9
Saulo kjl̈opswara Jesúsdë beno ba tjl̈õkwo kjraga
E wopro ga Saulo shäng Jesús tjl̈õkwo kjragaga kroyoywë ara, zröya wl̈o l̈e. E kjĩshko ga öör shäng syõshtaga kësbangyo ĩk. Ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tja jek woydë Damasco kjokyo. Eshko ga nopga jëk l̈öng Irbo Tjagl̈ën go l̈i wl̈ẽnor domer, wal̈ë kjl̈obi l̈i shar, ga tek sör jũshko Jerusalén kjokyo, shdũy wl̈o. E kjĩshko ga woydër ga tja kong kjibokwo twëp kjwöbö, twër judíoga syõ uyo jong kjok eshko l̈i kägäyoga kong, tja kjimte l̈ok wl̈o» l̈e. Eni ga kjibokwo twara ba kong, ga jek Damasco kjokyo.
Eni ga jek shäng ääto Damasco kjokyo ga ĩya ga iök shjiy ter tjwe kjok dogo dwayo, jek l̇l̇etl̇l̇et, ga kopjrina iök shjiy l̈irë beno pjang pjribrie. Jekdo eshko ga dgono jer rish buk töshko, ga kuya ga ëbo tjl̈ẽ ga «Saulo, Saulo, ¿tja irpjam ega?»
«Tjl̈apga, ¿pja ë?»
«Tja Jesús. Irpjam to shäng wl̈e, e tja.* Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «“Tja Jesús. Irpjam to shäng wl̈e, e tja. L̇l̇ëbo shäryëp shäng kjwe kjang bop kong, tja kol̈ëp l̇l̇ëm ga pja opsrek shäng om goshko” l̈e. Ga bangkjrara Saulorë ara ga tjl̈ẽ ba kong ga “¿L̇l̇ëye woydëp ga shäryër?” l̈e. Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga...» Pja kojõs, pja jongya opzrëk jek Damasco kjokyo. L̇l̇ëye shäryëp wl̈o l̈i, e l̈ëba bop kong eshko» l̈e ba kong.
Nopga jek l̈öng Saulo tjok l̈i, ëbo tjl̈ẽno l̈i kura l̈ok, gueniyo ëye ĩna l̈ok l̇l̇ëme. E kjĩshko ga beno l̈öng sëya l̇l̇ëme. E irgo ga Saulo kojono töshko l̈i dwayo. Bokkwo roshwing ga kjok ĩgö l̇l̇ëme. E kjĩshko ga shara l̈ok ba orkwo go, ga söra to jek Damasco kjokyo. Beno sök eshko dbargwo mya kjok ĩgö l̇l̇ëm, ië l̇l̇ëm, l̇l̇ëye ie l̇l̇ëm bakoe.
10 Domer sök kjl̈ara Damasco kjokyo ko Ananías. E Jesús tjl̈õkwo kjraga. Eshko ga Tjl̈apga Jesús weno shäng ba kong yoshko wl̈eni, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Ananías.»
«¿L̇l̇ë?, Tjl̈apga» l̈e ba kong.
11 Tjl̈ẽ ga «Pja nom Judas ushko, e jong irbo kowëba Irbo Pjl̈o Bek l̈i zl̈ong. Domer sök eshko kjl̈ara ko Saulo, e Tarso so. E sök syõshtë bor kong. 12 Yoĩno ga domer shrono shäng kjl̈ara ba shwoy ko Ananías, orkwo ië ba dl̈u kjing go wl̈o, kjok ĩgö obi wl̈o» l̈e.
13 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga, nopga ara tjl̈ẽno bor kong domer l̈ëp shäng l̈i kjĩshko. L̇l̇ëbo owa shäryara ara nopga kjrorop tjeng dboy bop kong l̈öng Jerusalén kjokyo l̈i kong. 14 Ga shrono shäng jũshko, ichaga syõshtaga kägäyogarë tek bop tjl̈õkwo kjragaga söya, shdũya wl̈o l̈e eni» l̈e ba kong.
15 Gueniyo ga Tjl̈apga Jesús tjl̈ẽ ba kong ga «Pja nomo. Domer l̈i, e kjroror, bor roy l̈ë oba kong wl̈o. E ichër jek nopga kjok shto obl̈ë obl̈ë so kong, ba pjl̈uyoga kong, Israel tjëyoga kong bakoe. 16 To shäng song bor kjĩshko sorë l̈i pin ba kong om go» l̈e.
