7
Paul khóhtsa̖a̖ i̖ˀgeḏi ita̖ˀdoˀ heḏânho wíyá hä̖ä̖wí gihá̖hpúwíḏí
Tíˀûuwin páaḏéˀin, tsontu̖u̖ i̖ˀgeḏi únhanginnáˀnin ímuu, heḏiho wâyhíˀkhâymáa kinnân: Únhanginnáhpíˀan únkhâyˀä̖ˀ nä́ˀi tsontu̖u̖ bînˀaˀginnamíˀin hä̖́yú̖ wówátsi úntä̖ˀän diwe puˀwahayḏa̖ˀ. Gá kinnân: Wí kwee nakhóhtsa̖a̖ˀä́ndi-á ûnkhâyˀä̖ˀ iví sedó-áḏíḏa̖ˀ natháa-íˀin hä̖́yú̖ wówátsi thaa iví sedó ûntä̖ˀän diwehay. Hewänbo iví sedó ûnchuu ihayḏáho iví sedó-áḏí wíyá wínawhiˀä́npí. Hannânho natû̖ˀ in khóhtsa̖a̖ tsontu̖u̖. Heḏi wíyá piˀwí sendáḏí ithayeḏá waˀḏi iví sedó ûnwówáyiḏiboˀ, iví sedóvíˀpiyeˀ itꞌaywó̖ˀdoˀ. Hewänbo iví sedó ûnchuuḏáho in khóhtsa̖a̖ tsontu̖u̖ iweḏi nawhimaˀpꞌä̖́, heḏiho wíyá piˀwí sendáḏí ikhóˀyâ̖ˀḏáho tꞌaywó̖ˀtoˀi wínamúnípí.
Un wáˀ kin waagibá únpoˀ, naví tíˀûuwin páaḏéˀin. Christ-ví túuˀú ûnchuu ihayḏá un wáˀ íchuu waagibá únpóe heḏi kindiḏi nä́ˀi tsontu̖u̖ Moses ita̖ˀnan diweḏi wovâywiye. * Nä́ˀi híˀ wínatu̖ˀdaˀpí wígínkhâyˀä̖hpí i tsontu̖u̖ âyˀaˀginnamíˀin, hewänbo natu̖ˀdaˀ-á, wígíntáypí i âyˀaˀginnamíˀin heḏânho Yôesiḏi dícha̖a̖máˀve-íḏí tꞌaywó̖ˀdi wíˀâymáapí waagi, gá Jesus-víˀpiyeˀ ívíwhä̖yundeḏá han dícha̖a̖máaḏân. Heḏiho nää-á únkoeḏi wíyá toˀwívîˀ ímúníˀin, i toˀwí nawáywówápóeˀi-ân i namuu. Heḏiho nää-á ivîˀ gimuuḏi gínkoeḏi híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí Yôesi Táḏágîˀ ívíˀâ̖a̖míˀin. Háa giwänpidaˀ waagi ívítꞌaywó̖ˀdoḏi naˀinbí wówátsi âyhonwänhoˀ, heḏi ihayḏá wíyá shánkí ívítꞌaywó̖ˀnamíˀin gidaˀpoˀ nä́ˀi tsontu̖u̖ gitꞌoˀḏi, heḏi chuwa iwe gipóya̖ˀwän nä́ˀi tꞌaywó̖ˀdiḏi naˀinbí túuˀú dîntsonmáaḏíboˀ. Hewänbo nää-á i tsontu̖u̖ iweḏi gimaˀpꞌä̖́. Nää-á Christ-áḏí gichuu waagibá gínpoˀḏi i tsontu̖u̖ḏi wíḏítsonmáapí. Nää-á wíyá tsꞌa̖a̖bi gihá̖hpóe Yôesi âyˀaˀginmä̂äníḏí i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi díhá̖ˀo waagi, háa ívíˀowän waagá yoe i tsontu̖u̖ nata̖ˀmuuˀiˀ âyˀaˀginnamíḏí ívísóˀḏínde ihayḏi.
