3
Domer sök töshko jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo kojona Pedrorë kjl̈ara Jesucristo dbo go
Dbar kjwara ga syõshtozl̈ong dl̈oyo, dl̈o töy wl̈eni ga Pedro, Juan, e jem l̈öng Sbö u zl̈ong bäng. Eshko ga domer sök töshko kjl̈ara jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo, weno buk eni. Dbar kjwobi go ga sökoba tjwe Sbö u zl̈ong bäng. U bäng jong eshko kjwara kowëba Wol̈ësowa, iëba sök eshko l̈i ëye jem opzrëk eshko ga kong dbur roke wl̈o l̈e. Pedro, Juan, e jem opzrëk l̈öng eshko kjwl̈ë ga kong dbur rokara ba kong. Ĩya l̈ok drëng ga Pedro tjl̈ẽ ba kong ga «¡Tjawa ĩzong!» l̈e.
Eni ga ĩya beno sök drëng, kong dbur twero l̈e ga koshe sök. Gueniyo Pedro tjl̈ẽ ba kong ga «Tja dbur l̇l̇ëm, dbur sho shõyl̈ṍr l̇l̇ëm bakoe. Gueniyo ga l̇l̇ëbo tjeng bor tjok l̈i twër bop kong. Tja kong dbo twara Jesucristo, Nazaret so l̈irë. E go ga pja kojõzong, pja jëkzong» l̈e ba kong.
Eni ga shara Pedrorë ba orkwo kël̈ëkong go, ga kojonae. Jekdo eshko ga ba dregl̈o, e dbokjronoe. Eni ga jek zrow shäng erä, kojongö shäng ba dre l̈i go, eni ga jëktong, opzrëno jek Sbö u zl̈ong bäng ba tjok l̈ok. Jëk jong, zron jong, Sbö poshrëk arae. 9-10 Domer l̈i ĩkoba sök eshko u bäng jong kjwara ko Wol̈ësowa l̈i zl̈ong bäng, sök dbur rokë eshko enidoe. E kjĩshko ga shäng jëk, Sbö poshrëk ara l̈i ĩya l̈ok ga beno l̈öng yëy l̈e, pol̇l̇äktëng erä.
Pedro tjl̈ẽno nopga ara kong obi
11 Eshko ga swl̈o kayo poptono l̈i, Pedro, Juan, e raye woydë ame. Ga nopga l̈öng kjl̈obi beno l̈öng yëy l̈e erä, ga tek zron jong tjwe l̈öng l̈ishko, Salomón Shto buk l̈ishko. E ber buk Sbö u jong l̈ishko. 12 Ĩya Pedrorë ga tjl̈ẽ nopga l̈öng kës l̈i kong ga «Israel tjëyoga, ¿pjãy beno l̈öng yëy l̈ëmi ega? ¿Tjawa ĩmi l̈öng kjër egaro? ¿Woyotjl̈ĩmi ga domer kjwe iororwa jëk shäng borwa woshko l̈ëmire? Eni l̇l̇ëme. ¿Shäryororwa, tjawa jëk pjl̈o bek kjĩshko l̈ëmire? Eni l̇l̇ëm bakoe. 13 Sbö, e Abraham, Isaac, Jacob, e Sbö, bi tjl̈apgaga tek dënashko so Sbö bakoe. Ba parkaga Jesús, e iara beno kësbang, tjwl̈õ ara. Gueniyo bomi kongda, e tjwl̈õ l̇l̇ëme. Tworomi beno shäng no shdunggaga kong. Eni ga döya Pilatorë l̈arashko ga “Woydërwa l̇l̇ëme” l̈oromi. “Zrös pjang kjl̈ös go” l̈oromi eni. 14 No pjl̈o bek iak beno shäng dboy Sbö kong l̈i, e woydoromi l̇l̇ëme. No rokoromi kjl̈ara no zrök ä wl̈eniyo, “Era dözĩ borwa kong dey” l̈oromi eni. 15 Eni ga shji l̈öng së l̈aga l̈i, e zröromie. Gueniyo ga woshrara Sbörë iröng obi, ga tjawa beno l̈öng e ĩnorwa jl̈õe l̈aga. 16 Eni ga domer kjwe poptono shäng, e miydoromi pjl̈úe. Tjawa mär Jesús go. E kjĩshko ga domer kjwe dregl̈o dbokjronoe. Kjwe poptara Jesúsdë, tjawa mär ba go kjĩshko, ga ĩmi l̈öng wẽl̈ëe.
17 »Pjeyoga, miydër ga Jesús zröromi, e ichak Sbörë miydoromi l̇l̇ëm kjĩshko, bomi tjl̈apgaga ommiydono l̇l̇ëm bakoe. 18 Dënashko ga Sbö tjl̈ẽno ba tjl̈õkwo l̈agaga kong ga bi pjl̈uyo iche l̈e l̈i kong l̇l̇ëbo owa wen ara. L̇l̇ëye shäryoromi ba kong l̈i shäryono eni e kjĩshko. 19 E kjĩshko ga l̇l̇ëbo owa shäryëmi l̈öng l̈i, e owa jl̈õe l̈ozĩ, ga rayozĩ, ga pjãy optwos Sbö kong dey, owa pjang bomi go l̈i l̈ö̃ya ber dret wl̈o. 20 Shäryëmi eni ga pjãy iche Sbörë dbokjrë, ga Jesús, e dënashko ga kjrara Sbörë ber bomi pjl̈uyo l̈i, e iche ber shäng bomi tjok. 21 Eni gueniyo ga eerishko ga sök kjok dogo. Äär jong eni, l̇l̇ëbo uunkong, e kjl̈opswara Sbörë beno tjagl̈ën guing. Tjl̈õkwo l̈ara ba tjl̈õkwo l̈agaga tek dënashko sorë l̈i beno eni.
22 »Dënashko ga Moisés tjl̈ẽno bi tjl̈apgaga kong eni. Tjl̈ẽno beno eni: “Tjl̈apga bomi Sbö, pjãy kong tjl̈õkwo l̈aga kjre bomi tjrëko kjl̈ara, so tja kjoyoe. L̇l̇ëye l̈e bomi kong l̈i kol̈ozĩ uunkong. 23 Ëye omkol̈ono l̇l̇ëm ga kje Sbörë ber sök ba nopga tjok ame”* Deuteronomio 18.15, 18-19. l̈ara Moisésdë eni.
24 »L̇l̇ëye wen eerishko dbaryo l̈i l̈ak tek dënashko Sbö tjl̈õkwo l̈agaga uunkongdë, Samuel dwayo tek l̈ëkong. 25 Eni ga l̇l̇ëye l̈ara Sbörë ba tjl̈õkwo l̈agaga tek dënashko so kong jl̈õkoyo l̈i, e beno bomi kong, tjl̈õkwo twara bomi tjl̈apgaga tek dënashko so kong, beno ĩyado wl̈o l̈i, e beno bomi kong bakoe. Dënashko ga Sbö tjl̈ẽ Abraham kong ga “Tjëyo l̈öng kjrina kjrina kjok kjwang jĩkong kjimtër, bop tjëyo tek ber bop irgo kjl̈ara l̈i kjĩshko” Génesis 22.18; 26.4. l̈e. 26 Eni ga ba Wa ichara Sbörëshko ga ichara bomi shwoy bäm go, pjãy kjl̈obi l̈i kjimte wl̈o, l̇l̇ëbo owa shäryëmi l̈öng l̈i rayëmi wl̈o» l̈e.

*3:23 Deuteronomio 18.15, 18-19.

3:25 Génesis 22.18; 26.4.