In Ta̖ˀnin Paul-di Philemon Ônta̖ˀnannin
1
Naa Paul omuuˀiˀ opannä́n Christ Jesus-gîˀ dáytꞌôeˀoḏi. Naa-áḏí heḏá naˀinbí tíˀûu páaḏéˀi Timothy-áḏí u̖ Philemon wînta̖ˀdoˀ, u̖-á naˀinbí tíˀûu wíséegíˀi heḏá naˀinbí tꞌôe iwe díkhä̖ge̖ˀdoˀi-á unmuu.
Heḏá in méesateˀin tꞌowa uví kꞌaygi dívíwé̖ˀgeˀoˀin wáˀ ä́nta̖ˀdoˀ, heḏá naˀinbí tíˀûu Apphia-á, heḏá Archippus-á, i-á wí sundaḏo naˀinbí hânge nawindi díkhä̖ge̖ˀnamíḏí waagiˀbá namuu.
Yôesi naˀinbí Táḏáḏá heḏá Naˀinbí Sedó Jesus Christ-dá inbí séegísehkanä wovâymä̂äní heḏá wovâykhä̖ge̖ˀnamí ánshaaginpíḏíboˀ íkwo̖ˀníḏí.
Philemon-bí séegí ûnmuu i̖ˀgeḏi ônta̖ˀdoˀ
Philemon, hä̖̂ä̖ḏi wänbo wînyûusuˀan ginhay Yôesi igîˀ dáytꞌôemáaˀi dókú̖ˀdaaˀoˀ, dînhanginpóeḏí uví whä̖yu̖ Naˀinbí Sedó Jesus-víˀpiyeˀ ú̖muu i̖ˀgeḏi, heḏá wáˀ dînhanginpóe Yôesi Táḏáví tꞌowa tꞌä̖hkí u̖ḏi ovâyséegíˀin. U̖-áḏí naa-áḏí handa̖ˀ änwhä̖yundeˀ, heḏi naa dáyyûusuˀoˀ nä́ˀin whä̖yu̖ gä́nmuuˀindi wóekhä̖ge̖ˀnamíḏí shánkí wänbo ú̖hanginnáníḏí tꞌä̖hkí i híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí ä́nmáaˀiˀ Christ wé̖ˀge gamuuḏi. Naví tíˀûu páaḏéˀiˀ, u̖ḏi Yôesi Táḏáví tꞌowa inbí píˀnä́ khóˀyé ovâyhíhchannan, heḏiho uví séegí mänmáaˀiḏi naa wáˀ díhíhchannan, heḏá báyékí díkhä̖ge̖ˀnan sen waa oˀâ̖a̖níḏí.
Paul-di Philemon óedaaˀan Onesimus óeséegíkéyíḏí
8-9 Heḏiho wíˀnä́ táye änséegíhondi hä̖ä̖wí biˀa̖míḏí wídaˀkhâymáa. Tobá Christ-di dînkꞌûˀ wänbo thayˀeeḏi wíyôeníḏí háa ú̖khâyˀä̖ˀ biˀa̖míˀin, wên tsontu̖u̖ wímä̂änívíˀweḏi naaḏi wíwänpidaˀkhâymáa. Wíˀú̖ˀóḏe-ípí naa Paul sedó omuuˀin, heḏá Jesus Christ-vîˀ omuuḏihoˀ opannä́n. 10 Wí hä̖ä̖wí Onesimus-gîˀ mânˀa̖míḏí kaygi̖ˀdi wídaˀmáa. I-á naví eˀnú waagiˀbá dînmuu, naa waˀ nä́ä opannä́n dihayḏiboˀ iví táḏá waagiˀbá opóeḏí. 11 Tobá i-á páaḏéḏí u̖gîˀ ú̖chä̖ˀpóepí wänboˀ, nää-áho wí̖ˀgíndígîˀ u̖gîˀ-áḏí naagîˀ-áḏí gä́nchä̖ˀpóe. * In khá̖wä̖́ Onesimus-á natu̖ˀdaˀ “Toˀwí nachä̖ˀmuuˀiˀ” gin. 12 Nää-á i uvíˀpiyeˀ dówáysankhâymáa, heḏi báyékí dóseegíḏí naví pín wáˀ i-áḏíbá ihon waagibá ochanpoˀ. 13 Yôesi Táḏáví híwó̖ˀdi tu̖u̖ tꞌowa dovâytꞌôeˀoˀin namuuḏi nää waˀḏi opannä́ndí naa odaˀwän Onesimus nä́we naa-áḏí dówóyí̖ˀníˀin, heḏânho iḏi uví̖ˀgeḏi naa díkhä̖ge̖ˀnamí. 14 Hewänbo naa wóˀdaˀpí uví pä̖píḏíbo dówóyí̖ˀníˀin. Naa wóˀdaˀpí wíkaygiˀa̖míˀin hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi biˀa̖míḏí, shánkíḏí odaˀ u̖ wíˀbo kin biˀa̖míˀin.
