5
Woshtozl̈ong dbaryo ga domer jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo poptara Jesúsdë kjl̈ara
Öötong dbar shrëzl̈ong dbaryo judíoga kong obl̈ëshko ga Jesús jek öötong shäng Jerusalén kjokyo obi. Shji opzrëk jek Jerusalén kjokyo roshko u bäng bängyo ko Öng Wl̈ẽp Ushko So l̈i goshko ga shji jek jëk sira wl̈eni ga di bapkwo shäryak buk eshko kjwara kësbang, roshko di, arameo tjl̈õkwo go ko Betzata. Ba kopshko ga u tjeng kjwo shkëng (5), di bapkwo l̈i sor go pjribrie. 3-4 Swl̈opga obl̈ë obl̈ë tjeng töshko eshko ara, nopga kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo, nopga jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo, nopga dre kuga l̇l̇ëm wl̈eniyo bakoe.* Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «Swl̈opga obl̈ë obl̈ë tjeng töshko eshko ara, no kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo, no jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo, no dre kuga l̇l̇ëm wl̈eniyo bakoe. Ga l̈öng di buk l̈i dgön koshë. Ol̈ö ga Sbö parkaga kjok dogo so ter tjwe kjl̈ara, ga di buk l̈i rorwe, dgön wl̈o. Eshko ga ëye opzrëk jer di l̈i roshko bäm go ga poptë jekdo.» Buk kjl̈ara eshko jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo. E öötong l̈u pjl̈ogl̈o sak mya kjingsho kjwong (38). Eni ga Jesús jek öötong shäng eshko ga buk l̈i ĩna, ga buk eshko öötong l̈u kop ara l̈i miydara, ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Pja poptë woydëre?»
«Tjl̈apga, di kjwe l̈uywëshko ga tja opl̈ong woydë ba roy, gueniyo tja kjimtaga ërë l̇l̇ëme. Tja drön ara, opl̈ong om go wl̈o l̈ërshko ga obl̈ë opl̈ono bor bäm go tjän» l̈e.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja kojõzong. Bop bukkl̈o buk kjwe kjros, ga pja jëkzong» l̈e ba kong. Jekdo eshko ga poptono, ba bukkl̈o buk l̈i kjrara, ga jëktonge.
Eshko ga woshtozl̈ong dbaryo. 10 Eni ga domer l̈i ĩya judío tjl̈apgagarë l̈ok ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Eeri ga woshtozl̈ong dbaryo. Bi bukkl̈o, e söy wl̈o ga äe» l̈e.
11 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Bor poptaga tjl̈ẽno bor kong ga “Bop bukkl̈o kjwe kjros, ga pja jëkzong” l̈ara bor kong eni» l̈e.
12 Eni ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «¿L̈aga ërë bop kong eni?» l̈e. 13 Gueniyo e ë miydara l̇l̇ëm, poptono pjirshko ga Jesús opjneno jek nopga tjeng ara l̈i tjrëko kjĩshko.
14 E irgo ga domer l̈i wl̈ẽna Jesúsdë öötong sök Sbö u zl̈ong bäng, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tja kuzong. Pja poptono beno shäng pjl̈úe. Gueniyo l̇l̇ëbo owa shäryëp ame, l̇l̇ëm ga l̇l̇ëbo wen bop kong owa e kjinmo kjwe» l̈e. 15 Eshko ga domer l̈i to ey dwayo, jek öötong shäng judío tjl̈apgaga shwoy, ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Bor poptaga, e Jesús» l̈e. 16 Eni ga l̇l̇ëbo shärye Jesúsdë eni woshtozl̈ong dbaryo kjĩshko ga opyono beno l̈öng ba wl̈oyo.
