13
Jesus iví khä̖geˀnin itu̖ˀan iˀ méesate hayˀi-á tꞌowa dâynayu̖khâymáa
Jesus iˀ méesate hayˀi iweḏi napeemän dihayḏi, wêe iví khä̖geˀnin diweḏiˀiˀḏi óetu̖ˀan, “Há̖hkandiˀ, námúˀḏí nä́ˀi saˀwóˀdi tewhá nä́we nakwꞌóˀdiˀ, heḏá iˀ saˀwóˀdi kꞌuuḏi napaˀandi-á.” Jesus-di óetu̖ˀan, “Nä́ˀi tewhá heˀendi nää nâamúndepíˀan. Hewänbo tꞌä̖hkí hä̖ˀi-á tꞌowa dâynayu̖khâymaa, heḏi wêe wänbo wí kꞌuu hä̖ˀi tehpaa iweḏi wínateˀḏeegíˀopí.”
Jesus-di ovâytu̖ˀan báyékí tꞌôephaḏe naˀä̖ˀin
Jesus iˀ okú “Olive Okú” gin dâytu̖ˀoˀ eeḏi napeeḏi wíˀbo isóge, heḏi pꞌohuuge onä pꞌä̖́näbo iˀ méesate hayˀi imúndeˀ. Heḏi Peter-á, James-á, John-dá, Andrew-á diˀä̖ä̖ḏi óetsikaˀyan, “Ti dítu̖ˀâ̖a̖mí, hä̂nhay-an nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi dítu̖ˀandi napuwagíˀo? Hä̖ä̖-an nakeepúuwí heḏânho gínhanginnáaníḏí hä̖̂ä̖ḏi natsꞌanpúuwíˀin?”
Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Bíˀá̖yîngiˀan toˀwíḏí wänbo piháa wíwovâywä̖yu̖ˀa̖mípíḏí. Báyékí tꞌowa naví khá̖wä̖́ i̖ˀgeḏi dikä̖ˀä̖ä̖gíˀo, heḏi wíˀínbo ditú̖u̖ní innânho dimuu iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí. Gindiḏi báyékí tꞌowa inbí hójo ovâywä̖yu̖kankhâymáa. Hewänbo tꞌowa tsowa dithaaˀin háa kayi̖ˀ dithaaˀin dívíhä́nboˀ i̖ˀgeḏi ítꞌoeḏá, wíwovâyˀá̖yîngimä̂änípí. Nakhâyˀä̖ˀ nä́ˀi hä̖ä̖wí napúuwíˀin, hewänbo owáy napóe ihayḏá iˀ tꞌä̖ˀgeˀi thaa waˀḏi wínaˀä̖hpí. Tꞌowa wêe nangewin dívíhä́nkhâymáa wây-á tꞌowa wíyá wêe nangewindáḏí, heḏá nangewin tsonnindá wáˀ dívíhä́nkhâymáa. Wáyjé tꞌä̖hkí nananˀa̖ˀyä̖puwagíˀo, heḏá báyékí diha̖a̖puwagíˀo. Hewänbo nä́ˀi hä̖ä̖wí-á wí kwee páaḏé naˀejehay waagiˀbá namuu, waˀḏi shánkí napuwagíˀo.
Undá wíˀbo bíˀá̖yîngiˀan. Wovâypankhonkhâymáaḏá tunjó wháagépiyá wovâyhûuwí, heḏi iˀ Huḏíyoví méesate eeje wovâywhä̖ḏikhâymáa. Naa omuuḏi in nangewin pꞌóˀḏéḏíˀinbíˀpiye heḏá wéˀgen tsonninbíˀpiyá wovâyhûuwí, naví̖ˀgeḏi bîntꞌôeˀa̖míḏí. 10 Hewänbo waˀḏi iˀ tꞌä̖ˀgeˀi thaa napówápíḏíboˀ, Jôesi Táḏáví híwóˀdi tun tꞌä̖hkí nangeˀin tꞌowa ovâytꞌôeˀa̖míˀin nakhâyˀä̖ˀ. 11 Owáy wovâypanhógiḏi tunjó wháagé wovâykándí, waˀ ípówápíḏíbo wíwovâyˀá̖yîngimä̂änípí háa iwe ítú̖u̖níˀin, hewänbo ihayḏi iˀ híˀ Jôesi Táḏáḏí wovâte eeje wovâywhä̖ḏikhâymáa. Naa omuuḏi in nangewin pꞌóˀḏéḏíˀinbíˀpiye heḏá wéˀaymä́giˀi-áho ítú̖u̖ní. Undá wíˀbo wíˀúvípihíˀkhâymáapí, iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏân wovâykhä̖geˀkhâymáa bînhéeˀa̖míḏí. 12 Tꞌowa inbí tíˀûuwin páaḏéˀin inbí hä́nminbí mangepiye ovâykáaní ovâyhá̖a̖nú-íḏí, heḏi in táḏáˀindá hanbá inbí ây dâykhâymáa, heḏá in ây-á inbí táḏáˀin jíyáˀinbíˀpiye dívíhä́nsaaḏi tson diwe ovâykwohkhâymáa ovâyhá̖a̖nú-íḏí. 13 Báyékí tꞌowaḏi wovâytꞌaykhâḏéḏíˀinbíˀpiye heḏá wéˀymáa navíˀin íwänpimuuḏi, hewänbo in toˀwên dívítꞌôephaḏeyä̖́ä̖ˀannin dichuu píhay, indá ovâyˀaywoení.”