15 Maˀḏi Onesimus uvíˀweḏi wí hây tä̖hkíḏa̖ˀ nawiyeḏee heḏânho uvíˀpiyeˀ nawáymu-íḏí heḏá u̖-áḏíbá hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí nacha̖ˀníḏí. 16 Páaḏéḏí pan namuu, hewänbo nää-á pan wínamuupí, nää-á wí panbí shánkí hayˀi namuu, nää-á naˀinbí tíˀûu páaḏéˀi gä́npóe ä́nséegíhûuwígîˀ. Heḏiho naaḏi hânho dóséegí, hewänbo u̖ḏá shánká nâaséegíhûuwí, tꞌowa namuuḏi heḏá nää-á Naˀinbí Sedó Jesus-vîˀ namuuḏá.
17 Heḏi u̖-áḏí naa-áḏí wé̖ˀge äntꞌôeˀo waagibá uncha̖a̖ḏáhoˀ, Onesimus náséegíkeˀ naa díséegíkéyí waagibá. 18 Heḏi uvíˀpiyeˀ itꞌaywó̖ˀnandáhoˀ, háa uvíˀpiyeˀ hä̖ä̖wí naphaamuuḏáhoˀ, naa díphahsaaní. 19 Näbâa naabo nä́ˀi híˀ dóta̖ˀkankhâymáa: “Naa Paul omuuˀiḏi wíwáˀâa-í.” Hewänbo nää wóˀdaˀpí wíˀánshaakannamíˀin, u̖-á uví wówátsi-ân naa unphaamuuˀin. 20 Tíˀûu páaḏéˀiˀ, Naˀinbí Sedó Jesus-áḏí wé̖ˀge gamuu, heḏiho odaˀ u̖ḏá nä́ˀi híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí wídaaˀandiˀ naa dînˀa̖míˀin. Handiḏi Christ-víˀin gamuuḏi naví píˀnä́ khóˀyé naa díhíhchannamí. 21 Nä́ˀin ta̖ˀnin wînta̖ˀdoˀ dînhanginnândi i hä̖ä̖wí odaˀpóeˀi nâaˀaˀginkhâymáaˀin, heḏi shánkí wänbo hä̖ä̖wí wáˀ nâakhâymáa.
Wí sengitu̖u̖ namuuˀiˀ
22 Heḏi nää waˀḏi wíyá hä̖ä̖wí wídaaˀa̖mí: Ti wí íve dînkhâyˀa̖mí dáywhonwóyí̖ˀníḏí? Undi dînyûusuˀoḏiho naa ocha̖a̖ hanwaapíḏíbo Yôesi Táḏáḏí díwáypunmä̂äníˀin unbíwepiyeˀ.
23 Epaphras-di iví sengitu̖u̖ wônsan, i-á wáˀ Christ Jesus-gîˀ itꞌôemáaḏíbo naa-áḏíbá napannä́n. 24 Heḏá Mark-á, Aristarchus-á, Demas-á, heḏá Luke-á naa-áḏí wé̖ˀge dívítꞌôemáaˀindi wáˀ wóesengitu̖ˀan.
25 Naˀinbí Sedó Jesus Christ-ví séegísehkanä unbí píˀnä́ khóˀyé mänmáˀve-í.

*1:11 In khá̖wä̖́ Onesimus-á natu̖ˀdaˀ “Toˀwí nachä̖ˀmuuˀiˀ” gin.