Primera Carta a los Corintios
Kjibokwo ëre tara Pablorë Corinto sopga kong
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Pablo. E Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo. Corinto kjokyo, e Grecia kjokyo obi. Grecia kjokyoshko ga kjok tjwl̈õ ara l̈i, e Corinto kjokyo. Eshko ga nopga tjeng ara, dogl̈o sak dbäw dbäw pjl̈ogl̈o sak dbäw pjl̈ogl̈o tjer kjingsho sak dbäw dbäw pjl̈ogl̈o sak shkëng (650,000) dik. Tjrëko parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo tjeng ara, dogl̈o sak dbäw dbäw pjl̈ogl̈o sak dbäw pjl̈ogl̈o pkëng (400,000) dik. Jesús roy pjl̈ú l̈ara Pablorë bäm go eshko, tak pjang Hechos 18.1-17 go sorë l̈i eni.
Wal̈ë shäng kjl̈ara ko Cloé. Pjl̈ara ga ba pjeyoga l̈öng ba ushko kjl̈ara öör Pablo ĩk Éfeso kjokyo, ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Corinto kjokyo l̈i ëngkjwë l̈öng ëng tjok sorë, l̇l̇ëbo owa shäryë l̈öng sorë, e l̈ara ba kong pjire. Pjl̈ara obi ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Corinto kjokyo l̈i kjibokwo ichono Pablo kong kjwara, l̇l̇ëbo obl̈ë obl̈ë kjakroke ba kong wl̈o. Eni ga kjibokwo ëre tara Pablorë ba kong, l̇l̇ëbo l̇l̇ë l̇l̇gweya wl̈o, epga poshdũya wl̈o bakoe.
Corinto sopga sböpga jyãgl̈o poshrëk ara. Ba syõ uyo l̈ok l̈ishko ga sjëng l̇l̇ë suya l̈ok, ga ue l̈ok eshko, ber ba poshrëkkl̈o wl̈o. Gueniyo kjone kjone mär beno l̈öng Jesús go shara. Eshko ga kjong kjong sjëng l̈i uë woydë, gueniyo kjong kjong obi sjëng l̈i uë woydë ame. E kjĩshko ga kjibokwo ëre go ga l̇l̇ëbo jyã tara Pablorë sjëng l̈i kjĩshko.
Corinto kjokyo ga wal̈ëga l̈öng ara sböpga jyãgl̈o syõ uyo l̈ok l̈i roshko, opsoynek domerga obl̈ë obl̈ë kong wl̈eniyo, ga domerga jek eshko pë ba tjok wl̈o, ber ba sböpga jyãgl̈o l̈i poshrëkkl̈o wl̈o. Eni ga domerga mär beno l̈öng Jesús go l̈i, l̇l̇ëbo pjl̈ú shärye wl̈o l̈i miyde l̈öng l̇l̇ëme. E kjĩshko ga kjibokwo ëre go ga nopga orkwosmok l̈öng pjir, nopga orkwosmoydë l̇l̇ëm obi, woyde ga jëk l̈öng sorë l̈i jyã tara Pablorë.
Eshkoshko ga no kjone kjone tjwe tön Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈i tjok, gueniyo Sbö l̈ãywe owa, Pablo l̈ãywe owa bakoe. E kjĩshko ga kjibokwo ëre go ga l̇l̇ëbo jyã tara Pablorë nopga eniyo l̈i kjĩshko bakoe.
1
Kjibokwo ëre taga tja Pablorë, bi kjl̈ara Sóstenes tjok. Tja rokara Sbörë beno shäng ba tjl̈õkwo roy l̈aga Cristo Jesús ãska.
Sbö tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Corinto kjokyo, kjibokwo ëre ichër jek bomi kong. Pjãy töna Sbörë beno tjeng Cristo Jesús tjok kjĩshko ga pjãy rokara beno tjeng dboy ba kong, pjãy jëk ber l̈öng pjl̈o bek ba bokso wl̈o. Woyde ga nopga uunkong mär Jesucristo go l̈i jëk ber l̈öng eni. Jesucristo, e bi Tjl̈apga, e ba Tjl̈apga bakoe.