Wáyyéḏí shánkí i tsontu̖u̖ gínhanginnândi shánká ívítꞌaywó̖ˀdoˀ
Heḏi ti gitú̖ní nä́ˀi tsontu̖u̖-á tꞌaywó̖ˀdi namuu gin? Heḏân yoe. I tsontu̖u̖ḏiḏa̖ˀmânho dînkeeyan hä̖ä̖wí taˀgendi tꞌaywó̖ˀdi namuuˀin. Gá kinnân: I tsontu̖u̖-á natû̖ˀ,
Hä̖ä̖wí wíyá toˀwí ûnkwꞌó̖ˀdiˀ wíˀídaˀípí.
Han natú̖nípíḏá háˀto naa dînhanginnáníwän wíyá toˀwíví hä̖ä̖wí oḏadaˀḏi dáytꞌaywó̖ˀdoˀin. Hewänbo hä̖ˀin tsontu̖u̖ i̖ˀgeḏi ohá̖hpóe ihayḏá shánkí dáytꞌaywó̖ˀnamíˀindá odaˀpóe, heḏiho wíyá i hä̖ä̖wí navîˀ namuupîˀ shánkí owänpidaˀ. Hewänbo i tsontu̖u̖ nakꞌóepíḏá háˀto taˀgendi dînhanginnáníwän dáytꞌaywó̖ˀnannin. 9-10 Naa oˀân owówámuuˀin waˀ Yôesiví tsontu̖u̖ okaˀpówápí ihayḏiboˀ. Hewänbo nä́ˀin tsontu̖u̖ natú̖ˀin wíḏînkhâyˀä̖hpí wíyá toˀwíví hä̖ä̖wí odaˀíˀin taˀgendi okaˀpówá ihayḏá, shánká dáytꞌaywó̖ˀnamíˀindá odaˀ, heḏi ochuu waagibá dînhanginpóe. Heḏiho tobá naˀin wówátsi âykéyíḏí Yôesiḏi iví tsontu̖u̖ dímä́gi wänboˀ, naa-á in chuwaḏa̖ˀ dînkán. 11 I tsontu̖u̖ i̖ˀgeḏi ohá̖hpóe ihayḏá, i tꞌaywó̖ˀdiḏá in taˀgen nä́ˀi tsontu̖u̖ i̖ˀgeḏi namuuˀin dînkaayan, heḏi nä́ˀi tꞌaywó̖ˀdiḏibá díhay waagibá dînpóe.
12 I tsontu̖u̖ Moses ita̖ˀnandi-á Yôesivíˀweḏi naˀä̖ä̖, heḏi tꞌä̖hkí i híˀ iwe nata̖ˀmuuˀi yä̖ˀḏâaˀi-á taˀgendi-á híwó̖ˀdi-á namuu. 13 Ti nä́ˀi híwó̖ˀdi tsontu̖u̖ḏi wíˀbo in chuwa dînkán? Heḏân yoe. Naví tꞌaywó̖ˀdiḏân in chuwa dînkán. Hewänbo tobá nä́ˀi tsontu̖u̖-á híwó̖ˀdi namuu wänboˀ, naa dáytꞌaywó̖ˀnandânho i tsontu̖u̖ natú̖ chuwa iwe díkáaníˀin. Heḏiho dînhanginpóe taˀgendi háawi i tꞌaywó̖ˀdi namuuˀin. I tsontu̖u̖ḏân dînthayyan tꞌaywó̖ˀdi-á hânho yä̖ˀḏâapîˀ namuuˀin.
