9
Háa Yôesi Táḏáḏí in Israel tꞌowagîˀ ovâyˀan waa
Naa háa otu̖gítꞌóeˀindá taˀgen namuu, naa wíḏáyhôeyómáapí, gá Christ-vîˀ omuuḏân, heḏá i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏá naví píˀnä́ khóˀyé donmáaḏí díhanginˀândo taˀge dáyhíˀmáaˀin. 2-3 Naa hânho okꞌáykháa, heḏá naví píˀnä́ khóˀyé hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí otaachanpoˀ dáyˀánshaamáaḏí naví tꞌowaví̖ˀgeḏi, indá nää oepáa kꞌayḏi naví maatuˀin dimuu. Híhchangiḏi Christ-víˀweḏá owiyeḏée-í, kin naa dînpóeˀindi ovâykhä̖ge̖ˀnamíḏáhoˀ. Indá Israel-ví ây iweḏiˀinbá dimuu, heḏi Yôesi Táḏáḏí ovâyhógi iví sówéˀây waagiˀinbá dimúníḏí, heḏá iḏá iví saˀwó̖ˀdi kohthay ivíˀweḏi ûnˀä̖ˀiˀ ovâykeeyan. Háa iwéhpêeˀannin in Israel-ˀinbá ovâytu̖ˀan, heḏá iví tsontu̖u̖-á ovâymä́gi. Ovâyyéye háa óeˀaˀginmä̂äníḏí, heḏá háa ovâykhâymáaˀin ovâytu̖ˀan. In hä́nˀoeˀin seˀdaa-á nä́ˀin Israel-ˀinbí thehtáy pahpáˀin dínmuu, heḏi Christ natꞌowapaa ihayḏi inbíˀweḏiˀibá namuu. I-á Yôesi namuu, i-á tꞌä̖hkí itsonmáa, heḏi tꞌowa dínkhâyˀä̖ˀ hä̂nhay wänbo tꞌä̖hkí óetége̖ˀbé-íˀin. Hamân.
Háa Yôesi Táḏá in Israel-ˀin tꞌowa ovâytu̖ˀan waaho iˀan
Hewänbo naa okꞌáykháa gá tobá nä́ˀi tꞌä̖hkí dâymáa wänboˀ, Yôesi-áḏí wíḏimuupíḏân. Naa wóˀtû̖ˀpí Yôesi Táḏá-á wíˀiˀaˀginpíˀin iví tu̖u̖ imä́giˀin, hewänbo kinnân napoˀ: Báyékí in Israel-ví ây iweḏiˀindá koḏi̖ˀnin Israel-ˀin wíḏimuupí, * Wí toˀwí koḏi̖ˀdi Israel-ˀi namúníḏí ûnkhâyˀä̖ˀ taˀgendi Yôesivíˀpiyeˀ iwhä̖yú̖-íˀin. heḏá wáˀ tꞌä̖hkí in Huḏíyo iweḏiˀindá Abraham-bí koḏi̖ˀnin ây iweḏiˀin wíḏimuupí iví tûu ûnpꞌoe diwänpimuuḏiboˀ, hewänbo kinnân Yôesi Táḏáḏí óetu̖ˀan Abraham:
Uví ay Isaac ú̖muuˀiví ây iweḏiˀinda̖ˀmânho taˀgendi uví tíˀúugé kä̖ˀä̖ä̖ˀin kin ovâytu̖ˀâ̖a̖mí.
Nä́ˀi híˀ kinnân natu̖ˀdaˀ: Tꞌä̖hkí Abraham-bí tûu ûnpꞌoe-á Yôesi Táḏáví ây wíḏimuupí, hewänbo in toˀwên háa Yôesi Táḏá iví tu̖u̖ imä́gi waa diˀâypu̖yä̖ˀin, inbí̖ˀgeḏiḏa̖ˀmân gitú̖ní taˀgendi Abraham-bí ây iweḏiˀin dimuu. Kinnânho Yôesi Táḏáḏí iví tu̖u̖ Abraham óemä́gi háa ônkhâymáaˀin:
Wí pa̖a̖yo nää iweḏi uvíˀpiyeˀ owáyˀä̖ä̖-í, heḏi ihayḏá uví kwiyó Sarah wí enúkáy ho iˀaypu̖yä̖khâymáa.