Rokër bi Data Sbö kong, Tjl̈apga Jesucristo kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy kjimte l̈ok ara, pjãy ie ber l̈öng wl̈ẽp bakoe.
Pablo wopjl̈ú Sbö tjok
Sbö wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy kjimtara ara, pjãy töna beno tjeng Cristo Jesús tjok kjĩshko. Tja wopjl̈ú Sbö tjok ĩyado e kjĩshko. Pjãy töna beno tjeng Cristo Jesús tjok kuzong ga l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryara Sbörë bomi kong obl̈ë obl̈ëe. Pjãy iara beno l̈öng ba tjl̈õkwo miydë pjl̈ú, pjãy iara beno l̈öng ba l̈ë nopga obl̈ë obl̈ë kong bakoe. E kjĩshko ga miydëmi ga Cristo roy pjl̈ú l̈ororwa bomi kong l̈i, e beke. Tjl̈apga Jesucristo tjwe iröng obi l̈i koshëmi l̈öng wopjl̈ú wopro ga kjok miydë twe Sbörë ba nopga kong obl̈ë obl̈ë l̈i, e twara beno tjeng bomi kong pjir tjän. Eni ga pjãy kjimte Sbörë ber l̈öng wokjang ĩyado, Tjl̈apga Jesucristo tjwe iröng obishko ga pjãy pogo l̇l̇ëye dret ba bokso wl̈o. Pjãy rokara Sbörë jëk ber l̈öng ba Wa Jesucristo, bi Tjl̈apga l̈i tjok wl̈o. Ga l̇l̇ëye l̈e Sbörë l̈i shärye eni.
Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng ëngl̈ë kar kar ëng tjok
10 Pjeyoga, rokër bomi kong bi Tjl̈apga Jesucristo ko goshko ga pjãy l̈öng bëy ëng tjok, pjãy shdär dboy dboy l̇l̇ëm wl̈o, pjãy wotjl̈ĩk kjrinaso wl̈o. 11 Pjeyoga, pjãy roy kuror Cloé pjeyoga tjok ga pjãy l̈öng ëngl̈ë kar kar ëng tjok. 12 Roy kuror ga pjãy kjone kjone tjl̈ẽ ga «Tjawa Pablo ĩ», kjone kjone tjl̈ẽ ga «Tjawa Apolos ĩ», kjone kjone tjl̈ẽ ga «Tjawa Cefas* Cefas, e kowëba Simón Pedro bakoe. ĩ», kjone kjone tjl̈ẽ ga «Tjawa Cristo ĩ» l̈ëmi l̈öng eni.
13 ¿Cristo, e dboy dboydo? ¿Tja Pablo zröraba pjang kjl̈ös go bomi kjĩshkoro? ¿Pjãy wak jer di roshko bor ko goro? 14-15 Crispo, Gayo, epgara waga tjarë. Pjãy l̇l̇amo waga tjarë l̇l̇ëme. Eni ga ëye wak bor ko go l̈aga ërë l̇l̇ëme. Tja wopjl̈ú Sbö tjok e kjĩshko. 16 (Estéfanas pjeyoga l̈öng ba ushko l̈ira woror, gueniyo no obl̈ë wororde woyo bor kong l̇l̇ëme.) 17 Tja ichara Cristorë, ëye wër wl̈o l̇l̇ëme. Tja ichara ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë. Ga ba tjl̈õkwo l̈i kjrëba wl̈o ga l̈ër kjok miydë kjok ëre go l̈i go l̇l̇ëme. L̈oror eni kjwe ga Cristo wol̈ono pjang kjl̈ös go l̈i ber dbo l̇l̇ëm wl̈eni.
Shji döra Sbörë Cristo go, Sbö kjok miydë kjĩshko
18 Nopga jeno l̈öng l̈i kong ga Cristo wol̈ono pjang kjl̈ös go l̈i roy tjwl̈õ l̇l̇ëme l̈e. Gueniyo shji döra Sbörë l̈öng l̈i kong ga dbo ara, shji döra e go kjĩshko. 19 Sbö tjl̈õkwo tak pjang eni:
«Nopga kjok miydë ara wl̈eniyo l̈e l̈öng l̈i,
ba kjok miydë l̈i iër ber tjwl̈õ l̇l̇ëme.
