2
Kjok uunkong, l̇l̇ëbo tjeng kës, e shäryara beno pjir eni.
 
Dbar kjäk (7)
2-3 Dbar kjäk (7) ga ba pak shäryara pjir l̈ishko ga woshtonoe. Ga woshtono eshko dbaryo kjĩshko ga l̇l̇ëbo shäryara dbar kjäk (7) l̈i kong pjl̈úe. E iara beno pjang dboye. Kjok shäryara Sbö Jehovárë uunkong eni.
Domer, wal̈ë, e l̈öng Edén kjokyo
Eshko ga kjor, kjl̈o sho, e wentë l̇l̇ëm obi. Shunyo ichayde Sbö Jehovárë shrë kl̈ung kjing go l̇l̇ëm obi. Ëye parkaga kl̈ung kjing go l̇l̇ëm bakoe. L̇l̇ëye wentë l̇l̇ëm obi e kjĩshko. Gueniyo eshko ga di tur tëm kl̈ung dirko, e sguin kl̈ung kjing go.
Eshko ga domer, e shäryara Sbörë kjl̈ara kl̈ung sho go. Ga pjl̈uk bakwara ba ne roy ber shäng së wl̈o, ga beno shäng së. Ga Sbö kjok poshäryono buk kjrina ko Edén, kjok, e buk dl̈o wen tëm shwo l̈ëkong. Ga domer shäryara l̈i iara beno shäng eshko. Eshko ga kjor shäryara obl̈ë obl̈ë kjl̈öböso, wol̈ësowa, bo uako wl̈eniyo. Ga kjok buk l̈i roworbëshko ga kjor iara beno l̈ok do pjök. Kjl̈ara, ba bo uoroy ga shji wol̈on l̇l̇ëme. Kjl̈ara obi, e l̇l̇ëbo pjl̈ú, l̇l̇ëbo owa, e miydokl̈o.
10 Edén kjokyo l̈ishko ga di wen pjang pjl̈ara. E jer pjang shdär kjor l̈i gl̈oroy. Ey ga shdöktong beno pjl̈ogl̈o pkëng (4). 11 Di bäm go l̈i ko Pisón. E jer pjrĩya buk Javilá kjokyo worbo tjok. Kjok eshko, e dbur sho shõyl̈ṍr ara. 12 Dbur sho shõyl̈ṍr kjok eshko so l̈i owa l̇l̇ëm, shõyl̈ṍr anmoyõ. Poshtikkl̈o l̈õ pjl̈ëbl̈ë ko bedelio eshko tjok. Akkwo tjwl̈õ ara ko ónice eshko tjok bakoe. 13 Di pjl̈ara obi l̈i ko Guijón. E jer buk sjöng Cus kjokyo go. 14 Di pjl̈ara obi l̈i ko Tigris. E jer buk Asiria kjokyo dl̈o wen tëm shwo l̈ëkong. Di pjl̈ara obi l̈i ko Éufrates.
15 Domer l̈i iara Sbörë beno shäng Edén kjokyo roshko, kjok l̈i ĩga, kjok l̈i daga bakoe. 16 Eni ga tjl̈ẽ ba kong ga «Kjok ëreshko ga kjor bo twër ber bop kong uunkong, uëp wl̈o. 17 Gueniyo ga l̇l̇ëbo pjl̈ú, l̇l̇ëbo owa, e miydokl̈o kjoryo bo, era uëy l̇l̇ëme. Uorop ga pja wol̈on jl̈õkoyo» l̈e.
18 Eshko ga tjl̈ẽ obi ga «Domer ber sök kjl̈araso ga pjl̈ú l̇l̇ëme. Kong ba yorkaga shäryër kjl̈ara, ba kjimtë wl̈o» l̈e. 19 Eni ga öng, äya kjl̈oshko so, sënwa, e shäryak beno kl̈ung sho go, ga söra uunkong, pina domer l̈i kong, koie wl̈o. 20 Ga koiara uunkong eni. Gueniyo e tjrëko l̇l̇ëye wl̈ẽna ber ba kjimtokl̈o wl̈o l̇l̇ëme.
21 E kjĩshko ga domer l̈i iara Sbörë beno buk pë ronge. Buk pë wopro ga shgl̈ing shira kjwangna, ga sho l̇l̇ira jek iröng obi. 22 Ba shgl̈ing l̈i go ga wal̈ë shäryara kjl̈ara. E irgo ga söra, pina ba kong.
23 Ĩya domer l̈irë ga tjl̈ẽ ga
«¡Ĩzong! Ërera so tja kjoyoe.
Ba sho kjwe botoya dik.
Ba dbogl̈o kjwe botoya dik.
Koiër ber “wal̈ë”,* Hebreo tjl̈õkwo go ga tjl̈õkwo wal̈ë, e so tjl̈õkwo domer kjoyoe.
shira domer go dwayo kjĩshko» l̈e.
24 E kjĩshko ga domer ba data, ba mekë rayë, ga orkwosmok wal̈ë tjok, ga ber l̈öng kjl̈araso wl̈eni.
25 Eshko ga l̈öng kjwor, gueniyo l̇l̇ëye l̈ökyokjre l̈ok l̇l̇ëme.

*2:23 Hebreo tjl̈õkwo go ga tjl̈õkwo wal̈ë, e so tjl̈õkwo domer kjoyoe.