10-12 Hebo Yôesi wíyá shánkí natú̖. Rebecca-ḏi wên kwâati ovä̂nˀayyan, heḏi in áyyä̖̂ä̖-á wîˀḏa̖ˀ táḏá dä́nmuu, i-á naˀinbí thehtáy pahpâa Isaac namuu, Abraham-bí eˀnú. Hewänbo waˀḏi in áyyä̖̂ä̖ daˀaypu̖yä̖píḏíboˀ, waˀḏi háawên dänˀanpíḏíboˀ, háa híwó̖ˀdi háa híwó̖ˀpîˀ, Yôesiḏi Rebecca kinnân óetu̖ˀan:
I páaḏéˀi-á i tíˀúugéˀigîˀ itꞌôeˀa̖mí.
Heḏi Yôesi-á kin iˀan nahanginpúwíḏí i-ân namuu tꞌowa ovâyde̖ˀboˀiˀ, háawên dívíˀannin namuuḏiḏa̖ˀbá yoe, hewänbo iḏânho toˀwên napidaˀin ovâyde̖ˀboḏân. 13 Yôesi Táḏá-á iví ta̖ˀnin diwe kinnân natû̖ˀ:
Jacob-á dóde̖ˀman, hewänbo iví páˀḏây Esau-á dóyoegiˀan.
Wígínkhâyˀä̖hpí gitú̖níˀin Yôesi-á híwó̖ˀpí iˀoˀin háa nadaˀ waa iˀoḏi
14-15 Heḏân ti gitú̖ní Yôesi Táḏá-á taˀge wíˀiˀopí wí toˀwí óede̖ˀboḏi heḏá wíyá toˀwí óeyoegiˀoḏá? Heḏân yoe. I-áho ûnkoeḏi kin iˀa̖míḏí, heḏiho Moses óetu̖ˀan,
Toˀwívíˀpiyeˀ naa odaˀi-áho oˀiyapúwí,
toˀwívíˀpiyeˀ osehkanäkandaˀi-áho dósehkanäˀa̖mí.
16 Heḏânkun Yôesiví iya ûnmuuḏibo wí toˀwí ide̖ˀboˀ, nä́ˀi toˀwí óede̖ˀmamíˀin nawänpidaˀḏibo-á yoe, háa isóˀḏíndeḏibo-á yoe. 17 Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwá ûnta̖ˀmuu háa iḏi i Egypt-wi tsondi hayˀi óetu̖ˀan waa, kinnân:
Naaḏi wînkꞌûˀ untsoncha̖ˀníḏí
heḏânho háa wíkhâymáaˀin namuuḏi naví kay dînmuuˀin donkeeya̖míḏí,
heḏá nä́ä oepáa kꞌayḏi tꞌä̖hkí tꞌowa háawi naa omuuˀin dínhanginnání.
18 Heḏânkun Yôesi háa nadaˀ waa iˀoḏi wáy wênbíˀpiyeˀ naˀiyapoˀ, heḏá wây-á wêndá tꞌóyanpíˀin dimúní gin ovâykannan.
19 Maˀḏi wí toˀwíḏí dítsikáyi̖ˀní naa, “Haˀwâagi Yôesi iˀoḏá háaḏan iḏi in tꞌowa ovâytꞌeˀpꞌíḏéndeˀ? Tóebo wíˀûnkoeḏipí Yôesi óekhâ̖a̖ˀa̖míḏí iˀa̖míḏí háa nadaˀ waagi.” 20 Hewänbo naaḏá i kin natû̖ˀdi kinnân dótu̖ˀa̖mí: “To-an unmuu Yôesi nâatu̖whä́nnamíḏí, tꞌowaˀayḏa̖ˀ unmuuḏi? Ti wí natꞌúḏí ûnkꞌóe i natꞌúpaˀiˀ óetu̖ˀâ̖a̖míḏí, ‘Wíˀú̖khâyˀä̖hpí háa omuu waagi naa dípaa-íˀin’? Heḏân yoe. 21 I natꞌúpaˀi-á ûnkꞌóepíˀan i píˀîndi hä̖ä̖wí nadaˀiˀ ipáa-íḏí. Nä́ˀi píˀîn diweḏiboˀ ûnkoeḏi wên natꞌú saˀwó̖ˀgíˀinda̖ˀ ipáa-íḏí, heḏá wây-á hä̖ä̖háakangíˀindá.”
