17
Jesús syõshtono Sbö kong ba kjĩshko om go
E irgo ga kjok dogo ĩya Jesúsdë drëng, ga syõshtono Sbö kong. Tjl̈ẽ ga «Data, dbar l̈i öötonge. Bop Wa ëre ios ber kësbang, tjwl̈õ ara, pja iër ber kësbang, tjwl̈õ ara bako wl̈o. Tja kong dbo tworop kësbang, nopga l̈öng kës l̈i ber tjeng bor wl̈oshko wl̈o, tjrëko nopga tworop beno bor kong kës l̈i iër ber l̈öng së ĩyado bop tjok wl̈o. Sbö kjl̈araso l̈i pja, ga tja Jesucristo, tja ichaga pjarë. Nopga l̈i ber l̈öng së ĩyado bop tjok wl̈o ga woyde ga shji miyde l̈ok guing. Pak tworop bor kong shäryër wl̈o l̈i shäryoror pjire. Eni ga pja ioror beno kësbang, tjwl̈õ ara kjok ëre kjing go. Kjok ëre wentë l̇l̇ëm obishko ga tja kësbang, tjwl̈õ ara bop bokso. Eeri ga Data, tja ios ber kësbang, tjwl̈õ ara eni obi.
Jesús syõshtono Sbö kong ba oppinggaga kjĩshko
»Nopga kjok ëre so kjrorop, tworop bor kong. Ga pja ë l̈oror ba kong l̈ok. Epga bopoya twopdë bor kong, ga bop tjl̈õkwo kol̈ara l̈ok pjl̈úe. Miydara l̈ok ga l̇l̇ëbo tjeng kës tworop bor kong l̈i, e twaga pjarë. Tjl̈õkwo l̈orop bor kong l̈i, e l̈oror ba kong l̈ok pjir, ga kjrara l̈ok. Miydara l̈ok pjl̈ú ga tja ter shrono bop shwoy dwayo. Tja ichaga pjarë l̈i, e jl̈õe miydara l̈ok bakoe. Tja syõshtë nopga tworop bor kong l̈i kjĩshko, epga bopoya kjĩshko. Gueniyo tja syõshtë nopga pja miydë l̇l̇ëm wl̈eniyo kjĩshko l̇l̇ëme. 10 Nopga botoya l̈öng kës l̈i, e bopoya. Nopga bopoya l̈öng kës l̈i, e botoya bakoe. Ba kjĩshko ga tja beno kësbang, tjwl̈õ ara.
11 »Data, pja eröe. Tja shäng kjok ëre kjing go wl̈o ame. Tja to bop shwoy. Nopga tworop bor kong bop dbo go l̈ira ber l̈öng kjok ëre kjing go. Eni ga epga dos yõtso bop dbo go, ber l̈öng kjl̈araso wl̈eni wl̈o, shji kjl̈araso sorë ga eni. 12 Tja shäng ba tjok l̈ok obishko ga epga wl̈ikoror, doror dbo tworop bor kong l̈i go. Eni ga jeno kjl̈ara döe. Weno shäng jer wl̈o l̈i e. Shäryono eni, tjl̈õkwo tak pjang bop tjl̈õkwo go ba kjĩshko l̈i ber jl̈õkoyo wl̈o.
13 »Eni tjok ga tja to bop shwoy iröng obi. Gueniyo tja shäng kjok ëre kjing go obishko ga l̇l̇ëbo ëre l̈ër shäng bop kong eni, epga ber l̈öng wopjl̈ú jl̈õkoyo, botoya dik wl̈o. 14 Bop tjl̈õkwo l̈oror ba kong l̈ok. Epga, e nopga pja miydë l̇l̇ëm wl̈eniyo dik l̇l̇ëme. Tja eni l̇l̇ëm bakoe. E kjĩshko ga bor nopga ĩywa nopga pja miydë l̇l̇ëm wl̈eniyorë l̈ok shjiktëng.
15 »Rokër bop kong ga bor nopga kjëp kjok ëre kjing go dwayo l̇l̇ëme. Woydër ga wl̈ikëp, l̇l̇ëbo owa shärye Ärë ba kong l̇l̇ëm wl̈o. 16 Epga, e nopga pja miydë l̇l̇ëm wl̈eniyo dik l̇l̇ëme. Tja eni l̇l̇ëm bakoe. 17 Bop tjl̈õkwo, e beke. Eni ga bor nopga ios ber tjeng dboy bop kong, jëk ber l̈öng pjl̈o bek bop tjl̈õkwo bek l̈i go wl̈o. 18 Epga ichër jek kjok ëre kjing go, tja ichorop ter shrono shäng kjok ëre kjing go sorë ga eni. 19 Ba kjĩshko ga tja opyono beno shäng dboy bop kong jl̈õkoyo, epga ber tjeng dboy bop kong jl̈õkoyo tjl̈õkwo bek l̈i go wl̈o.
Jesús syõshtono Sbö kong tjl̈õkwo kjragaga l̈öng kës l̈i kong
20 »Tja syõshtë ba kjĩshko dö l̇l̇ëme. L̇l̇ono ga tjl̈õkwo l̈e l̈ok obl̈ë kong, ga kjong kjong mär ber l̈öng bor go eshko. Tja syõshtë ba kjĩshko l̈ok bakoe. 21 Data, pja shäng bor tjok, ga tja shäng bop tjok bakoe. E kjĩshko ga shji kjl̈araso. Woydër ga epga ber l̈öng kjl̈araso eni bakoe. Woydër ga l̈öng bi tjok, tja ichaga pjarë l̈i miyde nopga pja miydë l̇l̇ëm wl̈eniyorë wl̈o. 22 Epga ioror beno tjwl̈õ ara, tja iorop beno tjwl̈õ ara sorë ga eni, epga ber l̈öng kjl̈araso wl̈o, shji kjl̈araso sorë ga eni. 23 Tja shäng ba tjok, ga pja shäng bor tjok. Woydër ga ber l̈öng kjl̈araso jl̈õkoyo, tja ichaga pjarë l̈i miyde nopga pja miydë l̇l̇ëm wl̈eniyorë wl̈o, bor nopga woydorop ara, tja woydorop sorë ga eni l̈i miyde l̈ok eni bako wl̈o.
24 »Data, kjok ëre shäryopdë l̇l̇ëm obishko ga tja woydorop ara. E kjĩshko ga tja iorop beno kësbang, tjwl̈õ ara. Woydër ga nopga tworop bor kong tjeng l̈i jem bor tjok, ber tjeng tja äär sök l̈ishko wl̈o, tja iorop beno kësbang, tjwl̈õ ara l̈i ĩya l̈ok wẽl̈ë wl̈o.
25 »Data, pja pjl̈o beke. Pja miyde nopga kjok ëre so l̈irë l̈öng l̇l̇ëm, gueniyo tjara ommiydë, ga tja ichaga pjarë l̈i miyde bor nopgarë pjl̈úe. 26 Pja sorë, e l̈oror ba kong, miyde l̈ok wl̈o, ga l̈ër shäng ba kong l̈ok obi. Shäryër eni, epga ëng woydë ara kar kar wl̈o, tja woydëp sorë ga eni, tja ber shäng ba tjok l̈ok wl̈o bakoe» l̈e.