27
Pablo icharaba to jongya Roma kjokyo
Woyotjl̈ĩna tjl̈apgaga l̈irë pjir ga tjawa iche jek jongya Italia kjokyo wl̈o l̈eshko ga Pablo, e twara l̈ok ëngkjwagaga ara kägäyo kjl̈ara kong, de wl̈o. Domer, e ko Julio. E ëngkjwaga parkë l̈öng pjl̈u kësbangyo sök Roma kjokyo l̈i daga wl̈eniyo. Ga kong nopga obl̈ë shdung l̈öng eshko, e twara l̈ok, de wl̈o bakoe. Eshko ga kjyong pjang kjl̈ara kësbang jek äär Adramitio kjokyo dwayo brik pjang kjwl̈ë jongya Asia kjyong tjyozl̈ong shtoyo kjrinashko kjrinashko l̈e, ga tjawa opyono e roshko, ga tjawa opshino toe. Aristarco jek shäng borwa tjok bebi, e Tesalónica so. Tesalónica kjokyo, e Macedonia kjokyo obi. Wẽshko ga tjawa öötong l̈öng kjyong tjyozl̈ong kjokyo ko Sidón. Eshko ga Pablo songe l̈e Juliorë, ga rayara to ba pjeyoga wl̈eni l̈öng eshko l̈i ĩk, kjimte l̈ok wl̈o.
E irgo ga tjawa opshino to Sidón kjokyo dwayo. Eshko ga pjl̈uk tjwe jong dbo ara dl̈ung buk kës l̈i shwo l̈ëkong, ga tjawa bakwe jong iröng eröe. E kjĩshko ga tjawa to jek dipzono dl̈ung tjrëko ko Chipre, e pjl̈or dew l̈ëkong pjl̈uk ara l̇l̇ëmshko. E irgo ga tjawa dipzono jek dl̈ung buk Cilicia kjokyo, Panfilia kjokyo, e bokshto, kjwo kal̈ëkong, ga tjawa tjyono öötong l̈öng Mira kjokyo, e Licia kjokyo obi. Eshko ga kjyong wl̈ẽna ëngkjwaga kägäyo l̈irë pjang kjl̈ara obl̈ë kësbang jek äär Alejandría kjokyo dwayo, brik pjang kjwl̈ë jongya Italia kjokyo l̈e. Eni ga tjawa opyono e roshko ba tjok, tjawa jek këgong shara wl̈o.
Dbar kjwöböso ga pjl̈uk ara kjĩshko ga tjawa jëktong kjyong l̈i go wor, ga pakyo ara, eni ga tjawa jek öötong l̈öng Gnido kjokyo gomyo. Ga tjawa jek bek l̈ororwa, gueniyo tjawa bakwe pjl̈ukdë ara obi kjĩshko ga tjawa dipzono jek dl̈ung tjrëko pjang kjrina obi ko Creta, e pjl̈or dew l̈ëkong pjl̈uk ara l̇l̇ëmshko, kjok ko Salmón l̈i bokshto. Ga tjawa jek l̈öng, gueniyo dl̈ung sor go soyo arae. Eni ga tjawa jek äär l̈öng kjok buk kjrina kowëba Kjyong Tjyozl̈ong Shtoyo Pjl̈úshko, Lasea kjokyo buk ba soshko.
Eshko ga tjawa barwara pjl̈ukdë ara kuzong ga dbar to jek kop ara tjän. Shji ië l̇l̇ëm Sbö kong dbaryo shrëya judíogarë l̈i, e to jek tjän, ga miydororwa e go ga kjok owa shunyo shrë ara dbaryo l̈i döröe. Kjok eni ga dl̈ung iirkë arae. E kjĩshko ga shji jek dl̈ung kjing go ga shji sjëke. Eni ga nopga jek l̈öng l̈i poshduna Pablorë, tjl̈ẽ ga 10 «Domerga, ĩn ga shji jek l̈öng ëre kong l̇l̇ëbo wen owa, shji kjyong kësbang ëre jer bi shjiryo, bi l̇l̇ëbo tjeng kës wl̈e tjok. Erö l̇l̇ëme. Shji ëmdë ga jer bakoe. Shji ber l̈öng na dey» l̈e.