17 Kuya ga jek öötong shäng Saulo sök l̈ishko, ga opzrëno jek kjër roshko. Öötong shäng ba shwoy ga orkwo iono ba dl̈u kjing go, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Saulo, pja bor kjl̈ara, Tjl̈apga Jesús, e weno shäng bop kong irbo, pja tek shäng l̈ishko. Ga tja ichara bop shwoy, pja bokkwo poptër wl̈o, bop go Sbö Sëya tjwe ber kësbang bop tjok wl̈o bakoe» l̈e.
18 Jekdo eshko ga Saulo bokkwo kjing go, l̇l̇ëbo l̈öno jer so mã zrẽrkwa kjoyo, ga bokkwo poptono beno pjl̈ú iröng obi. E irgo ga kojono, ga wara Ananíasdë jer di roshko. 19 Eni ga iono pjir ga dbokjrono obi.
Saulo Jesús roy l̈ono Damasco kjokyo
E irgo ga beno sök eshko dbar kjwöböso, Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng eshko l̈i tjok. 20 Eshko ga öötong shäng judíoga syõ uyo obl̈ë obl̈ë roshko, ga tjl̈ẽ oba kong ga «Jesús, e Sbö Wa jl̈õe» l̈e to shäng enido.
21 Nopga l̈öng ba kuk kës l̈i beno l̈öng yëy l̈e erä, tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «Domer kjwe sök Jerusalén kjokyoshko ga to shäng Jesús tjl̈õkwo kjragaga irpjang. Ga shrono tek shäng ëreshko epga shak, söya jongya twe syõshtaga kägäyoga kong wl̈o. ¿Kjwe e l̇l̇ëmdo?» l̈e l̈ok ëng kong eni.
22 Gueniyo Saulo tjl̈ẽ shäng oba kongshko ga tjl̈ẽ dbo ara jek këgong këgong anmoyõ. Pĩya oba kong wẽl̈ë ga bi pjl̈uyo iche l̈e Sbörë l̈i, e Jesús jl̈õe. Kuya judíoga kjok eshko so l̈irë ga beno l̈öng kjing erä, dborye l̈ok sorë miyde l̈öng l̇l̇ëme.
23 Dbar kop ara ga judíoga töno l̈öng, ga beno wotjl̈ĩk kjrinaso, Saulo zröya wl̈o l̈e eni. 24 Ga Damasco kjokyo kjëryo shäryak ak go pjribri kjókshko ga u bäng bäng tjeng pjök mya, nopga opshik kjok eshko dwayo wl̈o. Eshko ga u bäng dagaga iara l̈ok beno l̈öng eshko shkë dba, Saulo opshik l̈eshko ga shaya, zröya wl̈o l̈e eni. Gueniyo ga miydara Saulorë pjire. 25 E kjĩshko ga kjok shkë ga l̈ona ba oppinggagarë jer kjër l̈i pogl̈o go pjl̈or kal̈ëkong, shing kësbang roshko. Eni ga döktong toe.
Saulo shrono shäng iröng obi Jerusalén kjokyo
26 E irgo ga Saulo shrono tek shäng iröng Jerusalén kjokyo ga tön Jesús tjl̈õkwo kjragaga tjeng eshko l̈i tjok l̈ara, gueniyo bangkjrara l̈ok ara, wotjl̈ĩk l̈ok ga «E kjl̈opswono beno shäng Jesús tjl̈õkwo kjraga l̇l̇ëme» l̈e. 27 Gueniyo shäng eshko kjl̈ara ko Bernabé. Ga Saulo söra jek Sbö tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska l̈öng l̈i shwoy. Ga Saulo, e Jesús ĩno irbo jek shängshko sorë l̈i, e l̈ãywara ba kong, Jesús tjl̈ẽno ba kong l̈i kura l̈e eni, ga shäng Damasco kjokyo l̈ishko ga tjl̈ẽno Jesús kjĩshko ara, l̇l̇ëye bangkjrara l̇l̇ëme l̈e Bernabérë ba kong l̈ok eni bakoe. 28 Eni ga Saulo beno sök ba tjok Jerusalén kjokyo, ga jëk shäng ba tjok, tjl̈ẽno Jesús kjĩshko ara kjone pogo, l̇l̇ëye bangkjrara l̇l̇ëme. 29 Tjl̈ẽ ara, tjl̈õkwo kjl̈opswë kar kar judíoga tjl̈ẽ Grecia sopga tjl̈õkwo wl̈eniyo l̈öng l̈i tjok. Gueniyo zröya wl̈o l̈e l̈ok eni. 30 Kuya Jesús tjl̈õkwo kjragagarë ga söra jek Cesarea kjokyo, e irgo ga ichara l̈ok jek Tarso kjokyo.
