Carta a los Gálatas
Kjibokwo ëre tara Pablorë Galacia sopga kong
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Pablo. E Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo. Galacia kjokyo ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng l̈i, epga judíoga l̇l̇ëm wl̈eniyo uunkong seke. E kjĩshko ga l̈öng mär Jesús go l̇l̇ëm obishko ga kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i söya l̈ok l̇l̇ëme. Eni ga Pablo öör eshko Jesús roy pjl̈ú l̈ë ba kongshko ga tjl̈ẽno ba kong ga ëye där kjok l̇l̇gwekkl̈o l̈i söya bëy kjĩshko l̇l̇ëme l̈ara eni.
Gueniyo Pablo opshino eshko dwayo irgo ga judíoga kjone kjone öötong l̈öng eshko. Epga mär Jesús go l̈e, miga jyõ erä. Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈i jyãpgwara l̈ok tjl̈õkwo bek l̇l̇ëm l̈i go. Tjl̈ẽno ba kong ga epga där wl̈o ga woyde ga epga mär Jesús go dö l̇l̇ëm, woyde ga kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i söya l̈ok bakoe l̈ara l̈ok eni. Eshko ga kjone kjone omtjl̈õkwo kjrono. E kjĩshko ga kjibokwo ëre go ga l̇l̇ëbo jyã tara Pablorë, nopga eniyo l̈i kjĩshko, Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈i jëk l̈öng ba tjl̈õkwo bek l̇l̇ëm l̈i go ame wl̈o.
1
Kjibokwo ëre taga tja Pablorë. Tja ichaga norë l̇l̇ëme. Tja kjraga Jesucristorë, ba woshraga Data Sbö l̈irë bako, ga tja ichara l̈ok beno shäng ba tjl̈õkwo roy l̈aga Jesús ãska.
Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Galacia kjokyo, kjibokwo ëre ichër jek bomi kong.
Pjeyoga tjl̈õkwo kjragaga l̈öng na bor tjok l̈i, «¿Pjãy yonde?» l̈e bomi kong.
Rokër bi Data Sbö kong, Tjl̈apga Jesucristo kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy kjimte l̈ok ara, pjãy ie ber l̈öng wl̈ẽp bakoe. Jesucristo optwono wol̈ono, owa pjang bi go l̈i l̈ö̃ya ber dret wl̈o, shji döya l̇l̇ëbo owa tjeng kjok ëre kjing goshko l̈i dbo dorko dwayo wl̈o, woydara Data Sbörë sorë l̈i eni. Data Sbö l̈i, e poshrëy, iëy ber kësbang, tjwl̈õ ara ĩyado wl̈o. Ber eni.
Tjl̈õkwo pjl̈ú kjrinaso
6-8 Dënashko ga Cristo roy pjl̈ú l̈orowa bomi kong. Ga Sbö wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy rokara, ga ba tjl̈õkwo l̈i kjroromi. Eni ga tja wotjl̈ĩno ga pjãy jëk l̈öng e go l̈oror. Gueniyo pjãy roy shrono owa, koshër sök dik l̇l̇ëme. Roy kuror ga pjãy Sbö rayono mal̈ing, ga tjl̈õkwo obl̈ë sömirë shara. Gueniyo tjl̈õkwo pjl̈ú jl̈õkoyo l̈i, e kjrinaso döe. Tjl̈õkwo kjroromi kjupä l̈i, e jyõ erä. No kjone kjone oml̈ono bomi kong, pjãy kä l̇l̇gwĩya wl̈o. Cristo roy pjl̈ú l̈i kjl̈opswe l̈ok woydë ber obl̈ë. Rokër Sbö kong ga ëye tjl̈õkwo l̈ë bomi kong, l̈ororwa bomi kong dënashko dik l̇l̇ëm ga shdũya. L̈aga tjawarë, l̈aga Sbö parkaga kjok dogo sorë eni wl̈eni ëmdë ga tjl̈õkwo obl̈ë l̈aga l̈i shdungga ber Sbörë ĩyado wl̈o. L̈oror bomi kong tjän, gueniyo l̈ër jek bomi kong obi. Rokër Sbö kong ga ëye tjl̈õkwo l̈ë bomi kong, l̈ororwa bomi kong dënashko dik l̇l̇ëm ga shdungga ber Sbörë ĩyado wl̈o.
