15
Jesus-á Pilate-víˀpiye óetsondiwekán
Waˀḏéeḏí nanân dihayḏi in owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindá, in tsonnindá, in Huḏíyoví khuu dâyhá̖ˀoˀindá heḏá tꞌä̖hkí in tunjowaˀ dimuuˀindá dívíwéˀgeˀan háa dívíˀa̖mí i̖ˀgeḏi dívíhéeˀa̖míḏí. Heḏi Jesus óewhiˀandi iweḏi óehoˀḏi Pilate-ví mange óekán. Pilate-di Jesus óetsikaˀyan, “Ti u̖-á in Huḏíyoví tsondi hayˀi unmuu?” Jesus-di óetu̖ˀan, “Háa u̖ˀbo untú̖ waa.” Heḏi in owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindi báyékí híwóhpîˀ Jesus ônchä̖nundeˀ. Heḏáháˀ Pilate-di wíyá óetsikaˀyan, “Ti háabo wíˀuntungíˀopíˀan? Ti nä́ˀi báyékí híwóhpîˀ u̖ˀ wônchä̖nundeḏi wíˀuntꞌoepíˀan?” Hebo Jesus-á waˀḏi háabo wínatú̖hpí, heḏi Pilate óeháaˀan.
Jesus óeháyjí, hewänbo Barabbas-á óemaˀpꞌä̖́ḏi
Pa̖a̖yo waagi nä́ˀi Passover shánkíˀeeḏi dínnân dihayḏi, wí wêe pan Pilate-di óemaˀpꞌä̖́ḏíndeˀ, toˀwí in tꞌowa didaˀiˀ. Wí sen Barabbas gin nakhá̖wä̖́ˀi-áḏí wây-á senäˀdáḏí dipankwꞌó, indá iˀ búˀ iweˀin tꞌowa ovâytꞌeˀyaˀnandi in pꞌóˀḏéḏíˀinbíˀpiye dívíhä́nsaa, heḏi ihayḏi dâytꞌowatꞌahá̖nú. In tꞌowa Pilate-ví núˀpiye dívíhá̖ḏi óedaaˀa̖míḏí ovâyˀa̖míḏí pa̖a̖yo waa iˀo waa. Pilate-di ovâytsikaˀyan, “Ti nä́ˀi Jesus wâymaˀpꞌä̖̂ä̖ḏi-íˀin ídaˀ, un Huḏíyoví tsondi hayˀi únmuuˀiˀ?” 10 Haˀwâa Pilate natú̖ gá ûnhanginnândân in owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindi Jesus óethúumáaḏíbo ivíˀwe óemangekánnin. 11 Hewänbo in owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindi in tꞌowa báyékí ovâyhéeˀan Pilate óedaaˀa̖míḏí Barabbas-ân óemaˀpꞌä̖̂ä̖ḏi-íḏí, Jesus-á joe. 12 Heḏiho Pilate-di wíyá in tꞌowa ovâytsikaˀyan, “Heḏi hânnan dóˀa̖mí nä́ˀiˀ, iˀ bînkhá̖yä̖́ˀdeˀi Huḏíyoví tsondi hayˀi gin?” 13 In tꞌowa dívítu̖wí̖nú, “Wên phéˀwin deeḏi nátꞌóhtä̖gekꞌuˀꞌꞌ” 14 Pilate-di ovâytsikaˀyan, “Háaḏan gin dóˀa̖mí? Háawin tꞌaywóˀninnan iˀan?” Indá shánká dívítu̖wí̖nú, “Phéˀwin deeḏi nátꞌóhtä̖gekꞌuˀꞌꞌ” 15 Pilate nadaˀ in tꞌowa ovâyhíhchannamíˀin, heḏiho Barabbas óemaˀpꞌä̖́ḏi. Ihayḏá natsonpóe Jesus óewhä̖́ä̖níˀin, heḏi in sundaḏoví mange óejoeˀan phéˀwin deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌúuwíḏí.
