8
Domer pogl̈o go swl̈o ara, sho an do jĩkong wl̈eniyo poptara Jesúsdë kjl̈ara
E irgo ga Jesús opl̈ono jer dl̈up dwayoshko, ga nopga to jer ara ba tjok. Eshko ga domer shrono shäng Jesús shwoy. Domer l̈i pogl̈o go swl̈o ara, sho an do jĩkong. Öötong shäng Jesús zl̈ong bäng ga kjök tono ba bokshto, tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga, tja poptëp woydë ga tja poptëp ga pjl̈úe» l̈e.
Kuya ga porwara ba orkwo go, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja poptër woydë. Pja ber pjl̈ú shara» l̈e. Jekdo eshko ga domer l̈i poptono, beno pjl̈úe. Eshko ga Jesús tjl̈ẽ ba kong ga «Tja kuzong. Pja poptoror l̈ëp ë kong l̇l̇ëme. Pja nom opping syõshtaga Sbö kong nopga kjĩshko l̈i kong, pja ĩya wl̈o eröe. Sbö sënggl̈o l̈ara Moisésdë l̈i söp, twëp ba kong, pja poptono miydëba wl̈o» l̈e.
Ëngkjwaga kägäyo parkaga poptara Jesúsdë kjl̈ara
E irgo ga Jesús opzrëno jek öötong shäng Capernaúm kjokyo. Domer Roma so shäng kjl̈ara eshko, e ëngkjwagaga ara kägäyo. E tek shrono shäng Jesús zl̈ong bäng ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga, bor parkaga buk swl̈o ara bor ushko. Dre kuga l̇l̇ëm, doyo bang ara» l̈e.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Enira tja jek ba poptë» l̈e.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga, tja l̇l̇ëno l̇l̇ëm, tjwl̈õ l̇l̇ëm, pja opzrëk tek bor u roshko wl̈o. Bor parkaga poptë l̈ëp erö ga poptë dani. Tja kägäyo tjok. L̇l̇ëye l̈e bor kong l̈i shäryër eni ĩyado. Tja ëngkjwagaga ara kägäyo. L̇l̇ëye l̈ër ba kong l̈i shärye l̈ok eni ĩyado bakoe. “Pja nomo” l̈ër kjl̈ara kong ga toe. “Pja tegö” l̈ër kjl̈ara kong ga teke. Bor parkaga tjwl̈ẽk shäng pjir wl̈eniyo ichër l̇l̇ëbo shäryë ga shärye eni» l̈e.
10 Kuya ga beno shäng yëy l̈e erä, ga tjl̈ẽ nopga jëk l̈öng ba tjok l̈i kong ga «L̈ër bomi kong jl̈õkoyo ga domer ëre mär bor go jl̈õkoyo, Israel tjëyoga uunkong kjinmo. 11 L̈ër bomi kong ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo tjwe ara l̇l̇aw pogo dwayo, äär l̈öng ië Abraham, Isaac, Jacob tjok, Sbö sök no pjl̈uyo ĩyado l̈ishko. 12 Judíogara, epga uunkong äär l̈öng eshko wl̈o. Gueniyo kjone kjone dbuya ber tjeng kjoko, kjok ro sĩ roshko, ber tjeng sl̈ar eshko, kowo uë, l̇l̇ëbo bang ara ba kong kjĩshko» l̈e.
13 Eshko ga tjl̈ẽ ëngkjwaga kägäyo l̈i kong ga «Pja nom bop ushko. Woyotjl̈ĩnop sorë ga shäryoror bop kong eni» l̈e, ga ba parkaga l̈i poptono jekdo eshko.
Pedro ëm poptara Jesúsdë
14 E irgo ga Jesús jek öötong shäng Pedro ushko ga ba ëm wl̈ẽna buk ba bukkl̈o kjing go, kjl̈irkono buk träk l̇l̇ëme. 15 Eshko ga ba orkwo porwara, ga kjl̈ik l̈i zenoe. Eni ga wal̈ë l̈i kojono, ga dl̈i shäryono ba kong.
Swl̈opga poptara Jesúsdë ara
16 Jek kjok ro zar ga nopga goshko Ä sëyaga söraba ara Jesús kong. Ga Jesús tjl̈ẽno ba kong dö ga Ä sëyaga l̈i to l̈ok ba go dwayo. Swl̈opga l̈öng kjl̈obi l̈i poptara bakoe. 17 Shäryono eni, tjl̈õkwo l̈ara Tjl̈apgarë ba tjl̈õkwo l̈aga tek dënashko so Isaías kong l̈i ber jl̈õkoyo wl̈o. Tjl̈ẽno beno eni:
«Shji döra bi swl̈o tjeng kës l̈i dbo dorko dwayo.»* Isaías 53.4.
