Segunda Carta de Juan
Kjibokwo ëre tara Juandë
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Juan. Dënashko ga e Jesús oppingga. Jesús wol̈ono, ga woshrara Sbörë iröng obi irgo ga Juan beno shäng Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo shara. Kjibokwo ëre tarashko ga e tjl̈abl̈a tjän.
Eshko dbaryo ga no kjone kjone to l̈öng tjl̈õkwo bek l̇l̇ëm l̈i l̈ë, Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈i jyãpgwe e go wl̈o. E kjĩshko ga kjibokwo ëre tara Juandë, Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈i ber l̈öng sjëk ba tjok wl̈o.
1
1-2 Kjibokwo ëre taga tja bomi tjl̈apgarë.
Sbö tjl̈õkwo kjragaga, kjibokwo ëre ichër jek bomi kong. Pjãy kjrara Sbörë. Tjl̈õkwo bek l̈i kjroroy beno tjeng bi pjl̈úshko, ga ber tjeng eshko ĩyado. E kjĩshko ga pjãy woydër ara, pjãy woyde tjl̈õkwo bek miydagaga l̈öng l̈irë eni bakoe.
Rokër Data Sbö kong, ba Wa Jesucristo kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga shji mär Sbö tjl̈õkwo bek l̈i go, ga shji ëng woydë ara kar kar wopro ga shji kjimte l̈ok ara, shji songe l̈e ĩyado, shji ie l̈ok ber l̈öng wl̈ẽp bakoe.
Shji ëng woydë ara kar kar
Roy kuror ga pjãy jëk l̈öng tjl̈õkwo bek l̈i go, shji ichara Data Sbörë sorë l̈i eni. E kjĩshko ga tja wopjl̈ú anmoyõ. Eni ga pjeyoga, tjl̈õkwo tër shäng bomi kong shäryëmi wl̈o ëre, e tjl̈õkwo tjagl̈ën totë l̇l̇ëme. Dämärshko ga tjl̈õkwo ëre twaraba bi kong. L̈ër bomi kong ga pjãy ëng woydos ara kar kare. Ga shji ëng woydë wl̈o ga woyde ga tjl̈õkwo l̈ara Sbörë bi kong shäryëy wl̈o l̈i shäryëy eni ĩyado. Shji ëng woydë l̈aga Sbörë bi kong tek dämärshko dwayo.
Nopga ara to l̈öng kjok ëre kjing go oba jyãpgwë. Tjl̈ẽ ga «Jesucristo shrono kjok ëre kjing go no wl̈eni l̇l̇ëme» l̈e l̈öng eni. Ëye tjl̈ẽ eni ga e Cristo wl̈oyo. Pjãy pak shäryono ara, ga pjãy potjwl̈ẽkkl̈o tjok. Gueniyo pjãy sjëk, pjãy jyãpgwe l̈ok l̇l̇ëm wl̈o, bomi potjwl̈ẽkkl̈o l̈i jer l̇l̇ëm wl̈o.
Ëye obl̈ë ping woydë, shji pina Cristorë sorë l̈i kjinmo l̈e wl̈eni ga shäng mär Sbö go l̇l̇ëme. Ëye jëk shäng tjl̈õkwo pina ba kong l̈i go ga mär shäng Data Sbö go, ba Wa go bakoe. 10 Ëye äär bomi shwoy ga Cristo tjl̈õkwo bek ëre l̈e bomi kong l̇l̇ëm ga wl̈okjrëmi bomi ushko l̇l̇ëm, «Miga» l̈e bomi kongshko ga «Kjobe» l̈ëmi ba kong ëmdë l̇l̇ëm bakoe. 11 Ëye omwl̈okjrono ga shäng ba pak owa l̈i shäryë ba tjok wl̈eni.
Kjibokwo pjirzl̈ong
12 Tja l̇l̇ëbo l̈ë woydë ara bomi kong, gueniyo tër woydë kjibokwo go l̇l̇ëme. Pjãy ĩn woydë, shji l̈an ëng tjok wl̈o, shji ber l̈öng wopjl̈ú anmoyõ wl̈o.
13 Bomi pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga, kjrara Sbörë wl̈eniyo l̈i, «¿Pjãy yonde?» l̈e bomi kong.