Carta a los Colosenses
Kjibokwo ëre tara Pablorë Colosas sopga kong
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Pablo. E Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo. Domer shäng kjl̈ara obi ko Epafras. Dënashko ga Jesús roy pjl̈ú l̈ara Colosas kjokyo. Pablo om go l̈i tjl̈õkwo l̈ono eshko l̇l̇ëme.
Gueniyo l̈u to jek ara irgo ga Pablo sök kjërshko Roma kjokyo, Jesús roy pjl̈ú l̈ara kjok shto obl̈ë obl̈ë kjĩshko, tak pjang Hechos 28.16-31 go sorë l̈i eni. Ga Epafras öör eshko ba ĩk, ga l̇l̇ëbo owa shärye Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Colosas kjokyo l̈irë l̈i l̈ara ba kong pjire. Tjl̈ẽ ba kong ga no kjone kjone to l̈öng tjl̈ẽ ga kjok uunkong shäryara Sbörë Jesús go l̇l̇ëm; Jesús tjwl̈õ ara l̇l̇ëm; tjwl̈õ arayo l̈i, e judío sdëkwo l̈e l̈öng eni l̈e, miga jyõ erä.
E kjĩshko ga kjibokwo ëre tara Pablorë, Jesús roy pjl̈ú l̈i wl̈ikokl̈o. Jesús iara Sbörë beno tjwl̈õ ara, l̇l̇ëbo tjeng kës l̈i kjinmo l̈i tara ba kong. Ëye där kjok l̇l̇gwekkl̈o kjok ëre so l̈i go ga äe tara ba kong. Woyde Sbörë ga shji jëk ba bokso sorë l̈i tara ba kong bakoe.
1
Kjibokwo ëre taga tja Pablorë, bi kjl̈ara Timoteo tjok. Tja kjrara Sbörë beno ba tjl̈õkwo roy l̈aga Cristo Jesús ãska.
Pjeyoga Cristo tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Colosas kjokyo, kjibokwo ëre ichërwa jek bomi kong. Pjãy Sbö nopga.
Rokërwa bi Data Sbö kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy kjimte ara, pjãy ie ber l̈öng wl̈ẽp bakoe.
Pablo syõshtono Sbö kong Colosas sopga kjĩshko
3-5 Dënashko ga tjl̈õkwo bek l̈i kuromi, ga kjroromi. Sbö tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈i e. Eerishko ga pjãy roy kurorwa ga pjãy mär l̈öng Cristo Jesús go, Sbö nopga uunkong woydëmi ara bakoe. Shäryëmi l̈öng eni, bomi potjwl̈ẽkkl̈o jnek tjeng kjok dogo twe Tjl̈apgarë bomi kong l̈e l̈i kjĩshko. E kjĩshko ga tjawa syõshtë Sbö kongshko ga tjawa wopjl̈ú ba tjok bomi kjĩshko. Sbö, e bi Tjl̈apga Jesucristo Data.
Dënashko ga l̇l̇ëye shäryara Sbörë bi kong ba wopjl̈ú kjĩshko l̈i roy öötong bomi kong. Eerishko ga Sbö tjl̈õkwo bek l̈i shdöktong jek këgong, kjok kjwang jĩkong. Kuya nopgarë ga tjl̈õkwo kjre, ga epga kjl̈opswe ber jëk l̈öng obl̈ë, pjãy omshäryono sorë ga eni. Tjl̈õkwo l̈aga bomi kong bäm go l̈i, e borwa kjl̈ara Epafras. E woydërwa ara. E parkë shäng Cristo kong borwa tjok, pjãy kjimte wl̈o. Pjãy kjimte Sbö Sëyarë ëng woydë ara kar kar l̈i roy söga borwa kong l̈i e.
E kjĩshko ga pjãy roy kurorwa tek l̈ëkong ga tjawa beno l̈öng syõshtë bomi kjĩshko ĩyado. Rokërwa Sbö kong ga ba kjok miydë l̈i twe ba Sëyarë bomi kong, l̇l̇ëye woyde shäryëmi l̈i miydëmi wẽl̈ë wl̈o. 10 Rokërwa ba kong eni, l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryëmi ĩyado wl̈o, e miydëmi jek këgong këgong wl̈o bakoe. Eni ga Tjl̈apga Jesús ber wopjl̈ú bomi kong, pjãy jëk nopga baĩya dik kjĩshko. 11 Dbo ara l̈i, e Sbö eröe. Eni ga rokërwa ba kong ga pjãy kjimte ara, l̇l̇ëbo wen tjwe bomi kong owashko ga Cristo rayëmi l̇l̇ëm wl̈o, pjãy ber l̈öng wotöy, wopjl̈ú wl̈o. 12 Sbö sök no pjl̈uyo ĩyado l̈ishko ga kjok shjiy ara anmoyõ. Ga pjãy iara Data Sbörë beno l̈öng l̇l̇ëbo twe ba nopga kong eshko l̈i kjrë wl̈o. Woydërwa ga pjãy ber l̈öng wopjl̈ú ba tjok e kjĩshko. 13 Shji l̈öng kjok ro sĩ roy wl̈eni obishko ga shji döra Ä wl̈oshko dwayo. Ga ba Wa woyde ara l̈i, e iara beno shäng bi pjl̈uyo shara. 14 Ba kjĩshko ga shji döktong bi shdunggl̈o dbo dorko dwayo, owa pjang bi go l̈i l̈öna beno dret bakoe.
