4
Jesus-di in tꞌowa oe pꞌoekwí̖ kíngé wíyá ovâyhá̖ˀoˀ, heḏi ee najiˀ iwe báyékí tꞌowa dívíwéˀgeˀandi wí kophé naˀä́n diwe itógiḏi isóge, heḏi tꞌä̖hkí in tꞌowa ee nange pꞌoekwí̖ kíngé dívíwóyí̖ˀ. Iwe ovâyˀóˀgéḏíˀan báyékí hä̖ä̖wí ovâyhá̖ˀa̖míḏí. Wên óˀgéḏí ovâytu̖ˀannin ginnân namuu: “Bítꞌôeyan. Wí koˀjikwoˀi namää iví koˀji wóegé, heḏi ee nava i̖ˀge ikoˀjiwáḏe. Wáy wí koˀji in pꞌôeˀay nava pínu nakꞌóe i̖ˀge najemu, heḏi in tsíḏé dipówáḏí tꞌä̖hkí dâykꞌoe. Wíyá koˀji-á nakꞌuunáˀ deeḏá najemu, báyékí wínanankwꞌóhpí iwe, heḏi wä̖hphaḏe wínanankꞌaanáhpíḏí iˀ nan nasúwáḏí wesebo natsijópúpóe. Hewänbo iˀ than napee ihayḏi, tꞌä̖hkí natꞌaaḏi óephahá̖nú, ihay wínapúutsiyeḏipíḏí. Wíyá koˀji-á wä̖́ä̖ˀi phéˀyä̖́vi jâa-á najemu, heḏi iˀ phéˀyä̖́vi nasôeḏi iˀ koˀji óeˀánhógiḏi hä̖́ä̖bo wínapaapí. Hewänbo wíyá koˀji-á híwóˀdi nan diwá najemu, heḏi napeeḏi nasôe, heḏi wáy wí koˀji iweḏi powintä̖ maˀkwꞌanukí shánkí napaa, wíyá iweḏi sígíntä̖-á, heḏá wíyá iweḏá tä̖gintä̖-á. Toˀwên naví híˀ ditꞌoeˀindá híwó dívítꞌôeyaaníˀin dínkhâyˀä̖ˀ.”
10 Jesus wíˀbo najiˀ ihayḏi, iví tä̖ˀḏi wíje khä̖geˀnindá heḏá in wéˀgen i-áḏí dijiˀindá oetsikaˀyan hânnan nä́ˀin óˀgéḏí natundaˀin. 11 Ovâythayyandi natú̖, “Jôesi Táḏáḏí wovâymä́gi íkaˀpóewíḏí háḏíḏí iˀḏi nää tꞌowa ovâysígíhóndeˀ i̖ˀgeḏi, hewänbo in wéˀgen tꞌowa dikaˀpowadaˀpíˀindáho dovâyhá̖ˀoḏi óˀgéḏíḏa̖ˀ dovâytu̖máa heḏânho wíḏikaˀpóewípíḏí. 12 Jôesi Táḏáví taˀnin diwe ginnân inbí̖ˀgeḏi nataˀmuu:
Tobáháa hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí dâymúnde wänbo
wíḏínkeepoeˀopí,
heḏá hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí ditꞌoeˀo
hewänbo wíḏikaˀpóyaˀpí.
Dínkeepoeˀoḏá heḏá dikaˀpóyaˀdá Jôesi Táḏávíˀpiye dívíbée-í heḏi iˀḏi ovâyˀowóejé-í.”
