8
Jesus-di in jónu maapaasôn (4,000) tꞌowa ovâyhúujôn
Ihayhä̖̂ä̖bá wây-á báyékí tꞌowa diwéˀgepóe, heḏi hä̖ä̖wí wänbo dâykꞌoˀígîˀ wíḏâymáapí. Jesus iví khä̖geˀnin itu̖ˀandi ovâytu̖ˀan, “Naa nä́ˀin tꞌowavíˀpiye osehkanäpóe. Poje thaa naa-áḏí dijiˀ, heḏi nää-á hä̖ä̖wí koegîˀ wänbo wíḏínphaḏepí. Heḏi diha̖hsêndibo inbíˀpiye dovâypunjôndá, wáy pꞌóegébo ha̖a̖ḏi dikaanú-í, wáy wên kayi̖ˀdi diˀä̖ä̖ḏi.” Iví khä̖geˀnindi óetsikaˀyan, “Wä̖́hä̖̂ä̖-an nä́ä ahkon deeḏi wí koegîˀ âyhóení, nä́ˀin tꞌowa âyhúujôeníḏí?” Jesus-di ovâytsikaˀyan, “Hä̖́yú̖ pává-an bînmáa?” Ditú̖, “Tsé ihay.”
Jesus-di in tꞌowa ovâytu̖ˀan ee nange dívíkwꞌôení gin. Heḏáháˀ iˀ pává ihógiḏi ikú̖ˀdaaˀan, heḏi iháveḏi iví khä̖geˀnin ovâyˀan in tꞌowa ovâyphaaḏé-íḏí, heḏi han dívíˀan. Wên hä̖́yú̖ paˀây wáˀ in khä̖geˀnin dâymáa, heḏi Jesus ikú̖ˀdaaˀandi in khä̖geˀnin ovâytu̖ˀan dâyphaaḏé-íˀin. In tꞌowa dívíhú̖u̖yandi híwó dívíshu̖ˀan, heḏi in khä̖geˀnin tsé ihay tꞌún pꞌéeḏí iˀ dínphaḏeˀiˀ koegîˀ dâywéˀgeˀan. Nä́ˀin tꞌowa dívíhú̖u̖yannin maḏi jónu maapaasôn (4,000) ihay dijiˀ. 10 Heḏi Jesus-di in tꞌowa ovâypunjôndi wesebo iˀ kophé iwe itógi iví khä̖geˀnindáḏí, heḏi Dalmanutha nangepiye dimää.
In Pharisee tꞌowaḏi Jesus óedaaˀan wên pínnán tꞌôe iˀa̖míḏí
11 In Pharisee tꞌowa diˀä̖ä̖ heḏi Jesus óetu̖hä́nmáa. Óedaˀmáa wên taa makówáḏí ovâykeeya̖míḏí, gá óetayi̖ˀníˀin didaˀḏân. 12 Jesus kaygi ihâ̖a̖ˀandi ovâytu̖ˀan, “Háaḏan un nääwin tꞌowa wên taa bînmúuníˀin ídaˀ? Taˀgendi wâytu̖máa, un tꞌowa wí hä̖ä̖wí haˀwâagiˀi-á wíwâykeekankhâymáapí.” 13 Heḏi ovâyjoeˀandi wíyá iví kophé iwe itógi, heḏi iwáybun oe wáyhánäpiyebá.
