Primera Carta de Juan
Kjibokwo ëre tara Juandë
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Juan. Dënashko ga e Jesús oppingga. Jesús wol̈ono, ga woshrara Sbörë iröng obi irgo ga Juan beno shäng Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo shara.
Kjibokwo ëre tara Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ë Asia kjokyo l̈i kong. (Eeri ga kjok eshko l̈i ko Turquía.) Kjibokwo ëre tarashko ga e tjl̈abl̈a tjän.
Shji woyde Sbörë ara l̈i tara ba kong. Shji ëng woydë ara kar kar wl̈eni ga miydëy e go ga shji Sbö nopga jl̈õkoyo, eni ga woyde ga shji ëng woydë eni ĩyado l̈i tara ba kong. Cristo wl̈oyoga to l̈öng tjl̈õkwo bek l̇l̇ëm l̈i l̈ë, Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈i jyãpgwe e go wl̈o l̈i tara ba kong. Ëye tjl̈ẽ Sbö Sëya gore, de l̇l̇ëm, e miydëy sorë l̈i tara ba kong bakoe.
1
Tjl̈õkwo l̈i weno borwa kong
Shäng kjl̈ara ko Tjl̈õkwo.* Tjl̈õkwo l̈e l̈i, e Jesucristo l̈okl̈o. Kjibokwo ëre tërwa bomi kong ba kjĩshko. Kjok ëre dämär, l̇l̇ëye l̇l̇ëm obishko ga sök tjän. Bi iaga ber l̈öng së jl̈õkoyo l̈i e. E kurorwa wẽl̈ë, ĩnorwa borwa bokkwo go, porwororwa borwa orkwo go bakoe. E roy l̈orwarë bomi kong. E weno borwa kong, ga l̇l̇ëye ĩnorwa l̈i l̈orwarë bomi kong. Eni ga l̈ërwa bomi kong ga Sök Ĩyado l̈i e. Dënashko ga sök Data Sbö tjok, gueniyo weno borwa kong dbar kjwöbö. Tjawa jëk l̈öng wl̈ẽp Data Sbö tjok, ba Wa Jesucristo tjok bakoe. Eni ga l̇l̇ëye ĩnorwa, kurorwa l̈i l̈ërwa bomi kong, pjãy jëk l̈öng wl̈ẽp borwa tjok eni bako wl̈o. Ga tjl̈õkwo ëre tërwa bomi kong, tjawa ber l̈öng wopjl̈ú anmoyõ wl̈o.
Shji jëk pjl̈o bek, Sbö dik
Jesucristo tjl̈õkwo l̈ono borwa kong, ga l̇l̇ëye l̈ara l̈i ëre: Sbö, e pjl̈ú, pjl̈o bek, l̇l̇ëye owa drete. Shji l̈öng wl̈ẽp ba tjok l̈ëy, gueniyo shji jëk l̈öng pjl̈o bek l̇l̇ëm ga shji l̈öng jyõrkë, ga shji mär l̈öng tjl̈õkwo bek l̈i go l̇l̇ëme. Gueniyo shji jëk l̈öng pjl̈o bek baĩya dik ga shji l̈öng wl̈ẽp ëng tjok, ga owa pjang bi go kës l̈i l̈ö̃ya Sbörë ber dret, ba Wa Jesucristo srëng kwono l̈i kjĩshko.
Shji l̇l̇ëbo owa shäryono l̇l̇ëme l̈ëy wl̈eni ga shji opjyãpgwë l̈öng om go, ga tjl̈õkwo bek l̈i miydëy l̈öng l̇l̇ëme. Gueniyo Sbö, e pjl̈o bek, l̇l̇ëye l̈ara l̈i shärye eni ĩyado. Eni ga l̇l̇ëbo owa shäryoroy l̈i owa jl̈õe l̈oroy, ga rayoroy wl̈eni ga owa pjang bi go l̈i l̈ö̃ya ber dret, ga shji ie ber pjl̈o bek ba bokso. 10 Gueniyo shji l̇l̇ëbo owa shäryono l̇l̇ëme l̈ëy wl̈eni ga Sbö, e jyõ äe l̈öydë, ga ba tjl̈õkwo l̈i miydëy l̈öng l̇l̇ëme.

*1:1 Tjl̈õkwo l̈e l̈i, e Jesucristo l̈okl̈o.