Evangelio según Juan
Jesucristo roy pjl̈ú ëre, e jyã tara Juandë
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Juan. E judío. Dënashko ga e ma shaga ba kjl̈ara Santiago tjok. Pjl̈ara ga l̈öng parkë di bäng buk kësbang, shkung, so dl̈ung kjoyo ko Galilea l̈i sor goshko ga epga rokara Jesúsdë opping ba tjok. Kuya l̈ok ga to jek ba tjok, beno l̈öng ba oppingga shara. E irgo ga öötong beno l̈öng ba oppinggaga dogl̈o sak kjwara kjingsho pjök (12) l̈i pjeyoga bakoe. Ba oppingga woyde Jesúsdë ara ba kjl̈ara wl̈eni tak pjang kjibokwo ëre go l̈i, e Juan om go.
Jesús wol̈ono, ga woshrara Sbörë iröng obi irgo ga judíoga ara l̈öng ba kjok baĩya l̈ishko l̇l̇ëm, öötong beno l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ë shara. Woyotjl̈ĩkoba ga kjibokwo ëre tara Juandë judíoga l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ë l̈i kong. Kjibokwo ëre tara ba kong l̇l̇ëno, e tara beno pjang Juan 20.31 go. Tjl̈ẽ ga «Ëre toror, miydëmi e go wl̈o ga no pjl̈uyo ichara Sbörë l̈i, e Jesús, e Sbö Wa bakoe. Ga pjãy mär ba go wl̈eni ga pjãy ber l̈öng së ĩyado Sbö tjok.»
1
Tjl̈õkwo l̈i weno beno no
Shäng kjl̈ara ko Tjl̈õkwo.* Tjl̈õkwo l̈e l̈i, e Jesucristo l̈okl̈o.
Kjok ëre dämär, l̇l̇ëye l̇l̇ëm obishko ga
e sök tjän.
E sök Sbö tjok,
ga e Sbö.
L̇l̇ëye l̇l̇ëm obishko ga
e sök Sbö tjok.
Ba go ga
l̇l̇ëbo tjeng kës ëre shäryara Sbörë
L̇l̇ëbo tjeng kës ĩy l̈öng ëre,
e shäryara ba go.
L̇l̇ëbo tjeng së kës ëre, e l̈aga erë.
Shji uunkong ber l̈öng së tjagl̈ën wl̈eni, e l̈aga erë bakoe.
Shji kong kjok miydë twaga l̈i e,
e bi kong ga iök jong shjiy wl̈eni.
Kjok ro sĩ l̈ishko ga
iök l̈i jong shjiy ĩyado,
e sjëya kjok ro sĩ l̈irë ga äe.
Eebor ga domer weno shäng kjl̈ara ko Juan, e ichaga Sbörë. Ichara Iök Shjiy l̈i Iök Shjiy l̈e l̈i, e Jesucristo l̈okl̈o. roy l̈ë oba kong, nopga uunkong mär ber l̈öng ba go wl̈o. Juan, e Iök Shjiy l̈i l̇l̇ëme. E shrono shäng Iök Shjiy l̈i roy l̈aga eröe. Iök Shjiy jl̈õkoyo l̈i, shji uunkong ber l̈öng kjok miydë ara l̈i l̈aga erë, ga eshko ga tjwe döröe.
10 Eshkoshko ga sök kjok ëre kjing go, ga kjok ëre shäryara kës ëmdë ga e ë miydaraba l̇l̇ëme. 11 Öör shäng kjok baĩya l̈ishko, gueniyo wl̈okjrara ba tjëyogarë l̇l̇ëme. 12 Gueniyo no kjong kjongda omwl̈okjrono, ga beno l̈öng mär ba go. Epga iara beno l̈öng Sbö wapga. 13 E weno beno Sbö wapga, shji nopga wen kjok ëre kjing go dik l̇l̇ëme. E l̈aga domerdë l̇l̇ëm, e l̈aga Sbörë.
14 Ga Tjl̈õkwo l̈i, e weno beno no, ga beno sök shji nopga tjok. E Data Sbö Wa kjl̈araso, e Sbö bakoe. E kjĩshko ga e dbo ara, ga ba dbo kãl̈ã ĩnoy wẽl̈ëe. E go ga Sbö wopjl̈ú l̈i, Sbö tjl̈õkwo bek l̈i, e shrono beno sök bi tjok, ĩy, kuy wl̈o.
15 Juan tjl̈ẽno ba kjĩshko, tjl̈ẽ ga «Kjupäshko ga tja tjl̈ẽno bomi kong ga “No tjwe bor irgo kjl̈ara. Gueniyo tja l̇l̇ëm obishko ga sök tjän. E kjĩshko ga tjwl̈õ ara bor kjinmo” l̈oror eni. Ga l̈oror l̈i shäng kjwe» l̈e.
16 Ba wopjl̈ú ara l̈i kjĩshko ga shji uunkong kjimte ĩyado. 17 Dënashko ga kjok l̇l̇gwekkl̈o twara Sbörë Moisés kong, l̈e bi kong wl̈o. E goshko ga e l̇l̇ë miydoroye. Ga Sbö wopjl̈ú l̈i sorë, Sbö tjl̈õkwo bek l̈i l̇l̇ë, era miydoroy Jesucristo go. 18 Sbö, e ĩga ërë l̇l̇ëme. Gueniyo ba Wa kjl̈araso l̈i, e Sbö bakoe. Data Sbö miyde sök owa l̇l̇ëm, ga e sorë l̈aga erë bi kong.
