3
Háa in taˀgeˀin wówátsi ívíhûuwíˀin.
Tíˀûuwin páaḏéˀin, nää nä́ˀi wâytu̖ˀâ̖a̖mí: Naˀinbí Sedó Jesus-víˀin ímuuḏihoˀ úvíhíhchanmáˀve-í. Tobá nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi wâyta̖ˀnan wänboˀ, kaykhan wíḏînpoˀpí inho wâyta̖ˀnanninbá nää wíyá wâyta̖ˀnamíḏí, heḏi nä́ˀi híˀ wâyta̖ˀdoˀiḏá wovâyˀaywoení.
Úvíˀá̖yîngiˀâ̖a̖mí hä̖ˀin hôeyóˀin há̖hkannin dimuuˀinbíˀweḏi, indá yä̖ˀḏâapîˀḏa̖ˀ dívíˀoˀ, indá in Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taaḏi ovâytaaˀan wänbo nä́ˀin taa-á wên tsaa nachä̖ˀmuupíˀinda̖ˀmân inbí túuˀú dínmuu. Naˀinnân in taˀgen kꞌewe̖ˀ taa waagiˀinbá âymáaˀin gimuu, gá Yôesiví Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi naˀin díkhä̖ge̖ˀdoḏân Yôesi Táḏá âyˀaˀginmä̂äníḏí, heḏá naˀindá híhchandi gitû̖ˀ Christ Jesus-víˀin gimuuˀin, heḏá wíˀívíwhä̖yundepí hä̖ä̖wí wíˀbo ívíˀoˀiḏibo naˀin dînˀowóyé-íˀin.
Maˀḏi wí toˀwí nachanpoˀ híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí iˀoḏiboˀ ônˀowóyé-íˀin, hewänbo kinho nachanpóeḏáho naa-á dînkoeḏí-í iví shánkí ochanpúwíˀin i hä̖ä̖wí naa dáyˀandibo dînˀowóyé-íˀin. Naa-á khâave thaa ihayˀi omuuḏi in Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taaḏi dítaaˀan; naví táḏá-á yíyá-á Israel-ˀin dînmuu; wí Benjamin-bí ây iweḏiˀi-ân omuu, heḏânho wí koḏi̖ˀdi Hebrew omuu, heḏi Pharisee tꞌowabá omuuḏi in waagibá Moses-ví khuu tꞌä̖hkí dônhon; heḏi pín taˀge hayḏi naví whä̖yu̖ khuu donhondi in Jesus-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin tꞌowa tꞌôephaḏe iwe dovâykwꞌóḏi. I tsontu̖u̖ Moses ita̖ˀnandiˀ tꞌä̖hkí dóˀaˀgindoḏi toˀwí wänbo wíˀûnkoeḏipí dîntꞌeˀpꞌíḏe-íḏí.
Nä́ˀi hä̖ä̖wí namuuḏi naa dáyyêngiˀowän, hewänbo nää Christ dóséegíḏí nä́ˀi hä̖ä̖wí nachä̖ˀmuupí waabá dînchanpoˀ. Heḏi nä́ˀi hä̖ä̖wíḏa̖ˀbá yoe, hä̖ä̖wí tꞌä̖hkân nachä̖ˀmuupí waagibá dînchanpoˀ, gá nää-á Christ Jesus naví pꞌóˀḏéḏîˀ dînmuuˀi dontaaḏân, heḏi i-á shánkí híwó̖ˀdi namuu hä̖ä̖wí tꞌä̖hkívíˀweḏi. Heḏi nää Jesus dótaaḏi nä́ˀi wé̖ˀgeˀi hä̖ä̖wí dînpeḏee waagibá dócha̖a̖, heḏi nä́ˀi hä̖ä̖wí-á phéˀyä̖́vi whée óechaˀgítꞌóeˀiḏa̖ˀ waagiˀbá namuu gin otú̖ní heḏânho Christ shánkí híwó̖ˀ dótaa-íḏí. Naa odaˀ Christ-áḏí wîˀḏa̖ˀ gamúníˀin heḏânho Yôesi Táḏáḏí dícha̖a̖máˀve-íḏí tꞌaywó̖ˀdi wíḏómáapí waagi. Hewänbo háˀto kin dícha̖a̖-í i tsontu̖u̖ Moses ita̖ˀnandiˀ dóˀaˀginnamíḏí dáykhä̖ä̖ḏeḏiboˀ, hewänbo Christ-víˀpiyeˀ dáywhä̖yundeḏân, gá Yôesi Táḏá natû̖ˀdân in toˀwên Christ-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀinnân iḏi ovâycha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagi. 10 Naa odaˀ taˀgendi Christ dótaa-íˀin. I-á nawáywówápóeḏí in kay imáaˀin napä̖yiˀ, heḏi naa odaˀ nä́ˀin kaybá dímä̂äníˀin dómáˀve-íḏí. Heḏá i-á itꞌôephaḏe waagibá naa wáˀ hanbá dontꞌôephaḏé-íˀindá odaˀ, heḏá háa i namuu waagibá nachuu ihayḏi, naa wáˀ hanbá omúníˀindá odaˀ, 11 heḏânho tobáháa napóe wänboˀ owáy naa ochuu ihayḏi owáywówápúwí.
