3
Pablo ichara Sbörë ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong
E kjĩshko ga tja Pablo, tja sök kjërshko, Cristo Jesús tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ër pjãy nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong kjĩshko. Miydëmi ga Sbö wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga tja ichara ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë bomi kong. Tjl̈õkwo l̈i miydëba l̇l̇ëm, gueniyo l̈ara bor kong, toror bomi kong kjibokwo ëre go sira sorë ga eni. 4-5 Eni ga kjibokwo ëre l̈ëmishko ga miydëmi e go ga Cristo, e sorë miydëba l̇l̇ëm ëmdë ga l̈ara Sbörë bor kong, ga miydër pjir tjän. Dënashko ga e l̈ara ë kong l̇l̇ëme. Gueniyo eerishko ga ba tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska l̈i, ba tjl̈õkwo l̈agaga l̈i, epga iara beno tjeng dboy ba kong. Ga ba Sëya ichara ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë ba kong l̈ok. Ba tjl̈õkwo pjl̈ú miydëba l̇l̇ëm l̈i ëre: Eeri jek l̈ëkong ga judíoga kjimte Sbörë erö ame; ëye töno beno tjeng Cristo Jesús tjok ga kjimte Sbörë, judíoga, nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo bakoe; eni ga uunkong l̈i beno l̈öng tjëyo kjrinaso, doyo kjl̈araso wl̈eni, l̇l̇ëbo twe l̈ara Sbörë ba nopga kong jl̈õkoyo l̈i beno uunkong l̈i kong kjĩshko.
Sbö wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga tja ichara ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë oba kong, ga tja kjimte ara ba shäryë ba dbo ara go. Tja tjwl̈õ Sbö nopga l̈öng kës l̈i dorko. Eni ëmdë ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga tja ichara ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong. Tja tjl̈ẽ ba kong ga epga mär l̈öng Cristo go wl̈eni ga l̇l̇ëbo twe Sbörë ba kong ara, pjir l̇l̇ëme l̈ër ba kong eni. Dämär ga l̇l̇ëbo uunkong shäryara Sbörë. Eshko ga wotjl̈ĩk l̇l̇ëbo shäryë l̈e, gueniyo l̈ara ë kong l̇l̇ëme. Gueniyo eerishko ga tja ichara ba l̈ë oba kong, shärye sorë miydëba wẽl̈ë wl̈o. 10 Woydara ga l̇l̇ëye shärye Jesús tjl̈õkwo kjragaga kong l̈i, e ĩya sëya l̇l̇ë dbo ara wl̈eniyo, obl̈ë ichagaga wl̈eniyorë, ga miyde l̈ok e go ga Sbö kjok miydë ara anmoyõ. 11 Ëre shäryara Sbörë bi Tjl̈apga Cristo Jesús tjok, woyotjl̈ĩna kjok shäryayde l̇l̇ëm obishko sorë l̈i eni. 12 Shji töna Sbörë beno tjeng Cristo tjok, ga shji mär beno l̈öng ba go. E kjĩshko ga shji äär Sbö shwoy ga wl̈ẽp, l̇l̇ëye bangkjrëy l̇l̇ëme. 13 E kjĩshko ga rokër bomi kong ga tja shdungoba shäng song bomi kjĩshko ëmdë ga pjãy wosonkë l̇l̇ëme. L̇l̇ëbo wen bor kong jũshko l̈i, e ber bomi kong pjl̈ú wl̈o.
Pablo syõshtono Sbö kong Éfeso sopga kjĩshko
14 E kjĩshko ga tja kjök tok, syõshtë Data Sbö kong. 15 E ba nopga l̈öng kës kjok dogo l̈i Data, ba nopga l̈öng kës kjok ëre kjing go l̈i Data bakoe. 16 E l̇l̇ëbo tjeng ara, twe ba nopga kong wl̈o. Eni ga rokër ba kong ga ba Sëya iche bomi kjimtë ba dbo kësbang go, pjãy ber l̈öng wokjang wl̈o, 17 Cristo ber sök bomi tjok ĩyado wl̈o, pjãy mär l̈öng ba go kjĩshko. Rokër ba kong obi ga pjãy kjimte ëng woydë ara kar kar jl̈õkoyo ĩyado, 18 shji woyde Cristorë kjöme l̈i miydëmi wl̈o, ba tjl̈õkwo kjragaga l̈öng kës l̈i tjok. Jl̈õkoyo ga shji woyde ara anmoyõ. 19 E tjl̈ĩy ga äär l̇l̇ëm ëmdë ga rokër ba kong ga e pĩya bomi kong, miydëmi wl̈o, l̇l̇ëye shäryëmi dö l̈ishko ga pjãy wotjl̈ĩk äär Sbö dik wl̈o.
20 Sbö dbo ara kjĩshko ga l̇l̇ëbo woyotjl̈ĩy, rokëy ba kong l̈i shärye ga pjl̈ú, ga shärye e kjinmo anmoyõ ga pjl̈ú bakoe. Ga shji kjimte ba dbo ara ëre go. 21 L̇l̇ëbo shärye ara Cristo tjl̈õkwo kjragaga go, Cristo Jesús go bakoe. E kjĩshko ga iëy ber kësbang, tjwl̈õ ara ĩyado wl̈o. Ber eni.