11-12 Gueniyo ga kjyong tjyozl̈ong shtoyo eshko l̈i, kjok owa dbaryo ga shji l̈öng shto eshko ga pjl̈ú l̇l̇ëme. E kjĩshko ga kjyong sogo l̈i, ba kjyong söga shäng l̈i, e tjl̈ẽ l̈ok ëngkjwaga kägäyo l̈i kong ga «Shji jek dey» l̈e. Nopga l̇l̇amo l̈öng kës l̈i wotjl̈ĩk jong e kjoyo bakoe. Tjl̈ẽ l̈ok ga «Shji opshik jũshko dwayo dey. Tjl̈ĩy, shji jek Fenice kjokyo ga buere ĩy wl̈o. Eshko ga kjok owa dbaryo ga shji l̈öng shto eshko ga pjl̈úe» l̈e. Fenice kjokyo, e kjyong tjyozl̈ong kjokyo buk Creta kjokyo obi. Eshko ga dl̈o jer shwo l̈ëkong l̈i ĩy ga wẽl̈ëe. Kuya Juliorë ga tjl̈õkwo baĩya l̈ok l̈i kol̈ara, Pablo ĩ l̈ira kol̈ara l̇l̇ëme.
Dl̈ung kjing kjok owa, pjl̈uk ara
13 Eshko ga pjl̈uk l̈i tjwe jong dl̈ung buk kës shwo l̈ëkong, gueniyo wore. E kjĩshko ga wotjl̈ĩk l̈ok ga «Shji to ga bue» l̈e. Eni ga ba dröng sho kjyong shakkl̈o kësbang l̈ona jer dl̈ung roshko l̈i shira l̈ok tëm kjyong l̈i roshko iröng obi, ga tjawa opshino jek l̈öng dl̈ung tjrëko Creta l̈i kjako. 14 Gueniyo wop tjok ga pjl̈uk tjwe jong kjrina obi, dl̈ung tjrëko l̈i shwo l̈ëkong shara, dbo ara anmoyõ, pjl̈uk l̈i kowëba Nororiental, 15 ga tjawa bakwara arae. Eni ga kjyong kësbang l̈i bojonwa ber buk pjl̈uk l̈i shwo l̈ëkong l̈ërwa ga äe. E kjĩshko ga kjyong l̈i rayorowa söya pjl̈uk l̈irë om go äär kjone ga eshko. 16 Ga tjawa söra to jek dl̈ung tjrëko buk chirawa ko Cauda pjl̈or dew l̈ëkong. Eshko ga pjl̈uk dbo ara l̇l̇ëme. E kjĩshko ga kjyongwa chirawa sörwa pjang kjl̈ara l̈i irgo kjro go, e poyonwa jem kjl̈ara l̈i roshko l̈ërwa. Ga tjawa kong pak twara ara, gueniyo ga poyonorwae. 17 E irgo ga kjyong kësbang l̈i doyo pjrira domerga l̈irë l̈ok tuk, war l̇l̇ëm wl̈o l̈e. Eshko ga tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «Shji söya pjl̈uk kjwerë jek äär jong bo buk kjweshko ko Sirte l̈ishko. Kjweshko ga kjone kjoneshko ga ro chira, ga shji kjyong pjë, war bi shjiryo» l̈e eni, ga bangkjrara l̈ok arae. E kjĩshko ga shwong kjoyo shtëgro ara pje l̈ok pjang kjomo pjl̈uk shakkl̈o kjyong jëk wl̈o l̈i, e l̈ona l̈ok ter töshko, söya pjl̈ukdë jek eshko l̇l̇ëm wl̈o, ga kjyong l̈i rayara l̈ok söga pjl̈ukdë om go shara.
18 Wẽshko ga dl̈ung kjing go l̈i pjl̈uk ara obi, tjawa bakwe dbo ara ĩyadoe. Eni ga kjyong sögaga kjarga l̈öng ba l̇l̇ëbo söya tjeng soynekkl̈o kës l̈i dbuk l̈ok jer dl̈ung roy. 19 Wẽshko ga ba orkwo om go l̈i goshko ga shwong kjoyo shtëgro ara l̈i dbura l̈ok jer dl̈ung roy, kjyung sho l̇l̇ë, kjor l̇l̇ë kjyong shakkl̈o l̇l̇ë l̈i tjok bakoe. 20 Dbar kop ara ga kjok owa owa, pjl̈uk tira l̇l̇ëm dl̈ung kjing go, dl̈ung iirkë arae. E wopro ga dl̈o wen l̇l̇ëm, dbala ëmdë l̇l̇ëm bakoe. Eshko ga tjawa to jek l̈öng kjone miydërwa sira l̇l̇ëm, ga tjawa där, e koshërwa ame, e woyojerorwa pjire.