10 Nopga ber wopjl̈ú bor tjok l̈i wl̈ẽntë l̇l̇ëme. Sbö ber wopjl̈ú bor tjok l̈i wl̈ẽntë eröe. Tja parkë nopga ber l̈öng wopjl̈ú bor tjok wl̈o kjwe ga tja Cristo parkaga l̇l̇ëme.
Pablo beno shäng Sbö tjl̈õkwo roy l̈aga Jesús ãska sorë
11 Pjeyoga, tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈i l̈oror bomi kong dënashko l̈i, e l̈aga norë bäm go l̇l̇ëme. L̈ër bomi kong, miydëmi wl̈o. 12 E l̈ara norë bor kong l̇l̇ëm, tja pingga norë l̇l̇ëm bakoe. E l̈aga Jesucristorë om go bor kong.
13-15 Shäryono eni. Tja wentë l̇l̇ëm obishko ga tja kjrara Sbörë, ga tja rokara ber shäng ba parkaga wl̈o, ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko. Gueniyo tja dëna shäng judíoga tjl̈õkwo sökshko ga tja roy sorë miydoromi tjän. Eshko ga tja Jesús tjl̈õkwo kjragaga wl̈oyo. L̇l̇ëbo shäryoror ba kong l̈ok ara, pjir ber dret wl̈o l̈oror. Borwa tjl̈apgaga tek dënashko so tjl̈õkwo l̈i söror pjl̈ú, owa l̇l̇ëm, bor pjeyoga l̈uyo bor tjok bëy l̈i kjinmo. Gueniyo eshko ga 16 ba Wa pina Sbörë bor kong, miydër wl̈o, roy l̈ër nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong wl̈o. Eshko ga l̇l̇ëbo kjakrokoror nopga kong l̇l̇ëme. 17 Eshko ga Sbö tjl̈õkwo roy l̈aga Jesús ãska l̈öng Jerusalén kjokyo. Gueniyo parkë l̈öng eni bor bäm go ëmdë ga tja äätë l̈an ba tjok eshko guing l̇l̇ëme. Tja jekdo Arabia kjokyo. E irgo ga tja tek Damasco kjokyo iröng obi.
18 L̈u pjl̈ogl̈o mya irgo ga tja jek öötong shäng Jerusalén kjokyo Pedro* Grecia so tjl̈õkwo go ga tak beno pjang Cefas. Pedro kowëba eni bakoe. ĩk, ga tja beno sök ba tjok eshko dbargwo sak kjwara kjingsho shkëng (15). 19 Tjl̈apga Jesús l̈ëng Santiago l̈i ĩnor eshko bakoe. Gueniyo Sbö tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska l̇l̇amo l̈i ĩnor l̇l̇ëme. 20 L̈ër bomi kong jl̈õkoyo Sbö bokso ga tjl̈õkwo ëre, e jl̈õe.
21 E irgo ga tja öör jong Siria kjokyo, Cilicia kjokyo bakoe. 22 Eshko dbaryo ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Judea kjokyo l̈i, tja ĩyde l̈ok l̇l̇ëm obi. 23 Tja roy kura l̈ok eröe. No kjone kjone tjl̈ẽ l̈öng ba kong ga «Bi irpjangga dënashko to shäng Jesús roy pjl̈ú l̈i pjik wl̈o l̈ara. Gueniyo eerishko ga to shäng e roy shdök oba kong shara» l̈e l̈ok ba kong eni. 24 Eshko ga Sbö poshrëra l̈ok ara bor kjĩshko.

*1:18 Grecia so tjl̈õkwo go ga tak beno pjang Cefas. Pedro kowëba eni bakoe.