Páaḏépiyeḏa̖ˀ ívíkhä̖ä̖-í
12 Naa wóˀtû̖ˀpí Christ ho dótaaˀin háa dînkhâyˀä̖ˀ waa, heḏi naa wóˀtû̖ˀpí ho opóeˀin háa dînkhâyˀä̖ˀ omúní waagi, hewänbo ha̖ˀbi opúwíḏí ihayḏa̖ˀ dáykhä̖ä̖ḏeˀ i dîntáyˀi donhóníḏí, gá hangîˀ-ân Christ Jesus-diḏá ho naa díkêˀḏân. 13 Tíˀûuwin páaḏéˀin, wíˀochanpoˀpí tꞌä̖hkí hä̖ˀi dîntáyˀi ho donhógiˀin, hewänbo nä́ˀinda̖ˀ dáyˀoˀ: Háa ho dînpóeˀindá dáyˀannindá i̖ˀgeḏi wíḏáyˀánshaaˀopí, hewänbo shánkíḏí háa dáykhâymáa i̖ˀgeḏân dáyˀánshaakanhon. 14 Wí ä̖ä̖ˀiˀ páaḏébo napówá-íḏí ikhä̖ä̖ḏe waabá naa wáˀ dáykhä̖ä̖ḏe heḏânho hä̖ä̖wí Yôesi Táḏáḏí dímä̂äníˀin otꞌanpúwíḏí. Heḏi kinnân iḏi dînkhâymáa: Christ Jesus naagîˀ iˀannin namuuḏi Yôesi Táḏáḏí makówápiyeˀ dítu̖kánkhâymáa.
15 Tꞌä̖hkíḏíbo hangintan dâymáaḏí taˀgendi dikweesenpaaˀindá dínkhâyˀä̖ˀ dívíˀánshaamä̂äníˀin nä́ˀi otú̖ˀi híwó̖ˀdi namuuˀin. Heḏi wí toˀwí hây piháa iˀánshaamáaḏá, Yôesi Táḏáḏí nä́ˀin wänbo ônthaykꞌúwí. 16 Heḏiho in nähayḏi gihá̖hpóeˀinbá ívíkanhondi, hanbá naˀinbí wówátsi âyhûuwí. 17 Tíˀûuwin páaḏéˀin, háa naa naví wówátsi donhon waabá un wáˀ tꞌä̖hkí hanbá unbí wówátsi bînhûuwí. In toˀwên yä̖ˀḏâaˀin wówátsi dâyhonnin háa wâykeeyan waagibá híwó̖ˀ bînmúní, heḏi háa dívíˀo waa un wáˀ hanbá úvíˀâ̖a̖mí. 18 Hä̖́yä́n wänbo wâytu̖ˀan heḏi nää-á séeˀindiḏá wíyá wâytu̖máa, báyékí tꞌowa háa inbí wówátsi dâyhon diweḏi nakeepoˀ dâyyoegimáaˀin háa Christ-di naˀingîˀ dînˀan waa phéˀwan deeḏi nachuu ihayḏi. 19 Indáho péyégépiyeho dimän. Yôesi dâyˀaˀginmä̂änívíˀweḏi húukandá su̖wä̖-á i̖ˀgeḏi shánkí dívíˀánshaaˀoˀ. Hä̖ä̖wí wôedaˀwó̖ˀdi dívíˀoˀ i̖ˀgeḏá dívíyêngihéeˀoˀ. Indá i hä̖ä̖wí nä́ä oepáa kꞌayḏiwi i̖ˀgeḏiḏa̖ˀ dívíˀanshaamáa. 20 Hewänbo naˀindáho makówá i̖ˀgeḏá ívíˀánshaaˀoˀ, gá iwá naˀinbí ú̖wä̖́nä́ waagibá gínnândân, heḏiho pín taˀge hayḏi âytsíkhaˀmáa naˀinbí aywondi gínmuuˀiˀ iweḏi gínwáyˀä̖ä̖-íḏí, i-á Naˀinbí Sedó Jesus Christ namuu, 21 heḏi i-áho in kay imáaḏí naˀinbí túuˀú kaypîˀ gínmuuˀi gínchuwagítꞌóe wänbo dînˀegókhâymáaḏáháˀ tsꞌa̖a̖bi dînpakhâymáa, háa ivîˀ ûnmuu waagibá nawówápóe waaboˀ. I-áho hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí i̖ˀgeḏi natsonyiḏi ûnkoeḏi kin iˀa̖míḏí.