Juan No Waga tjl̈ẽno Jesús kjĩshko
19-20 Pjl̈ara ga syõshtagaga Sbö kong, ba kjimtagaga Leví tjëyoga, e ichara judío tjl̈apgaga kjok l̇l̇gwega wl̈eniyo l̈öng Jerusalén kjokyo l̈irë tjl̈ẽ Juan kong ga «¿No pjl̈uyo ichara Sbörë shrono shäng l̈i, e pjare?»
«Tja l̇l̇ëme» l̈e ba kong wẽl̈ëe.
21 Ga kjakrokara l̈ok jek obi ga «¿Eni ga pja ë? ¿Pja Elías tjwaydere?»
«L̇l̇ëme» l̈e ba kong.
Ga kjakrokara l̈ok jek obi ga «¿Sbö tjl̈õkwo l̈aga tjwe l̈ëba l̈i pjare?»
«L̇l̇ëme» l̈e ba kong.
22 Eni ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Eni ga pja ë l̈os borwa kong om go, roy sörwa borwa ichagaga kong wl̈o» l̈e.
23 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Kjibokwo tara Sbö tjl̈õkwo l̈aga tek dënashko so Isaíasdë. Tjl̈ẽno beno eni:
»“Kjok dogro no l̇l̇ëmshko ga ëbo tjl̈ẽ shäng dbo go ga
‘Irbo shäryozĩ ber bek Tjl̈apga tjwe l̈i kong’ l̈e.” Isaías 40.3.
Ëbo tjl̈ẽ shäng dbo go l̈ara l̈i, e tja l̈ayde» l̈e.
24 Fariseoga l̈öng eshko kjl̈öbö. 25 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja no pjl̈uyo ichara Sbörë shrono shäng l̈i l̇l̇ëm, pja Elías l̇l̇ëm, pja Sbö tjl̈õkwo l̈aga tjwe l̈ëba l̈i l̇l̇ëm bakoe l̈ëp shäng eni. ¿Eni ga pja no wë ega?»
26 «Nopga wër shäng di goshko. Gueniyo bomi tjrëko shäng kjl̈ara, era ë miydëmi l̈öng l̇l̇ëme. 27 No tjwe bor irgo kjl̈ara l̈i e. Bek wl̈o ga tja ba drepkwota dök wl̈o l̇l̇ëm, e tjwl̈õ ara bor kjinmo anmoyõ kjĩshko»§ Drepkwota döga l̈anyo, e tak pjang Mateo 3.11 go. l̈e ba kong.
28 L̇l̇ëbo shäryono kës eni l̈i, e shäryono Betania kjokyo, Jordán diyo kjwo kal̈ëkong, no we jer shäng di roshko l̈ishko.
Öng Wl̈ẽp Ushko So L̇l̇gwokl̈ë ichara Sbörë l̈i, e Jesús
29 Wẽshko ga Jesús ĩya Juandë tek shäng tjwayde ba shwoy ga tjl̈ẽ ga «¡Ĩzĩa! Öng Wl̈ẽp Ushko So L̇l̇gwokl̈ë ichara Sbörë l̈i shäng kjwe. Shji öng ushko so zrök, owa pjang bi go l̈i l̈ö̃ya Sbörë ber dret wl̈o. Domer kjwe öng ushko so eniyo wl̈eni, owa pjang bi go l̈i l̈ö̃ya Sbörë ber dret wl̈o, shji nopga l̈öng kjok ëre kjing go kës l̈i kong. 30 Kjupäshko ga tja tjl̈ẽno bomi kong ga “No tjwe bor irgo kjl̈ara. Gueniyo tja l̇l̇ëm obishko ga e sök tjän. E kjĩshko ga tjwl̈õ ara bor kjinmo” l̈oror eni. Ga l̈oror l̈i shäng kjwe. 31 Tja shrono shäng no wë di goshko, e ë miyde Israel tjëyogarë wl̈o, gueniyo tja ëmdë ga ommiydono l̇l̇ëme» l̈e.
32-33 Ga Juan tjl̈ẽ jek obi ga «E ë miydër shäng l̇l̇ëm obishko ga bor ichaga no wë di goshko l̈i tjl̈ẽno bor kong ga “Sbö Sëya to ter kjok dogo dwayo so dunggwo kjoyo, ga opyë ber sök ë kjing go l̈i, era nopga go Sbö Sëya iche tjwe ber kësbang ba tjok” l̈ara bor kong eni. E irgo ga tja omĩno ga Sbö Sëya to ter kjok dogo dwayo so dunggwo kjoyo, ga opyono beno sök ba go. 34 Tjara omĩno eni, ga l̈ër bomi kong ga e Sbö Wa jl̈õe» l̈e.
Jesús oppinggaga bäm ĩyo
35 Wẽshko ga Juan shäng eshko obi, ba oppinggaga do pjök tjok. 36 Jesús ĩya shäng ga tjl̈ẽ ga «¡Ĩzĩa! Öng Wl̈ẽp Usho So L̇l̇gwokl̈ë ichara Sbörë l̈i shäng kjwe» l̈e.
