6
Oe Nazareth búˀ Jesus óejoegiˀan
Iweḏi Jesus napeeḏi iví khä̖geˀnindáḏí iví ówîngepiye namää. Iˀ kaykhanwówá thaa napówá ihayḏi Huḏíyoví méesateˀay ee ovâyhá̖ˀoˀ, heḏi in báyékí tꞌowa iwe dikwꞌóˀnin dívítꞌôeyannin ovâyháaˀan, heḏi ditú̖, “Wä̖́hä̖̂ä̖-an nä́ˀi natû̖ˀdi tꞌä̖hkí ûnhanginpóe, heḏi toˀḏan óehangintanmä́gi? Háḏíḏan nä́ˀi pínnán tꞌôe iˀoˀ? Ti i-á iˀ phéˀtꞌôeˀiˀḏa̖ˀ wínamuupíˀan, Mary-ví ay-á? Ti nä́ˀin senäˀ James-á Joses-á Judas-á Simon-dá iví tíˀûuwin wíˀûnmuupíˀan? Heḏá in kwiyä̖ˀ iví tíˀûuwin ûnmuuˀin wáˀ, ti naˀindáḏí wíḏijihpíˀan?” Gin in tꞌowa ditû̖ˀ gá i-áḏí híhchan wíḏínpóepíḏân.
Heḏi Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Wí Jôesi Táaví tukheˀbi-á wä̖́hä̖̂ä̖ wänbo tꞌä̖hkí óeˀaˀgin, hewänbo iví nange iwá joe, iví tꞌowa-áḏá joe, heḏá iví kꞌaygi wänbo-á joe.” Heḏi wên hí̖yä̖̂ä̖ḏiḏa̖ˀ tꞌowavîˀḏi imankꞌûˀḏi hehkháa ovâymä́gi, hewänbo wíyá pínnán tꞌôe wänbo wíˀûnkoḏipí iˀa̖míḏí. Inbí wä̖yu̖píḏí óeháaˀan.
Jesus iví tä̖ˀḏi wíje (12) khä̖geˀnin isan iví tꞌôe dívíˀa̖míḏí
Ee búˀây i̖ˀge Jesus namändi ovâyhá̖hkanhon. Heḏá in tä̖ˀḏi wíje (12) khä̖geˀnin ivíˀpiye ovâywéˀgetu̖ˀandi wíˀjendi ovâypuwaˀan, heḏi iví tꞌôe dívíˀa̖míḏí ovâysan. Dimääpíḏíboˀ iˀḏi ovâykꞌûˀ in yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ ovâytꞌaaníḏí. Ginnân ovâyjôn: “Ímän dihayḏi uḏuphéḏa̖ˀmân bînhûuwí, wíyá hä̖́ä̖bo-á joe — wí koegîˀ wänbo joe, heḏiháa wí múu bînhä̖ä̖wíkuu-ígîˀ wänbo joe, heḏiháa wí chä̖ˀ únmúhtoˀondi wänbo joe. Unbí anto úntoˀonda̖ˀ bînhûuwí, heḏá wíje to-á wívînhûuwípí.” 10 Ovâytu̖ˀan wáˀ, “Wä̖́hä̖̂ä̖ ímää wänboˀ, wí tewhá ee wovâysígíˀandi eebo úvíwóyí̖ˀní, iˀ búˀḏí ímää píhay. 11 Hewänbo wä̖́hä̖̂ä̖ wovâysígíˀanpíḏá, heḏiháa wovâytꞌôeyanpíḏá, iweḏi ípeemän dihayḏi unbí anto iweḏi bînnaˀjeepêeḏi-í in tꞌowa dínhanginnáaníḏí híwó wíḏívíˀanpíˀin.”
12 Heḏiho iví khä̖geˀnin iweḏi dimääḏi in tꞌowa ovâytꞌôeˀan inbí tꞌaywóˀdi dâyjoeˀa̖míḏí. 13 Báyékí yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ tꞌowavíˀweḏi ovâykhehpiye, heḏá báyékí tꞌowa dihayˀindá olive ka̖ˀpꞌoe-á ovâyˀä̖yu̖ḏi hehkháa ovâymä́gi.