In sundaḏoḏi Jesus óejänäkíˀan
16 Páaḏé Jesus ee Pilate-ví tunjó tewhá tehpaa búge óetsꞌúḏe, heḏi in wéˀgen sundaḏo tꞌä̖hkí ovâywéˀgetu̖ˀan. 17 Heḏi wên pꞌí tsá̖a̖wä̖́ˀin kꞌéwéˀin to óetógi, tsondi hayˀiví aa waagiˀbá namuuˀin, heḏá wên wä̖́ä̖khän dâyˀophíḏéˀannindá óepꞌóhtógi. 18 Heḏi óejänäkísengitu̖ˀandi óetu̖ˀan, “Hân unˀä́n, Huḏíyoví tsondi hayˀi unmuuˀiˀ.” 19 Heḏi hä̖́yä́nbo pꞌóˀḏé óewhä̖ˀ wên phéḏí, heḏá óeˀohphayḏeˀ, heḏá dívídégeˀdikwꞌóeˀóḏí óeˀaˀgin waa-á dívíˀan. 20 Óesúugímáaḏí dívíbowa ihayḏi, in pꞌí tsá̖a̖wä̖́ˀin to óepꞌä̖́ḏiḏi ivîndá óewáytógi. Ihayḏáháˀ iweḏi óehoˀ phéˀwin deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌúuwíḏí.
Jesus phéˀwin deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ
21 Ihayḏibá wí sen Simon gin nakhá̖wä̖́ˀiˀ oe nava iweḏi iˀ búˀ eepiye naˀä̖ˀ. I-á Cyrene búˀwi namuu, heḏi Alexander-áḏí Rufus-áḏí iví ây ûnmuu. In sundaḏoḏi nä́ˀi sen óekaygiˀan Jesus-ví phéˀwin ônhûuwíḏí, 22 heḏi Jesus in okú Golgotha gin dâytu̖ˀoˀ iwe óehoˀ. (Nä́ˀin tun Golgotha-á “pꞌóhkhú̖bay” ginnân namuu.) 23 Heḏi wí méena-áḏí nä́ˀi woe myrrh gin dâytu̖ˀoˀi-áḏí dawóemuuˀiˀ óemä́gi, hewänbo wíˀisu̖wä̖pí. 24-25 Héḏéndí whä̖nu iwe naná phéˀwin deeḏi óetꞌóhtä̖gekꞌûˀ ihayḏi. In sundaḏo-á dívíˀáywan iví aa dívíweejé-íḏí. 26 Heḏi wên phépháˀay phéˀwin kwꞌáye dâytꞌíˀkꞌûˀ eeḏi hä̖ä̖wí dâytaˀnan in tꞌowa dínhanginnáaníḏí hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi óetuhchä̖nundeˀin. “In Huḏíyoví tsondi hayˀiˀ” gin dâytaˀnan. 27 Heḏi wên wíje sänmin wáˀ i-áḏí ovä̂ntꞌóhtä̖gekꞌûˀ, iˀ wêe koˀḏíngéḏí, iˀ wêe-á yä̖́ˀmä́ngéḏá. 28 Heḏiho gin napóe háa Jôesi Táḏáví taˀnin diwe ûntaˀmuu waa:
“I-á wáˀ wí jänäkíkandi-ân namuu” gin tꞌowa ditú̖u̖ní.
29 Heḏi in tꞌowa diphaḏeˀnin dívípꞌônwáḏáˀoˀ óeháachannamíḏí, heḏá tꞌä̖mägá óetu̖máa. Ditú̖, “U̖-ân nä́ˀi méesate hayˀi nâanayu̖khâymáawän, heḏi poje thaa iwebo wíyá nâakuhkhâymáawän. 30 Nää-á wíˀbo ópiˀaywon, hä̖ˀin phéˀwin diweḏi ówhanbe.” 31 In owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindáḏí heḏá in Huḏíyoví khuu dâyhá̖ˀoˀindáḏí wáˀ Jesus ônpꞌáhkaaḏi ditû̖ˀ, “Wéˀgen tꞌowa-áho iˀḏi ovâyˀaywondeˀ, hewänbo wíˀbo-á ipiˀaywoeníḏí wíˀûnkoḏipí. 32 Nä́ˀi sendá iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí namuuḏáhoˀ, heḏá Israel nangewi tsondi hayˀi-á namuuḏáhoˀ, i-á ûnkhâyˀä̖ˀ hä̖ˀin phéˀwin diweḏi nawá̖a̖níˀin âymúuníḏí, heḏânho ivíˀpiye ívíwä̖ä̖yú̖-íḏí.” Heḏi in wíje i-áḏí phéˀwin deeḏi dawhiˀkꞌóeˀindá wáˀ óejänäkítu̖máa.
