12
Jesús tjl̈õkwo kjragaga shduna Herodesdë
Eshko dbaryo ga Jerusalén so pjl̈uyo ko Herodes. Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga kjong kjong irpjana, shdũya wl̈o. Ga nopga ichara Santiago zrök dröng go, ga zrörae. Santiago, e Juan kjl̈arayo. Roy kuya judíogarë ga beno l̈öng wopjl̈úe. E kjĩshko ga pjl̈ung shosho suk pjir shäryak ba uukkl̈o tjok l̇l̇ëm dbaryoshko ga nopga ichara Herodesdë Pedro shak bakoe. Shara l̈ok irgo ga ichara Herodesdë no shdũzl̈ong uyo roshko. Ba dagaga l̈öng eshko kjringgwo pkëng (4), kjrina kjrina noyo dogl̈o pkëng (4). Herodes wotjl̈ĩno ga söya, l̇l̇gweya oba bokshto dbar shrëzl̈ong irgo jã l̈ara.
Eni ga Pedro buk kjërshko dak dak l̈ë yõtso, gueniyo ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng syõshtë dbo ara Sbö kong Pedro kjĩshko.
Pedro shira Sbörë no shdũzl̈ong uyo roshko dwayo
«Shir bong jã» l̈ara Herodesdë l̈i shkëyoshko ga Pedro buk pë no dagaga tjeng do pjök tjrëko, orkwo kjrochak kar kar dröng sho go, ga no dagaga l̇l̇amo l̈i l̈öng këgong sit u bäng l̈ishko ba dë. Eshko ga Tjl̈apga parkaga kjok dogo so weno shäng kjl̈ara eshko, ga no shdũzl̈ong uyo roshko iök weno pjang kjwara shjiye. Eshko ga Pedro porwara, ga wol̇l̇ena, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja kojõs mal̈inge» l̈e. Jekdo eshko ga dröng sho ba pjrikkl̈o l̈ok ba orkwo go jek l̈ön kjl̈ul̈u erä. Eshko ga tjl̈ẽ ba kong obi ga «Bop shwong kop l̈ëkong kjwe pjũzong. Bop drepkwota kjwe zrëzong» l̈e, ga shäryara eni. Eshko ga tjl̈ẽ ba kong jek obi ga «Pja popgos bop shwong ter l̈ëkong kjwe go, ga pja tek bor irgo» l̈e.
Kuya ga opshino jek ba irgo, gueniyo wotjl̈ĩk ga «¿Tja yoĩkdo?» l̈e. 10 Gueniyo jek l̈öng äär no dagaga l̈öng bäm l̈ishko ga döktong l̈ok jek, ga jek kjwara obi ga döktong jek eni bakoe. E irgo ga äär jong no shdũzl̈ong uyo u bäng bängzak jong dröng sho go l̈ishko ga u bäng l̈i döktong jek wl̈es om go erä. Eni ga opshino jek l̈ok kjoko. Jëktong l̈ok wop tjokshko ga Pedro rayara Sbö parkaga l̈irë, ga beno shäng tjoksa.
11 Eshko ga woshrë kjl̈ay, ga tjl̈ẽ ga «Era miydër jl̈õkoyo ga Tjl̈apga, ba parkaga kjok dogo so ichara bor kong, tja döya Herodes wl̈oshko dwayo wl̈o, l̇l̇ëye shärye woydë judíogarë bor tjok l̈i wen bor kong l̇l̇ëm wl̈o» l̈e.
12 Miydara pjir eni ga to jek María ushko, María, e Juan mekë, Juan, e kowëba Marcos bakoe. Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga töno l̈öng syõshtë arae. 13 Öötong shäng eshko ga u bäng bäng yora kjöw kjöw kjoko dwayo.
Kjogl̈o shäng parkë eshko kjl̈ara ko Rode, e jek ba ĩk, e ë ĩya wl̈o l̈e. 14 Kura ga Pedro ybö. Zok ga u bäng l̈i döra ba kong, gueniyo woowa l̇l̇ëm kjĩshko ga jek l̇l̇et kjër roshko iröng ba rotë nopga tjeng syõshtë l̈i kong. Tjl̈ẽ ba kong ga «¡Pedro shäng kjoko!» l̈e.
15 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Pja skwẽre l̇l̇ëro?»
