkoeḏí-í naví̖ˀgeḏi bîntꞌôeˀa̖míḏí. 14 Heḏiho waˀ napóepíḏíbo bíˀánshaamä́ä wíˀúvíjâyye-ípíˀin háa ítú̖u̖níˀin úvípiˀaywoeníḏí. 15 Naaḏi iˀ híˀ-á iˀ hangintandá wâymä̂äní, heḏânho toˀwên wänbo wovâytꞌeˀpꞌíḏéndeˀin háˀto dínkoeḏí-í dâykeeya̖míḏí háa ítú̖ waa taˀgen wínamuupíˀin, heḏá wíyá hä̖ä̖wí wänbo wíḏâymáˀve-ípí ditú̖u̖níḏí. 16 Unbí hä́nminbí mangepiye unbí jíyáˀindi táḏáˀindi wänbo wovâykáaní, háa unbí tíˀûuwindá páˀḏâyˀindá han wovâyˀa̖mí, háa unbí maatuˀindi háa unbí kꞌemaˀindi wänboˀ, heḏi wáy wên un wovâyhá̖a̖nú-í. 17 Heḏi báyékí tꞌowaḏáho wovâytꞌaykhâymáa navíˀin ímuuḏi. 18 Hewänbo Jôesi Táḏáḏí wovâyˀá̖yîngimáˀve-í, wí hây tä̖hkí wänbo háˀto iˀḏi wovâyjoeˀa̖mí. 19 Úvítꞌôephaḏeyä̖́ä̖ˀandáhoˀ in taˀgen wówátsi ítꞌanpúuwí.”
Jesus-di ovaytu̖ˀan Jerusalem búˀ-á nanda̖ˀ dâyjoekankhâymáaˀin
20 “Hewänbo báyékí sundaḏo Jerusalem búˀ jáˀwé bûu kꞌúwákí dijiˀin bînmûˀ ihayḏi, únhanginnáaní hanwaapíḏíboˀ iˀ búˀ nanda̖ˀ dâyjoekankhâymáaˀin. 21 Heḏi ihayḏá in Judea nange dikwꞌóˀnin dínkhâyˀä̖ˀ oe okú eepiye dijáaníˀin, heḏá in toˀwên oe Jerusalem búˀ iwe dijiˀindáho iweḏáho dipee-í, heḏá in oe nava eeje dijiˀindáho oe búˀpiyá wíḏimú-ípí, 22 gá ihayhä̖̂ä̖báho Jôesi Táḏáḏí in tꞌowa Jerusalem-win ovâytuhchä̖nukhâymáaḏân, heḏi tꞌä̖hkí háa Jôesi Táḏáví taˀnin diwe nataˀmuuˀin iˀ thaa i̖ˀgeḏi napúuwí. 23 Owáy iˀ thaa napówá ihayḏá, sehkanä in kwiyä̖ˀ disâamuuˀin heḏá in dâyˀâytsä̖ä̖ˀoˀindá, gá ingîˀ-á nakâypúuwíḏân dijáaníḏí. Tꞌowa dâytꞌôephaḏegíˀo nä́ˀi nange i̖ˀge tꞌä̖hkí, heḏi Jôesi Táḏáḏáho in tꞌowa ovâytuhchä̖nugíˀo, indáḏí natꞌayḏi. 24 Wáy wên tsijópháˀḏí ovâyhá̖a̖nú-í, wây-á wêndá ovâypanhógiḏá báyékí wíyá piˀwáy nan deepiyá ovâyhûuwí. In Huḏíyo dimuupíˀin tꞌowaḏá in tꞌowa Jerusalem-win ovâytsonmáˀve-í owáy inbí thaa gin dívíˀa̖míḏí dínphaḏe píhay.”