22 Heḏânho Yôesi Táḏá wáˀ ûnkꞌóe kinnân iˀa̖míḏí: Tobáháa nadaˀ wänbo ikeeya̖míˀin hânho natꞌayˀin tꞌowaví tꞌaywó̖ˀdi dínmuuḏi, heḏá iví kay ûnmuuˀin âytáa-íˀin nadaˀ wänbo-á, owáy oeḏi i-á naboˀatä̖́ḏí itsíkhaˀoˀ ovâytuchä̖nú-íḏí in toˀwên inbí tꞌaywó̖ˀdi dínmuuḏi natꞌayḏi, inbáhoˀ ovâyhá̖nú-íˀin dínkhâyˀä̖ˀ. 23 Heḏá wáˀ nadaˀ in toˀwên iví iya ônhógiˀin ovâyhanginˀânnamíˀin háa hayˀi i namuuˀin, inbá páaḏéḏíboˀ ovâyde̖ˀman báyékí híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí dâyhóníḏí. 24 Heḏi naˀinnân gimuu in Yôesi Táḏáḏí dítu̖kánnannin iví iya âyhóníḏí. Wáy wêndá Huḏíyo gimuu, hewänbo wây-á wígimuupí. 25 Kinnân Yôesi Táḏá natú̖, heḏi Hosea-á hä́nˀoe ita̖ˀnan:
In toˀwên naví tꞌowa dînmuupíˀindáho
naaḏi dovâytu̖ˀa̖mí naví tꞌowa gin.
In toˀwên naaḏi wíḏovâyséegípíwän,
indá nää-á in toˀwên dovâyséegí gin dovâytu̖ˀa̖mí.
26 Heḏi wáy Yôesiḏi wáymûu ovâytu̖ˀan diwe, “Undá naví tꞌowa wíˀímuupí” gin,
iwebáho nää-á ovâytu̖ˀâ̖a̖mí “Yôesi i nawówáyiˀiví ây” gin.
27 Heḏá hä́nˀoe Isaiah-á in Israel tꞌowaví̖ˀgeḏi kaygi̖ˀdi natú̖:
Tobáháa in Israel-win tꞌowa hânho báyékí diyi wänboˀ, hä̖́yú̖ okhá̖ i mâapꞌoe kꞌáygé i̖ˀge nakwꞌó̖ˀ dihaybá,
wên hä̖́yú̖ḏíḏa̖ˀ ovâyˀaywoení,
28 gá Naˀinbí Sedó Yôesi-á wínahayyêepúwípíḏí iví tuchä̖nu ibowá-íḏí nä́ä oepáa kꞌayḏi, háa natú̖ waagi.
29 Isaiah wáˀ natú̖ kinnân napúwí gin:
Naˀinbí Sedó i hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí itsonmáaˀi namuuˀiḏi wên tíˀúugé kä̖ˀä̖ä̖ˀin dînyoeˀanpíḏá,
gihá̖a̖níwän in tꞌowa Sodom búuˀúwindáḏí Gomorrah-windáḏí tꞌä̖hkí dihán waagibá.
In Huḏíyo Yôesivíˀweḏi dipeḏee
30 Heḏiho háa otsꞌantú̖ waa kinnân natu̖ˀdaˀ: In tꞌowa Huḏíyo dimuupíˀin dívíwhä̖yundeḏi dipóe in toˀwên Yôesi Táḏáḏí ovâycha̖a̖máaˀin tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagi, tobáháa háḏíḏí ki̖ˀmin dipúwíˀin dâytu̖wä̖máapí wänboˀ. 31 Hewänbo in Israel-ˀindá dâynuwände háḏíḏí tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapíˀin waagiˀin dipúwíˀin, hewänbo wíḏâyshaaḏepí. 32-33 Heḏi háaḏan wíḏâyshaaḏepí? Gá dívíwänpiwhä̖yú̖-ívíˀweḏi dívíkhä̖ä̖ḏeḏân híwó̖ˀ dívíˀa̖míḏí heḏânho Yôesiḏi ovâycha̖a̖máˀve-íḏí tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagi. Wí kꞌuu Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe i̖ˀgeḏi nata̖ˀmuuˀiˀ iwe dipꞌíḏeḏi dikanu waagibá dínpóe. Kinnân natû̖ˀ:
Bítꞌóyan, oe Zion búuˀú iwe wí dósóge.
I-á wí kꞌuu waagiˀbá namuu, tꞌowa iwe dipꞌíḏeḏi dikanundeˀ,
hewänbo toˀwên ivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀindá háˀto dichanpúwí híwó̖ˀpîˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin. Christ-á i kꞌuu namuu, heḏi ivíˀpiyeˀ wíḏívíwhä̖yundepíḏí dikanunde waagibá dínpóe.

*9:6 Wí toˀwí koḏi̖ˀdi Israel-ˀi namúníḏí ûnkhâyˀä̖ˀ taˀgendi Yôesivíˀpiyeˀ iwhä̖yú̖-íˀin.

9:32-33 Christ-á i kꞌuu namuu, heḏi ivíˀpiyeˀ wíḏívíwhä̖yundepíḏí dikanunde waagibá dínpóe.