21
Pablo to jek Jerusalén kjokyo
«Tjawa toe» l̈ororwa borwa pjeyoga kong pjir ga tjawa opyono kjyong kësbang roy jek bek jongya Cos kjokyo. Wẽshko ga tjawa opshino eshko dwayo, ga tjawa jek l̈öng Rodas kjokyo, e irgo ga tjawa jek öötong l̈öng Pátara kjokyo. Eshko ga kjyong kësbang wl̈ẽnorwa pjang kjl̈ara brik pjang kjwl̈ë to jongya Fenicia kjokyo wl̈o l̈e, ga tjawa opyono ba roshko, ga tjawa jeke. Tjawa jek l̈öng eni ga tjawa kjër pjola ga dl̈ung tjrëko ko Chipre l̈i ĩnorwa, e ber buk orkwo mil̈ëkong. Ga tjawa jek l̈öng Siria kjokyo, öötong tjyono l̈öng Tiro kjokyo, l̇l̇ëbo söya kjyong sogorë l̈i shiya l̈ok ber eshko wl̈o. Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga wl̈ẽnorwa l̈öng kjl̈öbö, ga tjawa beno l̈öng ba tjok eshko dbargwo kjäk (7). Eshko ga Sbö Sëya tjl̈ẽ tjl̈õkwo kjragaga l̈i kong ga «L̇l̇ëbo wen Pablo kong owa Jerusalén kjokyo» l̈e. E irgo ga l̈ano l̈ok Pablo tjok, jem Jerusalén kjokyo l̇l̇ëm wl̈o.
Gueniyo ga jl̈õ l̈ara l̇l̇ëme. Öötong dbargwo kjäk (7) ga tjawa opshino to ey dwayo. Eshko ga epga, tjawa yorkara jer l̈öng dl̈ung kjako, ba boyga, ba wapga tjok. Eshko ga tjawa kjök tono tjë jĩkong, ga tjawa syõshtono Sbö kong. «Tjawa toe» l̈ororwa ëng kong pjir ga tjawa opyono kjyong roy, ga epga sano jek ba ushko iröng obi.
E irgo ga tjawa jek dl̈ung kjing go Tiro kjokyo dwayo öötong l̈öng Tolemaida kjokyo. Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng kjl̈öbö, ga «¿Pjãy yonde?» l̈ërwa ba kong. Eshko ga tjawa beno l̈öng ba tjok. Wẽshko ga tjawa opshino eshko dwayo, ga tjawa jek öötong l̈öng Cesarea kjokyo. Domer shäng kjl̈ara eshko ko Felipe, e kowëba Jesús tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈aga l̈ëba. Dl̈i pjl̈orgaga kjrak dogl̈o kjäk (7) dënashko l̈i, kjl̈ara l̈i e. Ga tjawa beno l̈öng ba tjok ba ushko. Felipe wapga tjeng dogl̈o pkëng (4), kjogl̈oga. Ol̈ö ga tjl̈õkwo l̈e Sbörë ba kong, ga l̈e l̈ok obl̈ë kong eni.
10 Tjawa l̈öng eshko dbar kjwöbö tjänshko ga domer tjwe shäng kjl̈ara Judea kjokyo dwayo ko Agabo. E Sbö tjl̈õkwo l̈aga. 11 Öötong shäng borwa shwoy ga Pablo dop pjrikkl̈o l̈i kjrara, ga oppjrino e go, ba orkwo go, ba dre go bakoe. Eshko ga tjl̈ẽ ga «Sbö Sëya tjl̈ẽ ga “Dop pjrikkl̈o ëre sogo, e äär shäng Jerusalén kjokyo, ga pjriya judíoga l̈öng eshko l̈irë jũni bakoe. Ga twe l̈ok tjl̈apgaga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong, l̇l̇gweya wl̈o” l̈e eni» l̈e.