Iˀ toˀwí tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ naˀaypu̖yä̖ˀi naˀä̖ˀ
25 “Nä́ˀi taa-áho oe makówá gin nakeetꞌôení: Iˀ thandá pꞌóe-á agóyó-á piháa nakeepúuwí, heḏá nä́ä oepáa kꞌayḏá tꞌä̖hkí nangewin tꞌowa-á háa dívíˀa̖míˀin heḏá háa dívíˀánshaaˀa̖míˀin háˀto dínhanginnáaní, iˀ mâapꞌoe hânho nasaatû̖ˀdi heḏá iˀ heˀendi pꞌoetꞌúkhú̖ namuuḏá. 26 Tꞌowa-á hânho dikhunwôedaˀpuwagíˀoḏi dinagokhangíˀo, háa nä́ä oepáa kꞌayḏi tꞌä̖hkí napuwagíˀo i̖ˀgeḏi dívíˀánshaamáaḏí. Tꞌä̖hkí oe makówá nasaaˀi-á naˀa̖ˀyä̖púuwí. 27 Heḏi ihayḏi in tꞌowaḏi naa tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ omuuˀi dímúuní okhúwá jâa oˀä̖ḏi, pínnán kay wóegé heḏá kohthay wóegá oˀä̖ˀ. 28 Owáy nä́ˀi hä̖ä̖wí natsꞌanpuwamän dihayḏá wíyá wíˀúvípꞌóhwháyeˀbé-ípí, kwꞌáyepiye úvíbée-í, gá tsowa wovâyˀaywoeníḏí napuwamändân.”
Jesus-di wên fig tay i̖ˀgeḏi ihéeˀan hä̖ä̖wí ovâyhá̖ˀamíḏí
29 Heḏáháˀ Jesus-di ginnân ovâytu̖ˀan wíyá ovâythayya̖míḏí: “Iˀ fig tay i̖ˀgeḏi heḏá wéˀgeˀi tay i̖ˀgeḏá bíˀánshaaˀan. 30 Natsꞌantsá̖wä̖́puwamän dihayḏi unbo bînmúndeḏi únhanginná nata̖ˀánpowaˀä̖ˀinpíˀan. 31 Heḏi gindiḏibá owáy nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi naaḏi wâytꞌôeˀan bînmûˀ ihayḏá únhanginnáaní ho púnúˀ naná naa owáyˀä̖ä̖-íˀin otsondisogeḏee-íḏí. 32 Taˀgendi wâytu̖máa, tꞌä̖hkí in nääwin tꞌowa háˀto dihá̖a̖ní waˀḏi nä́ˀi hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí páaḏé natsꞌanpoeˀopíḏíboˀ. 33 Makówá-á heḏá oepáa kꞌayḏá tꞌä̖hkí nakhangíˀo, hewänbo naví tundá háˀto dînhá̖a̖ní.”
Jesus-di ovâytu̖ˀan dívíˀá̖yîngiˀa̖míˀin
34 Úvíˀa̖yîngiˀa̖mí hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi úvíˀánshaahondiˀ. Báyékí húukandá heḏá háapuwa-á wíˀúvíˀâ̖a̖mípí, heḏi wä̖hphaḏe wíˀúvíˀánshaamáˀve-ípí háa unbí wówátsigîˀ úvíˀa̖míˀin. Wáy iˀ thaa natꞌôephaḏepúuwíˀiˀ únpóewí waˀḏi únhanginpóepíḏíboˀ. 35 Ihayḏibá tꞌä̖mäpiye in nä́ä oepáa kꞌayḏi dithaaˀin wên phay iwe diwêegíˀo waagibá dínpúuwí. 36 Heḏiho hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí íkhâymúuníˀin únkhâyˀä̖ˀ, heḏá úvíjûusumáˀve-í heḏânho nä́ˀi hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí napuwagíˀoˀi-á úvíyä̖́ä̖ˀa̖mí, heḏá owáy naa tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiví páaḏépiye íwin dihayḏi híwó únpúuwí” gin Jesus-di ovâytu̖ˀan.
37-38 Ihayhä̖̂ä̖bá thamuwaa héḏéndí héˀḏibo tꞌowa dipóyaˀ ee hayˀi méesate iwe Jesus-ví híˀ ôntꞌôeyaaníḏí. Thaaḏá iˀḏi in tꞌowa iwe ovâyhá̖ˀoˀ, heḏá nakin dihayḏá iˀ búˀ iweḏi napeeˀi oe Olive Okú gin dâytu̖ˀoˀ iweboˀ iwhonwóyí̖ˀníḏí khu̖ˀḏéeḏí.