Jesus-di ovâythayyan iˀ koˀji i̖ˀgeḏi
13 Heḏi Jesus-di ovâytsikaˀyan, “Ti nä́ˀin há̖hkangíˀin óˀgéḏí iˀ koˀji i̖ˀgeḏi wíˀíkaˀpóyaˀpíˀan? Háḏíḏan iˀ wéˀgeˀi há̖hkangîˀ óˀgéḏí wâytu̖máaˀiˀ íkaˀpóewí? 14 Nä́ˀi koˀji iˀ sen ikoeˀi Jôesi Táḏáví tun waagiˀbá namuu. 15 Wí koˀji in pꞌôeˀay i̖ˀgepiye najemu nanankâymuu eeḏi, heḏi wên tꞌowa nä́ˀi nan waaginbá dimuu. Nä́ˀi Jôesi Táḏáví tun ditꞌoeḏi wesebo i Penísendi Satan naˀä̖ä̖ḏi inbíˀweḏi ovâyhóndeˀ. 16 Wíyá koˀji-á nakꞌuunáˀ deeḏá najemu, heḏi wây-á wên tꞌowa-á nä́ˀi wä̖hphaḏe kꞌaapîˀ nan waaginbá dimuu. Jôesi Táḏáví tun ditꞌoeḏi wesebo híhchandi dâysígíˀoˀ. 17 Hewänbo wíḏipúumuupí waaginbá dimuu. Pín taˀgeḏi wíḏívíwä̖yundepíḏí hây tä̖hkíḏa̖ˀ diyä̖́ä̖poeˀo. Dâytꞌôephaḏendeḏáháˀ tꞌowaḏá ovâywa̖ˀoˀ nä́ˀi Jôesi Táḏáví tun namuuḏi, heḏiho wesebo inbí wä̖yu̖ dínhándeˀ. 18 Wíyá koˀji-á wä̖́ä̖ˀi phéˀyä̖́vi jâa-á najemu, heḏi wây-á wên tꞌowa-á iˀ tun ditꞌoeḏi nä́ˀi nan waaginbá dimuu. 19 Báyékí hä̖ä̖wí nä́ä oepáa kꞌayḏiwiḏi ovâyˀá̖yîngimäˀ, heḏi hânho dâychä̖ˀsígíḏí in taˀgen namuu iweḏi dívíhângeˀoˀ, heḏá báyékí wíyá hä̖ä̖wí-á didaˀ, heḏiho iˀ koˀji óeˀánhógi waagibá dínpoeˀo, indá Jôesi Táḏáví híˀ dâyˀóḏé̖ˀdeḏi wên híwó wänbo wíˀovâyˀohpí. 20 Wíyá koˀji-á híwóˀdi nan deeḏá najemu, heḏi wây-á wên tꞌowa-á nä́ˀi híwóˀdi nan waaginbá-á dimuu. Jôesi Táḏáví tun ditꞌoeˀoḏi dâysígíˀoˀ, heḏi híwóˀdi hä̖ä̖wí dívíˀoˀ. Iˀ koˀji powintä̖ háa sígíntä̖ háa tä̖gintä̖ maˀkwꞌanukí shánkí napaa waagibá, nä́ˀin tꞌowa iweḏi wáy wên shánkí híwó dívíˀo wây-á wênbíˀweḏi.”
Jesus-di wên phakó i̖ˀgeḏi ovâytu̖ˀan
21 Heḏi wáˀ ovâytu̖ˀan, “Ti wên phakó bîntsꞌúyaˀ wên tꞌún napekicháˀnin phoˀ háa whohte phoˀ bînkêeníḏí? Joe, wên phakóbay-á dâykéeˀí wáy nakohkeetꞌôení iwepíˀan. 22 Heḏi hanbá tꞌä̖hkí hä̖ä̖wí nää nakaamuu wänbo nakeepúuwí, i dívíˀoˀ. Iˀ koˀji powintä̖ háa sígíntä̖ háa tä̖gintä̖ maˀkwꞌanukí shánkí napaa waagibá, nä́ˀin tꞌowa iweḏi wheḏi hä̖ä̖wí nää nakaˀpowamuupí wänbo-á nakaˀpowaḏee-í. 23 Toˀwên naví híˀ ditꞌoeˀindá dínkhâyˀä̖ˀ híwó dívítꞌôeyaaníˀin.
24 “Hewänbo á̖yîngiḏi bítꞌôeyanbe. Wí hí̖yä̖̂ä̖wän úvítꞌôeyandáhoˀ, wí hí̖yä̖̂ä̖wän íkaˀpóewí. Hewänbo híwó úvítꞌôeyandá híwó wáˀ íkaˀpóewí, heḏá shánká íhá̖hpúuwí. 25 Toˀwí nakaˀpówáˀi-á shánkí óekaˀpowamä̂äní. Hewänbo toˀwí híwó nakaˀpówápîˀ-á, iˀ waagibá, nä́ˀin tꞌowa iweḏi whí̖yä̖̂ä̖ nakaˀpówáˀiˀ ônkaaya̖mí.”