12 Kurwa ga tjawa tjl̈ẽ Pablo kong ga «Pja jem Jerusalén kjokyo l̇l̇ëm dey» l̈ërwa eni pjl̈araso l̇l̇ëme. Cesarea sopga oml̈ono ba kong eni bakoe.
13 Gueniyo ga tjawa dboryara Pablorë. Tjl̈ẽ ga «¿Pjãy sl̈ar ega? ¿Tja iëmi woydëshko eni ega? Tjl̈apga Jesús kjĩshko ga tja shäng pjrikoba kjok orë koshë. Gueniyo erö l̇l̇ëme. Tja shäng zrökoba Jerusalén kjokyo wl̈o bakoe» l̈e.
14 Tjawa kol̈e woydë l̇l̇ëm kuzong ga tjawa tjl̈ẽ ba kong ga «L̇l̇ëye woyde Tjl̈apgarë l̈i, e ber eni» l̈ërwa.
15 E irgo ga tjawa poshäryono uunkong, ga tjawa opshino to jem Jerusalén kjokyo. 16-17 Eshko ga tjawa yorkaga Jesús tjl̈õkwo kjragaga kjong kjong Cesarea so l̈irë. Ga tjawa öötong l̈öng Jerusalén kjokyoshko ga tjawa söra l̈ok domer shäng kjl̈ara eshko ko Nasón l̈i shwoy. Domer, e Chipre so, gueniyo sök Jerusalén kjokyo. Jesús tjl̈õkwo kjragaga tek dämärshko l̈i, kjl̈ara l̈i e. Ga tjawa beno l̈öng ba ushko.
Pablo shäng Jerusalén kjokyo
Jerusalén kjokyo ga tjawa wl̈okjrara borwa pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga l̈öng l̈irë woowa l̇l̇ëme. 18 Wẽshko ga Pablo jek Santiago ĩk, ga tjawa jek ba tjok bebi. Tjawa öötong l̈öng eshko ga tjl̈apgaga Jesús tjl̈õkwo kjraga kägäyo töno l̈öng uunkong eshko, 19 ga «Miga» l̈ara Pablorë ba kong. E irgo ga l̇l̇ëye shäryara Sbörë nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong ba kjĩshko l̈i, e l̈ara ba kong pjire. L̈arashko ga l̇l̇ëbo shäryono chirawayo ëmdë l̈i, e l̈ara pjir bakoe.
20 Kuya l̈ok ga Sbö poshrëra l̈ok ara. E irgo ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Pablo, pja borwa kjl̈ara. Tjl̈õkwo l̈ërwa woydë bop kong kjrina. Miydëp pjl̈ú ga judíoga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng träk l̇l̇ëm, shtëy ga äär l̇l̇ëme. Ga epga uunkong tjl̈ẽ ga “Kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i, e tjwl̈õ ara. E rayako l̇l̇ëme” l̈e l̈ok eni. 21 Ga roy kura l̈ok ga pja to shäng oml̈ë obl̈ë. Judíoga l̈öng nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo tjrëko l̈i pim shäng “L̇l̇ëye tara Moisésdë l̈i, e rayëy ga pjl̈úe” l̈ëp to shäng eni ba kong. Ga pja tjl̈ẽ ga “Bi wapga, e doyo jyã tëy l̇l̇ëm ga pjl̈úe. Bi sdëkwo tek dënashko dwayo l̈i, e shäryëy ame bakoe” l̈ëp shäng eni.