John iˀ pꞌóˀpꞌoekandi óehay
14 Heḏi Herod iˀ nangewi tsondi namuuˀiˀ ûnhanginpóe háa napuwamännin, in tꞌowa tꞌä̖hkí Jesus-ví̖ˀgeḏi dívíhíˀmáaḏí. Wên ditû̖ˀ, “I-á John iˀ pꞌóˀpꞌoekandi namuu nawáywówápóeˀiˀ, heḏân kavêe nä́ˀi pínnán tꞌôe iˀoˀ.” 15 Wây-á ditû̖ˀ, “Elijah-ân namuu.” Heḏá wây-á wêndá ditû̖ˀ, “In wéˀgen Jôesi Táḏáví tukheˀmin diweḏiˀi-ân namuu, in hä́nˀoeˀin tukheˀmin waagiˀbá namuu.”
16 Hewänbo Herod natꞌoe ihayḏi, i-á natú̖, “John iˀ pꞌóˀpꞌoekandi-ân namuu, iˀ to otsonpóe óekꞌéˀtsꞌâa-íˀi-ân nawáywówápóe.” 17 Haˀwâa Herod natú̖ gá hä̂nhay natsonpóeḏân John óepankáyjíḏí heḏá pantewhá ee óewhisôege-íḏí. Iví kwee Herodias-gîˀ ginho iˀan. Nä́ˀinnânho napóe: Herod wí tíˀûu ûnˀä́n, Philip gin nakhá̖wä̖́ˀiˀ, heḏi tobá Herodias-á Philip-ví kwee ûnmuu wänboˀ, Herod-di óekhóˀyâ̖ˀ. 18 Heḏi John-di Herod óetu̖máa, “Híwó wínamuupí uví tíˀûuví kwee mânkáyjíḏí.” 19 Heḏânho Herodias-di John óetꞌayḏi nadaˀ toˀwíḏí óeháyjíˀin, hewänbo wíˀûnkoḏipí, 20 gá Herod-di John óekhunwôedaˀḏân. Herod-dá ûnhanginná John iví wówátsi taˀge ihonnin heḏá yä̖ˀḏâaˀi-á namuu, heḏiho ônˀaywondeˀ. Herod óehí̖ˀan John-bí híˀ ôntôeyaaníḏí, hewänbo ôntꞌôeyandeḏi háa iˀánshaaˀa̖míˀin wíˀishaaḏepí.
21 Tꞌôeḏiwän híwó ûnpóe Herodias. Herod-ví aycha thaa ûnnândi ishánkíˀeeḏipaa, heḏi in tsonnindá in sundaḏo pꞌóˀḏéḏíˀindá heḏá in koḏitꞌowa senäˀ Galilee-windá ovâyhúutu̖ˀan. 22 Heḏi Herodias-ví aˀyú̖ ûntsꞌûndi ovâyjáḏe, heḏi Herod-á in ovâyhúutu̖ˀannindá ovâyhí̖ˀan iví shaḏe. Heḏiho Herod-di iˀ aˀyú̖ óetu̖ˀan, “Dídaaˀan naa hä̖ä̖wí undaˀiˀ, heḏi naaḏi iˀ wímä̂äní.” 23 Iví tun imä́gi Jôesi Táḏáví páaḏépiye ginnân: “Hä̖ä̖wí undaˀpóeˀiˀ, naaḏáho wímä̂äní, naví nan wänbo píngé hayḏi wímä̂äní.” 24 Heḏi iˀ aˀyú̖ napeeḏi iví jíyá óetsikaˀyan, “Hä̖ä̖-an odaˀpúuwí?” Iví jíyáḏí óetu̖ˀan, “Gá John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiví pꞌônnân undaˀpúuwí.” 25 Iˀ aˀyú̖ iwä̖́nähoˀḏi wesebo ee Herod naˀä́n dee natsꞌú̖, heḏi óetu̖ˀan: “Naa odaˀ wesebo dímä̂äníˀin wên sä̖ˀwé pháagîn diweḏi John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiví pꞌôn.”