Shji jëk Jesús tjok ga soyo buke
18 E irgo ga ĩya Jesúsdë ga oba tjwe tön ara shäng l̈ishko ga ba oppinggaga ichara dipzë jek di bäng buk kësbang l̈i kjwo kal̈ëkong. 19 Eshko ga no pingga kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë go l̈i tek shäng ba zl̈ong bäng kjl̈ara ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga no pingga, woydër ga pja jek kjone ga tja jek bop tjok eshko» l̈e.
20 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Shjiti kjl̈oshko so, e pë kl̈ung bäng. Sënwa, e pë ba usho roy. Gueniyo no to ter kjok dogo dwayo ërera woshtozl̈ong shtoyo drete» l̈e.
21 E irgo ga Jesús oppingga kjl̈ara tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga, tja ichos jek bor data ushko sira. Bor data wol̈ono, jnenor sakshko pjir ga tja tekdo iröng bop tjok» l̈e.
22 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja tek bor tjok, pja pin wl̈o dey. Shinmoga ber tjeng ëng jnek wẽyẽ» l̈e.
Pjl̈uk, di bäng buk kësbang, e ichara Jesúsdë
23 E irgo ga Jesús opyono kjyong roshko ba oppinggaga tjok, ga toe. 24 E irgo ga pjl̈uk tjwe jong träk l̇l̇ëm, dbo ara di bäng buk kësbang l̈i kjing go. Di iõya ara, ga kjyong l̈i pir sek seke. Gueniyo Jesús bë buk pëe. 25 Eni ga ba oppinggaga jek l̈öng ba wol̇l̇eng, ga tjl̈ẽ ba kong ga «¡Tjl̈apga, tjawa kjimtozong, tjawa shten l̇l̇ëm wl̈o!» l̈e.
26 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Bangkjrëmi ega? Pjãy l̈öng mär bor go jl̈õkoyo l̇l̇ëme» l̈e. E irgo ga kojono, ga pjl̈uk, di iõya, e wl̈ona, ga beno tjeng tjëkso.
27 Eni ga epga beno l̈öng yëy l̈e erä. Ga tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «¿Domer kjwe ëro? Ĩzĩa. Tjl̈ẽno pjl̈uk, di iõya l̈i kong ga kol̈e pjl̈úe» l̈e.
Domerga do pjök goshko Ä sëyaga
28 Jesús, ba oppinggaga, e dipzono jek öötong l̈öng di bäng buk kësbang l̈i kjwo kal̈ëkong, Gadara kjokyo. Eshko ga domerga goshko Ä sëyaga l̈öng do pjök. Epga iir äya kjl̈oshko so wl̈eni. E kjĩshko ga ëye jëk irbo e go l̇l̇ëme. Eshko ga domerga l̈i opshino tek sakshko dwayo, tjwe l̈öng Jesús zl̈ong bäng ga 29 tjl̈ẽ ba kong dbo go ga «Sbö Wa, ¿pja tek shäng borwa barwë ega? ¿Pja to tek ëreshko borwa shdung wl̈ore? Borwa shdũzl̈ong dbaryo l̈i äätë l̇l̇ëm obi» l̈e. 30 Epga l̈öng l̈ishko soshko ga köchi tjeng träk l̇l̇ëm, ië. 31 Eni ga Ä sëyaga l̈i tjl̈ẽ ba kong ga «Rokërwa bop kong sira ga tjawa ichëp domerga pjök ëre rayë wl̈o wl̈eni ga tjawa ichos jek köchi tjeng kjwe go» l̈e.
32 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pjãy nomo» l̈e. Ga Ä sëyaga l̈i opkjono to l̈ok domerga l̈i go dwayo, jek l̈ok köchi l̈i go shara. Wop eni l̇l̇ëm ga köchi tjeng l̈i zrono jer ri ri dl̈up pogl̈o go, optono l̈ok jer uunkong di bäng buk kësbang l̈i roshko, ga shteno l̈ok dret eshko.
33 Eni ga köchi dagaga tjeng l̈i töktong jek ey dwayo, ga öötong l̈öng nopga l̈öngshko ga l̇l̇ëye ĩna domerga goshko Ä sëyaga tjok l̈i roy l̈ara nopga kong pjire. 34 Eni ga nopga l̈öng eshko l̈i opshino jek l̈ok uunkong, ga öötong l̈öng Jesús shäng l̈ishko ga tjl̈ẽ ba kong ga «Rokërwa bop kong sira ga pja opshis kjok ëreshko dwayo» l̈e.

*8:17 Isaías 53.4.