22 »Eni ga pja shrono shäng jũshko, e roy kuya l̈ok kjl̈uwe. ¿Eni ga l̇l̇ëye shäryëy? 23 Pjl̈ú wl̈o ga l̇l̇ëye l̈ërwa bop kong l̈i shäryos dey. Shji l̈öng jũshko ëre tjrëko domerga tjeng dogl̈o pkëng (4), dämär ga käkzong shtë l̇l̇ëm dbar kjwöbö l̈ara l̈ok Sbö kong, ga e dbaryo l̈i pjir döröe. Shärye l̈öng, tara Moisésdë sorë l̈i eni. 24 Woydërwa ga epga sös jek bop tjok. Ga pja opyë ba tjok, l̇l̇ëye shäryëy l̈ara Moisésdë, shji äär Sbö poshrëk ba ushko ga pjl̈ú wl̈o l̈i, e shäryëp ba tjok eni eshko. Ga kä shtaga potjwl̈ẽga ber pjarë, pjãy uunkong kong. Eni ga pja ĩya nopga uunkongdë, ga miyde l̈ok e go ga tjl̈õkwo l̈araba kës bop kjĩshko l̈i, e jyõ eröe. Pja ëmdë ga kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i kol̈ëp shäng bebi, miyde l̈ok e go ga wẽl̈ëe.
25 »Nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo Jesús tjl̈õkwo kjraga l̈ira, l̇l̇ëye shärye l̈ok wl̈o l̈i, e tororwa beno ba kong pjir tjän. Tjawa tjl̈ẽno ba kong ga “Dl̈i l̇l̇ë twak sböpga jyãgl̈o kong l̈i sho uëy l̇l̇ëm, öng zrök kjyotso skuya ĩ l̈i sho uëy l̇l̇ëm, srëng l̇l̇ë uëy l̇l̇ëm, ga shji orkwosmono ë tjok l̇l̇ëm ga shji pë ba tjok l̇l̇ëm bakoe” l̈ororwa ba kong eni» l̈e.
Pablo sharaba Sbö u zl̈ong bäng
26 Eni ga domerga dogl̈o pkëng (4) l̈ara l̈i söra Pablorë jek ba tjok. Wẽshko ga opyono shäng ba tjok, ga l̇l̇ëye shäryëy l̈ara Moisésdë, shji äär Sbö poshrëk ba ushko ga pjl̈ú wl̈o l̈i, e shäryara ba tjok pjire. E irgo ga jek öötong shäng Sbö u zl̈ong bäng, ga ba dbaryo pjir l̇l̇ono, Sbö sënggl̈o söya eshko wl̈o l̈i söya l̇l̇ono, e l̈ara tjl̈apgaga l̈öng eshko l̈i kong pjire.
27 Eni ga dbargwo kjäk (7) koshe l̈öng l̈i pjitoe. Eshko ga Pablo öötong shäng Sbö u zl̈ong bäng. Eshko ga judíoga l̈öng kjl̈öbö Asia so. Pablo ĩya l̈ok ga öö l̈e l̈ok ara, ga nopga l̈öng eshko l̈i shdöra l̈ok jong träk l̇l̇ëm, ga jek rish Pablo kjing go. 28 Eshko ga tjl̈ẽ l̈ok nopga l̈i kong dbo go ga «¡Israel tjëyoga, tjawa kjimtozĩa! Domer to shäng oba ping owa kjok shto obl̈ë obl̈ë l̈i ëre. L̇l̇ëye l̈e to shäng l̈i, e shji Israel tjëyoga ëre wl̈oyo, kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i wl̈oyo, Sbö u ëre wl̈oyo bakoe. ¡Erö l̇l̇ëme! Nopga söra tek shrono kjl̈öbö jũshko judío l̇l̇ëm wl̈eniyo. ¡E go ga shto iak beno buk dboy Sbö kong ëre, e iara beno buk eni ame!» l̈e.
29 L̈unashko ga Pablo ĩna l̈ok shäng kjok shto obl̈ë Trófimo tjok, e Éfeso so, e judío l̇l̇ëm wl̈eniyo. Ga epga wotjl̈ĩno l̈ok ga söra Pablorë öötong l̈öng Sbö u zl̈ong bängdo l̈ara. «Sbö u iara beno jong dboy ba kong ame» l̈ara l̈ok e kjĩshko, miga eni l̇l̇ëme.