21 Eshko ga tjawa l̈öng ioydë l̇l̇ëm dbar kop ara tjän. Eni kuzong ga Pablo kojono shäng nopga l̈öng l̈i tjrëko, ga tjl̈ẽ ga «Domerga, shji l̈öng Creta kjokyo obishko ga tja kol̈oromi kjwe ga shji to l̈öng song jũni l̇l̇ëm, ga bomi l̇l̇ëbo jeno bomi shjiryo l̇l̇ëm bakoe. 22 Gueniyo eni tjok ga rokër bomi kong ga pjãy dbokjrozong. Ëye l̈öng jũshko ga wol̈on kjl̈ara l̇l̇ëme. Gueniyo kjyong kësbang ërera jer bi shjiryo. 23 Sbö, e bor sogo, ga tja parkë shäng ba kong ĩyado. L̈una shkëyo ga ba parkaga kjok dogo so ichara weno shäng bor kong kjl̈ara, 24 ga tjl̈ẽ bor kong ga “Pablo, l̇l̇ëye bangkjrëp l̇l̇ëme. Pja jongya pjl̈u kësbangyo sök Roma kjokyo l̈i bokshto, pja l̇l̇gweya wl̈o. Bop kjĩshko ga nopga l̈öng kjyong kësbang roshko kjl̈obi kjwe wol̈on l̇l̇ëm, döya Sbörë uunkong” l̈e. 25 E kjĩshko ga pjãy dbokjrozong. Sbö, e koshër ga shji kjimte jl̈õkoyo, l̈ara ba parkaga l̈irë bor kong sorë l̈i eni. 26 Gueniyo ga shji söya pjl̈ukdë äär dl̈ung tjrëko pjang kjrina, ga kjyong ëre pjë dl̈ar ber buk eshko» l̈e.
27 Eshko ga öötong dbar sak kjwara kjingsho pkëng (14) ga tjawa bakwe pjl̈ukdë jek l̈öng dl̈ung ko Adriático* Eshko dbaryo ga dl̈ung kowëba Adriático l̈i, e dl̈ung kowëba Adriático eerishko l̈i l̇l̇ëme. E obl̈ë. l̈i kjing go obi. E shkëyo kjok rong dik ga kjyong sögaga l̈i tjl̈ẽ ëng kong ga «Shji ääto pjöshko dikjoyoe» l̈e. 28 Ga dl̈ung l̈i ro kjöm, e tjl̈ĩna l̈ok ba tjl̈ĩkkl̈o go, ga beno ro wop orkwo jyãgl̈o Orkwo jyãgl̈o pjl̈ara, e centímetro sak pkëng kjingsho shkëng (45) dik. pjl̈ogl̈o sak kjwong (80). Wop tjok obi ga tjl̈ĩna l̈ok jek obi, ga beno ro wop orkwo jyãgl̈o pjl̈ogl̈o sak tjer (60). 29 Eshko ga bangkjre l̈ok ara, pjë ak go l̈e, ga dröng sho kjyong shakkl̈o këskës l̈ona jer dl̈ung roshko kjwo pkëng (4) kjyong si l̈ëkong, kjyong l̈i jëk ame wl̈o. Eni ga beno l̈öng eshko syõshtë, epga kjok shrän l̈öng së obi wl̈o l̈e. 30 Eni ga kjyong sögaga l̈i tök woydë kjyong l̈i roshko dwayo l̈e, ga opyorgö l̈öng kjyong chirawa l̈i l̈ong jer dl̈ung kjing kjyong kësbang l̈i ne l̈ëkong. Shäryara eni, dröng sho kjyong shakkl̈o l̈õya wl̈o l̈ara, miga tök wl̈o l̈e. 31 Gueniyo eshko ga Pablo tjl̈ẽno ëngkjwagaga l̈öng l̈i kong, ba kägäyo l̈i kong bakoe. Tjl̈ẽ ba kong ga «Kjwepga kjwe ber l̈öng kjyong kësbang ëre roshko l̇l̇ëm ga pjãy där l̇l̇ëme» l̈e.
32 Eni ga kjyong chirawa l̈õya kjyong sögagarë l̈öng l̈i, e kjyungyo zara ëngkjwagaga l̈irë tas tas, jer l̈ono dl̈ung kjing go, ga jenoe.
