2
No kjone kjone tjwl̈õ ara, obl̈ë kjinmo l̈ëy l̇l̇ëme
Pjeyoga, pjãy mär l̈öng Jesucristo, bi Tjl̈apga tjwl̈õ ara anmoyõ l̈i go kuzong ga pjãy wotjl̈ĩk ga no kjone kjone tjwl̈õ ara, obl̈ë kjinmo l̈ëmi l̇l̇ëm dey. Pjãy töno l̈öng wl̈enishko ga ĩmi ga nopga tjwe l̈öng do pjök, kjl̈ara sakkwo goshko sakkwo iokl̈o shäryak dbur sho shõyl̈ṍr go, doyono shäng shwong wol̈ëso go, kjl̈ara obi song wl̈eniyo, doyono shäng shwong owa go. Eni wl̈enishko ga kjl̈ara dbur ara l̈i wl̈okjrëmi pjl̈ú, «Pja sök na shto pjl̈ú ëre go» l̈ëmi ba kong, gueniyo pjãy tjl̈ẽ kjl̈ara song l̈i kong ga «Pja ber sök kjweshko kjoko» l̈ëmi ba kong, l̇l̇ëm ga «Pja sök töshko kjweshko» l̈ëmi ba kong eni. Shäryoromi eni wl̈eni ga kjl̈ara l̈i woydëmi l̈öng pjl̈ú, obl̈ë l̈i kjinmo, woyotjl̈ĩmi l̈öng owa, bomi wotjl̈ĩk owa l̈i go.
Pjeyoga, tja kuzĩa. Nopga song wl̈eniyo kjok ëre kjing go l̈i kjrara Sbörë, mär ber l̈öng ba go wl̈o, äär ber l̈öng no pjl̈uyo sök ĩyado l̈ishko wl̈o, l̇l̇ëbo twe l̈ara ba woydagaga kong jl̈õkoyo l̈i kjre l̈ok wl̈o bakoe. ¿E eni l̇l̇ëmdo? Shji mär ba go l̈i, e tjwl̈õ ara, shji dbur ara l̈i kjinmo. Gueniyo nopga song wl̈eniyo iëmi l̈öng tjwl̈õ l̇l̇ëme. ¿Bomi bokrotkaga, bomi rotaga, bomi söga äär no l̇l̇gwezl̈ong shtoyo bomi l̇l̇ëbo döya wl̈o l̈i, e nopga dbur ara wl̈eniyorë l̇l̇ëmdo? Pjãy Cristo ĩ, ga ba ko tjwl̈õ ara, gueniyo l̈ãywe l̈ok owa erä.
Bi pjl̈uyo Sbö, ba tjl̈õkwo tak pjang eni: «Pja opwoydë sorë ga bop kjl̈ara, e woydos eni bakoe.»* Levítico 19.18. Kjok l̇l̇gwekkl̈o tjwl̈õ kësbang l̈i e. Pjãy omshäryë eni ga pjãy jëk l̈öng pjl̈o beke. Gueniyo pjãy wotjl̈ĩk ga no kjone kjone tjwl̈õ ara, obl̈ë kjinmo l̈ëmi wl̈eni ga l̇l̇ëbo owa shäryomirë l̈öng, ga kjok l̇l̇gwekkl̈o buk l̈i sömi l̈öng l̇l̇ëme. 10 Ëye kjok l̇l̇gwekkl̈o l̈i kol̈ë uunkong, gueniyo diktong kjwara go wl̈eni ga shdũya Sbörë, e diktong shäng uunkong go wl̈eni. 11 Sbö tjl̈ẽno ga «Shji pë oma boy obl̈ë tjok l̇l̇ëme» Éxodo 20.14; Deuteronomio 5.18. l̈ara, «Shji no zrök l̇l̇ëme» Éxodo 20.13; Deuteronomio 5.17. l̈ara bakoe. Eni ga no zröromi wl̈eni ga pjãy pono oma boy obl̈ë tjok l̇l̇ëm ëmdë ga Sbö kjok l̇l̇gwekkl̈o l̈i kol̈oromi l̇l̇ëme.
12 Tjl̈õkwo bek l̈i, shji döya. Ga pjãy l̇l̇gweya Sbörë ba tjl̈õkwo bek l̈i go. Eni ga pjãy tjl̈ẽ pjl̈o bek, pjãy opshäryos pjl̈o bek bakoe. 13 Shäryozĩ eni, ëye, obl̈ë songe l̈e l̇l̇ëm ga no l̇l̇gwezl̈ong dbaryo ga songe l̈e Sbörë ba kong l̇l̇ëm bako kjĩshko. Ëye, obl̈ë songe l̈e ga eshko ga sök wl̈ẽpe.
Shji mär Cristo go, shji l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë
14 Pjeyoga, ¿ëbo mär Cristo go jl̈õkoyo l̈e, gueniyo l̇l̇ëbo pjl̈ú shärye l̇l̇ëm ga e l̇l̇ënoro? ¿Wotjl̈ĩk eni ga där l̈ëmiro? 15 ¿Ĩmi ga bomi pjeyo shäng kjl̈ara, shwong l̇l̇ëm, dl̈i l̇l̇ëm wl̈enishko ga 16 pjãy tjl̈ẽ ba kong ga «Pja nom sök wopjl̈ú bop ushko. Pja ber sök kjl̈ikjl̈i, pja ië pjl̈ú bakoe» l̈ëmi ba kong, gueniyo sënomi l̇l̇ëm ga e l̇l̇ënoro? 17 Eni wl̈eni ga «Tja mär Cristo go jl̈õkoyo» l̈ëmi, gueniyo l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryëmi l̇l̇ëm ga e l̇l̇ëno l̇l̇ëme.
18 No kjone kjone tjl̈ẽ ga «Kjl̈ara mär Cristo go, kjl̈ara l̇l̇ëbo shäryë pjl̈úe» l̈e eni. Tja tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Tja l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë. ¿Pja l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë l̇l̇ëm ga pja mär Cristo go jl̈õkoyo l̈i miydër sorë? Tjara mär Cristo go jl̈õkoyo l̈i miydëp, l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryër shäng l̈i go» l̈ër ba kong eni. 19 Miydëp ga Sbö, e kjl̈arasoe l̈ëp eni. Eni ga pjl̈úe. Gueniyo Ä sëyagara ommiydë bako, ga Sbö bangkjre l̈ok dete erä.
20 Pja kjok miydë l̇l̇ëme. Ëbo mär Cristo go jl̈õkoyo l̈e, gueniyo l̇l̇ëbo pjl̈ú shärye l̇l̇ëm ga e l̇l̇ëno l̇l̇ëme l̈ër shäng bop kong. ¿Woydëp ga l̇l̇ëbo l̈ër bop kong jek obi, tjl̈õkwo ëre kjrëp wl̈ore? 21 Dënashko ga bi kjokë Abraham, ba wa Isaac shara, zröya, sho suya Sbö poshrëkkl̈o wl̈o l̈ara. Sbö kol̈ara eni kjĩshko ga e iara Sbörë beno pjl̈o bek ba bokso. 22 Miydëp e go ga Abraham mär shäng Sbö go jl̈õkoyo l̈ara dö l̇l̇ëm, l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryara bakoe. Ga l̇l̇ëbo shäryara l̈i kjĩshko ga beno shäng mär Sbö go jl̈õkoyo. 23 Eni ga Sbö tjl̈õkwo tak pjang l̈i beno jl̈õe. Tjl̈ẽ ga «Sbö tjl̈õkwo kjrara Abrahamdë, ga mär beno shäng ba go. E kjĩshko ga iara Sbörë beno pjl̈o bek ba bokso.»§ Génesis 15.6. Ga Abraham kowara Sbörë ba kjl̈arayo. 24 Miydëp e go ga shji ie Sbörë ber pjl̈o bek ba bokso, shji mär Cristo go l̈ëy l̈i kjĩshko dö l̇l̇ëm, shärye eni, l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryëy bako l̈i kjĩshko.
25 Eni wl̈eni ga dënashko ga wal̈ë shäng kjl̈ara ko Rajab, to shäng opsoynek domerga obl̈ë obl̈ë kong wl̈eniyo. Nopga kjok ĩga wl̈eniyo l̈i shrono l̈öng ba ushkoshko ga wl̈okjrara, ga ichara to jek irbo obl̈ë go, shakoba l̇l̇ëm wl̈o. E kjĩshko ga iara Sbörë beno pjl̈o bek ba bokso. 26 Shji doyo tjok, gueniyo shji sëya dret ga shji l̈öng së l̇l̇ëm, shji wol̈onoe. Eni wl̈eni ga shji mär Cristo go jl̈õkoyo l̈ëy, gueniyo l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryëy l̇l̇ëm wl̈eni ga e l̇l̇ëno l̇l̇ëme.

*2:8 Levítico 19.18.

2:11 Éxodo 20.14; Deuteronomio 5.18.

2:11 Éxodo 20.13; Deuteronomio 5.17.

§2:23 Génesis 15.6.