30 Eni ga nopga shdöktong l̇l̇aw pogo kjok eshko kjwang jĩkong, ga tjwe zron jong Sbö u zl̈ong bäng. Ga Pablo shara l̈ok, dopshira Sbö u jong l̈ishko dwayo jek kjoko, ga Sbö u kjëryo bäng bängzara jek kjl̈öw erä. 31 Eshko ga Pablo zröyde l̈ok. Eni ga roy sökoba jem äär ëngkjwaga Roma so kägäyo kësbangyo l̈i shwoy, tjl̈ẽ ba kong ga «Pja wl̈ẽp l̇l̇ëme. Jerusalén sopga dew töshko shdöktong jong träk l̇l̇ëme» l̈ëba eni.
32 Kuya ga ba ëngkjwagaga töna ba kägäyoga tjok, ga jer l̈ok zron jong nopga tjeng kës l̈ishko. Ĩya nopga l̈irë ga Pablo shpora ame. 33 Eshko ga tjl̈apga l̈i jek öötong shäng Pablo shwoy ga shara. Eshko ga ba ëngkjwagaga ichara ba pjrik, ba pjrikkl̈o shäryak dröng sho go pjl̈ogl̈o pjök go, ga tjl̈ẽ nopga tjeng l̈i kong ga «¿No kjwe ëro? ¿L̇l̇ëye shäryara?» l̈e.
34 Gueniyo ga öö l̈e l̈ok ara, kjl̈ara tjl̈ẽ obl̈ë, kjl̈ara tjl̈ẽ obl̈ë bakoe. Eni ga nopga shdöktong l̈öng kës l̈i kuzong ga l̇l̇ëbo bëy l̈i kjone dey miyde tjl̈apga l̈irë shäng l̇l̇ëme. E kjĩshko ga tjl̈ẽ ba ëngkjwagaga kong ga «Domer kjwe sözĩ jem kjomo, bi ëngkjwaga shtoyo buk l̈ishko» l̈e.
35-36 Eni ga söra l̈ok jek äär shäng tyozl̈ong jem kjomo wl̈o l̈ishko. Eshko ga nopga tjeng kës l̈i iirkë ara anmoyõ, jëk l̈öng ba irgo, öö l̈e l̈ok träk l̇l̇ëme. Tjl̈ẽ ga «¡Zrözĩa!» l̈e jong eni. E kjĩshko ga Pablo jëk om go ame, shakza ëngkjwagaga kjl̈öbö l̈irë pjä, ga söra l̈ok jem pjang kjomo.
Pablo tjl̈ẽno nopga tjeng ara l̈i kong
37 Eni ga Pablo zrëya l̈ok jek l̈öng l̈ishko l̈eshko ga Pablo tjl̈ẽ ëngkjwaga kägäyo kësbangyo l̈i kong ga «¿Tja tjl̈ẽ bop kong sira ga buere?» l̈e ba kong, gueniyo l̈ara tjl̈apga l̈i tjl̈õkwo go.
Kuya ga tjl̈ẽ ga «¿Pja tjl̈ẽ Grecia so tjl̈õkwo pjl̈úro? 38 Kjupäbäshko ga Egipto so shrono shäng kjl̈ara jũshko, ga nopga owa no zrök ä wl̈eniyo, e töna dogl̈o sak dbäw dbäw pjl̈ogl̈o pkëng (4,000). Ga epga söra jek kjok dogro no l̇l̇ëmshko, ëngkjwë tjawa Roma so tjok wl̈o l̈ara. E pjaro l̈oror» l̈e.
39 Kuya ga «L̇l̇ëme. Tja judío, tja Tarso so, kjok l̈i tjwl̈õ ara wl̈eniyo, e Cilicia kjokyo obi. Rokër bop kong sira ga tja ichëp tjl̈ẽ nopga tjeng ëre kong» l̈e.
40 Kuya ga jl̈õ l̈ara.
Eni ga Pablo kojono shäng tyokl̈o jem l̈i worbo pjirshko, ga orkwo poyono, pjãy kjinkozong l̈okl̈o wl̈eni. Kjinkono l̈öng ga tjl̈ẽno ba kong l̈ok arameo tjl̈õkwo go. Tjl̈ẽ ga