17 Gueniyo Jesús tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Woshtozl̈ong dbaryo ëmdë ga bor Data, e shäng parkë obi, ga tjara omshäryë eni bakoe» l̈e. 18 Kuya l̈ok ga iirkono ara ba kong. Woshtozl̈ong dbaryo ga pak shärye enido dö l̇l̇ëm, Sbö, e kowara ba Data l̈ara l̈ishko ga miydara l̈ok ga e opyono tjwl̈õ Sbö dik l̈ayde shäng. E kjĩshko ga zröya l̈ok woydë ara anmoyõ.
Sbö Wa, e ichaga ba Datarë
19 Eshko ga Jesús tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «L̈ër bomi kong jl̈õkoyo ga l̇l̇ëye shärye Data Sbörë l̈i, e shäryotë tja ba Wa ërerë döe. L̇l̇ëbo shäryër bor woshko l̇l̇ëme. 20 Tja woyde bor Datarë ara, ga l̇l̇ëbo tjeng kës shärye shäng l̈i, e pĩya bor kong drete. Ga l̇l̇ëbo pĩya bor kong kësbang, ëre kjinmo anmoyõ. 21 Ëye wol̈ono ga woshre Data Sbörë ber shäng së iröng obi. Eni wl̈eni ga ëye iër woydë ber shäng së ga iër ber eni ga pjl̈ú bakoe. 22 Ga ëye l̇l̇gweya Data Sbörë ber shdungko wl̈o l̇l̇ëme. No l̇l̇gwega iara beno shäng l̈i, e tja. 23 Shäryara eni, tja bangkjrëba wl̈o, e bangkjrëba sorë ga eni. Ëye, tja bangkjre l̇l̇ëm ga bor ichaga bangkjre l̇l̇ëm bakoe.
24 »L̈ër bomi kong jl̈õkoyo ga ëye, bor tjl̈õkwo kjrara, ga mär bor ichaga go ga beno l̈öng së ĩyado ba tjok, epga shdungko ame. Bäm go ga beno l̈öng no wol̈ono wl̈eni, gueniyo iara beno l̈öng së jl̈õkoyo shara. 25 L̈ër bomi kong jl̈õkoyo ga dbar tjwe kjwara ga Sbö Wa ëre ybö kuya nopga wol̈ono l̈öng wl̈eni l̈irë, ga ëye omtjl̈õkwo kjrë ga ie Sbörë ber l̈öng së jl̈õkoyo shara. Ga dbar tjwe l̈ër shäng l̈i, e shrono tjän. 26 Nopga ber tjeng së, e l̈aga Data Sbörë eröe. Gueniyo ba Wa ëre iara beno ba l̈aga eni bakoe. 27 Ga dbo twara bor kong no l̇l̇gwek ber shdungko wl̈o, tja shrono kjok dogo dwayo beno no kjĩshko.
28 »Pjãy kong l̇l̇ëbo l̈oror l̈i, pjãy opshgawë e kjĩshko l̇l̇ëme. Dbar tjwe kjwara ga Sbö Wa ëre ybö kuya nopga wol̈ono iak öötong tjeng sakshko l̈irë, 29 ga woshrë, ga opshik l̈ok tjeng l̈ishko dwayo. Eshko ga ëye wol̈ono l̈öng l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë wl̈eniyo ga woshrë ber tjeng së ĩyado Sbö tjok wl̈o, ga ëye wol̈ono l̈öng l̇l̇ëbo owa shäryë wl̈eniyo ga woshrë ber tjeng shdũya Sbörë wl̈o. 30 L̇l̇ëbo shäryër bor woshko l̇l̇ëme. No l̇l̇gwer, tja ichara ba l̇l̇gwek sorë l̈i eni. L̇l̇gwershko ga woydër ga bor ichaga ber wopjl̈ú bor tjok. E kjĩshko ga l̇l̇ëye l̈ër shäng l̈i, e bek l̈otë.
Tjl̈õkwo l̈agaga Jesús kjĩshko
31 »Tja tjl̈ẽ bor kjĩshko om go kjwe ga e tjwl̈õ l̇l̇ëme. 32 Gueniyo shäng kjl̈ara obi tjl̈ẽ bor kjĩshko, ga miydër ga l̇l̇ëye l̈e l̈i, e jl̈õe.