31 Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Judea kjokyo, Galilea kjokyo, Samaria kjokyo, e beno l̈öng wopjl̈ú, barwëba ara l̇l̇ëme. Ga tön jek këgong këgong, opping l̈ok jek këgong këgong bakoe. Sbö bangkjre l̈ok ara, ga epga kjimte Sbö Sëyarë ara bakoe.
Eneas poptara Pedrorë
32 Pjl̈ara ga Pedro to shäng kjok shto obl̈ë obl̈ëshko ga jek Sbö nopga l̈öng Lida kjokyo l̈i ĩk. 33 Eshko ga domer wl̈ẽna buk kjl̈ara ko Eneas, öötong l̈u pjl̈ogl̈o kjwong (8) ga dre kuga l̇l̇ëm, buk töshko ba bukkl̈o kjing go erä. 34 Ĩya Pedrorë ga tjl̈ẽ ba kong ga «Eneas, pja popte Jesucristorë. Pja kojõs, bop bukkl̈o kjwe tö̃zong» l̈e. Jekdo eshko ga kojongö shäng erä. 35 Ĩya Lida sopga, Sarón sopgarë ga kjl̈opswono beno Tjl̈apga Jesús tjl̈õkwo kjraga.
Dorcas woshrara Pedrorë iröng obi
36-38 Kjok buk kjrina Lida kjokyo soshko ko Jope. Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjraga sök kjl̈ara wal̈ë ko Tabita, l̈ëy Grecia so tjl̈õkwo go ga Dorcas. Wal̈ë l̈i jëk to shäng l̇l̇ëbo shäryë oba kong pjl̈ú ĩyado, oba song wl̈eniyo kjimte ara bakoe. Pedro sök Lida kjokyoshko ga Dorcas shara swl̈orë, ga wol̈onoe. Ga shinmo doyo waraba pjir ga iaraba buk kjomo, kjër jong kjwara roshko. Kuya Jesús tjl̈õkwo kjragagarë ga Pedro shäng soshko Lida kjokyo l̈ëba ga domerga ichara l̈ok do pjök ba rokë. Öötong l̈öng ba shwoy ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja jek borwa tjok mal̈inge» l̈e.
39 Kuya ga to jek ba tjok. Öötong shäng eshko ga söra l̈ok jem shinmo doyo buk l̈ishko. Eshko ga syãpga kës l̈i töno l̈öng sl̈ar ëë, ga tek shrono l̈öng Pedro zl̈ong bäng. Dorcas sök së obishko ga shwong sera, twara ba kong l̈ok l̈i pina Pedro kong, ĩya wl̈o. 40 Eshko ga l̈öng eshko l̈i ichara Pedrorë uunkong jek kjoko. E irgo ga kjök torgö sök, ga syõshtono Sbö kong. E irgo ga bojongö sök shinmo shwo l̈ëkong, ga ĩya ga tjl̈ẽ ga «Tabita, pja kojõzong» l̈e ba kong, ga buk l̈i bokkwo roshwinoe. Pedro ĩya ga kojongö sök. 41 Eshko ga sök l̈i orkwo shakza pjä, ga kojonga shäng. E irgo ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga, syãpga l̈i rokara, ga opzrëno jek l̈öng kjër roy. Eshko ga Pedro tjl̈ẽ ba kong ga «Tabita shäng së obi. Ĩzĩa» l̈e. 42 Shinmo woshrara Pedrorë iröng obi roy shdöktong Jope kjokyo kjok kjwang jĩkong, ga nopga ara mär beno l̈öng Tjl̈apga Jesús go. 43 Domer sök kjok eshko kjl̈ara ko Simón, e l̇l̇ëbo shäryaga öng kwota go. Eshko ga Pedro beno sök Jope kjokyo dbar kop ara Simón ushko.

*9:5 Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «“Tja Jesús. Irpjam to shäng wl̈e, e tja. L̇l̇ëbo shäryëp shäng kjwe kjang bop kong, tja kol̈ëp l̇l̇ëm ga pja opsrek shäng om goshko” l̈e. Ga bangkjrara Saulorë ara ga tjl̈ẽ ba kong ga “¿L̇l̇ëye woydëp ga shäryër?” l̈e. Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga...»