Jesus nachuu
33 Taagepiye nanáˀ dihayḏi i̖ˀge tꞌä̖hkí nakhunpóe thíˀêeḏi poje puwahay. 34 Heḏi poje iwe napóe ihayḏi, kaygibo Jesus Huḏíyoví tundi natú̖, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” (Nä́ˀi híˀ-á ginnân namuu: Naví Jôesi, naví Jôesi, háaḏan díjoeˀan?) 35 Wên tꞌowa núˀ diwinnin háa natú̖ waa ditꞌoe, heḏi ditú̖, “Bítꞌôeyan, Elijah óekhá̖yä̖́ˀdeˀ.” 36 Wí toˀwí iˀä̖ä̖ wên hä̖ä̖wên napꞌohsaaḏeeˀin ikáyjíḏí, heḏi wí méena ojohayˀi iwe ipꞌohtógiḏi wên poesú hayˀin diweḏi ôntege ipꞌohú̖u̖níḏí, heḏi natú̖, “Âymúuní tigú Elijah naˀä̖ä̖-í nä́ˀin phéˀwin diweḏi óewâ̖a̖ve-íḏí.” 37 Heḏi Jesus kaygi itu̖wí̖núḏí tꞌä̖ˀgeḏi ihâ̖a̖ˀan.
38 Ihayḏibá in aa nakhaanáˀnin iˀ méesate hayˀi khóˀjé nawhiˀwonnin nasiveḏee, kwꞌáyeḏibo áagéhay pínu-á nasiveḏee. 39 Heḏi iˀ sundaḏo pꞌóˀḏéḏîˀ Jesus-ví páaḏépiye nawindi háḏíḏí Jesus nachuuˀin imûˀ, heḏi natú̖, “Taˀgendi nä́ˀi sendá Jôesi Táḏáví ay ûnmuu.”
40 Wên kwiyä̖ˀ wáˀ iwe dijiˀ, indá hây kayi̖ˀ diweḏi dâymúndeˀ. Nä́ˀin poje dikhá̖wä̖́ Salome-á, Mary-á (i-á Magdala búˀwi namuu), heḏá wíyá wêe Mary-á (i-á Joses-á heḏá James iˀ tíˀúugéˀi-á inbí jíyá dä́nmuu). 41 Nä́ˀin poje kwiyä̖ˀ Jesus-áḏí dimändi óekhä̖geˀmáa waˀḏi oe Galilee najiˀ ihayḏi, heḏi nä́ˀindá i-áḏí wây-á kwiyä̖ˀdáḏí Galilee-ḏi Jerusalem-piye wéˀge diˀä̖ä̖.
Jesus tꞌowápho ee óetógi
42-43 Ihay thaa-á in Huḏíyo dívíkhâyˀoˀ, gá wíyá tháwä́ndá kaykhanwówá thaa nanáaníḏân. Heḏi nakinpuwamän dihayḏi wí sen Joseph gin nakhá̖wä̖́ˀi napówá, i-á Arimathea búˀwi namuu, in tunjowaˀ diweḏiˀiˀbá namuu heḏá naˀaˀginmuu, heḏi natsíkhajiˀ Jôesi Táḏáḏí óesôege-íḏí iˀ toˀwí tꞌowa ovâyˀaywoeníˀiˀ. Wesebo khunwôedaˀginpíḏí Pilate-víˀpiye namää iˀ pení óedaaˀa̖míḏí. 44 Jesus ho nachuuˀin Pilate natꞌoeḏi hânho óeháaˀan, heḏi in sundaḏoví pꞌóˀḏéḏîˀ óetsikaˀyan háa taˀgendi Jesus nachuuˀin háa joe. 45 Óetu̖ˀan nachuu-ákun, heḏiho Joseph iˀ pení óehûuwiˀin óemä́gi. 46 Heḏi Joseph wên aa tsꞌä̖ˀin ikumä, heḏi iˀ pení in phéˀwin diweḏi óewá̖veḏi in aaḏi óeˀánnan. Heḏáháˀ iˀ pení wí tꞌowápho dâykíḏi iwe óetógi, heḏi wí kꞌuu hayˀiˀ iˀ pho iwe itiḏisóge. 47 Mary Magdalene-dá, heḏá wíyá Mary, iˀ Joses-ví jíyá unmuuˀi-á, dä̂nmûˀ wáygé Jesus óekꞌûˀin.