Segunda Carta a Timoteo
Kjibokwo ëre tara Pablorë Timoteo kong
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Pablo. E Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo. Domer shäng kjl̈ara obi ko Timoteo. E data Grecia so, mekë judío. Dëna mite obishko ga sök Listra kjokyo. Eshko ga Jesús roy pjl̈ú l̈ara Pablorëshko ga tjl̈õkwo kjrara. E irgo ga e kjrara Pablorë beno shäng parkë ba tjok, tak pjang Hechos 16.1-4 go sorë l̈i eni. E irgo ga parkono ara Jesús roy pjl̈ú l̈ë kjok shto obl̈ë obl̈ë.
Pjl̈ara ga Pablo iaraba beno shäng kjërshko Roma kjokyo, Jesús roy pjl̈ú l̈ara kjĩshko. E irgo ga döraba ey dwayo. L̈u to jek ara irgo ga iaraba beno shäng no shdũzl̈ong uyo roshko Roma kjokyo jek obi. Eshko ga shdunaba ara, iaraba beno shäng shto owa anmoyõshko. Shto eshko shrër, smo ara bakoe. Eshko ga miyde ga wol̈on döröe. E kjĩshko ga kjibokwo ëre tara Timoteo kong.
Pablo woydë ara, e rayara nopga ararë kjĩshko, ga woyde ga Timoteo tek ba ĩk mal̈ing l̈i tara ba kong. Eshko dbaryo ga pjl̈u kësbangyo sök Roma kjokyo l̈i ko Nero. Jesús tjl̈õkwo kjragaga shduna ara kjone pogo. E kjĩshko ga Timoteo ichara Pablorë ber shäng mär Jesús tjl̈õkwo go jl̈õkoyo, ga nopga ping e go ĩyado bako, shdungoba ara e kjĩshko gueniyo.
Dënashko ga kjibokwo ichara Pablorë ba kong kjwara. Ëre tjok ga kjwo pjök.
1
Kjibokwo ëre taga tja Pablorë. Tja kjrara Sbörë beno shäng ba tjl̈õkwo roy l̈aga Cristo Jesús ãska, shji töno beno tjeng Cristo Jesús tjok ga shji ie Sbörë ber l̈öng së ĩyado ba tjok l̈i roy l̈ë oba kong wl̈o.
Timoteo, kjibokwo ëre ichër jek bop kong. Pja bor wa wl̈eni.
Rokër Data Sbö kong, bi Tjl̈apga Cristo Jesús kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pja kjimte l̈ok ara, pja songe l̈e ĩyado, pja ie l̈ok ber shäng wl̈ẽp bakoe.
Tjl̈apga Jesús l̈ökyokjrëy l̇l̇ëme
Tja parkë Sbö kong jl̈õkoyo, bor tjl̈apgaga tek dënashko so omshäryono dik. L̇l̇ëbo pjl̈ú miydër l̈i shäryër eni l̈ër bor pjl̈úshko. Shkë dba ga tja syõshtë ba kong bop kjĩshko. Pja sl̈atong boryo kwono l̈i, e woyoshrër ĩyado, ga pja ĩn woydë jl̈õkoyo, tja ber wopjl̈ú wl̈o. Woyoshrër ga pja mär Sbö go. Bop tjëtë Loida, bop mekë Eunice, e opyono l̈öng mär Sbö go bäm go, ga miydër ga pja mär ba go jl̈õkoyo bakoe.
Dënashko ga tja orkwo iono bop dl̈u kjing go, pja ber shäng dboy Sbö kong wl̈o, ga kjok miydë twara bop kong eshko. Eni ga kjok miydë l̈i go ga pak twara bop kong l̈i shäryos ĩyado, pja kjok miydë jek këgong wl̈o, iök bakworoy pjë jong ri ri jek këgong wl̈o wl̈eni. Bi go Sbö Sëya twara beno kësbang bi tjok, l̇l̇ëye bangkjrëy l̇l̇ëm wl̈o. Twara bi kong, shji dbo ara wl̈o, shji ëng woydë ara kar kar wl̈o, shji wotjl̈ĩk pjl̈o bek wl̈o bakoe. E kjĩshko ga pja tjl̈ẽ oba kong bi Tjl̈apga Jesús kjĩshkoshko ga l̈ökyokjrëp l̇l̇ëme. Tja shäng kjërshko ëre ba kjĩshko ëmdë ga tja l̈ökyokjrëp l̇l̇ëm bakoe. Woyde ga shäryër sorë ga Sbö dbo ara go ga pja omshäryë eni bako, l̇l̇ëbo wen bop kong owa gueniyo. Shji döra Sbörë, ga shji rokara jëk l̈öng pjl̈o bek ba bokso wl̈o. Shäryara eni, l̇l̇ëbo shäryoroy l̈i kjĩshko l̇l̇ëm, shäryara eni, woydara eni kjĩshko. Ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga kjok shäryayde l̇l̇ëm obishko ga wotjl̈ĩno Cristo Jesús ichë bi kong. 10 Dbar eerishko ga ba wopjl̈ú l̈i pina bi kong, bi döga Cristo Jesús goshko. Wol̈on l̈i pjira Jesúsdë. Shji ber l̈öng së ĩyado ba tjok sorë, e pina bi kong ba tjl̈õkwo pjl̈ú l̈i go, ga beno wẽl̈ëe.
11 Tja kjrara beno shäng tjl̈õkwo pjl̈ú ëre roy l̈ë Jesús ãska wl̈o, oba ping wl̈o bakoe. 12 Eerishko ga tja shäng song, l̇l̇ëbo ëre kjĩshko. Gueniyo ga Jesús, e miydër shäng pjl̈ú, tja mär shäng ba go bakoe. Ga miydër ga e dbo ara, l̇l̇ëye iara beno tjeng bor wl̈oshko l̈i de äär jong ba dbaryoshko wl̈o. E kjĩshko ga tja shäng song ëmdë ga l̈ökyokjrër l̇l̇ëme.
13 Tjl̈õkwo l̈i l̈ëp oba kong pjl̈o bek wl̈o ga l̈os ba kong, l̈oror bop kong sorë l̈i eni. Pja töno beno tjeng Cristo Jesús tjok. Pja jëk ba tjok kjĩshko ga oba woydëp ara ĩyado. 14 Tjl̈õkwo pjl̈ú l̈i iara Sbörë beno tjeng bop wl̈oshko. Dëp yõtso. Pja go Sbö Sëya, ga pja kjimte tjl̈õkwo l̈i dë.
15 Miydëp pjl̈ú ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Asia kjokyo l̈i, tja rayara to l̈ok pjire. Tjrëko to jek Figelo, Hermógenes. 16-17 Gueniyo Tjl̈apga Onesíforora, tja ĩya öör ara, tja kjimtara dbokjrë ara. Tja sök kjërshko ga tja l̈ökyokjre l̇l̇ëme. Shrono Roma kjokyoshko ga woshtono l̇l̇ëm, tja wl̈ẽna guing. E kjĩshko ga ba pjeyoga kjimtaga ber Tjl̈apga Jesúsdë ĩyado. 18 Ga Tjl̈apga l̈i dbaryo tjweshko ga songe l̈aga ber erë om go eshko. Shji kjimtara Éfeso kjokyo kjöme, e miydëp tjän.