37 Kuya Juan oppinggaga l̈irë ga to jek l̈ok Jesús irgo.
38 Ĩya Jesúsdë iröng ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «¿L̇l̇ëye woydëmiro?»
«Tjl̈apga no pingga, ¿pja pë buk kjone?» l̈e ba kong.
39 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pjãy tek bor tjok, ĩmi wl̈o» l̈e. Ga to jek l̈ok ba tjok, öötong l̈öng u jong kjone sök l̈ishko. Dl̈o töy kuzong ga beno l̈öng ba tjok eshko äär jong shkë go.
40 Kjl̈ara jũni ko Andrés, e Simón Pedro l̈ëng. 41 Andrés opshino eshko dwayoshko ga jek öötong shäng ba shjiy l̈i shwoy ga tjl̈ẽ ba kong ga «¡Mesías* Mesías, e Hebreo tjl̈õkwo. l̈i, e wl̈ẽnorwae!» l̈e ba kong. (Mesías, e no pjl̈uyo iche l̈e Sbörë l̈i l̈okl̈o).
42 Eshko ga ba shjiy l̈i söra jek Jesús shwoy. Ĩya Jesúsdë ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja ko Simón. Pja data ko Juan. Gueniyo pja kowëba ber Cefas shara» l̈e. (Cefas, e Pedro l̈okl̈o.) Arameo tjl̈õkwo Cefas, e ak l̈okl̈o. Grecia so tjl̈õkwo Pedro, e ak l̈okl̈o bakoe.
Felipe, Natanael, e rokara Jesúsdë
43-44 Wẽshko ga Jesús jek jongya Galilea kjokyo l̈e. Jek jëk shängshko ga domer wl̈ẽna shäng kjl̈ara ko Felipe, e Betsaida so, Pedro, Andrés, e kjokyo. Felipe ĩya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja tek bor tjok, pja pin wl̈o» l̈e.
45 Kuya ga jek öötong shäng domer obl̈ë ko Natanael shwoy ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈õkwo tara Moisésdë kjok l̇l̇gwekkl̈o go, ëbo tjwe kjl̈ara l̇l̇ono l̈i kjĩshko. Sbö tjl̈õkwo l̈agaga l̈öng l̈i omtono ba kjĩshko bakoe. Domer l̈ara l̈ok l̈i ĩnorwa. E ko Jesús, e Nazaret so, José wa» Eshko dbaryo ga Jesús, e José wa l̈ëba, miga eni l̇l̇ëme. l̈e.
46 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Nazaret kjokyo l̈ëpdo? ¿L̇l̇ëbo pjl̈ú wen eshko l̈aga ëro?»
«Kjweri shji to ĩk» l̈e ba kong.
47 Eshko ga jek öötong l̈öng Jesús shäng l̈ishko. Natanael ĩya Jesúsdë ga tjl̈ẽ ba kong ga «Domer tek shäng kjwe, e Israel tjëyo jl̈õkoyo, tjl̈õkwo l̈e ga jl̈õkoyo, jyõrkë l̇l̇ëm wl̈eniyo» l̈e.
48 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Tja no eniyo miydëp sorë?»
«Pja rokayde Feliperë l̇l̇ëm obishko ga pja ĩnor sök kjor jong kjl̈ara ko higuera l̈i dirko» l̈e ba kong.
49 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga no pingga, Sbö Wa l̈i pja, Israel tjëyo pjl̈uyo l̈i pja bakoe» l̈e.
50 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tja tjl̈ẽno bop kong ga “Pja ĩnor sök kjor jong kjl̈ara ko higuera l̈i dirko” l̈oror eni. Tja tjl̈õkwo kjrorop e kjĩshko. Ga l̇l̇ëbo ĩp kësbang, ĩnop kjwe kjinmo» l̈e. 51 Ga tjl̈ẽ ba kong obi ga «L̈ër bop kong jl̈õkoyo ga l̇l̇ono ga ĩp ga kjok dogo roshwing, ga Sbö parkagaga kjok dogo so jem l̈öng, ter l̈öng no to ter kjok dogo dwayo ëre go» l̈e.

*1:1 Tjl̈õkwo l̈e l̈i, e Jesucristo l̈okl̈o.

1:7 Iök Shjiy l̈e l̈i, e Jesucristo l̈okl̈o.

1:23 Isaías 40.3.

§1:27 Drepkwota döga l̈anyo, e tak pjang Mateo 3.11 go.

*1:41 Mesías, e Hebreo tjl̈õkwo.

1:42 Arameo tjl̈õkwo Cefas, e ak l̈okl̈o. Grecia so tjl̈õkwo Pedro, e ak l̈okl̈o bakoe.

1:45 Eshko dbaryo ga Jesús, e José wa l̈ëba, miga eni l̇l̇ëme.