Jesus-di iˀ Naháˀḏä̂nkantꞌóeˀiví̖ˀgeḏi ovâytu̖ˀan
14 “Jôesi Táḏáví taˀnin diwe Daniel itaˀnan iˀ Naháˀḏä̂nkantꞌóeˀiví̖ˀgeḏi, iˀ Jôesi Táḏáḏí wänbo óetꞌayˀiˀ. (Bîntunnanpíˀan, heḏi únkhâyˀä̖ˀ íkaˀpóewíˀin.) Owáy ee ûnkhâyˀä̖hpíˀwe nawindi bînmûˀḏi, ihayḏáho un Judea nange íkwꞌóˀnin únkhâyˀä̖ˀ oe okú iˀpiye íjáaníˀin. 15 Heḏi wí toˀwí iví whaˀkꞌay iwe najiˀiˀ iweḏi nawândi wíˀûnkhâyˀä̖hpí ihayjêeˀa̖míˀin iˀ tewhá ee natsꞌú̖u̖níḏí wí hä̖ä̖wí wänbo ikáyjíḏí. 16 Heḏi toˀwí nava iwe najiˀi-á wíˀibuunípí iví kꞌéwéˀin to wänbo ikáyjíḏí. 17 Owáy iˀ thaa napówá ihayḏá, sehkanä in kwiyä̖ˀ disâamuuˀin heḏá in dâyˀâytsä̖ä̖ˀoˀindá, gá ingîˀ-á nakâypúuwíḏân dijáaníḏí. 18 Úvíjûusuˀa̖mí nä́ˀi hä̖ä̖wí teˀnúḏí wínapúuwípí, 19 gá báyékí tꞌôephaḏe naˀä̖ḏân. Jôesi Táḏá nä́ˀi nan oepáa ikhíjé waabo tꞌowa dâytꞌôephaḏendeˀ, hewänbo owáy iˀ thaa napówá ihayḏá shánkí báyékí dâytꞌôephaḏekhâymáa, heḏi háˀto wíyá haˀwâa dâytꞌôephaaḏé-í. 20 Hewänbo in toˀwên Nanbí Sedó Jôesi Táḏáḏí ovâydeˀmannin dimuuḏihoˀ, in tꞌowa báyékí thaa wíˀovâytꞌôephaḏepä̖khâymáapí, gá imä́giḏá toˀwí wänbo háˀto nawówáyê̖e̖níḏân.
21 “Heḏi ihayḏá tꞌowa ditú̖ḏáhoˀ, ‘Binmúˀḏí, nä̂äwân najiˀ iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí,’ heḏiháa wây-á ditú̖ḏá, ‘Oe-ân najiˀ,’ háa ditú̖ waa wíˀúvíwä̖ä̖yú̖-ípí, 22 gá hójoˀin tꞌowa dikä̖ˀä̖ä̖gíˀoḏân heḏi wên ditú̖u̖ní innânho dimuu iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí, heḏá wêndá ditú̖u̖ní Jôesi Táḏáví tukheˀmindá dimuu. Nä́ˀin hójoˀindá wên pínnán taa-á dâykeeya̖mí in tꞌowa ovâyháaˀa̖míḏí, heḏi inbí hójoḏibo in Jôesi Táḏáḏí ovâydeˀmannin in taˀgen namuuˀin diweḏi ovâyhângeˀa̖mí, ho nakoḏiḏi. 23 Undá bíˀá̖yîngiˀan. Wâytu̖máa hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí napúuwí i̖ˀgeḏi waˀ napóepíḏíboˀ.”