Wíyá wí koˀji i̖ˀgeḏi ovâytu̖ˀan
26 “Naaḏi wâythayya̖mí háa Jôesi Táḏáví há̖hkan ûnmuu waa. Ginnân waaginbá namuu: Wí sen nava iwe ikoˀjiwáḏe. 27 Khun waagi iˀ sen najókhá̖yä̖ˀ, heḏá héḏén waagá ishaaḏeˀ. Iˀ koˀji-á natsijópúpuwamändi nasôemän, hewänbo iˀ sen wíˀûnhanginnáhpí háaḏí gin napoeˀoˀin. 28 Iˀ nan diweḏi napipee. Páaḏé napee, heḏá natútoḏee, heḏá nakâypóe. 29 Heḏi nakâypóe ihayḏá iˀ táhtsaa tsijóḏí itsꞌâˀ, táhtsaa ihayḏi nanândi.”
Mustard koˀji i̖ˀgeḏi ovâytu̖ˀan
30 Jesus-di wíyá ovâytu̖ˀan, “Naaḏi wâytu̖hkankhâymáa háawin Jôesi Táḏáví há̖hkan ûnmuuˀin. Nä́ˀi há̖hkangîˀ híˀ wâytu̖ˀa̖mí wâythayya̖míḏí háa ûnwaḏeḏee-íˀin: 31 Ûnpúuwí háa wí mustard tân ûnpoeˀo waagibá. Nä́ˀi tândá shánkí hínchä̖̂ä̖ˀi namuu iˀ wéˀgeˀi koˀji tꞌä̖hkívíˀweḏi, 32 hewänbo óekoeḏi napee ihayḏi, shánkí nasôeˀo iˀ wéˀgeˀi nakoˀondivíˀweḏi. Heḏi nasôeḏi heˀendi nawaˀjáykhóepoeˀo, heḏá in tsíḏéˀây-á iˀ waˀjáykhóe eeḏá naˀóhkhunnáˀ deeḏi dâyyä̖́hpaˀ.”
33 In tꞌowa ovâyhá̖ˀoḏi báyékí há̖hkangîˀ óˀgéḏíˀây giˀbibá ovâytu̖ˀan, hä̖́yú̖ díntꞌôeyankoḏi ihay. 34 Giˀbi híˀḏíḏa̖ˀ nä́ˀin tꞌowa ovâyhá̖ˀan, hewänbo wíˀbo iví khä̖geˀnindáḏí najiˀ ihayḏi indáho iˀḏi hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí ovâythayjoˀ.
Jesus iˀ wa̖a̖ hânda̖ˀ iˀan
35 Iˀ thaabá nakin dihayḏi iví khä̖geˀnin itu̖ˀan, “Jaho gimú-í oe pꞌoekwí̖ˀ pꞌä̖́näpiye.” 36 Heḏiho tꞌä̖hkí in tꞌowa ovâyjoeˀandi in tä̖ˀḏi wíje khä̖geˀnin iˀ kophé iwe dívítógiḏi indáḏí óehoˀ. Wây-á kophé wáˀ iwe dikwꞌó. 37 Heḏi wí wa̖a̖ hânho kayˀi napówá, heḏi iˀ kophé búge napꞌoˀtsꞌúyaˀdi napꞌohpiḏemän. 38 Iˀ kophé tíˀûupiye pꞌônwéḏé eeḏi Jesus najókha̖wä̖kꞌóe, heḏi iví khä̖geˀnindi óejóhsandi óetu̖ˀan, “Há̖hkandiˀ, ti á̖yîngi wíwóemähpíˀan naˀin dípꞌotꞌakha̖nukhâyˀoˀ?”
39 Jesus ishaa, heḏi kaygindi óehéeˀan iˀ wa̖a̖, heḏá iˀ pꞌoekwîndá óetu̖ˀan, “Ánpí ókꞌuˀ.” Heḏi iˀ wa̖a̖ nahándí tꞌä̖hkí nahángípóe. 40 Heḏi Jesus iví khä̖geˀnin itu̖ˀan, “Háaḏan íkhunwôedaˀ? Ti in wä̖yu̖ wívînmáapíˀan?” 41 In khä̖geˀnin hânho dikhunwôedaˀ, heḏi dívítu̖máa, “Háawi sennan nä́ˀi namuu? Wa̖a̖ḏi wänbo pꞌoeḏi wänbo-á óeˀaˀgindoˀ.”