Epga iër ber l̈öng kjok miydë l̇l̇ëme.» Isaías. 29.14.
20 ¿Nopga kjok miydë ara wl̈eniyo l̈e l̈i l̈öng kjone? ¿No pinggaga wl̈eniyo l̈ëba l̈i shäng kjone? ¿Nopga wotjl̈ĩk rong wl̈eniyo l̈e l̈i l̈öng kjone? Kjok miydë kjok ëre kjing go l̈i iara Sbörë beno tjwl̈õ l̇l̇ëme. 21 Sbö, e kjok miydë ara. E kjĩshko ga kjok miydë kjok ëre kjing go l̈i iara beno ba miydokl̈o l̇l̇ëme. Ëye mär ba go ga döra ba tjl̈õkwo pjl̈ú l̈i go, tjl̈õkwo l̈i tjwl̈õ l̇l̇ëme l̈ëba gueniyo.
22 Judíoga mär ber l̈öng Sbö go wl̈o ga woyde l̈ok ga l̇l̇ëbo ĩydëba l̇l̇ëm wl̈eniyo shärye ba kong l̈ok guing. Nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyora mär ber l̈öng ba go wl̈o ga woyde l̈ok ga pĩya tjl̈õkwo wol̈ëso go guing. 23 Gueniyo tjl̈õkwo l̈ërwa l̈öng l̈i ëre: Cristo, e zröraba pjang kjl̈ös go. Judíoga kong ga tjl̈õkwo ëre l̈ökyo ba kong ara, ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong ga tjwl̈õ l̇l̇ëme l̈e. 24 Gueniyo kjong kjong rokara Sbörë beno baĩya, judíoga, nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo bakoe. Epga kong ga tjl̈õkwo ëre dbo ara, miyde l̈ok ga epga döra e go, Sbö kjok miydë ara kjĩshko. 25 L̇l̇ëbo shäryara Sbörë l̈i, e tjwl̈õ l̇l̇ëme l̈ëba. Gueniyo e tjwl̈õ ara, kjok miydë kjok ëre kjing go l̈i kjinmo. L̇l̇ëbo shäryara Sbörë l̈i, e dbo l̇l̇ëme l̈ëba. Gueniyo e dbo ara, l̇l̇ëye shärye nopgarë kës l̈i kjinmo.
26 Pjeyoga, pjãy rokara Sbörëshko ga pjãy l̈öng sorë woyotjl̈ĩzĩa. Eshko ga nopga kong ga pjãy kjok miydë ara kjl̈öbö dö, pjãy tjwl̈õ ara kjl̈öbö dö, pjãy pjeyoga tjwl̈õ ara kjl̈öbö dö bakoe. 27 Gueniyo nopga l̈öng kjok miydë l̇l̇ëme l̈ëba l̈i kjrara Sbörë, nopga kjok miydë ara l̈e l̈i l̈ökkjrë e go wl̈o; nopga dbo ara l̇l̇ëm l̈i kjrara, nopga dbo ara l̈i l̈ökkjrë e go wl̈o; 28 nopga ĩywaba shjiktëng, tjwl̈õ l̇l̇ëme l̈ëba l̈i kjrara, nopga tjwl̈õ ara l̈i l̈ökkjrë e go wl̈o bakoe. 29 Shäryara eni, ëye krë ba bokshto l̇l̇ëm wl̈o. 30 Pjãy töna Sbörë om go beno tjeng Cristo Jesús tjok kjrinaso. Bi kong ga e dbo ara, miydëy ga shji döra e go, Sbö kjok miydë ara kjĩshko. Ba kjĩshko ga shji iara Sbörë beno pjl̈o bek ba bokso, shji iara beno nopga baĩya, shji döra bi shdunggl̈o dbo dorko dwayo bakoe. 31 E kjĩshko ga tjl̈õkwo tak pjang Sbö tjl̈õkwo go l̈i beno bi kong wẽl̈ëe. Tjl̈õkwo tak pjang l̈i tjl̈ẽ ga «Ëye krë woydë ga krë Tjl̈apga kjĩshko dey.» Jeremías 9.24.

*1:12 Cefas, e kowëba Simón Pedro bakoe.

1:19 Isaías. 29.14.

1:31 Jeremías 9.24.