33 »Pjãy nopga ichono l̇l̇ëbo kjakrokë Juan kong, ga l̇l̇ëye l̈ara bomi kong l̈i, e jl̈õe. 34 Bor kong ga tjl̈õkwo l̈ara norë l̈i, e tjwl̈õ l̇l̇ëme. Gueniyo l̈ër shäng bomi kong, ba tjl̈õkwo kjrëmi wl̈o, pjãy där e go wl̈o. 35 Juan Sbö tjl̈õkwo l̈ono shäng bomi kong, iök jong shjiy wl̈eni, ga pjãy beno l̈öng wopjl̈ú ba kãl̈ã l̈i goshko dbar kjwöbö.
36 »Gueniyo l̇l̇ëbo shäryër kësbange. Shäryër eni, tja ichara Data Sbörë ba shäryë kjĩshko. Miydëmi e go ga tja ichaga erë. Eni ga bor tjl̈õkwo tjwl̈õ ara, tjl̈õkwo l̈ara Juandë bor kjĩshko l̈i kjinmo.
37 »Tja ichara Data Sbörë, ga tjl̈ẽno bor kjĩshko bakoe. Gueniyo e ĩmirë l̇l̇ëm, ba tjl̈ẽ l̈i kumirë l̇l̇ëm bakoe. 38 Ba tjl̈õkwo kumi woydë l̇l̇ëme. Tja ichara ba l̈ë bomi kong, gueniyo pjãy mär woydë bor go l̇l̇ëme.
39 »Pjãy opping Sbö kjibokwoyo go ara, pjãy opping äär ber l̈öng së ĩyado Sbö tjok wl̈o. Ga l̇l̇ëbo tak l̈ok ara eshko bor kjĩshko. 40 Eni ëmdë ga pjãy ber l̈öng së ĩyado Sbö tjok wl̈o ga pjãy mär woydë bor go l̇l̇ëme.
41 »Tja poshrëkoba l̈i, e bor kong ga tjwl̈õ l̇l̇ëme. 42 Miydër pjl̈ú ga Sbö woydëmi l̇l̇ëme. 43 Tja ichaga bor Datarë, ga tja shrono shäng na, gueniyo tja tjl̈õkwo kjrëmi woydë l̇l̇ëme. Gueniyo obl̈ë tjwayde shäng ba woshko kjwe ga era tjl̈õkwo kjrëmi owa l̇l̇ëme. 44 Woydëmi ga oba ber l̈öng wopjl̈ú bomi tjok, gueniyo Sbö sök kjl̈araso l̈i ber wopjl̈ú bomi tjok l̈i, e bomi kong ga l̇l̇ëno l̇l̇ëme. ¿Eni ga tja tjl̈õkwo kjrëmi sorëro?
45 »Gueniyo pjãy rotaga Data Sbö kong l̈i, e tja l̇l̇ëme. Bomi rotaga, e Moisés. Pjãy mär l̈öng tjl̈õkwo tara l̈i go l̈ëmi. 46 Ga tjl̈õkwo l̈i tara bor kjĩshko. Eni ga ba tjl̈õkwo l̈i kjroromi jl̈õkoyo kjwe ga bor tjl̈õkwo kjroromi bakoe. 47 ¿Gueniyo ba tjl̈õkwo tara pjang l̈i kjroromi l̇l̇ëm kuzong ga bor tjl̈õkwo kjrëmi sorëro?» l̈e.

*5:3-4 Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «Swl̈opga obl̈ë obl̈ë tjeng töshko eshko ara, no kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo, no jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo, no dre kuga l̇l̇ëm wl̈eniyo bakoe. Ga l̈öng di buk l̈i dgön koshë. Ol̈ö ga Sbö parkaga kjok dogo so ter tjwe kjl̈ara, ga di buk l̈i rorwe, dgön wl̈o. Eshko ga ëye opzrëk jer di l̈i roshko bäm go ga poptë jekdo.»