Cristo tjwl̈õ ara anmoyõ
15 Sbö, e ĩgöy l̇l̇ëme.
Gueniyo Cristora ĩnoy,
ga e so Sbö kjoyoe.
Kjok shäryayde Sbörë l̇l̇ëm obishko ga
Cristo sök tjän.
L̇l̇ëbo shäryara Sbörë kës l̈i,
e iara beno tjeng ba wl̈oshko.
16 Ba go ga l̇l̇ëbo uunkong shäryara Sbörë.
L̇l̇ëbo tjeng kjok dogo,
l̇l̇ëbo tjeng kjok ëre kjing go,
l̇l̇ëbo wẽl̈ë,
l̇l̇ëbo ĩgöy l̇l̇ëm,
sëya l̇l̇ë dbo ara wl̈eniyo,
obl̈ë ichagaga wl̈eniyo,
e shäryara ba go uunkong,
ga uunkong l̈i twara beno ba kong bakoe.
17 L̇l̇ëbo shäryak l̇l̇ëm obishko ga e sök tjän.
L̇l̇ëbo tjeng kës l̈i mär ber tjeng ba go.
Cristo l̇l̇ëm ga e tjeng ame.
18 Ba tjl̈õkwo kjragaga, e ba doyo wl̈eni,
ga ba kägäyo l̈i e.
Epga iaga ber l̈öng së jl̈õkoyo l̈i e.
E woshrono iröng obi,
nopga wol̈ono obl̈ë l̈i bäm go.
E kjĩshko ga beno tjwl̈õ ara,
l̇l̇ëbo obl̈ë kjinmo.
19 Woydara Sbörë ga
e om go ber pjang Cristo go jl̈õkoyo.
20 E ichara Sbörë
srëng kwong pjang kjl̈ös go,
l̇l̇ëbo uunkong ber tjeng wl̈ẽp Sbö tjok wl̈o,
ber tjeng bëy ba tjok iröng obi wl̈o,
l̇l̇ëbo tjeng kjok dogo,
l̇l̇ëbo tjeng kjok ëre kjing go bakoe.
21 Dënashko ga pjãy l̈öng bëy Sbö tjok l̇l̇ëme. Eshko ga l̇l̇ëbo owa shäryëmi l̈öng ara kjĩshko ga pjãy ba moskwoga wl̈eni. 22 Gueniyo Cristo wol̈ono jl̈õkoyo kjĩshko ga pjãy iara Sbörë beno tjeng bëy ba tjok iröng obi, pjãy ie ber l̈öng pjl̈o bek, pogo l̇l̇ëye ber dret ba bokso wl̈o. 23 Gueniyo woyde ga pjãy mär ber l̈öng Cristo go. Tjl̈õkwo pjl̈ú kjroromi l̈i, e jyõ l̈ëmi sira l̇l̇ëme. Tjl̈õkwo pjl̈ú ëre roy shdöktong kjok kjwang jĩkong. Tjl̈õkwo l̈ër shäng l̈i e.
Pablo parkono Jesús tjl̈õkwo kjragaga kong
24 L̇l̇ëbo weno bor kong owa bomi kjĩshko. Tja wopjl̈ú e kjĩshko. Cristo Jesús tjl̈õkwo kjragaga, e ba doyo wl̈eni, ga Cristo shdunaba ara ba kjĩshko. Eerishko ga tjara shdungoba shara, ga tja wopjl̈ú e kjĩshko. 25 Tja iara Sbörë beno shäng parkë bomi kong, ba tjl̈õkwo kjragaga obl̈ë l̈i kong bakoe. Tja ichara beno shäng ba tjl̈õkwo kës l̈i l̈ë bomi kong. 26 Tjl̈õkwo ëre jnena Sbörë tjeng tek dënashko dwayo, gueniyo eerishko ga l̈ara ba nopga baĩya l̈öng l̈i kong. 27 Shäryara eni, woydara ga tjl̈õkwo pjl̈ú, owa l̇l̇ëm jnek tjeng l̈i miydëmi pjãy nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo l̈irë wl̈o. Tjl̈õkwo l̈i eni: Cristo ber shäng bomi tjok ga pjl̈ú, ga l̇l̇ëbo twe ba nopga kong l̈ara Sbörë l̈i, e ber bomi kong bakoe.
28 Cristo roy l̈ërwa nopga kong, ga epga poshdunwa, pinwa, borwa kjok miydë tjeng kës l̈i go. Shäryërwa eni, nopga töno beno tjeng Cristo tjok l̈i jëk bëy wl̈o, ĩya Sbörë l̈öng pjl̈o bek wl̈o. 29 Tja parkë ara e kjĩshko. Tja drön ara, e shäryër wl̈o, dbo twe Cristorë bor kong kës l̈i go.