26 Herod natꞌoeḏi báyékí nachanpóe, hewänbo in senäˀ dikwꞌóˀninbí páaḏépiye iví tun imä́giˀin namuuḏibo wínadaˀpí “joe” gin óetu̖ˀa̖míˀin. 27 Heḏiho wí sundaḏo á̖yí̖ˀdiˀ óepunjôn John óekꞌéˀtsꞌâa-íḏí pan tewhá ee, iví pꞌôn ônkáyjíḏí. 28 Heḏi iˀ sundaḏo han iˀandi John-bí pꞌôn wên sä̖ˀwé pháagîn diweḏi ônmaa. Iˀ aˀyú̖ ônˀandáháˀ i aˀyú̖ḏá iví jíyá-á ônˀan. 29 John-ví khä̖geˀnin dínhanginpóe ihayḏi diˀä̖ä̖ iˀ pení dâykáyjíḏí, heḏi dâykhä̖ˀkꞌûˀ.
Jesus in pꞌánú maapaasôn (5,000) senäˀdá in wéˀgen tꞌowa-á ovâyhúujôn
30 Jesus-ví tꞌôekhuwaˀin Jesus-víˀpiye diwáyˀä̖ä̖, heḏi tꞌä̖hkí háa dívíˀan waa heḏá hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí dâyhá̖ˀannindá óetꞌôeˀan. 31 Báyékí tꞌowa diˀä̖ä̖ˀä̖ḏá dimääˀä̖ḏá Jesus-á iví khä̖geˀnindá húu wänbo wíˀovâymähpí. Heḏiho Jesus iví khä̖geˀnin itu̖ˀan, “Jaho gimú-í oe hânda̖ˀ nanáˀ diwepiye wíˀbo giyê̖e̖níḏí, heḏi owe ívíkaykhanwówáˀa̖mí.” 32 Heḏiho kophé iweḏi oe hânda̖ˀ nanáˀ diwepiye dimää.
33 Hewänbo dívíjâaˀandi báyékí tꞌowa iˀ búˀây i̖ˀgeˀindi ovâymûˀ, heḏi ovâytaa, heḏi oe pꞌoekwí̖ kíngé nangeḏibo dívíˀa̖ˀyu̖u̖ˀandi Jesus-ví páaḏébo dipówá. 34 Jesus iˀ kophé iweḏi nawha̖veˀä̖ḏi in báyékí tꞌowa ovâymûˀ, heḏi inbíˀpiye nasehkanäpóe gá wên kꞌúwá waagibá á̖yí̖ˀdipíḏíbo dijiḏân, heḏiho báyékí hä̖ä̖wí ovâyhá̖ˀan. 35 Nakinmän dihayḏi iví khä̖geˀnin ivíˀpiye diˀä̖ä̖ḏi óetu̖ˀan, “Nä́we naˀahkonná, heḏá nää-á nakinmän. 36 Nä́ˀin tꞌowa ovâypunjônbe iˀ nava hä̖ä̖ tsowa nanân deejepiye heḏá iˀ búˀây eejepiyá, dâyhä̖ä̖wíkuumä́-íḏí dívíhú̖u̖ya̖míḏí.” 37 Hewänbo Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Undiḏânho bînhúujôení.” Indi óetu̖ˀan, “Háḏíḏan âyˀa̖mí? Ti undaˀ gimú-íˀin wáygín tä̖gintä̖ (200) thaa tꞌôe dívíˀandi wáˀâa âyhá̖a̖nú-íḏí koegîˀ âykuumä́-íḏí, heḏá âymä̂äní dâykꞌoˀíḏí?” 38 Jesus-di ovâytsikaˀyan, “Hä̖́yú̖-an koegîˀ bînmáa? Ja binmúˀḏí.” Hä̖́yú̖ dâymáaˀin dínhanginpóe ihayḏi ditú̖, “Pꞌánú páváˀây heḏá wíje paˀây-á.”