Jesus iví khä̖geˀnin ihéeˀan in Pharisee tꞌowa-á heḏá Herod-á inbí há̖hkan niˀgeḏi
14 Jesus-ví khä̖geˀnin dínˀóḏe dâypáváhûuwíḏí — wí wêe páváḏa̖ˀ iˀ kophé iwe indáḏí dâymaa. 15 Iˀḏi ovâytu̖ˀan, “Bíˀá̖yîngiˀan hä̖ˀin Pharisee-ví oewáaseeḏi, heḏá Herod-vîˀḏá.” * Jesus “oewáasee” gin natú̖ḏí inbí há̖hkan niˀgeḏân ihíˀmáa, hewänbo in khä̖geˀnin wíḏikaˀpówápí. 16 Heḏi in khä̖geˀnin wíˀnä́ táye dívítu̖ˀan, “Háaḏan gin natú̖? Gá maḏi wíˀâypávámaapíḏân.” 17 Háa ditû̖ˀnin Jesus ûnhanginpóe, heḏi ovâytsikaˀyan, “Háaḏan ítû̖ˀ wívînpávámaapíˀin? Ti háa otundaˀin waˀḏi wíˀúnhanginpoeˀopíˀan, heḏiháa waˀ wíˀíkaˀpóyaˀpíˀan? Ti íkaˀpowakâymuu? 18 Ítséemuu, heḏi háaḏan handi wíˀúnkeetꞌóepí? Heḏá íˀojemuu, heḏi háaḏan handi wíˀítꞌoeˀopí? 19 Ti wíˀúnˀánshaapíˀan háa dáyˀannin? Nä́ˀi pꞌánú pává in pꞌánú maapaasôn (5,000) tꞌowagîˀ dovâyháve ihayḏi, hä̖́yú̖ tꞌúnnan iˀ dínphaḏeˀi koegîˀ bînwéˀgeˀan?” Óetu̖ˀan, “Tä̖ˀḏi wíje (12) ihay.” 20 “Heḏá tsé ihay pává in jónu maapaasôngîˀ-á (4,000) dovâyháve ihayḏi, hä̖́yú̖ tꞌúnnan iˀ dínphaḏeˀi koegîˀ bînwêˀgeˀan?” Ditú̖, “Tsé ihay.” 21 Heḏi ovâytu̖ˀan, “Heḏi háaḏan waˀḏi wíˀíkaˀpóyaˀpí iˀ oewáasee i̖ˀgeḏi wâytu̖ˀandi?”
Oe Bethsaida búˀay Jesus-di wí sen tsíˀtꞌaaˀi namuuˀiˀ ônhehkháaˀan
22 Oe Bethsaida búˀay dipówá, heḏi wên tꞌowaḏi wí sen tsíˀtꞌaaˀi namuuˀi Jesus-víˀwe óekán. Pín taˀgeḏi indi Jesus óedaaˀan nä́ˀi tsíˀtꞌaaˀiˀ óetä̖ä̖gé-íḏí ônhehkháaˀa̖míḏí. 23 Jesus-di iˀ tsíˀtꞌaaˀiˀ óepahkêˀ, heḏi oe búˀḏí jáˀwépiye óepahoˀḏi tsée eeḏi wí sóˀpꞌoeḏi óeˀä̖yu̖, heḏá iví mandá óetä̖geḏi óetsikaˀyan, “Ti hä̖ä̖wí úkeepoeˀo?” 24 Iˀ tsíˀtꞌaaˀiˀ ipu̖wä̖béeḏí natú̖, “Tꞌowa dijiḏi dovâymúndeˀ, hewänbo hä̖ä̖wí wí tay waagibá díncha̖a̖.” 25 Heḏi wíyá iˀ senbí tsée Jesus-di ôntä̖ge. Nää-á iˀ tsíˀtꞌaaˀi hânho ipu̖wä̖khä̖ä̖ḏi nawówa, heḏi wesebo hä̖ä̖ tꞌä̖hkí keeˀeeḏi ûnkeepóe. 26 Heḏi Jesus-di iˀ sen ivíˀpiye óepunjôndi óetu̖ˀan, “Hä̖ä̖ búˀ wíˀunwáytsꞌú̖u̖nípí.”
Peter natú̖ toˀwí Jesus taˀgendi namuuˀin
27 Jesus iví khä̖geˀnindáḏí iˀ búˀây eeje Caesarea Philippi búˀ tsowa eejepiye namää. Dimän dihayḏi iví khä̖geˀnin itsikaˀyan, “To-an naa omuu gân nä́ˀin tꞌowa ditû̖ˀ?” 28 Óetu̖ˀan, “Wên ditû̖ˀ John iˀ pꞌóˀpꞌoekandi-ân unmuu. Wây-a wêndá ditû̖ˀ Elijah-ân unmuu, heḏá waˀḏi wáyjé wêndá ditû̖ˀ wí Jôesi Táḏáví tukheˀmin diweḏiˀi-ân unmuu.” 29 Heḏi ovâytsikaˀyan, “Heḏi undá, to-á naa-á omuu gân íˀándeˀ?” Peter-di óetu̖ˀan, “Gá iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí, i-ân unmuu.” 30 Heḏi kaygindi ovâykhâ̖a̖kꞌûˀ wíyá toˀwí wänbo wíḏâyhanginˀânnamípíḏí toˀwí namuuˀin.
