3
Kjok pjir l̈ëshko
Kjok pjir l̈ëshko ga l̇l̇ëbo wen tjwe kjange. L̈ër bop kong, miydëp wl̈o. Nopga wotjl̈ĩk l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë ba kong om go erö, obl̈ë kong l̇l̇ëme. Wotjl̈ĩk dbur eröe. Krë ara. L̇l̇ëbo pjl̈ú shäryara l̈i l̈anyotke ë pogo kong om go erä. Obl̈ë l̈e owa äe. Ba data, ba mekë kol̈e l̇l̇ëme. L̇l̇ëbo pjl̈ú shäryak ba kong l̈i woyotjl̈ĩya l̇l̇ëme. Sbö, e ba kong ga tjwl̈õ l̇l̇ëme. Wopjl̈ú ë tjok l̇l̇ëme. Ëye songe l̈e l̇l̇ëme. Obl̈ë l̈ãywe owa äe. Wotjl̈ĩk tjwe owa ga shärye eni, shärye l̇l̇ëm ga äe. L̇l̇ëbo shärye obl̈ë kong owa äe. L̇l̇ëbo pjl̈ú l̈ira ba kong ga owa erä. Jëk l̈öng oba tjok pjl̈ú jl̈õ wl̈eni, ba moskwo gueniyo. L̇l̇ëbo shärye ga woyotjl̈ĩya guing l̇l̇ëme. Opkuk ga tjwl̈õ ara l̈e. Sbö wl̈ẽyde kjwe, gueniyo l̇l̇ëbo ber pjl̈ú ba kong l̈i wl̈ẽyde erä. L̇l̇ëbo pjl̈ú shärye ara, ga Sbö tjl̈õkwo söya l̈öng jl̈õkoyo l̈ëba. Gueniyo wotjl̈ĩk ga Sbö dbo ara, epga kjimte jëk l̈öng pjl̈o bek wl̈o l̇l̇ëme l̈e. Pja jëk nopga eniyo tjok l̇l̇ëme.
6-7 Wal̈ëga kjone kjone kjok miydë ara l̇l̇ëme. L̇l̇ëbo owa shäryara l̈i woyotjl̈ĩya kjër, gueniyo wotjl̈ĩk tjwe owa ga shärye eni, shärye l̇l̇ëm ga äe. Tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈i kuya enido, gueniyo jl̈õe l̈e l̇l̇ëme. Nopga owa l̈ër shäng bop kong l̈i to l̈öng u kjwara kjwara, wal̈ëga eniyo jyãpgwë. Dënashko ga domerga l̈öng do pjök ko Janes, Jambres. Epga opyono l̈öng Moisés wl̈oyo. Nopga owa l̈ër shäng bop kong l̈i opyono l̈öng tjl̈õkwo bek l̈i wl̈oyo eni bakoe. Epga wotjl̈ĩk owa erä. Mär Jesús go l̈e, gueniyo jyõ erä. Gueniyo ba jyõ l̈i miydëba döröe. E kjĩshko ga oba jyãpgwe kjër l̇l̇ëm, Moisés wl̈oyoga do pjök l̈i dik.
Timoteo poshdunggl̈o
10 Gueniyo ga tjl̈õkwo l̈ër shäng l̈i miydëp pjir tjän. Tja sorë, l̇l̇ëye shäryër woydë, tja mär Jesús go sorë, e miydëp uunkong. Tja iirkë mal̈ing l̇l̇ëm, oba woydër ara, l̇l̇ëbo wen tjwe bor kong owashko ga tja wosonkë l̇l̇ëm, e miydëp bakoe. 11 L̇l̇ëbo weno bor kong owa sorë, tja song, e miydëp pjire. L̇l̇ëbo weno bor kong eni Antioquía kjokyo, Iconio kjokyo, Listra kjokyo bakoe. Gueniyo tja kjimtara Tjl̈apga Jesúsdë, tja döra eshko dwayo. 12 Ëye ber l̈öng Cristo Jesús tjok woydë jl̈õkoyo, jëk l̈öng pjl̈o bek Sbö bokso wl̈o ga shdungoba songe. 13 Gueniyo nopga owa l̈i, jyõ ä l̈öng l̈i, e jëk owa jek këgong këgong. Oba jyãpgwe ä, ga epga jyãpgwëba bakoe.
14-15 Pjara shäng kjange. Miydëp ga tjl̈õkwo pingga bop kong l̈i, tjawa jyõrkë l̇l̇ëm, ga tjl̈õkwo l̈i bëy jl̈õe l̈ëp jl̈õkoyo. Tek chirawashko dwayo ga pja oppino ara Sbö tjl̈õkwo bek tak pjang kjibokwo go l̈i go. Miydëy e go ga shji där wl̈o ga shji mär Cristo Jesús go dey. E kjĩshko ga pja jëk shäng tjl̈õkwo l̈i go ĩyado. 16 Tjl̈õkwo tak pjang Sbö kjibokwo go l̈i, e twara beno ba tjl̈õkwo kjragaga uunkong kong. Tjl̈õkwo l̈i beno bi kong, bi pinggl̈o, bi poshdunggl̈o, bi l̇l̇gwekkl̈o, shji jëk pjl̈o bek wl̈o, 17 Sbö tjl̈õkwo kjragaga opping ara e go wl̈o, l̇l̇ëbo pjl̈ú obl̈ë obl̈ë shärye ga pjl̈ú wl̈o.