39 Heḏi in tꞌowa tꞌä̖hkí ovâytu̖ˀan ee táa tsá̖wä̖́ eeḏi dívíbóeḏíkwꞌôení. 40 Heḏi dívíwhaaḏikwꞌóḏi tä̖gin tä̖gindá (100’s) heḏá pꞌánä́n tä̖gindá (50’s). 41 Jesus iˀ pꞌánú pává heḏá in wíje paa-á ihógi, heḏi makówápiye ibéeḏí ikú̖ˀdaaˀandi iˀ pává-á heḏá in paa-á iháve. Heḏáháˀ iví khä̖geˀnin ovâyˀan in tꞌowa ovâyphaaḏé-íḏí. 42 Tꞌä̖hkí in tꞌowa dívíhú̖u̖yandi dívíshu̖ˀan, 43 heḏi iví khä̖geˀnin tä̖ˀḏi wíje (12) tꞌún pꞌéeḏí iˀ dínphaḏeˀi pává heḏá paa-á dâywéˀgeˀan. 44 In senäˀda̖ˀbo dívíhú̖u̖yannin pꞌánú maapaasôn (5,000) ihay dijiˀ.
Jesus pꞌoe kwꞌáayé najiˀ
45 Wesebo Jesus iví khä̖geˀnin ijôn iˀ kophé iwe dívítôeníḏí, heḏi ovâytu̖ˀan oe pꞌoekwí̖ˀ pꞌä̖́näpiye dipáaḏémú-íˀin, Bethsaida búˀay nanáˀ diwepiye. Hebo i-á iwebo iwóyí̖ˀ in tꞌowa ovâypunjôeníḏí. 46 Heḏi in tꞌowa ovâyjoeˀandi okú kwꞌáyepiye namää ijûusuˀa̖míḏí.
47 Nakhunpóe ihayḏi iˀ kophé oe pꞌoe pinuḏi namän, heḏi Jesus-á wíˀbo-á ee nan deeḏi najiˀ. 48 Hânho dívítꞌôekanhondi ovâymûˀ, iˀ wa̖a̖ḏi páaḏépiye wíˀovâypunmähpíḏí. Héḏénpiye nanáˀ dihayḏi pꞌoe kwꞌáayé najiˀ ovâykâaníḏí, heḏi ovâyphaḏekhâymáawän. 49 In khä̖geˀnindi pꞌoe kwꞌáayé najiḏi óemûˀ, heḏi wí pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ iˀ namuu gin diˀândi dívítu̖wí̖nú dikhunwôedaˀ waa, 50 gá tꞌä̖hkíḏí óemûˀḏi dívípíhä̖ä̖ḏân. Hewänbo wesebo ovâytu̖ˀan, “Unbí píˀnä́ khóˀjé íkaymúuní. Naa Jesus-ân omuu. Wíˀíkhunwôedaˀípí.” 51 Heḏi iˀ kophé iwe indáḏí ipitógi, heḏi iˀ wa̖a̖ nahán. Hânho ovâyháaˀan, 52 gá dikaˀpowakâymuuḏân. Waˀḏi wíḏikaˀpóyaˀpí taˀgendi toˀwí namuuˀin, tobá iˀ páváḏí wí pínnán tꞌôe iˀan wänbo.
Oe Gennesaret nange Jesus-di in dihayˀin ovâyhehkháaˀan
53 Oe pꞌoˀ pꞌä̖́näpiye diphaḏeḏi Gennesaret nange dipówá, heḏi iˀ kophé dâywhisóge. 54 Iˀ kophé iweḏi dipee ihayḏi wesebo in tꞌowaḏi Jesus óetaa. 55 Wáygé najiˀin dínhanginpóe ihayḏi, in tꞌowa tꞌä̖hkí dívíˀa̖ˀyu̖u̖ˀan in dihayˀin inbí whohpa̖ˀ wóegé ovâykáaníḏí. 56 Wä̖́hä̖̂ä̖ Jesus namää wänboˀ, háa búˀây i̖ˀge, háa búˀ heˀendi i̖ˀge, heḏiháa búˀ jáˀwé iwe in tꞌowaḏi nä́ˀin dihayˀin bûu píngé iwe ovâykwꞌóeˀó, heḏá pín taˀgeḏi óedaaˀoˀ iví toˀ kꞌáygéḏí wän ôntä̖ä̖gé-íḏí, heḏi tꞌä̖hkí in óetä̖geˀin dihehkháapóe.