15
Kjil̇l̇gwo sokö, ba kowo
Eshko ga Jesús tjl̈ẽ ba oppinggaga kong ga «Tja so kjil̇l̇gwo sokö bo pjl̈ëbl̈ë tjok wl̈eniyo kjoyoe. Obl̈ëyo tja dik drete. Bor Data, e so kjil̇l̇gwo l̈i daga kjoyo bakoe. Kjil̇l̇gwo kowo l̇l̇ë botjyë l̇l̇ëm ga ze tas tas. Kowo kjong kjong botjyë ga dbo toya pjäs pjäs, kowo l̈i botjyë pjl̈ú anmoyõ wl̈o. Pjãy so kowo dbo tok pjir l̈i kjoyo, tjl̈õkwo l̈oror bomi kong l̈i kjroromi kjĩshko. Eni ga pjãy ber l̈öng bor tjok, ga tja ber shäng bomi tjok bakoe. Kowo l̇l̇ë botjyë om go ga ä, jong tuktëng ba sokö go guing. Pjãy so e kjoyo bakoe. Pjãy ber l̈öng bor tjok l̇l̇ëm wl̈eni ga pjãy l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë ga äe.
»Tja so kjil̇l̇gwo sokö l̈i kjoyoe. Pjãy so ba kowo l̈i kjoyo bakoe. Ëye l̈öng bor tjok, ga tja shäng ba tjok ga l̇l̇ëbo pjl̈ú shärye ara, so kowo botjyë pjl̈ú l̈i kjoyoe. Gueniyo ëye l̈öng bor tjok l̇l̇ëm ga l̇l̇ëbo pjl̈ú shärye ga äe. Ga ëye l̈öng bor tjok l̇l̇ëm ga ber so kowo dbukko, iak beno tjeng dan dogro wl̈o l̈i kjoyoe. Kowo eni l̈i, e tö̃y, suy wl̈o erä. Gueniyo pjãy ber l̈öng bor tjok, ga pjãy mär ber l̈öng bor tjl̈õkwo go ga l̇l̇ëye rokëmi woydë l̈i rokozĩ, ga twër bomi kong. Pjãy ĩkoba ga l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë ara, so kowo botjyë pjl̈ú l̈i kjoyo ga miydëba e go ga pjãy bor oppingga, ga bor Data iëba ber kësbang, tjwl̈õ ara bomi kjĩshko.
9-10 »Pjãy woydër, tja woyde Data Sbörë sorë ga eni. E kol̈ër shäng ĩyado, ga tja woyde ber shäng eni ĩyado bakoe. Eni ga tja kol̈ozĩ ber l̈öng ĩyado, pjãy woydër ber l̈öng eni ĩyado bako wl̈o. 11 L̈ër shäng bomi kong eni, pjãy ber l̈öng wopjl̈ú, botoya dik wl̈o. Eni ga pjãy wopjl̈ú jl̈õkoyo. 12 Tjl̈õkwo l̈ër shäng bomi kong shäryëmi wl̈o l̈i eni: Pjãy ëng woydos ara kar kar, pjãy woydoror sorë ga eni. 13 Shji bi kjl̈ara woydë ara ga l̇l̇ëbo shäryëy ba kong tjwl̈õ ara anmoyõ l̈i, shji optwë wol̈on ba kjĩshko l̈i e. 14 Ga tja kol̈ëmi wl̈eni ga pjãy kowër bor pjeyoga. 15 Parkagaga tjeng l̈i, l̇l̇ëye shärye ba kägäyorë l̈i, e miyde l̈öng l̇l̇ëme. Gueniyo l̇l̇ëbo l̈ara bor Datarë bor kong l̈i, e l̈oror bomi kong pjir tjän. E kjĩshko ga pjãy kowër bor parkaga ame, pjãy kowër bor pjeyoga shara.
16 »Tja kjraga pjãydë l̇l̇ëm, pjãy kjraga tjarë. Ga pjãy ioror beno to l̈öng l̇l̇ëbo pjl̈ú ber ĩyado l̈i shäryë. Shäryëmi eni ga l̇l̇ëye rokëmi Data Sbö kong bor ko go l̈i, e twe bomi kong. 17 Tjl̈õkwo l̈ër shäng bomi kong shäryëmi wl̈o l̈i eni: Pjãy ëng woydos ara kar kare.
Shji ĩywa nopga Sbö miydë l̇l̇ëm wl̈eniyorë shjiktëng
18 »Nopga Sbö miydë l̇l̇ëm wl̈eniyo, pjãy ĩywa l̈ok shjiktëng wl̈eni ga woyoshrëmi eshko ga tja ĩywa l̈ok shjiktëng bomi bäm go bakoe. 19 Pjãy so epga kjoyo kjwe ga pjãy woyde l̈ok pjl̈ú, ba pjeyoga wl̈eni. Gueniyo pjãy kjroror ba tjrëko dwayo kuzong ga pjãy so epga kjoyo ame. Pjãy ĩywa l̈ok shjiktëng e kjĩshko. 20 Tjl̈õkwo l̈oror bomi kong l̈i woyoshrozĩa. Tja tjl̈ẽno bomi kong ga “Parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo tjwl̈õ ara, ba sogo kjinmo l̇l̇ëme” l̈oror eni. Eni ga tja shduna l̈ok kuzong ga pjãy shdũya l̈ok eni bakoe. Tjl̈õkwo l̈oror ba kong l̈i kjrara l̈ok kjwe ga tjl̈õkwo l̈ëmi ba kong l̈i kjre l̈ok eni bakoe. 21 L̇l̇ëbo uunkong ëre shärye l̈ok bomi kong, pjãy bor nopga kjĩshko, bor ichaga miyde l̈ok l̇l̇ëm kjĩshko bakoe.
22 »Tja kjwe shrono tjl̈ẽno ba kong l̇l̇ëm ga l̇l̇ëbo owa shäryara l̈ok l̈i ber pjang ba go l̇l̇ëme. Gueniyo epga iak beno shdungko tjän, bor tjl̈õkwo kura l̈ok l̈i kjrara l̈ok l̇l̇ëm kjĩshko. 23 Ëye, tja ĩywa shjiktëng ga bor Data, e ĩywa shjiktëng bakoe. 24 L̇l̇ëbo ĩydëba l̇l̇ëm wl̈eniyo shäryoror ba kong ara. Eni l̇l̇ëm kjwe ga l̇l̇ëbo owa shäryara l̈ok l̈i ber pjang ba go l̇l̇ëme. Gueniyo l̇l̇ëbo shäryoror l̈i ĩna l̈ok wẽl̈ë ëmdë ga tja, bor Data, tjawa ĩywa l̈ok shjiktëng. 25 Ëre shäryë jũni, kjok l̇l̇gwekkl̈o baĩya tak pjang l̈i ber jl̈õkoyo wl̈o. Tjl̈ẽno beno eni: “Tja goshko l̇l̇ëye owa wl̈ẽna l̈ok l̇l̇ëm ëmdë ga tja ĩywa l̈ok shjiktëng.”* Salmo 35.19; 69.4.
26 »Rokër Data Sbö kong ga ba Sëya, bomi poshdungga l̈i iche tjwe ber bomi tjok. Ga ichara shronoshko ga pjãy kjimte, tjl̈õkwo bek l̈i pĩya bomi kong bakoe. Ga tjl̈ẽ bomi kong bor kjĩshko ara. 27 Ga pjãy l̈öng bor tjok tek dämärshko dwayo kuzong ga pjãy tjl̈ẽ bor kjĩshko eni bakoe.

*15:25 Salmo 35.19; 69.4.