Jesus ihéeˀan itꞌôephaḏekhâymáa i̖ˀgeḏi heḏá nachuwagíˀo i̖ˀgeḏá
31 Heḏi ihayḏi háa ûnpuwagíˀo i̖ˀgeḏi ovâyhéeˀandi ovâytu̖ˀan, “Nä́ˀin nakhâyˀä̖ˀ napúuwíˀin: Naa, tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ omuuˀi báyékí dontꞌôephaḏekhâymáa, heḏi in Huḏíyo tsonninḏáḏí in owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindáḏí heḏá in Huḏíyoví khuu dâyhá̖ˀoˀindáḏí wéˀge naa díjoegikhâymáaḏá wíḏísígíkaykhâymáapí. Díkheˀkhâymáa, hewänbo poje thaa iwe owáywówápuwagíˀo.” 32 Nä́ˀi hä̖ä̖wí thayˀeeḏi ovâytu̖ˀan, heḏi Peter-di óehângeˀandi óetu̖ˀan, “Haˀwâa wíˀuntú̖u̖nípí.” 33 Jesus ibéeḏí in wéˀgen khä̖geˀnin ovâymúndeˀ, heḏi Peter óetꞌeˀyandi óetu̖ˀan, “Satan, Penísendiˀ, navíˀweḏi óha̖ḏi. U̖-á tꞌowa waabá biˀánshaamáa, Jôesi Táḏá iˀánshaaˀo waagá joe.”
Háa tꞌowa dínkhâyˀä̖ˀ dívíˀa̖míˀin Jesus óeyu̖u̖hûuwíˀin didaˀḏi
34 Heḏáháˀ iví khä̖geˀnindá in wéˀgen tꞌowa tꞌä̖hká ovâywéˀgeˀandi ovâytu̖ˀan, “Toˀwên naa-áḏí dikä̖ˀä̖ä̖daˀindá wíḏínkhâyˀä̖hpí háa diwänpidaˀ waa dívíˀa̖míˀin, hewänbo inbí phéˀwin dâyhûuwí, heḏá naa-á díyu̖u̖hûuwí. Nä́ˀin natundaˀ, dikhâymúuní dâytꞌôephaaḏé-íḏí, Jesus in phéˀwin deeḏi itꞌôephaḏe waagibá. 35 Toˀwên inbí wówátsi dâywänpiˀaywoeníˀin didaˀindá inbí wówátsi dipeḏeegíˀo. Hewänbo toˀwên inbí wówátsi naagîˀ heḏá Jôesi Táḏáví híwóˀdi tungîˀ-á dívímä́giˀin, indá inbí wówátsi ditꞌanpúuwí. 36 Tobá wí toˀwí hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí nä́ä oepáa kꞌayḏi nakwꞌóˀdi ihógi wänboˀ, wéˀinnan wên híwó óekhâymáa iví wówátsi iwáyhoˀḏi? 37 Wí toˀwí wíˀûnkoḏipí hä̖ä̖wí wänbo imä̂äníḏí iví wówátsi nawáytꞌanpúuwíḏí. 38 In nääwin tꞌowa tꞌaywóhkannin dimuuˀin Jôesi Táḏá dâyjoegiˀan, wí kwee iví sen ijoegiˀan wíyá piˀwíví sendáḏí ithaayé-íḏí waagibá. Naa tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ omuuˀi nä́ä oepáa kꞌayḏipiye owáyˀä̖ˀ, naví Táḏáví saˀwóˀdi kohthay wóegé heḏá in yä̖ˀḏâaˀin makówáwin tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀin wóegá oˀä̖ˀ. Heḏi toˀwên nää naa díwôedaˀin heḏá naví há̖hkandá dînwôedaˀindá, naaḏi wáˀ dovâywôedaˀkhâymáa owáy iˀ thaa owáyˀä̖ˀi napówá ihayḏi.

*8:15 Jesus “oewáasee” gin natú̖ḏí inbí há̖hkan niˀgeḏân ihíˀmáa, hewänbo in khä̖geˀnin wíḏikaˀpówápí.

8:34 Nä́ˀin natundaˀ, dikhâymúuní dâytꞌôephaaḏé-íḏí, Jesus in phéˀwin deeḏi itꞌôephaḏe waagibá.