Iˀ toˀwí tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ naˀaypu̖yä̖ˀi nawáyˀä̖ˀ
24 “Heḏi iˀ thaa nanáˀ dihayḏi hä̖ˀin tꞌôephaḏe nahán dihayḏi, iˀ than nakhunpuwagíˀo, iˀ pꞌóethay wänbo wínakeepúuwípí. 25 In agóyó-á makówáḏá dijaymú-í, heḏá tꞌä̖hkí oe makówá nasaaˀi-á naˀa̖ˀyä̖púuwí. 26 Heḏi ihayḏi in tꞌowaḏi naa tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ omuuˀiˀ okhúwá jâa oˀä̖ḏi dímúuní, báyékí pínnán kay wóegé heḏá saˀwóˀdi kohthay wóegá oˀä̖ä̖-í. 27 Heḏi in makówáwin tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀin dovâypunjôení in dovâydeˀmannin ovâywéˀgeˀa̖míḏí pꞌinpiyeḏá tsânpiyeḏá aakonpiyeḏá thanpiyeḏá, wéngé tꞌä̖hkí nä́ä oepáa kꞌayḏi dikwꞌóˀnin deejeḏá ovâywéˀgeˀa̖mí.”
Jesus-di wên fig tay i̖ˀgeḏi ihéeˀan hä̖ä̖wí ovâyhá̖ˀa̖míḏí
28 “Wên fig tay binmúˀḏí hä̖ä̖wí íhá̖hpúuwíḏí. Iˀ taykhóeˀây naˀohphuupoeˀoḏi natsꞌantsá̖wä̖́puwamän dihayḏi, únhanginná nata̖ˀánpowaˀä̖ˀinpíˀan. 29 Heḏi gindiḏibá owáy nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi wâytꞌôeˀan bînmûˀ ihayḏá únhanginnáaní púnúˀ nanáˀnin naa owáyˀä̖ä̖-íḏí, phóḏi núˀ owin waagi namúuní. 30 Taˀgendi wâytu̖máa, tꞌä̖hkí in nä́äwin tꞌowa háˀto dihá̖a̖ní waˀḏi nä́ˀi hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí páaḏé natsꞌanpoeˀopíḏíboˀ. 31 Makówá-á heḏá oepáa kꞌayḏá tꞌä̖hkí nakhangíˀo, hewänbo naví tundá háˀto dînhá̖a̖ní.”
Hä̖̂ä̖ḏi Jesus nawáyˀä̖ˀin toˀwí wänbo wíˀûnhanginnáhpí
32 “Hewänbo hä̖̂ä̖ḏi nä́ˀi hä̖ä̖wí napuwagíˀoˀin toˀwí wänbo taˀgendi wíˀûnhanginnáhpí. In makówáwin tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀin wänbo wíḏínhanginnáhpí, heḏá naa Jôesi Táḏáví ay omuuˀi wänbo-á wíḏînhanginnáhpí. Jôesi Táḏáḏa̖ˀmân ûnhanginná. 33 Heḏiho bíkhâyˀandá bíˀá̖yîngiˀan, hä̖̂ä̖ḏi nä́ˀi hä̖ä̖wí napuwagíˀoˀin wíˀúnhanginnáhpíḏí. 34 Gin waagibá napúuwí: Wí sen iví tewhá ijoeˀandi wáy kayi̖ˀpiye namääḏi iví tꞌôeˀin ovâykꞌûˀ iví hä̖ä̖wí ônˀá̖yîngiˀa̖míḏí heḏá háa inbí tꞌôe dâyˀa̖míˀindá ovâyjôn, heḏi iˀ phóḏi á̖yí̖ˀdiˀ óetu̖ˀan nakhâymúuníḏí. In tꞌôeˀin wíḏínhanginnáhpí hä̖̂ä̖ḏi nä́ˀi sen nawáyˀä̖ˀin. 35 Nä́ˀi sen waagiˀbá naa omuu, heḏiho íkhâymúuní, wíˀúnhanginnáhpí hä̖̂ä̖ḏi owáyˀä̖ˀin — háḏéewáy kindi, háa khun pinuḏi, háa héḏénpiye, háa nathanpeeˀä̖ˀ ihayḏi. 36 Úvíˀá̖yîngiˀanpíḏá wáy tsíkhagipí opówáḏí íjóˀkwꞌôndibo wâyshaa-í. 37 Háa un wâytu̖ˀan waa, tꞌä̖hkí tꞌowa-ân hanbá dovâytu̖máa: Íkhâymúuníˀin únkhâyˀä̖ˀ.”