«L̇l̇ëme. Jl̈õe» l̈e ba kong eni.
Eni ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «E Pedro l̇l̇ëme. E ba daga Sbö parkaga kjok dogo so» l̈e.
16 E wopro ga Pedro shäng u bäng bäng yok kjöw kjöw kjoko obi. Eni ga u bäng l̈i döra l̈ok, ga ĩya ga bë shäng, ga beno l̈öng sëya l̇l̇ëme. 17 Gueniyo Pedro orkwo poyono, pjãy kjinkozong l̈okl̈o wl̈eni, ga shira Sbörë no shdũzl̈ong uyo roshko dwayo sorë l̈i roy l̈ara ba kong pjire. Pjir ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «L̇l̇ëye shäryono bor kong l̈i roy l̈ëmi Santiago* Santiago l̈e l̈i, e Jesús l̈ëng. E parkë sök Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Jerusalén kjokyo kägäyo. kong, bi pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga l̇l̇amo l̈i kong bakoe» l̈e. E irgo ga opshino to jek kjok shto obl̈ë.
18 Wẽshko kjok shröng ga no dagaga l̈i shdöktong pjang träk l̇l̇ëm no shdũzl̈ong uyo roshko. Tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «¿Pedro l̈i oto, kjwono l̇l̇ong?» l̈e. 19 E irgo ga l̇l̇ëye weno Pedro kong l̈i kjakrokara Herodesdë ba dagaga l̈i kong. Kjakrokara pjir ga tjl̈ẽ ba kong ga «Miydaga ber pjãydë» l̈e, ga nopga ichara ba zrök uunkong.
E irgo ga Herodes opshino to Judea kjokyo dwayo jek öötong shäng Cesarea kjokyo, ga beno sök eshko dbar kjwöböso.
Herodes wol̈onoe
20 Eshko dbaryo ga Tiro sopga, Sidón sopga, e mär l̈öng dl̈i tjwl̈ẽk Pjl̈u Herodes kjokyo l̈i go eröe. Gueniyo Herodes iirkë sök ba kong ara. E kjĩshko ga epga wotjl̈ĩno l̈ok kjrinaso ëng tjok jek Herodes ĩk Cesarea kjokyo.
Domer shäng kjl̈ara ko Blasto. E parkë sök Herodes dboryaga. Tiro sopga, Sidón sopga, e öör jong ba ĩkshko ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Woydërwa ga Herodes ber wopjl̈ú borwa tjok. E kjĩshko ga tjawa l̈an woydë ba tjok» l̈e.
Kuya ga «Jöl̈ö» l̈e ba kong, 21 ga dbar iara beno kjwara, Herodes ĩya l̈ok wl̈o.
Dbar l̈i öötongshko ga Herodes doyono sök ba pjl̈u shwongyo go, pjuna pjang ga sirkeno sök nopga bokshto ba pjl̈u sökkl̈o kjing go, ga tjl̈ẽno arae. 22 Kuya l̈ok ga öö l̈e l̈ok tjë jĩkong, tjl̈ẽ l̈ok ga «¡Tjl̈ẽ sök kjwe, domer l̈i tjl̈ẽkdo l̇l̇ëme! ¡Kjwe sbö!» l̈e. 23 Eshko ga «Sbö poshrëmirë dey» l̈ara ba kong l̈ok l̇l̇ëm kjĩshko ga jekdo eshko ga Sbö parkaga kjok dogo so, Herodes iara beno sök swl̈o ara. Eni ga wol̈ono to uaga shjuskrorë, ba shdunggl̈o.
24 E irgo ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga tön jek këgong këgong, ga Sbö tjl̈õkwo shdär jong l̇l̇aw pogo.
Pablo, Bernabé, e kjrara Sbö Sëyarë, ba pak shäryë wl̈o
25 Bernabé, Saulo, ba pak shäryara l̈ok pjir Jerusalén kjokyoshko ga opshino to l̈ok ey dwayo, öötong l̈öng Antioquía kjokyo iröng obi, ga Juan söra l̈ok jek ba tjok bakoe. Juan, e kowëba Marcos bakoe.

*12:17 Santiago l̈e l̈i, e Jesús l̈ëng. E parkë sök Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Jerusalén kjokyo kägäyo.