Hä̖ä̖wíḏí naˀinbí píˀnä́ khóˀyé díhä́nbo waagibá gínpoˀ
14 Gínhanginná Yôesiví Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi nä́ˀi tsontu̖u̖ dímä́giˀin. Hewänbo naa-á wí toˀwí háa okandaˀ waagi dáywänpiˀoˀi omuu, gá tꞌaywó̖ˀdiví pantꞌôeˀi waagibá omuuḏân. 15 Naa wíḏînhanginnáhpí háaḏí kin waagi dáyˀoˀin. Tobá híwó̖ˀ okandaˀ wänboˀ, híwó̖ˀ wíḏáyˀopí, hewänbo i híwó̖ˀpîˀ dótꞌayˀi-á ihayḏa̖ˀ dáyˀoˀ. 16 Heḏi híwó̖ˀpîˀ taˀgendi wóˀkandaˀpí wänbo dáyˀoḏá, iweḏi nakeepoˀ naa ochanpoˀin i tsontu̖u̖-á híwó̖ˀdi-ânkun namuuˀin. 17 Heḏiho nää-á naa-á wíˀbo i wóˀmuupí haˀwâagi dáyˀoˀiˀ, hewänbo i tꞌaywó̖ˀdi naví píˀnä́ dînkwꞌôndiḏân kin waagi díkandoˀ. 18 Tꞌowa-ân omuuḏi hä̖́ä̖bo híwó̖ˀdi naví píˀnä́ khóˀyé wíḏînkwꞌó̖hpí. Nä́ˀi-á dînhanginná gá tobá híwó̖ˀ okandaˀ wänbo wíḏînkoeḏipíḏân. 19 Wíyá otú̖ní: I híwó̖ˀdi okandaˀi-á wíḏáyˀopí, hewänbo i híwó̖ˀpîˀ-áho dáyˀoˀ, odaˀpí wänboˀ. 20 Heḏi i okandaˀpîˀ-á dáyˀandáhoˀ, naa-á wíˀbo i wóˀmuupí haˀwâagi dáyˀoˀiˀ, hewänbo i tꞌaywó̖ˀdi naví píˀnä́ dînkwꞌôndiḏân kin waagi díkandoˀ.
21 Heḏânkun kin waagi hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí dînpoˀ naa: Híwó̖ˀ okandaˀ wänboˀ, shánkí wíḏînbâapuˀwanpí dáytꞌaywó̖ˀnamíḏí. 22 Naví píˀnä́ khóˀyé-á ochanpoˀ Yôesiví tsontu̖u̖-á híwó̖ˀdiḏa̖ˀ namuuˀin. 23 Hewänbo dînhanginná hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí naví túuˀú tꞌä̖hkí iwe wíyá piˀwí hä̖ä̖wí nayiˀ, i-á naví híwó̖ˀdi ánshaa-áḏí ihä́nbo waagibá, heḏi naví túuˀú iweḏi owänpitꞌaywó̖ˀdikandaˀḏi wí pantꞌôeˀi waagi opoˀ. 24-25 Heḏi kindiḏiho naví píˀnä́ khóˀyé-á taˀgendi Yôesigîˀḏa̖ˀ otꞌôedaˀ. Hewänbo naa tꞌowaḏa̖ˀ omuuḏi dáytꞌaywó̖ˀdoˀ. Áhkhiˀyowän, toˀḏan díkhä̖ge̖ˀnamí naa, heḏânho nä́ˀi túuˀúḏí chuwa iwe wíḏíkáanípíḏí? Naaḏi Yôesi Táḏá dókú̖ˀdaaˀoˀ gá Jesus Christ i shánkí natsonyiˀi namuuˀiḏáho díkhä̖ge̖ˀdoḏân.

*7:4 Nä́ˀi híˀ wínatu̖ˀdaˀpí wígínkhâyˀä̖hpí i tsontu̖u̖ âyˀaˀginnamíˀin, hewänbo natu̖ˀdaˀ-á, wígíntáypí i âyˀaˀginnamíˀin heḏânho Yôesiḏi dícha̖a̖máˀve-íḏí tꞌaywó̖ˀdi wíˀâymáapí waagi, gá Jesus-víˀpiyeˀ ívíwhä̖yundeḏá han dícha̖a̖máaḏân.