33-34 E irgo ga kjok shränto ga Pablo tjl̈ẽ nopga l̈öng eshko uunkong kong ga «Öötong dbargwo sak kjwara kjingsho pkëng (14) tjän ga pjãy l̈öng woydë, ga pjãy ioydë l̇l̇ëm bakoe. E kjĩshko ga rokër bomi kong ga pjãy ios sira. Pjãy l̈öng së wl̈o ga woyde ga pjãy ië. Eni ga pjãy wol̈on kjl̈ara l̇l̇ëm, bomi käkzong ëmdë ga jer pjl̈ara l̇l̇ëm bakoe» l̈e.
35 L̈ara eni pjir ga pjl̈ung shosho suk pjir kjrara tjeng kjwara ba wl̈oshko, ga syõshtono Sbö kong, tjl̈ẽ ga «Dl̈i ëre tworop borwa kong. Tjawa ber wopjl̈ú bop tjok e kjĩshko» l̈e nopga tjeng kës l̈i bokshto. Eni ga tora bëy ga uarae. 36 Ĩya uunkong l̈irë ga wokjankono, ga iono l̈ok bakoe. 37 Tjawa l̈öng kjyong l̈i roshko uunkong ga dogl̈o sak dbäw pjl̈ogl̈o pjök kjingsho sak kjäk kjingsho tjer (276). 38 Ga iono l̈ok woydara bayo kjöm ga eni. E irgo ga pjl̈ung shosho söya tjeng kjyong roshko kës l̈i dbura jer dl̈ung roy dret, kjyong l̈i wënyë wl̈o l̈e.
39 Kjok shräno pjir ga tjawa l̈öng kjokyo kjone miyde kjyong sögaga l̈irë l̇l̇ëme. Gueniyo ĩya l̈ok ga bo jem buk eshko kjrina, l̈a sho tjok. Eni ga wotjl̈ĩk l̈ok ga «Kjyong ëre tjyëy këgo sit ga buere ĩy» l̈e. 40 Ga ba dröng sho kjyong shakkl̈o këskës l̈ona jer tjeng dl̈ung roshko l̈i, e kjyungyo zakza l̈ok tas tas beno tjeng dl̈ung roshko eshko. Ga ba kjl̈ongkwang l̈ok si l̈ëkong ba l̇l̇gwekkl̈o l̈i kjyungyo döra bakoe. E irgo ga shwong kjoyo pjl̈uk shakkl̈o l̈i, e poyona l̈ok kara ba kjyong l̈i ne l̈ëkong, bakwe pjl̈ukdë jek këgong pjöshko wl̈o l̈ara. 41 Gueniyo to jek jong l̈a sho töno tjeng dl̈ung roshko l̈i bët ga kjyong l̈i l̇l̇iktong beno buk l̈a sho l̈i roshko. Eshko ga ne l̈ëkong l̈i l̇l̇iktong beno jong wir ame, ga si l̈ëkong l̈i, e shpoya dl̈ung pjl̈ubl̈unyorë ara, ga dl̈oktong kjwangyo dboy dboye.
42 Eni ga ëngkjwagaga l̈i tjl̈ẽ ëng kong ga «Nopga dëy, söy tjeng kjwe zröy dret dey, l̇l̇ëm ga ichëy jek wë ĩ ga tök l̈ok drete» l̈e.
43 Gueniyo woyde ba kägäyo l̈irë ga Pablo zröya l̇l̇ëme l̈e, ga tjl̈ẽ ëngkjwagaga l̈i kong ga «Wẽyẽ, zröy l̇l̇ëme. Ëye wë pjl̈ú ga optë jer dl̈ung roy bäm go, jek wë ĩ äär pjë jong pjöshko. 44 L̇l̇amo l̈öng obl̈ë jek kjorkwang kjing go, l̇l̇ëm ga kjyong dl̈oktong kjwangyo go bakoe» l̈e.
Eni ga tjawa kayo döktong pjir, öötong pjöshko beno l̈öng së uunkong.

*27:27 Eshko dbaryo ga dl̈ung kowëba Adriático l̈i, e dl̈ung kowëba Adriático eerishko l̈i l̇l̇ëme. E obl̈ë.

27:28 Orkwo jyãgl̈o pjl̈ara, e centímetro sak pkëng kjingsho shkëng (45) dik.